05/2015. sz. Belső Ellenőrzési Jelentés - újdonságkutatás

Buschmann Adrienn küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szegedi Tudományegyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Buschmann Adrienn

Delivered

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az 05/2015. sz. Belső Ellenőrzési Jelentés ajánlásai nyomán sor került-e visszamenőleges újdonságkutatási eljárásra annak érdekében, hogy az ellenőrzéssel érintett fejlesztés találmány mivolta tisztázható legyen? Ha nem, ennek mi az indoka; ha igen, mit tárt fel ez az eljárás?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 5.

Üdvözlettel:

Buschmann Adrienn

Hivatkozása ide

Feladó: Csaba-Papp Kornélia
Szegedi Tudományegyetem


Attachment 5 2015 Rektori d nt s ujdonsagkut eljr l.pdf
45K Download View as HTML


 

Tisztelt Buschmann Adrienn!

 

Hivatkozással alábbi levelére, mellékelten megküldöm a Szegedi
Tudományegyetem válaszát.

 

Tisztelettel:

 

 

Csaba-Papp Kornélia

 

Szegedi Tudományegyetem

Rektori Kabinet

6720 Szeged

Dugonics tér 13.

Tel: 62/546-387

Fax: 62/546-359

E-mail: [1][email address]

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Buschmann Adrienn

Delivered

Tisztelt Csaba-Papp Kornélia, Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Válaszukban arról tájékoztatnak, hogy az 5/2015. sz. soron kívüli belső ellenőrzés újdonságkutatás elrendelése nélkül zárult le. Ebből adódik, hogy az ellenőrzés során nem derült fény arra, hogy az érintett újítás jogi szempontból találmány-e, ami viszont az ügy lényegi kérdése, hiszen az 1995. évi XXXIII. tv. 9.§ (2) és 10. § (2) alapján ettől függ, hogy a hasznosítás joga a Szegedi Tudományegyetemet illette-e volna meg, illetőleg ugyanezen tv. 11. § (1) alapján ettől függ, hogy az üggyel érintett közalkalmazott a bejelentés elmulasztásával megszegte-e a Szegedi Tudományegyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatát.
Kérem, tájékoztassanak, ha újdonságkutatásra nem került sor, hogyan győződött meg az SZTE hitelt érdemlően arról, hogy az üggyel érintett -a közalkalmazott által azóta jelentős haszonnal értékesített- újítás hasznosításának joga megilleti-e, és hogy közalkalmazottja jogszerűen járt-e el, amikor újítását az egyetemnek bejelenteni elmulasztotta- tekintettel arra is, hogy a kérdéses újítás a szakma szerint is annyira kiemelkedő, hogy a közelmúltban egy országos innovációs díjjal jutalmazták, tehát arról vélelmezhető, hogy elérheti a találmány szintjét.

Üdvözlettel:

Buschmann Adrienn

Hivatkozása ide

Feladó: SZTE RH Kabinet Iroda
Szegedi Tudományegyetem

 

 

Tisztelt Buschmann Adrienn!

 

Hivatkozással alábbi levelére, a következő tájékoztatást adom. Az Egyetem
rektora mint a nevezett ügyben szakértelemmel rendelkező vezető az
újdonságkutatási eljárás le nem folytatásáról az arra vonatkozó
árajánlatok beszerzését követően, mérlegelés alapján döntött, figyelembe
véve azon tényt, hogy a szóban forgó eszköz public domainnek volt
tekinthető. A fentieket alapul véve tehát egy eredménytelen eljárás az
Egyetem részére többletköltséget keletkeztetett volna.

Ugyanezen kézenfekvő okok miatt Egyetemünk nem vizsgálta a közalkalmazott
bejelentési kötelezettségének elmulasztását sem.

 

Kérem a fentiekben leírtak szíves tudomásulvételét.

 

Tisztelettel:

 

 

Csaba-Papp Kornélia

 

Szegedi Tudományegyetem

Rektori Kabinet

6720 Szeged

Dugonics tér 13.

Tel: 62/546-387

Fax: 62/546-359

E-mail: [1][email address]

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Buschmann Adrienn:
Csak a(z) Szegedi Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei