1025 Budapest, Szeréna út 36.sz alatti ingatlan

Garabuczi Sándor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Garabuczi Sándor

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __) A tárgyban szereplő ingatlan,önkormányzat általi eladását tartalmazó, Adás-vételi Szerződés másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 24.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Murai Renáta
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
2K Download


Tisztelt Adatkérő!

 

Hivatkozással a tárgyban jelölt ingatlannal kapcsolatban e-mail útján
érkezett megkeresésére és adatkérésére, az adásvételi szerződés
tartalmáról az alábbiak szerint tájékoztatom:

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában állt a Budapest
II. kerület belterület 15159/4 hrsz. alatt nyilvántartásba vett,
természetben Budapest II. kerület Szeréna u. 36. szám alatt található
ingatlan, melynek bérlői Hoffmann Béla Jánosné és Hoffmann Béla János
voltak az 1988. április 11. napján kötött bérleti szerződés alapján. 

 

Hoffmann Béla Jánosné 2008. augusztus 5-én elhalálozott, a
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda az V-40/2009.
nyilatkozatával Hoffmann Béla Jánost kizárólagos bérlőnek elismerte.

 

Hoffmann Béla János 2011. január 11-én vételi kérelmet terjesztett elő
tárgyi ingatlan megvásárlására.

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog
gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről
szóló 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:
vagyonrendelet) 6. § (2) bek. alapján: „A tulajdonosi jogokat az
Önkormányzat Képviselő-testülete közvetlenül, illetőleg átruházott
hatáskörben kizárólag ingó vagyon tekintetében nettó ötmillió forint
értékhatárig a Polgármester, ezt meghaladó értékű ingó vagyon, továbbá
egyéb vagyon tekintetében nettó ötvenmillió forint értékhatárig az
Önkormányzat Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága (a továbbiakban: GTB)
gyakorolja.”

 

A vagyonrendelet 21. § (1) bek. alapján: „Az ingatlan vételárát a helyben
szokásos forgalmi érték figyelembevételével – a 20. § (2) és (3)
bekezdéseit is figyelembe véve – kell meghatározni. A helyben szokásos
forgalmi érték megállapításához ingatlanszakértőt kell igénybe venni.”

 

A vagyonrendelet fenti szabályait figyelembe véve a Képviselő-testület
19/2011.(I.25.) határozatával úgy döntött, hogy az ingatlant értékesíti
Hoffmann Béla János részére ingatlanforgalmi szakértő által készített
értékbecslés alapján 77.000.000,- Ft forgalmi érték alapján kiszámított
vételáron.

 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 49. § (1) bek.
alapján a) pontja alapján: „Az állam tulajdonából az önkormányzat
tulajdonába került önkormányzati, illetőleg az állami lakásra, más
személyt megelőző elővásárlási jog illeti meg a bérlőt.”

 

A vagyonrendelet 21. § (3) bek. alapján: „Az elővásárlásra jogosult
számára elidegenítendő önkormányzati bérlakás esetén az (1) bekezdés
alapján számított vételárat ötven százalékkal csökkenteni kell egy
összegben történő vételár kiegyenlítés esetén.”

 

A vagyonrendeleten alapuló eladási ajánlat alapján a bérlő 2011. március
31-én aláírta a fent hivatkozott jogszabály alapján számára biztosított
kedvezmények figyelembe vételével az adásvételi szerződést.

 

A szerződés 3./ pontja tartalmazza, hogy a szerződő felek a vevő
elővásárlási jogosultságát ellenőrizték és a szerződés ennek a figyelembe
vételével készült.

 

A bérlő, mint elővásárlásra jogosult a szerződés 5./ pontjában rögzítettek
szerint a vételárat egy összegben fizette meg, ezért a szerződés 4./
pontja alapján, az ingatlan vételára a Vagyonrendelet 21. § (3) bekezdése
alapján a forgalmi érték 50%-a volt.

 

A szerződő felek a szerződés további pontjaiban az ingatlan birtokba
adását, az ingatlan övezeti besorolását és egyéb ingatlan-nyilvántartásban
feltüntetett és azon kívüli terheit rögzítették.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

 

Tisztelettel:

 

dr. Murai Renáta

Jegyzői Titkárság vezető

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Titkárság

1024 Budapest, Mechwart liget 1.  

Telefon: +361/346-5429 Fax:+361/346-5409 

[1]image002.png@01CF0BB9E-mail:  [2][email address]

Honlap:  [3]www.masodikkerulet.hu

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.masodikkerulet.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Garabuczi Sándor:
Csak a(z) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei