Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Új 6 csoportos bölcsőde tervezési ajánlatok'.

 
Monor Város Önkormányzata 
2200 Monor, Kossuth L. u. 78–80. 
------------------------------------------------------ 
 
 
A j á n l a t k é r é s 
Tervezési feladatok elvégzésére és tervezői művezetésre 
 
1) Ajánlatkérő adatai: 
 
Ajánlatkérő megnevezése: Monor Város Önkormányzata 
Ajánlatkérő székhelye: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. 
  
Ajánlatkérő kapcsolattartója:  
Név: Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
Cím: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.  
Telefonszám: 06-29/612-330 
Mobilszám: 06-20/961-8758 
E-mail címe: [email address] 
Kapcsolattartó neve: Rajki László ügyvezető 
 
2) Az ajánlatkérés tárgya:  
 
„Monori  városi  bölcsőde  építése”  projekt  megvalósításához  szükséges  tervek  elkészítése  és  kivitelezés 
során  szükséges  tervezői  művezetés  ellátása,  tervezési  szerződés  keretében  az  alábbiak  és  a  „Tervezési 
feladat részletes meghatározása” dokumentumban meghatározottak (ajánlatkérés 2. sz. melléklete) szerint: 
 
Tervezési feladatok:  
I. 

Munkaközi építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése, amely dokumentáció alkalmas kell, hogy 
legyen egy esetleges pályázaton való részvételre, a pályázatnak a tervekre vonatkozó kritériumoknak való 
megfelelésre.  A  dokumentációnak  tartalmaznia  kell  helyszínrajzot,  átnézeti  helyszínrajzot,  alaprajzokat, 
homlokzati  rajzokat,  műszaki  leírást  (munkaközi  változat),  valamint  pályázati  költségvetés  összeállítására 
alkalmas, a főbb munkanemenkénti bontás tartalmazó tervezői költségbecslést. 
II. 
Engedélyes építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése, amely dokumentáció alkalmas kell, hogy 
legyen  építésügyi  hatósági  engedélyezési  eljárás  lefolytatására  és  jogerős  építésügyi  hatósági  engedély 
kiadására. 
III. 
Kivitelezési  dokumentáció  elkészítése  a  jogerős  építésügyi  hatósági  engedély  és  a  hozzá  tartozó, 
jóváhagyott  engedélyezési  záradékkal  ellátott  építészeti-műszaki  dokumentáció  alapján,  az  árazott  és 
árazatlan tételes költségvetési kiírással együtt a vonatkozó jogszabályok szerint.  
IV. 
Tervezői művezetés az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
33. § (4) bekezdése szerinti tervezői művezetés, amelynek keretében a Tervező közreműködik az építészeti-
műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a 
tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. 
 
A  tervezési  feladatok  és  tervezői  művezetés  tekintetében  a  vonatkozó  jogszabályok  különösen  az  épített 
környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény,  az  építésügyi  és  építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 
8.)  Korm.  rendelet,  az  építőipari  kivitelezési  tevékenységről  szóló  191/2009.  (IX.  15.)  Korm.  rendelet,  az 
Építésügyi  Dokumentációs  és  Információs  Központról,  valamint  az  Országos  Építésügyi  Nyilvántartásról 
szóló  313/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet,  az  építésügyi  és  az  építésüggyel  összefüggő  szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és 
a  kizáró  okok  igazolásának,  valamint  a  közbeszerzési  műszaki  leírás  meghatározásának  módjáról  szóló 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai. 
 
 

 
A  dokumentáció(ka)t  nyomtatott  és  elektronikus  formátumban  kell  elkészíteni  és  megrendelő  részére 
nyomtatott  formában  6-6  példányban,  elektronikus  formában  (PDF,  EXCEL,  az  építésügyi  hatósági 
engedélyezési eljárás lefolytatására a jogszabályban előírt formátumban) 1 példányban átadni.  
 
3)  Az  ajánlatkérés  tárgyát  képező  feladat  elvégzésére  az  ajánlatkérő  a  Polgári  törvénykönyvről  szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti tervezési szerződést kíván kötni. Főbb szerződéses feltételek: 

 
3.1) Szerződő felek: Megrendelő: az ajánlatkérő Monor Város Önkormányzata (2200 Monor, Kossuth L. 
u. 78-80.), Tervező: a jelen ajánlatkérés alapján nyertes ajánlattevő. 
3.2)  Tervezési  díjak  és  tervezői  művezetés  díja:  a  szerződésben  –  ütemenként  –  egyösszegű  tervezési 
díjban (nettó Ft  + ÁFA /Ft = bruttó Ft) + a tervezői művezetésre óradíjban (tervezett óraszám: 20 óra) kíván 
az  ajánlatkérő  megállapodni.  A  tervezési  díj  magában  kell,  hogy  foglalja  az  építésügyi  és  az  építésüggyel 
összefüggő  szakmagyakorlási  tevékenységekről  szóló  266/2013.  (VII.  11.)  Korm.  rendelet  18.  §-ában 
felsorolt összes költséget. 
3.3)  Kivitelezési  dokumentáció  elkészítésére,  valamint  a  tervezői  művezetésre  vonatkozó  részek  csak 
abban  az  esetben  lépnek  hatályba,  ha  a  Monor  Város  Önkormányzata  a  tárgyi  projekt  megvalósítására 
támogatásban részesül. Megrendelő a Tervezőt erről külön tájékoztatja. Megrendelő fenntartja magának a 
jogot  arra  vonatkozóan,  hogy  ha  a  tárgyi  projektre  vonatkozóan  támogatásban  nem  részesül,  vagy  a 
megvalósításhoz nem elegendő támogatásban részesül a Kivitelezési dokumentáció elkészítését, valamint a 
tervezői művezetést a Tervezőtől nem rendeli meg. 
3.4) Szerződés Tervező általi teljesítésének határideje:  
Tervezési feladatok:  
I. 
ütem:  Munkaközi  építészeti-műszaki  dokumentáció  elkészítése:  a  szerződéskötéstől  számított  30 
naptári napon belül. 
II. 
ütem:  Engedélyes  építészeti-műszaki  dokumentáció  elkészítése:  a  munkaközi  építészeti-műszaki 
dokumentáció leadásától számított 45 naptári napon belül. 
III. 
ütem:  Kivitelezési  dokumentáció  elkészítése,  árazott  és  árazatlan  tételes  költségvetési  kiírással 
együtt: a jogerős építésügyi hatósági engedély kiadását követő 60 naptári napon belül. 
IV. 
Tervezői  művezetés  a  szerződés  alapján  adott  írásbeli  eseti  megbízásra,  rendelkezésre  állás:  a 
szerződéskötéstől a kivitelezési munkák elkészültéig.  
 
3.5) Tervezési díj kiegyenlítése: a tervezési díj kifizetése a tervezési feladatok esetében az I. II. és III. ütem 
tekintetében  a  szerződés  adott  ütemének  tervezői  teljesítését  és  annak  elismeréséről  szóló  megrendelői 
írásos  teljesítésigazolást  követően  kiállított  számla  alapján  15  napon  belül,  átutalással  történik  az 
ajánlatkérő  11742056-29901704  számú  bankszámlájáról.  A  tervezői  művezetés  díjának  kiegyenlítése  az 
eseti  megbízás  alapján  elvégzett  tervezői  művezetésre  vonatkozó  megrendelői  teljesítés  igazolás  kiadása 
alapján egy összegben, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kiállított számla alapján 15 napon belül, 
átutalással történik az ajánlatkérő 11742056-29901704 számú bankszámlájáról. 
 
3.6) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  

késedelmes teljesítés esetére kötbér, mértéke: késedelmes naponként 10 000 Ft/nap, továbbá 
a tervezői művezetés késedelmes teljesítése esetén napi 10 000 Ft. 

meghiúsulási  kötbér:  amennyiben  a  megrendelő  a  szerződéstől  a  tervező  szerződésszegése 
miatt  eláll,  a  szerződést  felmondja  vagy  a  szerződés  tervező  hibájából  meghiúsul,  a 
megrendelő  jogosult  a  tervezőtől  a  nettó  tervezői  díj  20  %-ának  megfelelő  mértékű 
meghiúsulási kötbért követelni.  
 
3.7) Teljesítés helye: Monor Város Önkormányzata, 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. 
 
3.8) A szerződés teljesítésére vonatkozó főbb különös feltételek:  
 


 
-  A  tervező  javaslatot  köteles  tenni  a  megrendelő  számára  a  kivitelezés  teljesítésének 
ütemezésére vonatkozóan. 
-  A  tervező  a  közbeszerzési  eljárásban  és  a  kivitelezés  teljes  folyamata  alatt  megrendelő 
rendelkezésre áll és támogatja megrendelőt.  

Tervező  köteles  legkésőbb  a  szerződéskötés  időpontjáig  felelősségbiztosítási  szerződést  kötni 
vagy  meglévő  felelősségbiztosítását  kiterjeszteni  a  jelen  ajánlatkérés  tárgyát  képező  tervezési 
munkára és tervezői művezetésre.   
 
4)  Az  ajánlat  elkészítésére  előírt  ajánlatkérői  követelmények:  Az  ajánlatnak  legalább  az  alábbiakat  kell 
tartalmaznia:  
 
4.1)  Felolvasó  lap
  ajánlattevő  által  aláírva,  amely  tartalmazza  az  ajánlattevő  által  kért  ellenszolgáltatás 
összegét (ajánlati ár):  
Tervezési  díj:  az  ajánlati  árat  ütemenkénti  bontásban,  egyösszegű  átalányárban  nettó  forint  +  törvényes 
ÁFA = bruttó Ft összegben  
Tervezői művezetés: a tervezői művezetés óradíját nettó forint + törvényes ÁFA = bruttó Ft összegben meg 
kell adni, amely alapján 20 óra tervezői művezetést kell megajánlani nettó forint + törvényes ÁFA = bruttó 
Ft összegben. 
Tervezési határidők ütemenkénti bontásban. A 3.4) pontban meghatározott határidőktől el lehet térni. Az 
értékelés során rövidebb határidőt vállalva + pont (plusz), hosszabb határidőt vállalva – pont (mínusz) kerül 
meghatározásra, az eltérések arányában. 
Referenciák száma. 
(Felolvasó lap: ajánlatkérés 1. sz. melléklete)
 
4.2)  Az  ajánlattevő  referenciáinak  bemutatása.  A  referenciák  közül  elsődleges  (5  súlypontú),  bölcsőde 
építésével  kapcsolatos  tervek,  másodlagos  (2  súlypontú)  óvoda  építésével  kapcsolatos  tervek, 
harmadlagosak (1 súlypontú) iskola építésével kapcsolatos tervek. 
A referenciákat bemutatásnak lehetőségei: 

Korábban  elkészült  tervek  megrendelőjének  nyilatkozata,  mely  tartalmazza  a  tervezett  épület 
főbb  paramétereit,  a  tervezett  épület  helyét,  funkcióját,  a  tervek  elkészítésének  a  dátumát, 
valamint, hogy az épület megvalósult-e vagy sem. 

A Tervező által megjelölt internetes oldalak (WEB helyek), melyek egyértelműen tartalmazzák a 
tervezett épület főbb paramétereit, a tervezett épület helyét, funkcióját, a tervek elkészítésének 
a dátumát, valamint, hogy az épület megvalósult-e vagy sem. Amennyiben ezek közül valamelyik 
hiányzik az internetes oldalon, akkor azt egy Tervezői nyilatkozattal kérjük kiegészíteni. 
A  referenciák  vonatkozhatnak  a  tervező  irodára,  vagy  a  vezetőtervezőre,  vagy  a  tervezésbe  bevonásra 
kerülő tervezőre. 
 
5) Az ajánlatok benyújtása:  
 
5.1) Példányszám: papíralapon 1 példányban 
 
5.2)  Mód:  postán  vagy  személyesen.  Személyes  benyújtásra  munkanapokon  van  lehetőség  hétfőtől 
csütörtökig 9.00 és 15.00 óra között, pénteken 9.00 és 11.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának 
napján 9 és 10 óra között az 5.3) pontban írt címen.  
 
5.3) Postai cím: Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.  
Cím személyes benyújtás esetén: Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. 
(Városháza) I. emelet 115-ös iroda.   
 
5.4) Határidő: 2018. július 11-én 10.00 óra. 
 
5.5) A borítékra írják rá: „Tervezői ajánlat – Monori városi bölcsőde” 
 
 


 
6) Az ajánlatkérő által jelen ajánlatkérés vonatkozásában előírt egyéb feltételek:  
 
6.1) Ajánlata benyújtásával az ajánlattevő – külön nyilatkozat megtétele nélkül – a jelen ajánlatkérésben és 
annak mellékleteiben meghatározott követelményeket és feltételeket elfogadja. 
 
6.2)  Az  ajánlat  összeállításával  és  benyújtásával  kapcsolatos  valamennyi  költség  az  ajánlattételre  felkért 
ajánlattevőt terheli, amely költségek megfizetésére az ajánlatkérő nem kötelezhető. 
 
6.3)  Az  ajánlatkérő  fenntartja  annak  lehetőségét,  hogy  a  jelen  ajánlatkérését  bármikor  módosítsa,  vagy 
visszavonja,  továbbá,  hogy  az  ajánlatkérést  eredménytelennek  nyilvánítsa,  valamint,  hogy  a  benyújtott 
ajánlat alapján ne kössön szerződést.  
 
6.4)
 Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról hozott döntéséről az ajánlatot benyújtó ajánlattevőket írásban 
vagy elektronikusan értesíti. 
 
6.5)
 Ajánlata határidőben történő beérkezéséért és az ajánlatkérő által történő átvételéért az ajánlattevő 
felel.  Az  ajánlatkérő  az  ajánlattételi  határidő  lejártának  időpontjában  az  addig  beérkezett  ajánlatokat 
felbontja, arról jegyzőkönyvet készít és azt az ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek megküldi. Amennyiben az 
ajánlat  az  ajánlattételi  határidő  lejártát  követően  érkezik  be,  azt  ajánlatkérő  nem  tekinti  érvényes 
ajánlatnak. 
 
6.6)  
Eredményes  ajánlatkérés  esetén  az  ajánlatkérő  az  összességében  legkedvezőbb  ajánlatot  megajánló 
ajánlattevővel köt szerződést. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018. július 16.  
 
6.7)
 Értékelés szempontjai, arányai, maximális pontjai: 
I. ütem tervezési díja:    
 
 
10%-os arány, max. 10 pont 
II. ütem tervezési díja:    
 
 
10%-os arány, max. 10 pont 
III. ütem tervezési díja:  
 
 
30%-os arány, max. 30 pont 
20 órányi tervezői művezetés díjának összege:    5%-os arány, max.   5 pont 
I. ütem tervezési határideje (napokban): 
10%-os arány, max. 10 pont 
II. ütem tervezési határideje (napokban): 
10%-os arány, max. 10 pont 
III. ütem tervezési határideje (napokban): 
10%-os arány, max. 10 pont 
Referenciák bemutatása (típusok, darabszám):  15%-os arány, max. 15 pont 
 
6.8)  
Amennyiben  valamely  ajánlat  nem  felel  meg  tartalmában  a  jelen  ajánlatkérésben  és  mellékleteiben 
foglalt feltételeknek, úgy ajánlatkérő azt nem tekinti érvényes ajánlatnak.  
 
6.9) 
Ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően 30 nap. 
 
6.11)  Ajánlatkérő  kiköti,  hogy  a  nyertes  ajánlattevő  által  elkészítendő  tervdokumentáció  felett  annak 
Ajánlatkérőnek  történő  átadásával  az  Ajánlatkérő  korlátlan  és  kizárólagos  rendelkezési  és  felhasználási 
jogot  szerez,  mely  azonban  nem  érinti  a  szerző  személyhez  fűződő  jogait.  Ebben  a  tekintetben  jelen 
szerződés  a  szerzői  jogról  szóló  1999.  évi  LXXVI.  törvény  szerinti  felhasználási  szerződésnek  minősül,  ez 
alapján Ajánlatkérő külön díjfizetési kötelezettség nélkül jogosult a tervek átdolgozására, átdolgoztatására, 
továbbterveztetésére, többszörözésére, azokat a tervezési munka tárgyát érintő további tervek elkészítése, 
valamint a kivitelezéssel összefüggő pályázat, ajánlatkérés, közbeszerzési eljárás során felhasználhatja.  
 
Monor, 2018. július 02. 
Dr. Zsombok László polgármester 
s.k. 
Mellékletek: 
1. sz. melléklet: felolvasó lap minta 
2. sz. melléklet: tervezési feladat részletes meghatározása