Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'e Bánhorváti község a sportpálya öntöző rendszerének valamint kút víznyerőhely létesítésének vízjogi létesítési engedélye .'.BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ
Tárgy:
válasz adatigénylésre
Hiv. szám:
-
Ügyintéző:
dr. Polyák Zsolt tű. szds.
E-mail cím:
[email address] 
Osváth Réka
részére

Elektronikus úton továbbítandó
Tisztelt Hölgyem!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (a továbbiakban: BAZ
MKI)   2019.   május   1-én   érkezett   közérdekű   adatigénylésével   kapcsolatosan   az   alábbi
tájékoztatást nyújtom Önnek:
A   Bánhorváti   község   sportpálya   öntöző   rendszerének,   valamint   kút   víznyerőhely
megvalósításához szükséges vízjogi létesítési engedélyezés jelenleg folyamatban van, hatósági
döntés az ügyben még nem született.
A   közigazgatási   hatósági   eljárásokra   vonatkozó   közérdekűadat-megismerési   igények
tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII.   törvény   (a   továbbiakban:   Infotv.)   rendelkezésein   túl   az   általános   közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) iratbetekintésre vonatkozó
szabályait kell alkalmazni.
A tárgyi engedélyezési eljárás jelenleg is folyamatban van, így amennyiben az adatigényében
szereplő irat megismerése érdekében az Ákr. alapján iratbetekintési jogot kíván gyakorolni, az
erre   irányuló   kérelmet   az   Ákr.  33.   §-a   értelmében   benyújthatja   a   BAZ   MKI   részére.  Az
iratbetekintés   feltételeinek   fennállása   esetén   –   figyelemmel   arra,   hogy   az   Ákr.   33.   §   (5)
bekezdése alapján a személyes és/vagy védett adatot nélkülöző, véglegessé vált határozat bárki
által   megismerhető   –   a   hatóság   az   iratbetekintést   biztosítja,   vagy   végzésben   dönt   az   irat-
betekintési kérelem elutasításáról.
A tárgyi   vízjogi  létesítési  engedélyezési   eljárás  tekintetében  benyújtott  adatigényét   az  Ákr.
előzőekben   hivatkozott   rendelkezései,   valamint   az   Infotv.   27.   §   (5)   bekezdése   alapján
elutasítom.


2
Tájékoztatom, hogy az adatigénye megtagadása miatt jogorvoslati joga keretében az  Infotv.
31.§ (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulhat, továbbá az Infotv. 52.§ (1) bekezdése alapján a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet.
Kérem, tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.
Miskolc, elektronikus bélyegző szerint
Üdvözlettel:
Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági tanácsos
megyei igazgató
Készült: 
1 példányban 
Egy példány: 
1 lap / 1 old.
Kapja: 
1. sz. pld. .: Irattár
címzett 
elektronikus úton
Cím: 3525 Miskolc, Dózsa György út 15.  :
✉  3501 Miskolc Pf.: 18.
Telefon: +36(46) 502-962 Fax: +36(46) 502-963
E-mail: