Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Juhász Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

24238/0/A/19 hrsz. alatti, 509 nm alapterületű iroda lakásként történő használata

Juhász Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Juhász Péter to read a recent response and update the status.

Feladó: Juhász Péter

Tisztelt Belváros-Lipótváros Önkormányzata,
Belváros-Lipótváros, Budapest, Főváros V. kerületének Önkormányzata,
Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Jegyzője (úgy is, mint a Polgármesteri Hivatal vezetője, és úgy is, mint az Önkormányzat adatfelelőse, úgy is, mint az adatigénylések jogszerű és szabályszerű teljesítésének felelőse)
és Ügyfélszolgálati Csoportja (e-mail címe azonos az Önkormányzat és az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának e-mail címével) !

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Info.tv.) 28. § (1-2) bekezdése alapján, figyelemmel az Info.tv. 3. § 5-6. pontjában foglaltakra, kérem, szíveskedjenek, tájékoztatni arról, hogy a 24238/0/A/19 hrsz-ú, Károly krt. 26. (Műemléki védelmet élvező épület) II. emeletén elhelyezkedő, 509 nm alapterületű egy helyiségből álló iroda,
1. átépítésére kis és milyen céllal kért és kapott építési engedélyt,
2. kik és mikor kaptak használatba vételi engedélyt a műemlék jellegű épületben elhelyezkedő iroda lakásként történő használatára,
3. mikor és milyen URL címen érhető el a megjelent pályázat, milyen feltételekkel,
4. hány pályázó nyújtott be pályázatot és hány ingatlan tulajdoni hányadra/albetétre került kiírásra a pályázat,
5. mely értékelési szempontok szerint került sor Aranyosi Zsófia és Gulyás Istvánné pályázatának kedvező elbírálására, és valamennyi más pályázat elutasítására,
6. milyen összegű befizetéseket eredményezett ez az Önkormányzat részére ezideig, az új iroda-résztulajdonosok részéről.
Kérem, az Info. tv. 27.§ (3) és (3a) bekezdései tiszteletben tartásával, szíveskedjék szkennelt formában, elektronikus úton részemre megküldeni az
1. építési engedélyeket (melynek mellékleteként kizárólag az engedély idején regnáló Örökségvédelmi Hivatal rendeltetésű szerv szakhatósági engedélyét kérem, a többi mellékletre nem tartok igényt)
2. használatba vételi engedélyeket,
3. a pályázati dokumentációt tartalmazó URL címet, ennek hiányában a pályázati felhívást és pályázati dokumentációt,
4-5. a pályázatok bontásáról szóló jegyzőkönyvet, továbbá az elbírálást tartalmazó jegyzőkönyvet,
6. illetőleg az adásvételi szerződést, illetve a befizetést igazoló pénzügyi bizonylatot !

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Egyidejűleg megjegyzem, hogy képviselői tevékenységem akadályozásának értékelem, hogy önkormányzati képviselőként ilyen formában és többszöri igényléssel, illetőleg gyakran pereskedéssel kell megszereznem a munkámhoz, és a felelős döntésemhez szükséges információkat. Kérem, hogy a továbbiakban, amennyiben nem kíván a feltett adatigénylésre konkrét választ adni, úgy jelölje meg hallgatása, vagy elutasítása konkrét jogalapját is !

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kérem, szíveskedjék jelen e-mailem érkeztetéséről elektronikus visszaigazolást küldeni !

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. október 19.

Üdvözlettel:

Juhász Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Jegyző
Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment SKMBT C28015112514200.pdf
1.2M Download View as HTML


 

 

 

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Juhász Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Juhász Péter:
Csak a(z) Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei