2017-es utaszszámlálások adatai a 2-es Budapest-Esztergom vasútvonalon

Nagy Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Nagy Gábor

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- 2017-ben hány alkalommal és pontosan mikor végeztek utasszámlálást a 2-es vasútvonalon?
- Milyen módszertanokat és eszközöket alkalmaztak ezeknél az utasszámlálásoknál?
- Az utasszámlálások milyen utasszámokat mutattak? Legalább a csúcsidei (6-9 ill. 16-19 óra között), összes viszonylatonkénti (azaz a köztes viszonylatok fel- illetve leszálló utasszámai, pl Vörösvárbánya-Leányvár) adatokhoz szeretnék hozzájutni
- Milyen célra használták fel illetve kívánják felhasználni a kapott adatokat?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 26.

Üdvözlettel:
Nagy Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Köszönjük, hogy megtisztelte Társaságunkat a 2018.01.26. napján beérkezett közérdekű adatigényével, melyet 7023/2018/START számon iktattunk.
Ezúton tájékoztatom, hogy a közérdekű adatigénylésével kapcsolatos ügyintézést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján megkezdtük.

Türelmét előre is köszönjük.

Üdvözlettel,

Fási Judit
információvédelmi szakértő

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.


Attachment 2 es vonal utassz ml l s 2017.xlsx
78K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő! 

A Társaságunkhoz 2018. 01. 26. napon beérkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban a következő válaszokat adjuk:

 

2017-ben hány alkalommal és pontosan mikor végeztek utasszámlálást a 2-es
vasútvonalon?

2017-ben két alkalommal volt utasszámlálás a 2-es vonalon, pontosan 2017.
március 31-én, pénteken, valamint 2017. április 4-én, kedden.

 

Milyen módszertanokat és eszközöket alkalmaztak ezeknél az
utasszámlálásoknál?

A piackutatási és utasszámlálási keretszerződés alapján a MÁV-START Zrt.
külsős partnere végezte az utasszámlálást, a megbízó által meghatározott
módszertan és paraméterek szerint. Az utasszámlálók a vonaton utaztak, ott
végezték a számlálást. Minden állomáson megszámolták a fel- és leszálló,
továbbá a két állomás között a vonaton tartózkodó utasokat. Az
utasszámokat adatlapon rögzítették, majd azokat az utasszámláló cég
összesítette, rögzítette, és a mellékelt formátumban átadta a MÁV-START
Zrt.-nek.

 

Az utasszámlálások milyen utasszámokat mutattak? Legalább a csúcsidei (6-9
ill. 16-19 óra között), összes viszonylatonkénti (azaz a köztes
viszonylatok fel- illetve leszálló utasszámai, pl. Vörösvárbánya-Leányvár)
adatokhoz szeretnék hozzájutni.

Teljes üzemidőben zajlott a számlálás, melynek eredményét a csatolt
táblázat tartalmazza. Pontos viszonylatonkénti utasszám megállapítására az
utasszámlálás nem ad lehetőséget. (Ahhoz nem csak utasszámlálást, de
kikérdezést is kellett volna végrehajtani az utasszámlálást végzőknek,
megkérdezve minden egyes utastól, hogy hol szállt fel és hol tervez
leszállni a vonatról. A mellékelt táblázatban tehát, az állomásonkénti
utasszámok láthatóak a teljes vonalon. Soronként mutatjuk be a vonatokat,
oszloponként az állomásokat, minden állomás oszlopában három aloszlop
szerepel, amelyek az adott állomáson a fel- és leszálló utasok illetve a
vonaton tartózkodók számát jelölik: f=felszállók, l=leszállók, v=vonaton
tartózkodók. A táblázat utolsó oszlopában a vonatra felszálló összes utas
számát mutatjuk be.)

 

Milyen célra használták fel illetve kívánják felhasználni a kapott
adatokat?

A kapott adatokat a MÁV-START Zrt. elsősorban a menetrendtervezéshez és a
vonatösszeállítás meghatározásához használja fel.

 

 

Tájékoztatjuk, hogy az Információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alábbi rendelkezései
szerint van lehetősége az adatszolgáltatás kapcsán jogorvoslattal élni.

 

31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.

 

Köszönjük szíves megkeresését.

 

Üdvözlettel,

Fási Judit

információvédelmi szakértő

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nagy Gábor:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Utasszám adatok

A(z) MÁV-START Zrt. részére Kaliszky Zsolt által

Metropol EuroNight járat

A(z) MÁV-START Zrt. részére Földes Ádám által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei