Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgálata a köznevelés eredményessége érdekében'.

VEKOP-7.3.4-17 - Kulturális intézmények a köznevelés
eredményességéért
Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgálata a köznevelés
eredményessége érdekében
Támogatást igénylő alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve:
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Támogatást igénylő rövidített neve
Gazdálkodási formakód:
322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv
Adószám (8-1-2 karakter):
16794340-1-13
Statisztikai szám:
16794340910132213
Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
65158
szerveknek):
Minősítési kód:
Nonprofit szervezet államháztartáson belül
Hatályos TEÁOR besorolás
TEAOR 2008
Főtevékenység TEÁOR '03 száma
Nincs kiválasztva
Főtevékenység TEÁOR '08 száma
91.01 - Könyvtári,levéltári tevékenység
ÁFA levonási jog:
C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
(Bruttó)
A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági
szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni
vállalkozó, egyéni cég:
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
1 / 26

Támogatást igénylő cím adatai
Támogatást igénylő neve:
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
A támogatást igénylő székhelye:
Helység
Erdőkertes
 
Irányítószám
2113
 
Régio
Közép-Magyarország
 
Megye
Pest
 
Kistérség
Veresegyházi
 
Járás
Gödöllői
Közterület:
Fő út
Házszám:
112
Helyrajzi szám:
A támogatást igénylő postacíme:
Helység
Erdőkertes
 
Irányítószám
2113
 
Régio
Közép-Magyarország
 
Megye
Pest
 
Kistérség
Veresegyházi
 
Járás
Gödöllői
Közterület:
Fő út
Házszám:
112
Helyrajzi szám:
Postafiók irányítószám:
Postafiók:
Honlap:
2 / 26

Képviselő adatai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
rögzíti az adatokat!
Képviselő adatai
Név:
Pallag Katalin
Képviseleti jog
Önálló
Beosztás:
igazgató
Telefon:
Telefon (mobil):
06 20/498-5213
Fax:
E-mail:
[email address]
Kapcsolattartó adatai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
rögzíti az adatokat!
Kapcsolattartó adatai
Név:
Pallag Katalin
Beosztás:
igazgató
Telefon:
Telefon (mobil):
06 20/498-5213
Fax:
E-mail:
[email address]
Projekt adatok
Projekt adatok
A projekt címe:
Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgálata a köznevelés eredményessége érdekében
A projekt megvalósításának tervezett kezdete:
2018.04.01.
00:00:00
A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:
2019.09.30.
00:00:00
A projekt konzorciumban valósul meg?
Nem
3 / 26

Projekt részletes bemutatása
Részletes szakmai tartalom
Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!
PROJEKTÜNK CÉLJAI: - partnerség (együttműködés) az alábbi nevelési-oktatási intézményekkel: - Ki Akarok Nyílni Óvoda (Erdőkertes), -
Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, - Galgamácsai Fekete István Általános Iskola, - Fóti Népművészeti
Szakgimnázium és Gimnázium, - Gyermekliget Általános Iskola (Veresegyház), - Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola, - a fent nevezett
intézményekben köznevelésben részt vevő tanulók és óvodai nevelésben részt vevő gyermekek közül a projektbe bevontak tudásának és
készségeinek fejlesztése nem formális és informális tanulási eszközökkel. CÉLCSOPORT: A „Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgálata a
köznevelés eredményessége érdekében” című projektünk célcsoportja az alábbiak szerint oszlik al-korcsoportokra: - a Ki Akarok Nyílni Óvodában
óvodai nevelésben részt vevő gyerekek; - a Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Galgamácsai Fekete István
Általános Iskola, a Gyermekliget Általános Iskola (Veresegyház), és az Erdőkertesi Neumann János Általános alsó tagozatos gyerekei; - a
Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Galgamácsai Fekete István Általános Iskola, a Gyermekliget Általános Iskola
(Veresegyház), és az Erdőkertesi Neumann János Általános felső tagozatos gyerekei; - a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnáziumban
tanuló diákok. Különös figyelmet fordítunk a szociokulturális hátrányokkal érintettekre és az életkorukhoz képest alulteljesítőkre. Közülük a 7-24 éves
korosztályból 150 főt tervezünk bevonni, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma várhatóan 60 fő lesz, az összes bevont
gyerek 36%-a. TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK: 2018 áprilisában induló, 18 hónapos projektet tervezünk. A projektben partnerintézményenkénti
bontásban az alábbi tevékenységeket tervezzük – a részletezést terjedelmi okokból lásd a szakmai tervben: KI AKAROK NYÍLNI ÓVODA 6*6 hó heti
szakkör, 2*6 hó foglalkozássorozat, 10*6 hó művészeti csoport VERESEGYHÁZI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1*6
hó havi szakkör, 1*6 hó heti szakkör, 1*6 hó foglalkozássorozat, 2*6 hó verseny, 1*6 hó témanap, 4*6 hó művészeti csoport, 3*6 hó tábor, 1*6 hó
kulturális óra. GALGAMÁCSAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4*6 hó heti szakkör, 4*6 hó foglalkozássorozat, 2*6 hó verseny, 1*6 hó
témanap, 3*6 hó tábor, FÓTI NÉPMŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS GIMNÁZIUM 2*6 hó havi szakkör, 3*6 hó heti szakkör, 1*6 hó
foglalkozássorozat, 2*6 hó verseny, GYERMEKLIGET ÁLTALÁNOS ISKOLA 4*6 hó havi szakkör, 2*6 hó foglalkozássorozat, 3*6 hó
tehetséggondozás, 6*6 hó tábor ERDŐKERTESI NEUMANN JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2*6 hó heti szakkör, 4*6 hó foglalkozássorozat, 3*6 hó
verseny, 1*6 hó témanap, 4*6 hó művészeti csoport, 4*6 hó tábor, 3*6 hó kulturális óra A nem formális és informális tanulási alkalmakat a nevelési-
oktatási intézményekkel szoros együttműködésben végezzük, a tevékenységek összeállítása az adott intézményekkel szoros együttműködésben,
pedagógiai programjukkal, tantervükkel összhangban történt. A fenntartási időszakban intézményenként és évente legalább 1 tevékenységet
továbbviszünk, az intézménnyel egyeztetett módon. SZERVEZET: Szervezetünk a projekt céljait szolgáló tevékenységek ellátására alkalmas és
felhatalmazott, rendelkezik a felhívás céljainak eléréséhez szükséges szakmai tapasztalatokkal. Több, a mostanihoz hasonló programot irányítottunk
már sikeresen, amelyek során nem csak tapasztalatot szereztünk a projektek lebonyolításban, de erős partneri viszonyt alakítottunk ki számos
oktatási-nevelési intézménnyel, valamint számos más helyi szervezettel. Rendelkezünk a felhívás céljainak eléréséhez szükséges humán
erőforrásokkal és infrastrukturális feltételekkel, a projekt megvalósításához szükséges szervezeti feltételek rendelkezésre állnak (humán feltételek és
a szervezeti stabilitást biztosító feltételek). A projektmenedzsment tagjai és szakmai vezető feladatuk ellátására alkalmasak, valamennyien
rendelkeznek az előírt tapasztalatokkal. Projektünkben érvényesülnek az előírt esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok.
Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása
Nem
Rendelkezik-e a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és Nem
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 63. §-nak
megfelelő esélyegyenlőségi tervvel?
Megvalósítási helyszínek
Helység
Erdőkertes
 
Irányítószám
2113
 
Régio
Közép-Magyarország
 
Megye
Pest
 
Kistérség
Veresegyházi
 
Járás
Gödöllői
Közterület:
Fő út
Házszám:
112
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?
Igen
Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
1. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:
1
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:
2019.01.31.
00:00:00
Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
A bevont tanulók és gyermekek száma elérte a tervezett létszám 4%-át. Projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 20 %-áról kifizetési
igénylést nyújtottunk be.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
5000000
4 / 26

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
2. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:
2
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:
2019.09.30.
00:00:00
Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
A projekt megkezdésétől a vállalt fizikai befejezés időpontjáig a bevont tanulók és gyermekek száma a tervezett létszám 100 %-a, valamint ebből a
hátrányos helyzetűek és halmozottan hátrányos helyzetűek aránya eléri a 15 %-ot. Projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 90 %-
áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
25000000
Projektmenedzsment szervezet bemutatása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Projektmenedzsment szervezet megnevezése:
projektmenedzsment egység
A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül részvevő személyek
2
száma (fő):
Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása:
A pénzügyi vezető felelős a pénzügyek kezeléséért, a kimutatások elkészítésért, a kiadások ütemezésért. A projektmenedzser az esélyegyenlőség
megteremtéséért, mint esélyegyenlőségi munkatárs is felelős, emellett fő feladata a projekt tevékenységeinek menedzselése, népszerűsítése.
Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Projektmegvalósításban résztvevő személy neve:
Pallag Etelka Katalin
Projektben betöltött szerepe:
Szakmai vezető
Képzettsége:
művelődésszervező, népművelő, tanár
Munkatapasztalata (év):
34
Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével):
NKA-pályázatok, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő pályázatok - az elmúlt 10 évben kb. 10 MFt összértékben. TÁMOP 323 szakmai
vezető, (60 MFt).
Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra)
20
5 / 26

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Projektmegvalósításban résztvevő személy neve:
Tóth Nikoletta
Projektben betöltött szerepe:
Projektmenedzser
Képzettsége:
közgazdász, újságíró
Munkatapasztalata (év):
19
Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével):
SZFE TÁMOP-4.2.2/B-10 (90 MFt), különféle NKA-projektek (kb. 5 MFt); alapítvány teljes körű képviselete; EU Kultúra keretprogramja nemzeti
koordinátor (projektek pénzügyi-szakmai formai vizsgálata)
Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra)
4
Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Projektmegvalósításban résztvevő személy neve:
Csákiné Som Beatrix
Projektben betöltött szerepe:
Pénzügyi vezető
Képzettsége:
mérlegképes könyvelő, közgazdász
Munkatapasztalata (év):
25
Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével):
TÁMOP-3.2.3-09/2KMR-2010-0012 (60 MFt), KMOP-5.2.1/A-09-2009-0017 (220 MFt), KMOP-4.6.1-2007-0029 (320 MFt) stb.
Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra)
5
Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jel emezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, gyerekek bevonása az együttműködő nevelési-oktatási intézményekből
Mérföldkő sorszáma:
2
Eredmény leírása:
Bevont hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és gyerekek aránya az összesen bevontakhoz viszonyítva
Eredmény számszerűsíthető célértéke:
36
Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:
%
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Igazolás módja: Nevelési-oktatási intézmény adatszolgáltatása alapján a támogatást igénylő által készített adatszolgáltatás
Gazdálkodási adatok
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
rögzíti az adatokat!
Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vál alkozások esetében
Utolsó előtti lezárt év
Utolsó lezárt év
Évszám
Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes
bevétel (Ft)
6 / 26

Exportból valamint közösségen belüli értékesítésből származó
árbevétel
Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft)
Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft)
Mérlegfőösszeg (Ft)
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft)
Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH
létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes
munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)
Működés időtartama (év)
Tárgyi eszközök (Ft)
Immateriális javak (Ft)
Kamatráfordítás (Ft)
Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében
Utolsó előtti lezárt év
Utolsó lezárt év
Évszám
Sajátos működési bevétel (Ft)
Mérlegfőösszeg (Ft)
Módosított pénzmaradvány (Ft)
Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft)
Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem)
Nincs
Nincs
kiválas
kiválas
ztva
ztva
Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények
esetében
Utolsó előtti lezárt év
Utolsó lezárt év
Évszám
2015
2016
Intézményi költségvetésének fő összege (Ft)
211962
237867
15
49
Általános statisztikai állományi létszám (fő)
5
5
Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében
Utolsó előtti lezárt év
Utolsó lezárt év
Évszám
Összes bevétel (Ft)
Adózás előtti eredmény (Ft)
Saját tőke (Ft)
Mérlegfőösszeg (Ft)
Általános statisztikai állományi létszám (fő)
7 / 26

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:
3604/04031
2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:
Nem
Projekt címe:
Honismereti, Természetismereti és Természetjáró Tábor
Odaítélés dátuma (elbírálás alatt lévő kérelemnél a kérelem
2013.03.31.
benyújtásának dátuma):
00:00:00
Megítélt támogatás (Ft):
200000
A projekt összes költsége (Ft):
331250
Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:
NKA Közművelődés és Népművészeti Kollégiuma pályázati felhívása
Bankszámlaszám - egységes
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?
Nem
Bankszámlaszám típusa:
Belföldi bankszámla
Belföldi bankszámlaszám:
11742049-16794340-00000000
Külföldi bankszámlaszám:
Külföldi bankszámlaszám esetében
Bank címe:
SWIFT kód:
Célország:
Nincs kiválasztva
Előleg
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 115. § (2a) bekezdése szerinti
Igen
támogatási előleg igénylés lehetőségével kívánok élni.
Források listája
Forrás megnevezése
Összeg [Ft]
%
I. saját forrás
0
0,000000%
 I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása
0
0,000000%
 I/2. partnerek hozzájárulása
0
0,000000%
 I/3. bankhitel
0
0,000000%
II. egyéb támogatás
0
0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás
25 000 000
100,000000%
Projekt elszámolható költsége
25 000 000
100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása
0
-
Projekt teljes költsége
25 000 000
-
Költségek listája
8 / 26

Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
1 490
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
1 490
Mennyiség
12
Teljes költség [Ft]
17 880
Elszámolható költség [Ft] 17 880
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
17 880
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A Robotprogramozás szakkörökhöz eszközbeszerzést tervezünk. Vonalkövető szenzor: 12 db x 1490 Ft = 17880 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus
Célcsoport útiköltsége
Megnevezés/Költségelem Utazási költség
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
33 020
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
33 020
Mennyiség
5
Teljes költség [Ft]
165 100
Elszámolható költség [Ft] 165 100
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
165 100
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A projekt során 5 alkalommal busz bérlése kulturális órához busz bérlése kulturális órához: 5 alkalom x 33020 Ft = 165100 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus
Célcsoport képzési költségei
Megnevezés/Költségelem Képzéshez kapcsolódó utazás, étkezés, szállás (csak táboron belül felmerülő) költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
2 200
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
2 200
Mennyiség
100
Teljes költség [Ft]
220 000
Elszámolható költség [Ft] 220 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
220 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
18 hónapos projektünkben 1 félévben tervezünk tábort dél-pest megyei helyszínnel, 5 nappal és 20 résztvevővel. tábor étkezés Honismeret I. diákok: 5 nap x
20 fő x 2200 Ft = 220000 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
1 590
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
1 590
Mennyiség
2
Teljes költség [Ft]
3 180
Elszámolható költség [Ft] 3 180
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
3 180
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A Hangbirizga táborokhoz eszközbeszerzést tervezünk. triangulum: 2 db x 1590 Ft = 3180 Ft
9 / 26

Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költségelem Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún.„catering” költségek, reprezentációs költségek
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
80 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
80 000
Mennyiség
9
Teljes költség [Ft]
720 000
Elszámolható költség [Ft] 720 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
720 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A 18 hónapos projektünk során 3 félévnyi témanapot tervezünk, félévenként 3 alkalommal. témanapok kulturális program: 3 félév x 3 alkalom x 80000 Ft =
720000 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus
Célcsoport képzési költségei
Megnevezés/Költségelem Képzéshez kapcsolódó utazás, étkezés, szállás (csak táboron belül felmerülő) költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
3 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
3 000
Mennyiség
200
Teljes költség [Ft]
600 000
Elszámolható költség [Ft] 600 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
600 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
18 hónapos projektünkben 2 félévben tervezünk bábos tábort , 5-5 nappal és 20-20 résztvevővel. tábori szállás, bábos, diákok: 10 nap x 20 fő x 3000 Ft =
600000 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
5 800
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
5 800
Mennyiség
6
Teljes költség [Ft]
34 800
Elszámolható költség [Ft] 34 800
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
34 800
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A Kóstolj bele! heti szakkörökhöz eszközbeszerzést tervezünk. Szövőkeret: 6 db x 5800 Ft = 34800 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus
Célcsoport képzési költségei
Megnevezés/Költségelem Képzéshez kapcsolódó utazás, étkezés, szállás (csak táboron belül felmerülő) költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
1 020
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
1 020
Mennyiség
100
Teljes költség [Ft]
102 000
Elszámolható költség [Ft] 102 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
102 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
18 hónapos projektünkben 3 félévben tervezünk tábort galgamácsai helyszínnel, táboronként 5-5 nappal és 20-20 résztvevővel. tábori étkezés diákok,
Galgamácsa II.: 5 nap x 20 fő x 1020 Ft = 102000 Ft
10 / 26

Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus
Célcsoport képzési költségei
Megnevezés/Költségelem Képzéshez kapcsolódó utazás, étkezés, szállás (csak táboron belül felmerülő) költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
1 044
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
1 044
Mennyiség
100
Teljes költség [Ft]
104 400
Elszámolható költség [Ft] 104 400
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
104 400
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
18 hónapos projektünkben 2 félévben tervezünk tábort erdőkertesi helyszínnel, táboronként 5-5 nappal és 20-20 résztvevővel. tábori étkezés diákok
Erdőkertes I.: 5 nap x 20 fő x 1044 Ft = 104400 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés/Költségelem Munkabér
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
3 206
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
3 206
Mennyiség
600
Teljes költség [Ft]
1 923 600
Elszámolható költség [Ft] 1 923 600
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
1 923 600
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A 18 hónapos projektünk során 20 félévnyi művészeti csoportot tervezünk, félévenként 15 alkalommal, alkalmaként 2 óra foglalkozással művészeti csoport
oktatók: 20 félév x 15 alkalom x 2 óra = 600 óra x 3206 Ft = 1923600 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Költségtípus
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Megnevezés/Költségelem A tevékenységek megvalósítását biztosító szükséges, anyagok (papír, írószer, tankönyv, munkafüzet, foglalkozásokhoz szükséges kellékek) beszerzésének
költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
21 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
21 000
Mennyiség
7
Teljes költség [Ft]
147 000
Elszámolható költség [Ft] 147 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
147 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A 18 hónapos projektünk során 7 félévnyi havi szakkört tervezünk. havi szakkörök anyagköltség: 7 félév x 21000 Ft = 147000 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Költségtípus
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Megnevezés/Költségelem A tevékenységek megvalósítását biztosító szükséges, anyagok (papír, írószer, tankönyv, munkafüzet, foglalkozásokhoz szükséges kellékek) beszerzésének
költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
18 953
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
18 953
Mennyiség
4
Teljes költség [Ft]
75 812
Elszámolható költség [Ft] 75 812
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
75 812
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A 18 hónapos projektünk során 4 félévnyi kulturális órát tervezünk. kulturális óra anyagköltség: 4 félév x 18953 Ft = 75812 Ft
11 / 26

Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
1 500
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
1 500
Mennyiség
12
Teljes költség [Ft]
18 000
Elszámolható költség [Ft] 18 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
18 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A Robotprogramozás szakkörökhöz eszközbeszerzést tervezünk. Motor meghajtó: 12 db x 1500 Ft = 18000 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt előkészítés
Költség kategória
Projektelőkészítés költségei
Költségtípus
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés/Költségelem Szakmai terv elkészítésének költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
290 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
290 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
290 000
Elszámolható költség [Ft] 290 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
290 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A szakmai terv kidolgozására a projekt előkészítése alatt 1 alkalommal kerül sor. szakmai terv: 1 alkalom x 290000 Ft = 290000 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
1 350
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
1 350
Mennyiség
6
Teljes költség [Ft]
8 100
Elszámolható költség [Ft] 8 100
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
8 100
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A Kóstolj bele! heti szakkörökhöz eszközbeszerzést tervezünk. Gyöngyszövő: 6 db x 1350 Ft = 8100 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt menedzsment
Költség kategória
Projektmenedzsment költség
Költségtípus
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés/Költségelem Munkabér
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
3 206
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
3 206
Mennyiség
322
Teljes költség [Ft]
1 032 332
Elszámolható költség [Ft] 1 032 332
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
1 032 332
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A projekt 18 hónapja alatt heti 5 órás munkaszerződés keretében 1 fő pénzügyi vezetőt alkalmazunk. pénzügyi vezető: 322 óra x 3206 Ft = 1032332 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus
Célcsoport képzési költségei
Megnevezés/Költségelem Képzéshez kapcsolódó utazás, étkezés, szállás (csak táboron belül felmerülő) költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
1 588
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
1 588
Mennyiség
200
Teljes költség [Ft]
317 600
Elszámolható költség [Ft] 317 600
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
317 600
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
18 hónapos projektünkben 2 félévben tervezünk bábos tábort , 5-5 nappal és 20-20 résztvevővel. tábori étkezés, bábos, diákok: 10 nap x 20 fő x 1588 Ft =
317600 Ft
12 / 26

Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
4 534
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
4 534
Mennyiség
27
Teljes költség [Ft]
122 418
Elszámolható költség [Ft] 122 418
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
122 418
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A Robotprogramozás szakkörökhöz eszközbeszerzést tervezünk. robot-alkatrész: 27 db x 4534 Ft = 122418 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
1 990
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
1 990
Mennyiség
6
Teljes költség [Ft]
11 940
Elszámolható költség [Ft] 11 940
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
11 940
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A Robotprogramozás szakkörökhöz eszközbeszerzést tervezünk. Iránytű szenzor: 6 db x 1990 Ft = 11940 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
Megnevezés/Költségelem Szállásköltség
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
5 500
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
5 500
Mennyiség
20
Teljes költség [Ft]
110 000
Elszámolható költség [Ft] 110 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
110 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
18 hónapos projektünkben 1 félévben tervezünk tábort szentendrei helyszínnel, 5 nappal és 20 résztvevővel. tábor szállás Honismeret II. tanárok: 5 nap x 4
fő x 5500 Ft = 110000 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
3 900
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
3 900
Mennyiség
3
Teljes költség [Ft]
11 700
Elszámolható költség [Ft] 11 700
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
11 700
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A Kóstolj bele! heti szakkörökhöz eszközbeszerzést tervezünk. Körkés: 3 db x 3900 Ft = 11700 Ft
13 / 26

Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
2 290
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
2 290
Mennyiség
5
Teljes költség [Ft]
11 450
Elszámolható költség [Ft] 11 450
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
11 450
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A Hangbirizga táborokhoz eszközbeszerzést tervezünk. Melegragasztó pisztoly: 5 db x 2290 Ft = 11450 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
5 980
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
5 980
Mennyiség
3
Teljes költség [Ft]
17 940
Elszámolható költség [Ft] 17 940
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
17 940
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A Kóstolj bele! heti szakkörökhöz eszközbeszerzést tervezünk. Vasalóállvány 2: 3 db x 5980 Ft = 17940 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
7 400
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
7 400
Mennyiség
3
Teljes költség [Ft]
22 200
Elszámolható költség [Ft] 22 200
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
22 200
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A Hangbirizga táborokhoz eszközbeszerzést tervezünk. csörgők: 3 db x 7400 Ft = 22200 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
3 800
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
3 800
Mennyiség
6
Teljes költség [Ft]
22 800
Elszámolható költség [Ft] 22 800
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
22 800
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A Kóstolj bele! heti szakkörökhöz eszközbeszerzést tervezünk. Digitális tolómérő: 6 db x 3800 Ft = 22800 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költségelem Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún.„catering” költségek, reprezentációs költségek
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
73 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
73 000
Mennyiség
18
Teljes költség [Ft]
1 314 000
Elszámolható költség [Ft] 1 314 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
1 314 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A 18 hónapos projektünk során 9 félévnyi versenyt tervezünk, félévenként 2 alkalommal. A versenyek szervezésére, a zsűri és a díjak biztosítására
rendezvényszervezőt tervezünk igénybe venni. versenyek rendezvényszervezés: 9 félév x 2 alkalom x 73000 Ft = 1314000 Ft
14 / 26

Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
9 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
9 000
Mennyiség
3
Teljes költség [Ft]
27 000
Elszámolható költség [Ft] 27 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
27 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A Kóstolj bele! heti szakkörökhöz eszközbeszerzést tervezünk. Speciális vonalzó: 3 db x 9000 Ft = 27000 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Általános (rezsi), adók, tartalék
Költség kategória
Általános (rezsi) költség
Költségtípus
Egyéb általános (rezsi) költség
Megnevezés/Költségelem Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
1 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
1 000
Mennyiség
18
Teljes költség [Ft]
18 000
Elszámolható költség [Ft] 18 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
18 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A projekt 18 hónapja alatt kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások címen havi 1000 Ft összeget tervezünk. kommunikációs és postaforgalmi
szolgáltatások: 18 hó x 1000 Ft = 18000 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés/Költségelem Munkabér
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
3 206
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
3 206
Mennyiség
400
Teljes költség [Ft]
1 282 400
Elszámolható költség [Ft] 1 282 400
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
1 282 400
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A 18 hónapos projektünk során 10 félévnyi tábort tervezünk, táboronként 5 nappal, naponként 8 óra foglalkozással tábori oktatók: 10 félév x 5 alkalom x 8
óra = 400 óra x 3206 Ft = 1282400 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus
Célcsoport képzési költségei
Megnevezés/Költségelem Képzéshez kapcsolódó utazás, étkezés, szállás (csak táboron belül felmerülő) költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
2 800
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
2 800
Mennyiség
100
Teljes költség [Ft]
280 000
Elszámolható költség [Ft] 280 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
280 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
18 hónapos projektünkben 1 félévben tervezünk tábort szentendrei helyszínnel, 5 nappal és 20 résztvevővel. tábor szállás Honismeret II. diákok: 5 nap x 20
fő x 2800 Ft = 280000 Ft
15 / 26

Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés/Költségelem Munkabér
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
3 206
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
3 206
Mennyiség
40
Teljes költség [Ft]
128 240
Elszámolható költség [Ft] 128 240
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
128 240
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A 18 hónapos projektünk során 4 félévnyi kulturális órát tervezünk, félévenként 5 alkalommal, alkalmanként 2 óra foglalkozással kulturális óra oktatók: 4
félév x 5 alkalom x 2 óra = 40 óra x 3206 Ft = 128240 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés/Költségelem Munkabér
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
3 206
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
3 206
Mennyiség
225
Teljes költség [Ft]
721 350
Elszámolható költség [Ft] 721 350
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
721 350
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A 18 hónapos projektünk során 15 félévnyi foglalkozássorozatot tervezünk, félévenként 5 alkalommal, alkalmaként 3 óra foglalkozással foglalkozássorozat
oktatók: 15 félév x 5 alkalom x 3 óra = 225 óra x 3206 Ft = 721350 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
29 690
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
29 690
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
29 690
Elszámolható költség [Ft] 29 690
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
29 690
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A Kóstolj bele! heti szakkörökhöz eszközbeszerzést tervezünk. Kétlapos hordozható elektromos főzőlap: 1 db x 29690 Ft = 29690 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
130 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
130 000
Mennyiség
6
Teljes költség [Ft]
780 000
Elszámolható költség [Ft] 780 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
780 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A Robotprogramozás szakkörökhöz eszközbeszerzést tervezünk. laptop: 6 db x 130000 Ft = 780000 Ft
16 / 26

Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Általános (rezsi), adók, tartalék
Költség kategória
Általános (rezsi) költség
Költségtípus
Egyéb általános (rezsi) költség
Megnevezés/Költségelem Dokumentációs/archiválási költség
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
2 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
2 000
Mennyiség
18
Teljes költség [Ft]
36 000
Elszámolható költség [Ft] 36 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
36 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A projekt 18 hónapja alatt dokumentációs költség címen havi 2000 Ft összeget tervezünk. dokumentációs költség: 18 hó x 2000 Ft = 36000 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus
Célcsoport képzési költségei
Megnevezés/Költségelem Képzéshez kapcsolódó utazás, étkezés, szállás (csak táboron belül felmerülő) költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
900
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
900
Mennyiség
400
Teljes költség [Ft]
360 000
Elszámolható költség [Ft] 360 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
360 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
18 hónapos projektünkben 4 félévben tervezünk tábort veresegyházi helyszínnel, táboronként 5-5 nappal és 20-20 résztvevővel. tábori étkezés
Veresegyház, diákok: 20 nap x 20 fő x 900 Ft = 360000 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
4 573
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
4 573
Mennyiség
2
Teljes költség [Ft]
9 146
Elszámolható költség [Ft] 9 146
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
9 146
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
Az agyagos-kerámiás foglalkozásokhoz eszközbeszerzést tervezünk. fa mintázókészlet: 2 db x 4573 Ft = 9146 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
44 890
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
44 890
Mennyiség
2
Teljes költség [Ft]
89 780
Elszámolható költség [Ft] 89 780
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
89 780
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A Kóstolj bele! heti szakkörökhöz eszközbeszerzést tervezünk. Varrógép: 2 db x 44890 Ft = 89780 Ft
17 / 26

Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Költségtípus
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Megnevezés/Költségelem A tevékenységek megvalósítását biztosító szükséges, anyagok (papír, írószer, tankönyv, munkafüzet, foglalkozásokhoz szükséges kellékek) beszerzésének
költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
25 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
25 000
Mennyiség
10
Teljes költség [Ft]
250 000
Elszámolható költség [Ft] 250 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
250 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A 18 hónapos projektünk során 10 félévnyi tábort tervezünk. tábori anyagköltség: 10 félév x 25000 Ft = 250000 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
10 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
10 000
Mennyiség
6
Teljes költség [Ft]
60 000
Elszámolható költség [Ft] 60 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
60 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A kosárfonáshoz eszközbeszerzést tervezünk. vesszőáztató kád: 6 db x 10000 Ft = 60000 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Költségtípus
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Megnevezés/Költségelem A tevékenységek megvalósítását biztosító szükséges, anyagok (papír, írószer, tankönyv, munkafüzet, foglalkozásokhoz szükséges kellékek) beszerzésének
költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
25 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
25 000
Mennyiség
20
Teljes költség [Ft]
500 000
Elszámolható költség [Ft] 500 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
500 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A 18 hónapos projektünk során 20 félévnyi művészeti csoportot tervezünk. művészeti csoport anyagköltség: 20 félév x 25000 Ft = 500000 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus
Célcsoport képzési költségei
Megnevezés/Költségelem Képzéshez kapcsolódó utazás, étkezés, szállás (csak táboron belül felmerülő) költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
3 500
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
3 500
Mennyiség
100
Teljes költség [Ft]
350 000
Elszámolható költség [Ft] 350 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
350 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
18 hónapos projektünkben 1 félévben tervezünk tábort dél-pest megyei helyszínnel, 5 nappal és 20 résztvevővel. tábor szállás Honismeret I. diákok: 5 nap x
20 fő x 3500 Ft = 350000 Ft
18 / 26

Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus
Célcsoport útiköltsége
Megnevezés/Költségelem Utazási költség
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
33 020
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
33 020
Mennyiség
16
Teljes költség [Ft]
528 320
Elszámolható költség [Ft] 528 320
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
528 320
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A projekt során 16 alkalommal busz bérlése heti szakkörhöz busz bérlése heti szakkörhöz: 16 alkalom x 33020 Ft = 528320 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus
Célcsoport képzési költségei
Megnevezés/Költségelem Képzéshez kapcsolódó utazás, étkezés, szállás (csak táboron belül felmerülő) költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
1 128
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
1 128
Mennyiség
100
Teljes költség [Ft]
112 800
Elszámolható költség [Ft] 112 800
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
112 800
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
18 hónapos projektünkben 2 félévben tervezünk tábort erdőkertesi helyszínnel, táboronként 5-5 nappal és 20-20 résztvevővel. tábori étkezés diákok
Erdőkertes II.: 5 nap x 20 fő x 1128 Ft = 112800 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés/Költségelem Munkabér
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
3 206
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
3 206
Mennyiség
60
Teljes költség [Ft]
192 360
Elszámolható költség [Ft] 192 360
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
192 360
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A 18 hónapos projektünk során 3 félévnyi tehetséggondozó csoportot tervezünk, félévenként 10 alkalommal, alkalmanként 2 óra foglalkozással
tehetséggondozó csoport oktatók: 3 félév x 10 alkalom x 2 óra = 60 óra x 3206 Ft = 192360 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus
Célcsoport útiköltsége
Megnevezés/Költségelem Utazási költség
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
33 020
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
33 020
Mennyiség
30
Teljes költség [Ft]
990 600
Elszámolható költség [Ft] 990 600
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
990 600
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A projekt során 30 alkalommal busz bérlése művészeti csoporthoz busz bérlése művészeti csoporthoz: 30 alkalom x 33020 Ft = 990600 Ft
19 / 26

Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
3 023
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
3 023
Mennyiség
6
Teljes költség [Ft]
18 138
Elszámolható költség [Ft] 18 138
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
18 138
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A Robotprogramozás szakkörökhöz eszközbeszerzést tervezünk. robot-akkumulátor: 6 db x 3023 Ft = 18138 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés/Költségelem Munkabér
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
3 206
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
3 206
Mennyiség
105
Teljes költség [Ft]
336 630
Elszámolható költség [Ft] 336 630
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
336 630
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A 18 hónapos projektünk során 7 félévnyi havi szakkört tervezünk, félévenként 5 alkalommal, alkalmaként 3 óra foglalkozással. havi szakköri oktatók: 7 félév
x 5 alkalom x 3 óra = 105 óra x 3206 Ft = 336630 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt előkészítés
Költség kategória
Projektelőkészítés költségei
Költségtípus
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés/Költségelem Megvalósításhoz szükséges előzetes igényfelmérés költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
223 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
223 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
223 000
Elszámolható költség [Ft] 223 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
223 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A előzetes igényfelmérés kidolgozására a projekt előkészítése alatt 1 alkalommal kerül sor. előzetes igényfelmérés: 1 alkalom x 223000 Ft = 223000 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Költségtípus
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Megnevezés/Költségelem A tevékenységek megvalósítását biztosító szükséges, anyagok (papír, írószer, tankönyv, munkafüzet, foglalkozásokhoz szükséges kellékek) beszerzésének
költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
25 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
25 000
Mennyiség
3
Teljes költség [Ft]
75 000
Elszámolható költség [Ft] 75 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
75 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A 18 hónapos projektünk során 3 félévnyi témanapot tervezünk. témanap anyagköltség: 3 félév x 25000 Ft = 75000 Ft
20 / 26

Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
14 605
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
14 605
Mennyiség
6
Teljes költség [Ft]
87 630
Elszámolható költség [Ft] 87 630
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
87 630
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
Az agyagos-kerámiás foglalkozásokhoz eszközbeszerzést tervezünk. formázó és festő kézi korong 25 mm: 6 db x 14605 Ft = 87630 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus
Célcsoport útiköltsége
Megnevezés/Költségelem Utazási költség
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
66 040
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
66 040
Mennyiség
12
Teljes költség [Ft]
792 480
Elszámolható költség [Ft] 792 480
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
792 480
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A projekt során 12 alkalommal busz bérlése táborokhoz busz bérlése táborokhoz: 12 alkalom x 66040 Ft = 792480 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Tájékoztatás, nyilvánosság
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés/Költségelem Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyv)
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
7 668
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
7 668
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
7 668
Elszámolható költség [Ft] 7 668
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
7 668
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
1 db C-tábla készítése díjazására 7668 összeget számoltunk. C-tábla készítése: 1 db x 7668 Ft = 7668 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
Megnevezés/Költségelem Szállásköltség
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
5 200
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
5 200
Mennyiség
40
Teljes költség [Ft]
208 000
Elszámolható költség [Ft] 208 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
208 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
18 hónapos projektünkben 2 félévben tervezünk bábos tábort , 5-5 nappal és 20-20 résztvevővel. tábori szállás, bábos, tanárok: 10 nap x 4 fő x 5200 Ft =
208000 Ft
21 / 26

Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Költségtípus
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Megnevezés/Költségelem A tevékenységek megvalósítását biztosító szükséges, anyagok (papír, írószer, tankönyv, munkafüzet, foglalkozásokhoz szükséges kellékek) beszerzésének
költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
74 500
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
74 500
Mennyiség
15
Teljes költség [Ft]
1 117 500
Elszámolható költség [Ft] 1 117 500
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
1 117 500
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A 18 hónapos projektünk során 15 félévnyi foglalkozássorozatot tervezünk: foglalkozássorozat anyagköltség: 15 félév x 74500 Ft = 1117500 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
6 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
6 000
Mennyiség
6
Teljes költség [Ft]
36 000
Elszámolható költség [Ft] 36 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
36 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A Robotprogramozás szakkörökhöz eszközbeszerzést tervezünk. Robot platform: 6 db x 6000 Ft = 36000 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
7 100
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
7 100
Mennyiség
3
Teljes költség [Ft]
21 300
Elszámolható költség [Ft] 21 300
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
21 300
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A Hangbirizga táborokhoz eszközbeszerzést tervezünk. cintányérok: 3 db x 7100 Ft = 21300 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
Megnevezés/Költségelem Szállásköltség
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
5 700
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
5 700
Mennyiség
20
Teljes költség [Ft]
114 000
Elszámolható költség [Ft] 114 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
114 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
18 hónapos projektünkben 1 félévben tervezünk tábort dél-pest megyei helyszínnel, 5 nappal és 20 résztvevővel. tábor szállás Honismeret I. tanárok: 5 nap x
4 fő x 5700 Ft = 114000 Ft
22 / 26

Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
5 380
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
5 380
Mennyiség
3
Teljes költség [Ft]
16 140
Elszámolható költség [Ft] 16 140
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
16 140
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A Kóstolj bele! heti szakkörökhöz eszközbeszerzést tervezünk. Vasalóállvány 1: 3 db x 5380 Ft = 16140 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
7 800
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
7 800
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
7 800
Elszámolható költség [Ft] 7 800
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
7 800
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
Az agyagos-kerámiás foglalkozásokhoz eszközbeszerzést tervezünk. Írókázó: 1 db x 7800 Ft = 7800 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Költségtípus
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Megnevezés/Költségelem A tevékenységek megvalósítását biztosító szükséges, anyagok (papír, írószer, tankönyv, munkafüzet, foglalkozásokhoz szükséges kellékek) beszerzésének
költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
15 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
15 000
Mennyiség
9
Teljes költség [Ft]
135 000
Elszámolható költség [Ft] 135 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
135 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A 18 hónapos projektünk során 9 félévnyi versenyt tervezünk. verseny anyagköltség: 9 félév x 15000 Ft = 135000 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
Megnevezés/Költségelem Utazási költség
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
10 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
10 000
Mennyiség
18
Teljes költség [Ft]
180 000
Elszámolható költség [Ft] 180 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
180 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A projekt 18 hónapja alatt a szakmai vezető útiköltségeire havi 10000 Ft összeget számoltunk (személygépkocsi költségek, útnyilvántartás alapján). szakmai
vezető útiköltsége: 18 hó x 10000 Ft = 180000 Ft
23 / 26

Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus
Célcsoport képzési költségei
Megnevezés/Költségelem Képzéshez kapcsolódó utazás, étkezés, szállás (csak táboron belül felmerülő) költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
2 700
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
2 700
Mennyiség
100
Teljes költség [Ft]
270 000
Elszámolható költség [Ft] 270 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
270 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
18 hónapos projektünkben 1 félévben tervezünk tábort szentendrei helyszínnel, 5 nappal és 20 résztvevővel. tábor étkezés Honismeret II. diákok: 5 nap x 20
fő x 2700 Ft = 270000 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus
Célcsoport képzési költségei
Megnevezés/Költségelem Képzéshez kapcsolódó utazás, étkezés, szállás (csak táboron belül felmerülő) költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
900
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
900
Mennyiség
200
Teljes költség [Ft]
180 000
Elszámolható költség [Ft] 180 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
180 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
18 hónapos projektünkben 3 félévben tervezünk tábort galgamácsai helyszínnel, táboronként 5-5 nappal és 20-20 résztvevővel. tábori étkezés diákok,
Galgamácsa I.: 10 nap x 20 fő x 900 Ft = 180000 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Általános (rezsi), adók, tartalék
Költség kategória
Általános (rezsi) költség
Költségtípus
Egyéb általános (rezsi) költség
Megnevezés/Költségelem Közüzemi szolgáltatások költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
1 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
1 000
Mennyiség
18
Teljes költség [Ft]
18 000
Elszámolható költség [Ft] 18 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
18 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A projekt 18 hónapja alatt közüzemi szolgáltatások költsége címen havi 1000 Ft összeget tervezünk. közüzemi szolgáltatások költsége: 18 hó x 1000 Ft =
18000 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés/Költségelem Munkabér
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
3 206
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
3 206
Mennyiség
90
Teljes költség [Ft]
288 540
Elszámolható költség [Ft] 288 540
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
288 540
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A 18 hónapos projektünk során 9 félévnyi versenyt tervezünk, félévenként 2 alkalommal, alkalmaként 5 óra versennyel verseny felkészítő tanárok: 9 félév x 2
alkalom x 5 óra = 90 óra x 3206 Ft = 288540 Ft
24 / 26

Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés/Költségelem Munkabér
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
3 206
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
3 206
Mennyiség
512
Teljes költség [Ft]
1 641 472
Elszámolható költség [Ft] 1 641 472
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
1 641 472
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A 18 hónapos projektünk során 16 félévnyi heti szakkört tervezünk, félévenként 16 alkalommal, alkalmaként 2 óra foglalkozással. heti szakköri oktatók: 16
félév x 16 alkalom x 2 óra = 512 óra x 3206 Ft = 1641472 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés/Költségelem Munkabér
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
3 206
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
3 206
Mennyiség
54
Teljes költség [Ft]
173 124
Elszámolható költség [Ft] 173 124
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
173 124
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A 18 hónapos projektünk során 3 félévnyi témanapot tervezünk, félévenként 3 alkalommal, alkalmaként 6 óra foglalkozással témanap felkészítő tanárok: 3
félév x 3 alkalom x 6 óra = 54 óra x 3206 Ft = 173124 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
15 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
15 000
Mennyiség
6
Teljes költség [Ft]
90 000
Elszámolható költség [Ft] 90 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
90 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A kosárfonáshoz eszközbeszerzést tervezünk. munkaasztal kosárfonáshoz: 6 db x 15000 Ft = 90000 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés/Költségelem Munkabér
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
3 206
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
3 206
Mennyiség
1290
Teljes költség [Ft]
4 135 740
Elszámolható költség [Ft] 4 135 740
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
4 135 740
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A projekt 18 hónapja alatt heti 20 órás munkaszerződés keretében 1 fő szakmai vezetőt alkalmazunk havi 3206 Ft átalány óradíjjal. szakmai vezető: 860 óra
x 1,5 x 3206=4135740 Ft
25 / 26

Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Költségtípus
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Megnevezés/Költségelem A tevékenységek megvalósítását biztosító szükséges, anyagok (papír, írószer, tankönyv, munkafüzet, foglalkozásokhoz szükséges kellékek) beszerzésének
költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
32 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
32 000
Mennyiség
16
Teljes költség [Ft]
512 000
Elszámolható költség [Ft] 512 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
512 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A 18 hónapos projektünk során 16 félévnyi heti szakkört tervezünk. heti szakköri anyagköltség: 16 félév x 32000 Ft = 512000 Ft
Támogatást igénylő
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
144 900
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
144 900
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
144 900
Elszámolható költség [Ft] 144 900
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
144 900
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A Hangbirizga táborokhoz eszközbeszerzést tervezünk. zenei keverő: 1 db x 144900 Ft = 144900 Ft
Monitoring mutatók
Monitoring mutató
megnevezése
Bázisérték dátuma
Bázisérték
Cél dátuma
Cél változás
Cél összváltozás
Cél kumulált
Informális és nem
formális képzésben
résztvevő gyerekek és
2019.09.30.
150
150
150
fiatalok (7-24 éves
korúak) száma
26 / 26