263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján végzett tevékenység statisztikai adatai

Kovács János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Közlekedési Hatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács János

Tisztelt Nemzeti Közlekedési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat.

Kérem a tisztelt Nemzeti Közlekedési Hatóság alatt működő Légügyi Hivatalt, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján végzett tevékenységére vonatkozó, "A légiközlekedési hatóság kijelölése" és külön, "A katonai légügyi hatóság kijelölése" alcím alatt (vagyis 5.§ és 5/A. §) megjelölt feladatok ellátására vonatkozó statisztikai adatait megküldeni a részemre. Az adatkérés terjedelme megegyezik az Önök részére rendelkezésre álló statisztikai adatok körével, illetve terjedelmével, ideértve az időbeli kereteket is.

Kérem, hogy a fent megjelölt teljes adatkörben, (amennyiben az nem lehetséges, úgy különösen a légiközlekedési balesetekkel és repülőeseményekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása és az állami légijárművekkel előforduló légiközlekedési balesetekkel és repülőeseményekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása tekintetében) az eljárások eredményére vonatkozó statisztikai adatokat is megküldeni szíveskedjenek.

Kérem a tisztelt Nemzeti Közlekedési Hatóságot, hogy a fent megjelölt tevékenységi körben, amennyiben másodfokú eljárásban a Központ jár el, úgy a másodfokú eljárások statisztikai adatait is bocsássák a rendelkezésemre az értelemszerű eltérésekkel.

Kérem továbbá a tisztelt Nemzeti Közlekedési Hatóság alatt működő Légügyi Hivatal létszámára vonatkozó statisztikai adatok megküldését, ideértve a foglalkoztatás jellege szerinti bontást, vagyis teljes/részmunkaidő, megbízási jogviszony, esetleg más atipikus foglalkoztatási formák.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 13.

Üdvözlettel:

Kovács János

Hivatkozása ide

Feladó: NKH EH Jogi Főosztály
Nemzeti Közlekedési Hatóság


Attachment image001.jpg
4K Download

Attachment JF 290 5 K z rdek adat ig nyl s 263 2006.XII.20.Korm.rendelet alapj n v gzett tev kenys g statisztikai adatai.pdf
64K Download View as HTML


Tisztelt Kovács János Úr!

 

Hivatkozással a tárgyban 2016. április 13-án megküldött elektronikus
levelére -  az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése
szerinti határidőben- a mellékletben foglaltak szerint tájékoztatom.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Bots Dénes

       vezető jogtanácsos

       főosztályvezető megbízásából

 

      Oláh Krisztina

        titkársági asszisztens

 

       Nemzeti Közlekedési Hatóság

       Központ

       Jogi Főosztály

 

       H-1066 Budapest, Teréz körút 38.

      *: 1389 Budapest 62. Pf. 102.

       Telefon: +36 1 373-1475

       Fax: +36 1 322 6532

[1]NKHlogo_új névjegy

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács János:
Csak a(z) Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Fényforrások

A(z) Nemzeti Közlekedési Hatóság részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei