Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Mészégető Pál, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

2017.évi piaceflügyeleti eljárás (Roaming) lezárása

Mészégető Pál küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Mészégető Pál to read a recent response and update the status.

Feladó: Mészégető Pál

Delivered

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi azon adatokat,dokumentumokat, amelyek a 2018. március 28. közzétett, Kiss Attila részére adott válaszukban még függő (meg nem válaszolt, el nem készített dokumentumokat illeti) kérdések, illetve el nem készített dokumentumok voltak:

1. Merült-e fel típus/tipikus probléma (pl: a sajtóban megjelent mobilinternet felhasználással kapcsolatos probléma) a 2017. évi piacfelügyeletei ellenőrzés során a szolgáltatóknál? Milyen jellegű problémák voltak ezek?

2. Indított-e a Hatóság 2017. évi piacfelügyeletei ellenőrzésen kívül egyéb az elektronikus hírközlésről szóló törvény 53. §-a, vagy 53/A. § -a alapján eljárást/ellenőrzést valamely szolgáltatóval szemben? Amennyiben igen, mely szolgáltatóval szemben, miért illetve mikét zárult az eljárás? Az ellenőrzést lezáró dokumentumokat kérem elektronikus formátumban megküldeni a részemre az Infotv. 29. § (3) bekezdése alapján.

3. 2017. évi piacfelügyeletei ellenőrzés során a Hatóság milyen jogszabálysértést tárt fel? Mely szolgáltatókkal szemben alkalmazott az Eht. 49. § -a alapján jogkövetkezményt? Az ellenőrzést lezáró dokumentumokat kérem elektronikus formátumban megküldeni a részemre az Infotv. 29. § (3) bekezdése alapján.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 9.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: KOZERDEKUADATKERES
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság


Attachment image001.png
4K Download


Tisztelt Adatkérő!

 

Mielőtt 2018. november 9-én kelt közérdekű adatigénylésére érdemben
válaszolnék, szükségesnek tartom megjegyezni, hogy az Ön által hivatkozott
– Kiss Attila által 2018. március 28-án előterjesztett – adatigénylésre az
NMHH kivételes részletességgel és terjedelemben, az Infotv. által
megkövetelt tájékoztatás kereteit messze meghaladóan adott tájékoztatást.
Az Ön által hiányosságként felvetetteket a korábbi tájékoztatások azért
nem tartalmazták, mert az igénylésben megfogalmazott kérdések
megválaszolásához nem állt rendelkezésünkre a szükséges információ.

 

Tekintettel arra, hogy az NMHH roaming szolgáltatások terén végzett
piacfelügyeleti tevékenysége iránt ilyen nagy érdeklődést mutat, szeretném
felhívni figyelmét arra is, hogy Kiss Attila 2018 márciusában nem csak a
2017-es, hanem a 2016-os esztendőre vonatkozóan is megfogalmazta
ugyanazokat a kérdéseket. Az adatkérésekre adott válaszainkat a KiMitTud
weboldalon megtekintheti az alábbi elérhetőségeken:

 

[1]https://kimittud.atlatszo.hu/request/roa...

 

[2]https://kimittud.atlatszo.hu/request/roa...

 

Kérdésire adott érdemi válaszainkról, a megfelelő kérdésnél feltüntetve,
az alábbiakban tájékoztatjuk:

 

1.    Merült-e fel típus/tipikus probléma (pl: a sajtóban megjelent
mobilinternet felhasználással kapcsolatos probléma) a 2017. évi
piacfelügyeleti ellenőrzés során a szolgáltatóknál? Milyen jellegű
problémák voltak ezek?

 

A kérdést 2018. április 11-én Kiss Attila adatkérő részére megválaszoltuk,
mely válasz a fenti linken nyilvánosan elérhető.

 

2.    Indított-e a Hatóság 2017. évi piacfelügyeletei ellenőrzésen kívül
egyéb az elektronikus hírközlésről szóló törvény 53. §-a, vagy 53/A. § -a
alapján eljárást/ellenőrzést valamely szolgáltatóval szemben? Amennyiben
igen, mely szolgáltatóval szemben, miért illetve mikét zárult az eljárás?
Az ellenőrzést/eljárást lezáró dokumentumok másolatát kérem elektronikus
formátumban megküldeni az Infotv. 29. § (3) bekezdése alapján.

 

A kérdést 2018. április 11-én Kiss Attila adatkérő részére megválaszoltuk,
mely válasz a fenti linken nyilvánosan elérhető.

 

3.    2017. évi piacfelügyeleti ellenőrzés során a Hatóság milyen
jogszabálysértést tárt fel? Mely szolgáltatókkal szemben alkalmazott az
Eht. 49. § -a, vagy az Eht. 54/A. §-a  alapján jogkövetkezményt? Az
ellenőrzést/eljárást lezáró dokumentumok másolatát kérem elektronikus
formátumban megküldeni az Infotv. 29. § (3) bekezdése alapján.

 

Tekintettel arra, hogy a piacfelügyeleti ellenőrzés során, illetve annak
kapcsán felmerült nem megfelelőségeket az érintett szolgáltatók
megszüntették az ellenőrzés tartama alatt annak érdekében, hogy a
gyakorlatuk megfeleljen a Roaming rendeletben foglaltaknak, nem volt olyan
körülmény a szolgáltatók gyakorlatában, mely felhívás kibocsátását vagy
piacfelügyeleti eljárás megindítását indokolta volna, így érdemi döntés a
2017. évi piacfelügyeleti ellenőrzés eredményeként nem született.
Tájékoztatom továbbá, hogy a roaming előírások teljesülését a Hatóság
mindenkor kiemelt figyelemmel kíséri, és jogsértés észlelése esetén
megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket.

 

 

Üdvözlettel:

dr. Karácsony Kamilla

főosztályvezető

[3]cid:image001.png@01D42010.A4223DA0

Általános Jogi Főosztály

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

E-mail: [4][email address]

Web: [5]www.nmhh.hu

 

 

 

References

Visible links
1. https://kimittud.atlatszo.hu/request/roa...
2. https://kimittud.atlatszo.hu/request/roa...
4. mailto:[email address]
5. http://nmhh.hu/

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Mészégető Pál, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mészégető Pál:
Csak a(z) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei