Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'SAMSUNG SDI Göd akkumulátorgyárának szakhatósági ellenőrzései'.PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Tárgy: 
Tájékoztatás
Ügyintéző:
Oláh László tű. őrnagy
Telefon:
06-20/8200-911
Bodnár Zsuzsa részére
[FOI #13089 email] 
Tisztelt Bodnár Zsuzsa Asszony!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a Samsung SDI Magyarország
Zrt. gödi telephelye (Göd, hrsz.: 6980) vonatkozásában a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság   részére   benyújtott   közérdekű   adatigénylése   tárgyában   a   következőkről
tájékoztatom:
A Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi telephelyén (2123 Göd, Ipartelep hrsz.: 6980) az
igénylés szerinti szakhatósági ellenőrzés és vizsgálat nem történt.
Az adatigénylés megtagadása miatt jogorvoslati joga keretében az Infotv. 31. § (1) bekezdése
alapján   bírósághoz   fordulhat,   továbbá   az   Infotv.  52.   §   (1)   bekezdése   alapján   a   Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét. 
Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Branyiczky Márk tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
igazgató
nevében és távollétében:
Pásztor József tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
igazgató-helyettes
Készült:               1 példányban
Egy példány: 
1 old.
____________________________________________________________________________________________
Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 1903 Bp. Pf.: 314
Telefon: +36(1) 469-4105 Fax: +36(1) 469-4353
E-mail: [Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság request email]