Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Ayudate Holding tanulmánya'.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3. 
 
 
 
Rádi Antónia 
Iktatószám: 
80001-108/3/8/2018.ÜSZ 
részére 
Ügyintéző: 
Roskó Éva 
[FOI #11255 email] 
Telefonszám:  06 (1) 896-1333 
   
TÁRGY: Közérdekű adatkérés 
 
Tisztelt Rádi Antónia! 
Az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) 
bekezdése  alapján  a  NISZ  Nemzeti  Infokommunikációs  Szolgáltató  Zrt.  (továbbiakban  NISZ  Zrt.)  részére 
2018. június 4-én érkezett közérdekű adatigénylésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom. 
Az adatok kiadásakor a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályi környezet, azaz az akkori Kbt. (2011. 
évi CVIII. törvény) szabályai szerint kell eljárni. A régi Kbt. 31. §-a határozta meg azokat közérdekből nyilvános 
adatokat, amelyek kiadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadhatók meg: 
„31.  §  (1)  Az  ajánlatkérő  köteles  az  alábbi  adatokat,  információkat,  dokumentumokat,  ha  rendelkezik 
honlappal, saját  honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati 
intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni: 
… 
f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító 
hirdetményre,  a  szerződő  felek  megnevezését,  azt,  hogy  a  teljesítés  szerződésszerű  volt-e,  a  szerződés 
teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját 
és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét; 
… 
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra 
hivatkozással nem tagadható meg.” 

A  fentiek  alapján  a  teljesítésről  a  régi  Kbt.  31.  §  (1)  bek.  f)  pontja  szerinti  tartalommal  kötelező  adatot 
szolgáltatni, azaz a szerződés f) pontban írt adatait köteles a NISZ Zrt. kiadni, más információt, tehát magát 
a teljesítés tárgyát képező tanulmányt nem. A teljesítésre vonatkozó dokumentumot ezért szintén nem áll 
módunkban kiadni, de a legfontosabb információkat igen: a teljesítés 2013. december 16-án megtörtént, az 
átvett  megvalósíthatósági  tanulmány  megfelelt  a  szerződés  1.  számú  mellékletében  meghatározott 
követelményeknek, ezért a benyújtott számla értéke kifizetésre került az Ayudate Holding Tanácsadó Kft. 
részére.   
Jogorvoslati tájékoztató 
Az  igénylő  az  Adatkezelő  eljárása  miatt  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatósághoz 
fordulhat. Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva 
álló,  vagy  az  Adatkezelő  által  meghosszabbított  határidő  eredménytelen  eltelte  esetén,  valamint  –  ha  a 
költségtérítést  nem  fizette  meg  –  a  másolat  készítéséért  megállapított  költségtérítés  összegének 
felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. 
A  pert  az  igény  elutasításának  közlésétől,  a  határidő  eredménytelen  elteltétől,  illetve  a  költségtérítés 
megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az Adatkezelő 
ellen.  
+36 1 459 4200 
[email address] 
nisz.hu 
 
 
 NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3. 
 
 
 
Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege 
miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert 
a  bejelentés  érdemi  vizsgálatának  elutasításáról,  a  vizsgálat  megszüntetéséről,  lezárásáról  szóló  vagy  a 
Hatóság  értesítésének  kézhezvételét  követő  harminc  napon  belül  lehet  megindítani.  A  perindításra 
rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. 
A  megtagadás  jogszerűségét  és  a  megtagadás  indokait,  illetve  a  másolat  készítéséért  megállapított 
költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania.  A perben fél lehet az is, 
akinek  egyébként  nincs  perbeli  jogképessége.  A  perbe  a  Hatóság  az  igénylő  pernyertessége  érdekében 
beavatkozhat. 
Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a megyei bíróság hatáskörébe tartozik. A 
helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a megyei bíróság székhelyén lévő helyi bíróság, Budapesten a 
Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye 
alapítja meg. 
A  bíróság  soron  kívül  jár  el,  ha  a  bíróság  a  közérdekű  adat  igénylésére  irányuló  kérelemnek  helyt  ad, 
határozatában  az adatkezelőt a kért közérdekű  adat közlésére kötelezi. A  bíróság a másolat készítéséért 
megállapított költségtérítés összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a költségtérítés 
összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti. 
Budapest, 2018. július 4. 
 
 
Üdvözlettel: 
Ferencz Attila 
igazgató 
Ügyfélszolgálati Igazgatóság 
 
+36 1 459 4200 
[email address] 
nisz.hu