2014-es Választás - Kamupártok

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: toma

Delivered

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a https://szelbernadettblog.blog.hu/2019/0... cikkhez hasonlóan a 2014-es választás utáni pártok behajtásának eredményességét megküldeni a http://www.valasztas.hu/dyn/pv14/szavoss... alapján a következő pártokra vonatkozóan (és ha valamelyik hiányzik, kérem adják azt is!) összesítve és egyenként is:

4K!
A HAZA NEM ELADÓ
A VÁLASZ
AQP
EGYIKSEM
EGYÜTT 2014
EP
EU. ROM
EURÓPAI BALOLDAL
FIDESZ-KDNP
FKGP
HATMAP
JESZ
JOBBIK
KALÓZPÁRT
KISGAZDAPÁRT-MIÉP
KMSZ
KTI
LDU
LMP
MACSEP
MAJP
MCF
MCP
MDU
MEGÚJULÁSPÁRT
MGOÖ
MGP
MKSZU
MNP
MROÖ
MRPP
MSZDP
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP
MUNKÁSPÁRT
NEMZETI ÉRDEKÉRT
NOP
Nemzeti Forr.Párt
NÉP
OLÖ
ORSZ. BOLGÁR ÖNK.
ORSZ. HORVÁT ÖNK.
ORSZ. RUSZIN ÖNK.
ORSZ.SZLOVÉN ÖNK.
ORÖ
OSZÖ-CSSM
REND PÁRT
REND, SZABADSÁG
SEM
SMS
SZAVA
SZDP
SZEM-NŐPÁRT
SZMP
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
SZOÖ
TBP
TEMPO
UKRÁN ORSZ ÖNKORM
ZÖLDEK
ÉLŐLÁNC
ÖP
ÖRMÉNY
ÚDP
ÚGP
ÚMP

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 10.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Közérdekű bejelentések
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatigénylő!

A 2014. évi országgyűlési képviselői választásokat követően a Magyar Államkincstár (MÁK) 5 párttal kapcsolatban, összesen 203,0 millió Ft visszafizetendő választási kampánytámogatás behajtása iránt kereste meg a NAV-ot. A behajtási/ végrehajtási eljárások nem vezettek eredményre.

Az adóhatóság a pártok esetében is a végrehajtási eljárás általános szabályai szerint minden törvényes eszközt igénybe vesz a tartozások behajtása iránt. Feltárja az adós pénzintézeteknél vezetett bankszámláit, illetve a pénzintézeteknél elhelyezett behajtható pénzeszközeit, hatósági átutalási megbízást (inkasszót) ad ki a tartozás behajtására. A behajtási szervezet lefoglalja az adós azon követeléseit, amelyekből alappal várható megtérülés. Amennyiben mindezek nem vezetnek eredményre, lefoglalja az adós értékesíthető vagyontárgyait (ingóságokat, ingatlanokat), és árverést (jellemzően elektronikus árverést) tűz ki a vagyonelemek értékesítésére.

A NAV mind az 5 párt esetén elvégezte a teljes körű végrehajtási eljárást, és megállapította, hogy a MÁK követelései behajthatatlanok.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítésért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.

Budapest, 2019. február 25.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hivatkozása ide

Feladó: toma

Delivered

Tisztelt NAV Közérdekű bejelentések!

Mint eredetileg is kértem, egyesével is kértem az adatokat.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Közérdekű bejelentések
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatigénylő!

A 2014. évi országgyűlési képviselői választásokat követően a Magyar Államkincstár (MÁK) a következő 5 párttal kapcsolatban kereste meg a NAV-ot: Új Magyarország Párt, Zöldek Pártja, Együtt 2014 Párt, Média Alternatíva Hálózat, Összefogás Párt.

Az adóhatóság a pártok esetében is a végrehajtási eljárás általános szabályai szerint minden törvényes eszközt igénybe vesz a tartozások behajtása iránt. Feltárja az adós pénzintézeteknél vezetett bankszámláit, illetve a pénzintézeteknél elhelyezett behajtható pénzeszközeit, hatósági átutalási megbízást (inkasszót) ad ki a tartozás behajtására. A behajtási szervezet lefoglalja az adós azon követeléseit, amelyekből alappal várható megtérülés. Amennyiben mindezek nem vezetnek eredményre, lefoglalja az adós értékesíthető vagyontárgyait (ingóságokat, ingatlanokat), és árverést (jellemzően elektronikus árverést) tűz ki a vagyonelemek értékesítésére.

A NAV mind az 5 párt esetén elvégezte a teljes körű végrehajtási eljárást, és megállapította, hogy a MÁK követelései behajthatatlanok.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítésért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.

Budapest, 2019. március 26.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adóauditok

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Prinz Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei