Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth József Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

20-as módszertani levelet megtárgyaló és elfogadó a Szakmai Kollégium üléséről készült jegyzőkönyvek megtárgyalta és elfogadta

Horváth József Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Horváth József Péter to read a recent response and update the status.

Feladó: Horváth József Péter

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelettel Dr. Kovács Zsolt jogi és igazgatási főigazgató úr és Dr. Török Levente jogi igazgató úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Szőllős Gábor adatigénylőnek a 2018. szeptember 2-án kelt és http://semmelweis.hu/igazsagugy/files/20... tárgyú, https://kimittud.atlatszo.hu/request/htt... linken található, 2018. október 26-i keltezéssel és 92180- 4/KSJIF/2018. iktatószámú válaszukban, az adatigénylőt arról tájékoztatták, hogy "... tájékoztatott, hogy a 20. számú módszertani levelet az akkori Szakmai Kollégium megtárgyalta és elfogadta. Ez a Magyar Közlönyben nem jelent meg, csak iránymutatásként használható. " az Önök válaszában megjelölt Szakmai Kollégium azon ülésén vagy ülésein készült jegyzőkönyvet vagy jegyzőkönyveket szíveskedjenek elektronikus másolatban szíveskedjenek megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 9.

Üdvözlettel:

Horváth József Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 30178- 2 /KSJIF/2019
Tisztelt Adatigénylő!
Közérdekű adatmegkeresése -a 20. számú módszertani levél elfogadásáról
készült jegyzőkönyv megküldése - tárgyában szíves tájékoztatásul
jelzem, hogy e témában nem a Semmelweis egyetem az adatgazda.
Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.)
számú NEFMI rendelet 2. § (3) bekezdése alapján  a szakmai kollégium, a
tagozatok és a tanácsok üléseiről - az ülést követő 15 napon belül -
jegyzőkönyv vagy emlékeztető készül, amelyet a szakmai kollégium honlapján
a szakmai kollégium, a tagozatok és a tanácsok tagjai, valamint a
miniszter és az ÁEEK részére hozzáférhetővé kell tenni.
Mivel a 20. számú módszertani levelet az akkori szakmai kollégium
tárgyalta és fogadta el, ezért kérem, hogy adatigénylésével az
illetékes testülethez szíveskedjék fordulni. 
Tisztelettel,
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth József Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth József Péter:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Ellenőrzési dokumentumok

A(z) Semmelweis Egyetem részére Csalami Ádám által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei