Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Klauzál utcai felújítás'.

Budapest Főváros VII. ker. 
Erzsébetváros Önkormányzata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
 
 
 
 

A Klauzál utca Rákóczi út – Dohány utca közötti 
szakaszának felújítása 
tárgyú közbeszerzési eljárásához 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest 
2014. március 
 

 

T a r t a l o m j e g y z é k  
 
 
 
I. 
Útmutató az ajánlattevők számára 
1. 
Általános tájékoztató 
2. 
Az  eljárást  megindító  felhívás,  illetve  a  Dokumentáció  módosítása,  az  eljá-
rást megindító felhívás visszavonása 
3. 
Felvilágosítás az ajánlattétellel kapcsolatban 
4. 
A közös ajánlattétel lehetősége 
5. 
Ajánlattételi határidő, az ajánlatok benyújtásának helye 
6. 
Formai követelmények 
7. 
Ajánlati kötöttség 
8. 
Az ajánlattétel teljessége 
9. 
Az ajánlattétel költsége 
10.  Az ajánlatok bontása 
11.  Az ajánlat tartalma 
12.  Ajánlati ár, fizetési feltételek 
13.  Az ajánlattevő jogai 
14.  Az ajánlatok értékelése és elbírálása 
15.  Értesítés az eljárás eredményéről, szerződéskötés 
II. 
Szerződéstervezet 
III. 
Mellékletek 
Felolvasólap 
Egyes nyilatkozat minták 
IV. 
Közbeszerzési műszaki leírás (részben külön dokumentumban) 

 

I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 
 
I/1. 
Általános tájékoztató 
I/1.1. 
A Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata, mint ajánlatkérő köz-
beszerzési eljárást kíván lefolytatni, melynek tárgya: Budapest, VII. ker. Klauzál ut-
ca Rákóczi út – Dohány utca közötti szakaszának felújítása. 
I/1.2. 
Ajánlatkérő  a  közbeszerzésekről  szóló  2011.  évi  CVIII.  törvény  (a  továbbiakban: 
Kbt.)  122.  §  (7)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  hirdetmény  nélküli  tárgyalás  eljárást 
folytat le, melynek nyomán vállalkozási szerződést köt az eljárás nyertesével. 
I/1.3. 
Az ajánlat elkészítésének alapja – az eljárást megindító felhívás mellett – jelen Do-
kumentáció, mely tartalmazza a részletes ajánlattételi elvárásokat, a beszerzési igény 
pontos  meghatározását  (feladat-meghatározás)  és  a  részletes  szerződés  feltételeket 
magában foglaló szerződéstervezetet. 
 
 
I/2. 
Az  eljárást  megindító  felhívás,  illetve  a  Dokumentáció  módosítása,  az  eljárást 
megindító felhívás visszavonása 

I/2.1. 
Az  ajánlatkérő  az  ajánlattételi  határidő  lejártáig  módosíthatja  az  eljárást  megindító 
felhívásban,  illetőleg  a  Dokumentációban  meghatározott  feltételeket.  A  módosított 
feltételekről ajánlatkérő az eredeti ajánlattételi határidő előtt közvetlenül, írásban tá-
jékoztatja az ajánlattevőket. 
I/2.2. 
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az eredeti ajánlattételi határidő lejártá-
ig  visszavonhatja,  amiről  az  eredeti  ajánlattételi  határidő  előtt  közvetlenül,  írásban 
tájékoztatja az ajánlattevőket. 
I/2.3. 
Ajánlatkérő  –  az  eredeti  ajánlattételi  határidő  lejárta  előtt  –  indokolt  esetben  egy 
alkalommal meghosszabbíthatja az ajánlattételi határidőt, melyről közvetlenül, írás-
ban  tájékoztatja  az  ajánlattevőket.  Ajánlatkérő  a  módosításban  ennek  indokát  is 
megjelöli. 
I/2.4. 
Tekintettel az eljárás tárgyalásos jellegére az ajánlattevő végleges ajánlattételi lejár-
táig módosíthatja, illetőleg visszavonhatja ajánlatát. 
I/2.5. 
A  végleges  ajánlattételi  határidő  lejártát  követően  ajánlati  kötöttség  áll  be,  s  a  be-
nyújtott ajánlatok már nem módosíthatók. Amennyiben bármely ajánlattevő a végle-
ges ajánlattételt követően ajánlatát módosítani kívánja, az az ajánlata érvénytelensé-
gét eredményezi. Amennyiben az ajánlatkérő valamely végleges ajánlat érvénytelen-
né nyilvánította, az egyben azt is jelenti, hogy az eljárást lezáró döntésekor az ajánlat 
korábbi állapotát (pl. alapajánlat) sem veszi figyelembe. 
I/2.6. 
Amennyiben valamely ajánlattevő nem nyújt be végleges ajánlatot, az ajánlatkérő ezt 
úgy tekinti, hogy visszavonta az alapajánlatát is, azaz az eljárást lezáró döntés meg-
hozatalakor nem veszi azt figyelembe. 
 
 
I/3.  
Felvilágosítás az ajánlattétellel kapcsolatban 
I/3.1. 
Az eljárást megindító felhívással, illetve a Dokumentációval kapcsolatos kiegészítő 
tájékoztatások, pontosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek megadásra, 
hogy  azok  minden  ajánlattevő  számára  hozzáférhetők  legyenek,  és  ne  sértsék  az 
érintett gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. 
I/3.2. 
Ajánlatkérő  feltételezi,  hogy  az  ajánlattevő  részletesen  tanulmányozza  az  eljárást 
megindító  felhívás,  illetve  a  Dokumentáció  tartalmát,  és  értelmezi  azt.  A  számára 

 

nem  egyértelmű  kikötéseket,  előírásokat  és  meghatározásokat  illetően  a  Kbt-ben 
meghatározott jogai alapján további tájékoztatást kérhet, és így a kapott válaszokat 
figyelembe véve állítja össze ajánlatát. Tehát ha az eljárást megindító felhívással, a 
Dokumentációval,  az elvégzendő feladatokkal, műszaki  leírással, stb.  kapcsolatban 
az ajánlattevőknek bármiféle kérdésük, észrevételük merül fel, azt írásban tehetik fel 
az  ajánlatkérő  számára.  A  levélben  vagy  faxon  megküldött  kérdéseket,  e-mailben 
(word  formátumban)  is  el  kell  küldeni  az  eljárást  megindító  felhívás  1.  pontjában 
megjelölt lebonyolító cég ott szereplő e-mail címére ([email address])
I/3.3. 
Ajánlatkérő a beérkezett kérdésekre – ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az aján-
lattételi határidő lejárta előtt három nappal – oly módon fog írásban válaszolni, hogy 
a kérdéseket (a kérdező személyének feltüntetése nélkül) és a válaszokat  megküldi 
valamennyi,  az  eljárás  elején  ajánlattételre  felkért  ajánlattevőnek.  Amennyiben  a 
kérdések időbeni eltolódása miatt az ajánlatkérő több válaszlevelet készít, azokban a 
kérdéseket és válaszokat folyamatos sorszámozással látja el. 
I/3.4. 
Amennyiben viszont a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az I/3.3. pontban sze-
replő válaszadási határidőt megelőző harmadik napnál később nyújtották be, akkor a 
kiegészítő tájékoztatást csak akkor adja meg az ajánlatkérő, ha úgy véli a késve ér-
kezett kérdésre vonatkozó válasz feltétlenül szükséges a megfelelő ajánlattételhez. 
I/3.5. 
Amennyiben az ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy az I/3.4. pont szerint későn érkezett 
kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, s a válaszadásra nem 
áll elég idő a rendelkezésre, jogosult az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani, s az 
így meghosszabbított határidőt megelőzően legkésőbb hat nappal a választ elkészí-
teni és megküldeni valamennyi ajánlattételre felkért gazdasági szereplőnek. A határ-
idő módosításról az ajánlatkérő valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szerep-
lőt haladéktalanul és egyidejűleg írásban értesíti. 
I/3.6. 
Az  azonos  tartalmú  kérdések  a  válaszban  csak  egyszer  kerülnek  feltüntetésre  és 
megválaszolásra. 
I/3.7. 
A  válaszlevelek,  a  helyszíni  bejáráson  felvett  jegyzőkönyv  és  az  ajánlatkérő  saját 
hatáskörében  végzett  pontosításai,  kiegészítései  a  Dokumentáció  részeivé  válnak, 
így azok is kötelezőek az ajánlattevők számára. 
I/3.8. 
Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet írásban az aján-
latkérő nem erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat. 
 
 
I/4. 
A közös ajánlattétel lehetősége 
I/4.1. 
Ajánlatkérő  időszakos  üzleti  társulások  (közös  ajánlattevők,  konzorciumok)  jelent-
kezését is elfogadja. 
I/4.2. 
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozá-
sát,  de  közös  ajánlattétel  esetén  a  közös  ajánlattevőknek  megállapodást  vagy  kon-
zorciumi szerződést kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlat-
tevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. 
I/4.3. 
A megállapodásnak (szerződésnek) a következő kötelező elemeket kell tartalmazni: 
–  A vezető cég megnevezése és felhatalmazása a konzorcium vezetésére, az aján-
latkérővel való kapcsolattartásra, valamint a teljes körű döntéshozatalra. 
–  A felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére. 
–  A közös ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása. 
–  A felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a megállapodás 
(szerződés) időtartama alatt a megállapodás (szerződés) ezen tartalmi elemein és 
a tagok személyén nem változtatnak. 

 

I/4.4. 
A megállapodást vagy szerződést csatolni kell az ajánlathoz. A becsatolt megállapo-
dás vagy konzorciumi szerződés az eljárás végén megkötendő szerződés mellékleté-
vé válik. 
I/4.5. 
A közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a Kbt. 
25. § (3) bekezdésében foglaltakat. 
I/4.6. 
Ajánlatkérő a fentieken túl felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. §-ára is. 
 
 
I/5.  
Ajánlattételi határidő, az ajánlatok benyújtásának helye 
I/5.1. 
Az ajánlattételi határidő: 2014. március 26. 10:30 óra
I/5.2. 
Az ajánlatok benyújtásának helye: 
Az ajánlatkérő 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. címén a II. emelet 213. sz. iroda
I/5.3. 
Az ajánlatok leadására munkanapokon kizárólag 8:30 és 14:30 óra között van lehe-
tőség, pénteken pedig 8:30 és 13:30 óra között. 
I/5.4. 
Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton (beleértve a gyorsposta-szolgáltatás 
is) vagy csomagküldő  szolgálat útján küldi meg,  úgy  a kézbesítésből származó bi-
zonytalanságok  (különösen  az  ajánlattételi  határidő  lejártát  követő  kézbesítés,  a 
csomag megsérülése) esetleges bekövetkezése saját kockázatát képezik. Ajánlatkérő 
felhívja az ajánlattevők  figyelmét,  hogy az épületben portaszolgálat működik,  ahol 
útbaigazítják az érintetteket. Ennek időszükségletére is legyen figyelemmel az aján-
lattevő. A portán az ajánlatok nem adhatók le. Kérjük, e tényre hívják fel az ajánlatot 
szállító, benyújtó személy figyelmét is. 
I/5.5. 
Az  ajánlattevő  köteles  a  megfelelő  instrukciókkal  ellátni  az  ajánlatot  benyújtót  az 
ajánlat  benyújtásával  kapcsolatban  (helyszín,  időpont,  munkaidő,  stb.).  E  körben  a 
felelősség az ajánlattevőt terheli. 
I/5.6. 
Ajánlatkérő  az  ajánlatukat  késedelmesen  benyújtó  ajánlattevőktől  indokként  nem 
fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, eltévedés, par-
kolási probléma, stb.). 
I/5.7. 
A késve benyújtott ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése a) pontja alapján 
érvénytelenné  nyilvánítja,  s  az  eljárás  további  részében  az  ajánlattevő  nem  vehet 
részt. 
 
 
I/6. 
Formai követelmények 
I/6.1. 
Az ajánlatot zárt borítékban, magyar nyelven és 1 példányban papíralapon és 1 pél-
dányban elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosítható  .pdf  formátumban)  kell  benyújtani.  Az  ajánlat  fedőlapján  szerepelnie 
kell, az ajánlattevő nevének és címének (székhelyének) továbbá jelen közbeszerzési 
eljárás megnevezésének: „A Klauzál  utca  Rákóczi  út  – Dohány utca közötti szaka-
szának felújítása
”. Amennyiben a papíralapon és az elektronikusan benyújtott aján-
lat  tartalma  között  eltérés  mutatkozik,  a  papíralapon  benyújtott  példány  tartalma  a 
mérvadó. Az ajánlatot tartalmazó borítékon/dobozon fel kell tüntetni a közbeszerzési 
eljárás megnevezését és az alábbi feliratot: „Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2014. 
március 26. 10:30 óráig nem bontható fel!
”. 
I/6.2. 
Az ajánlatot zsinórral,  lapozhatóan össze kell fűzni,  a csomót  matricával  az ajánlat 
első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlat-
tevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás 
legalább egy része a matricán legyen. 

 

I/6.3. 
Az ajánlatot kitörölhetetlen tintával vagy géppel kell elkészíteni, s oldalszámozással 
kell ellátni a következők szerint. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és ol-
dalanként  növekedjen.  Elegendő  a  szöveget  vagy  számokat  vagy  képet  tartalmazó 
oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A fedőlapot és – ha van – a 
hátlapot nem kell, de lehet számozni. 
I/6.4. 
Az ajánlatban lévő, minden  – az ajánlattevő, illetőleg az alkalmasság igazolásában 
részt  vevő  más  szervezetnek,  beleértve  az  alvállalkozót  is,  által  készített  –
nyilatkozatot  a  végén  alá  kell  írnia  az  adott  gazdálkodó  szervezetnél  erre  jogo-
sult(ak)nak  vagy  olyan  személynek,  vagy  személyeknek  aki(k)  erre  a  jogosult  sze-
mély(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 
I/6.5. 
Az  ajánlat  minden  olyan  oldalát,  amelyen  –  az  ajánlat  beadása  előtt  –  módosítást 
hajtottak  végre,  az  adott  dokumentumot  aláíró  személynek  vagy  személyeknek  a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
I/6.6. 
Az eljárás nyelve: magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazo-
lás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum 
mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő tehát nem várja el a szakfordí-
tásról  és  a  tolmácsolásról  szóló  24/1986.  (VI.  26.)  MT  rendelet  szerinti  hitelesített 
magyar fordítás becsatolását, azonban elfogadja a Kbt. 36. § (3) bekezdés szerinti fe-
lelős fordítást is. 
I/6.7. 
Az ajánlatkérő jelen eljárás keretében benyújtandó valamennyi dokumentumot egy-
szerű másolatban is elfogadja. 
 
 
I/7. 
Ajánlati kötöttség 
Az  ajánlati  kötöttség  a  végleges  ajánlattételi  határidő  lejártakor  veszi  kezdetét, 
melynek időtartama 30 nap. 
 
 
I/8. 
Az ajánlattétel teljessége 
I/8.1. 
Az  Ajánlattevőnek  az  eljárást  megindító  felhívásban,  illetve  a  Dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elké-
szítenie. 
I/8.2. 
Az  ajánlattevő  érdeke,  hogy  teljes  körű  ismereteket  szerezzen  a  maga  számára  a 
közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatké-
rő  feltételezi,  hogy  az  ajánlattevő  minden  olyan  információt  beszerzett,  amely  az 
ajánlat elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges. 
I/8.3. 
A fentiekre tekintettel ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyi-
ben  bármely  ajánlatban  szereplő  pénzügyi  adat  nem  magyar  forintban  kerül  meg-
adásra, a forintra történő átváltás az eljárást megindító felhívás megjelenésének nap-
ján érvényes MNB által megadott deviza középárfolyamán történik. 
I/8.4. 
Ajánlatkérő  valamennyi  ajánlattevőtől  elvárja,  hogy  az  összes  tájékoztatást,  köve-
telményt, meghatározást, specifikációt, amelyet a Dokumentáció, vagy az ajánlatté-
teli időszakban esetlegesen kiadott kiegészítések, pontosítások tartalmaznak, átvizs-
gáljon. Bármely, az ajánlat által tartalmazott hiba, elírás, pontatlanság, nem pótolha-
tó  hiányosság  az  ajánlattevő  kockázatára  történik,  és  az  ajánlat  érvénytelenségét 
eredményezi. 
I/8.5. 
Ajánlatkérő  felhívja  az  ajánlattevők  figyelmét,  hogy  a  Dokumentáció  feladata  a 
megfelelő ajánlattétel elősegítése, így részben a műszaki tartalom egyértelmű meg-
ítélését is szolgálja. Erre tekintettel tehát az ajánlattevőnek joga van a dokumentáci-

 

óban  meghatározotthoz  mérten  legalább  egyénértékű  műszaki  színvonalú  terméket 
(anyagot,  szerkezetet,  árut,  gyártmányt, stb.,) megajánlani, de  ennek  az ajánlatából 
egyértelműen ki kell tűnnie. 
I/8.6. 
A  fentiekkel  összefüggésben  az  ajánlatkérő  egyértelműsíteni  kívánja,  hogy  adott 
esetben  az  árazatlan  költségvetésben  valamely  gyártóra,  típusra  vonatkozó  megne-
vezések, utalások, csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében tör-
téntek,  s  azok  tájékoztató  jellegűek.  A  megajánlott  termékeknek  az  ott  szereplővel 
legalább egyenértékűnek kell lennie. 
I/8.7. 
Egyénértékű termék, anyag stb. megajánlásakor az ajánlathoz csatolni kell a műszaki 
tartalom  eltérésére  vonatkozó  jegyzéket,  mely  a  költségvetés  kiírásban  meghatáro-
zott műszaki tartalom helyett az ajánlattevő által megajánlott műszaki tartalmat jel-
lemzi.  Ezen  jegyzékben  meg  kell  határozni  a  munkanemet,  azon  belül  a  tétel  sor-
számot és tételszámot. A jegyzék mellé csatolni kell az egyenértékűség bizonyítására 
szolgáló  dokumentumo(ka)t  is  (pl.  műszaki  leírás,  stb.). Az  árazatlan  költségvetést 
ebben az esetben sem lehet módosítani. 
Amennyiben  az  ajánlattevő  az  egyenértékűséget  az  első,  ajánlati  kötöttséggel  nem 
terhelt ajánlatában már igazolta, s arra vonatkozóan az ajánlatkérő a tárgyaláson az 
ajánlat ilyen témájú átdolgozására nem hívja fel az ajánlattevőt, a végleges ajánlat-
ban már nem kell külön igazolni. Amennyiben az ajánlattevő a végleges ajánlatában 
olyan, az első, ajánlati kötöttséggel nem terhelt ajánlatában nem szereplő egyenérté-
kűséget tüntet fel, az egyenértékűséget a végleges ajánlatban kell igazolnia. 
I/8.8. 
A Dokumentációban meghatározott termékek (anyagok, szerkezetek, stb.) paraméte-
reit és a kötelezően előírt követelményeit be kell tartani az ajánlattevőnek, még ak-
kor is, ha egyenértékű terméket, anyagot, szerkezetet stb. ajánl meg. 
I/8.9. 
Az ajánlattevő kizárólag a feltüntetett teljes mennyiségre (feladatra) tehet ajánlatot. 
A feltüntetett mennyiség (feladat) egy részére tett ajánlat érvénytelen. 
I/8.10.  Ajánlata  benyújtásával  az  ajánlattevő  teljes  egészében  és  megkötések  nélkül  elfo-
gadja  az  eljárást  megindító  felhívásban  és  jelen  Dokumentációban  meghatározott 
összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel, pontosí-
tásokkal együtt, függetlenül az ajánlattevő saját feltételeitől. 
I/8.11.  A  Kbt.  54.  §  (1)-(2)  bekezdése  alapján  ajánlatkérő  az  alábbiakban  adja  meg  azon 
szervezetek (hatóságok) nevét és címét, amelyektől a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre  vonatkozó  kötelezettségekről  ajánlattevő  tájékoztatást  kaphat  az 
ajánlattevő: 
 
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Levelezési cím: 
1437 Budapest, Pf. 839. 
Tel/Fax: 06/1/476-1100, 06/1/476-1390 
www.antsz.hu 
 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Tel/Fax: 06/1/346-9400, 06/1/346-9415 
www.ommf.gov.hu 
 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 
Tel/Fax: 06/1/224-9100, 06/1/224-9262 
www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.,  

 

tel.: 06-1-301- 2900, fax: 06-1-301-2903,  
zöld szám: 06-80-204-258,  
E-mail:  [email address],  a  területileg  illetékes  bányakapitányságok  elérhető-
sége a www.ommf.hu internet-címen található. 
 
 
I/9. 
Az ajánlattétel költsége 
Az ajánlattevőnek viselnie kell az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költséget. 
Ajánlatkérő nem felelős ilyen költségekért, tekintet nélkül a közbeszerzési eljárás le-
folytatására vagy kimenetelére. 
 
 
I/10. 
Az ajánlatok bontása 
I/10.1.  Az  ajánlatok  bontási  ideje  megegyezik  az  ajánlatok  beadásának  határidejével,  azaz 
2014. március 26. 10:30 óra. 
Helye: 
Az ajánlatkérő 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. címén a II. emelet 204. sz. iroda
I/10.2.  Ajánlatkérő  külön  meghívót  nem  küld  az  ajánlattevőknek,  jelen  Dokumentáció  te-
kintendő  meghívásnak  a  bontási  eljárásra.  A  résztvevők  regisztrálása  jelenléti  íven 
történik. 
I/10.3.  A bontás az ajánlatok beérkezésének sorrendjében történik, melynek során ajánlatké-
rő ismerteti az ajánlattevő nevét és székhelyét (címét), továbbá az ajánlati árat. 
I/10.4.  Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő minden ajánlattevő-
nek a bontástól számított öt napon belül megküld. 
I/10.5.  Az ajánlattételi határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek. Amennyiben vala-
mely  végleges  ajánlat  kerül  késve  benyújtásra,  az  ajánlatkérő  azt  is  érvénytelenné 
nyilvánítja. Ez a tény egyben azt is jelenti, hogy az ajánlatkérő eljárást lezáró dönté-
sekor az ajánlat korábbi állapotát (pl. alapajánlat) sem veszi figyelembe). 
 
 
I/11. 
Az ajánlat tartalma 
Az ajánlat tartalma 
(nyilatkozatok, egyéb dokumentumok) 
  Tartalomjegyzék,  melynek  tartalmazni  kell  a  becsatolt  dokumentumok  oldal-
számait. 
  Az ajánlat – lehetőség szerint tartalomjegyzéket követő – első oldalaként felol-
vasólap,  amelyen  közölni  kell  az  alábbi  adatokat:  az  ajánlattevő  nevét,  szék-
helyét és az ajánlati árat (a tartalékkeret nélküli egyösszegű átalányárat). A fel-
olvasólap  ajánlatkérő  által  elvárt  formáját  jelen  Dokumentáció  tartalmazza.  A 
felolvasólap cégszerűen aláírva kell nyújtandó be. 
  Az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozata. (A felolvasó-
lapon.) 
  Az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozata. 
  Az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozat és igazolás. 
  A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozat(ok), illetőleg igazolás(ok). 
  Az ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eredeti vagy hite-
les másolati formájú nyilatkozata. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.) 
  Az ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eredeti vagy hite-

 

les másolati formájú nyilatkozata. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.) 
  Az ajánlattevő cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozata, hogy 
tájékozódott  a  munkavállalók  védelmére  és  a  munkafeltételekre  vonatkozó 
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesí-
tése során meg kell felelnie.  
  Ajánlattevő  (konzorciumi  tag)  cégszerűen  (képviseletre  jogosult  által)  aláírt 
nyilatkozata  arról,  hogy  valamennyi  pénzforgalmi  számlájáról  becsatolta  a 
pénzügyi  alkalmasság  igazolására  előírt  banki  nyilatkozatot  és  ezeken  kívül 
más pénzintézetnél számlát nem vezet. 
  Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerűen (képviseletre 
jogosult által) aláírt nyilatkozata arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számlá-
járól becsatolta a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt banki nyilatkozatot és 
ezeken kívül más pénzintézetnél számlát nem vezet. (Adott esetben.) 
  Az  ajánlattevő  részérő  a  Kbt.  55.  §  (5)  és  (6)  bekezdésben  előírt  cégszerűen 
(képviseletre  jogosult  által)  aláírt  nyilatkozatok  és  a  dokumentumok.  (Adott 
esetben.)
 
  Az 
ajánlattevő 
cégszerűen 
(képviseletre 
jogosult 
által) 
aláírt 
kötelezettségvállaló  nyilatkozata,  miszerint  nyertessége  esetén  jelen 
közbeszerzési  eljárás  nyomán  kötendő  szerződésre  vonatkozóan  olyan 
vállalkozói  felelősségbiztosítási  szerződést  köt,  melynek  éves  fedezete  30  M 
HUF, káreseményenkénti fedezete pedig minimum 5 M HUF. [Ajánlatkérő azt 
is  elfogadja,  ha  az  ajánlattevő  arról  nyilatkozik  az  ajánlatban,  hogy  meglévő 
biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti. Ebben az esetben 
már  az  ajánlat  részeként  be  kell  csatolni  a  meglévő  felelősségbiztosítását 
(kötvényét és az azt hatályban tartó befizetés igazolását) egyszerű másolatban.] 
  Ajánlattevő cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozata, melyben 
bemutatja, hogy jelen eljárás nyomán kötendő szerződés teljesítésekor keletke-
ző építési hulladékot, mely érvényes engedéllyel rendelkező kezelő(k)höz szál-
lítja, illetve szállíttatja. 
  Az ajánlattevő cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozata, hogy 
a  jótállási  biztosítékot  a  jótállási  kötelezettség  kezdetekor  az  ajánlatkérő 
(megrendelő) rendelkezésére bocsátja. 
  Az ajánlattevő cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozata, hogy 
igénybe kívánja-e venni a Kbt. 131. § (1) bekezdés szerint felajánlott előleget. 
  Ajánlattevő részéről az ajánlatot, illetve annak részét képező bármely nyilatko-
zatot  aláíró  cégjegyzésre,  illetőleg  képviseletre  jogosult  személy(ei)  aláírási 
címpéldányának (cégaláírási nyilatkozatának) vagy a 2006. évi V. törvény 9. § 
(1) bekezdésében szereplő,  ügyvéd által  ellenjegyzett aláírási  mintájának egy-
szerű másolata. 
  Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet részéről az ajánlat részét 
képező  bármely  nyilatkozatot  aláíró  cégjegyzésre,  illetőleg  képviseletre  jogo-
sult  személy(ei)  aláírási  címpéldányának  (cégaláírási  nyilatkozatának)  vagy  a 
2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében szereplő, ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírási mintájának egyszerű másolata. (Adott esetben.) 
  Amennyiben  az  ajánlatot,  illetve  a  szükséges  nyilatkozatokat  az  ajánlattevő 
(konzorciumi tag) cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján 
más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazás. 
(Adott esetben.) 
  Amennyiben  a  szükséges  nyilatkozatokat  az  alkalmasság  igazolásában  részt 

 
10 
vevő  más  szervezet  részéről  cégjegyzésre  jogosult  képviselőjének  felhatalma-
zása alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult  személy által  aláírt 
felhatalmazás. (Adott esetben.) 
  Tételes költségvetés. 
  A Dokumentáció részét képező szerződéstervezet kitöltve, változatlan szöveg-
szerkezetben és tartalommal. [Külön feltüntetve az esetleges véleményeltérése-
ket, kiegészítéseket.] 
  Konzorciumi szerződés. (Adott esetben.) 
 
 
I/12. 
Ajánlati ár, fizetési feltételek 
I/12.1.  Az ajánlati, illetve a majdani szerződéses árnak tartalmaznia kell a műszaki tartalom 
megvalósításának teljes költségét; az anyagköltséget, kivitelezési munkákat, a tevé-
kenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat. 
I/12.2.  Az  ajánlattevő  által  megadott  ajánlati  ár  (egyösszegű  átalányár),  és  annak  alapját 
képező árak az ajánlattevő számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során 
kötöttnek tekintendők. Az ajánlati ár magában foglal tehát minden ellenszolgáltatást, 
melyet ajánlatkérő ajánlattevőnek fizet. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell 
megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. 
I/12.3. 
Az  ajánlattevő  köteles  az  ajánlatkérőtől  átvett  Dokumentációt  a  szakvállalattól  el-
várható gondossággal felülvizsgálni. 
I/12.4. 
Az ajánlatkérő az ajánlati ár meghatározásához, illetve az ajánlattételhez ún. árazat-
lan  költségvetést  bocsát  az  ajánlattevők  rendelkezésére.  Az  ajánlatkérő  felhívja  az 
ajánlattevők figyelmét, hogy az árazatlan költségvetésből tételeket csak akkor hagy-
hat  el,  ahhoz  tételeket  csak  akkor  tehet  hozzá,  azt  csak  akkor  módosíthatja,  ha  az 
ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás keretében a Kbt. 45. § (6) bekezdésre hivatkozás-
sal az árazatlan költségvetés megfelelő módosítását lehetővé teszi, vagy az ajánlatte-
vő a tárgyalások lezárását követően erre felhívja az ajánlattevőket. 
Az ajánlatkérő a fenti rendelkezéseket csak végleges ajánlat tekintetében vizsgálja. 
Az ún. egyenértékűség kezelése az I/8.7. pont szerint történik mind az ún. első, aján-
lati kötöttséggel nem terhelt, mind pedig a végleges ajánlattétel során. 
I/12.5.  Ajánlattevő a Kbt. 131. § (1) bekezdés alapján jogosult a szerződésben foglalt (tarta-
lékkeret és áfa nélküli) teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg előlegként 
történő kifizetését kérni, előleg-visszafizetési biztosíték (bankgarancia) nyújtása el-
lenében. Erről az ajánlatában nyilatkoznia kell. A nyertes ajánlattevő részszámlát a 
szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően nyújthat  be. A számlák kifizetése a 
Kbt. 130. § (3) bekezdése alapján az építési beruházások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § szerint történik, mely-
nél az ajánlatkérő alkalmazza az Art. 36/A. §-át is. 
 
 
I/13. 
Az ajánlattevő jogai 
Ajánlatkérő az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használhatja fel, az ettől eltérő 
célú felhasználásról az ajánlattevővel külön meg kell állapodni. 
 
 

 
11 
I/14. 
Az ajánlatok értékelése és elbírálása 
I/14.1.  Az ajánlatok formai és adminisztratív kiértékelését az eljárásba bevont közbeszerzé-
si tanácsadó és a Bíráló Bizottság végzi. Az ajánlatok az ajánlatok bírálata két sza-
kaszban történik. 
Az ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséggel nem terhelt (első) ajánla-
tok vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e az aján-
lattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek. Már 
a  tárgyalások  megkezdését  megelőzően  az  ajánlatkérő  megállapítja  az  ajánlattevő 
szerződés  teljesítésére  való  alkalmasságát  vagy  alkalmatlanságát,  valamint  ha  az 
ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen. 
A  tárgyalások  befejezését  követően  az  ajánlatkérő  megvizsgálja,  hogy  a  végleges 
ajánlatok  megfelelnek-e  a  felhívás  és  a  dokumentáció  tárgyalás  befejezésekori  tar-
talmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
I/14.2.  Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § rendelkezéseinek 
megfelelően  teljes  körben  biztosítja,  továbbá  a  Kbt.  67.  §  szerint  az  ajánlat(ok)ban 
található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztá-
zása érdekében az ajánlattevő(k)től felvilágosítást kér. 
I/14.3.  Az  ajánlatkérő  írásban  hívja  fel  az  ajánlattevőket  pótlásra,  illetve  a  válaszadásra, 
melyben a határidő megjelölésével tételesen felsorolja a pótlandó dokumentumokat, 
valamint a nem egyértelmű kijelentéseket. Minderről valamennyi ajánlattevőt egyi-
dejűleg írásban tájékoztat. 
I/14.4.  Az ajánlatok elbírálása során az ajánlati kötöttség beállta után az ajánlatkérő írásban 
a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett indokolást kérhet az aránytalanul ala-
csony ellenszolgáltatás, illetve irreális kötelezettségvállalás felmerülése esetén. 
I/14.5.  Ajánlatkérő az ajánlatok vizsgálata és értékelése során az ajánlatokkal kapcsolatban 
esetleg felmerült, s írásban feltett kérdéseit a címzett ajánlattevő cégjegyzésre jogo-
sult képviselője útján köteles megválaszolni. A kirívóan alacsony ellenszolgáltatás, 
illetve irreális kötelezettségvállalás felmerülése esetén a választ, illetve az indokolást 
szintén  a  címzett  ajánlattevő  cégjegyzésre  jogosult  képviselője  köteles  aláírni. 
[Amennyiben  a  válaszlevelet  az  ajánlattevő  cégjegyzésre  jogosult  képviselőjének 
felhatalmazása  alapján  más  személy  írja  alá,  a  cégjegyzésre  jogosult  személy  által 
aláírt felhatalmazást  szintén csatolni  kell a hiánypótláshoz, illetve a válaszlevélhez 
(indokoláshoz), feltéve, hogy a meghatalmazás nem szerepel az ajánlatban.] Ameny-
nyiben az ajánlattevő nem tesz eleget válaszadási, illetőleg indokolási kötelezettsé-
gének, ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvényte-
lenné nyilvánítja. Mindez nem  érinti  azt  a tényt, hogy  az ajánlatkérő más okból  is 
érvénytelenné nyilváníthassa az ajánlatot, így pl. nem fogadja el az írásos indokolás-
ban foglaltakat. 
I/14.6.  Az ajánlatkérő az ajánlattevőt kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlan-
ságának  megállapításáról,  ajánlatának  a  Kbt.  74.  §  szerinti  egyéb  okból  történt  ér-
vénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott dön-
tést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül írásban 
tájékoztatja. 
I/14.7.  Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételek-
nek  megfelelő  ajánlatokat  a  legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatás  értékelési 
szempont szerint értékeli. 
 
 
I/15
Értesítés az eljárás eredményéről, szerződéskötés 

 
12 
I/15.1. 
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 77. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az 
ajánlattevőket. 
I/15.2. 
A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 124. § (5)-(6) bekezdése az irányadó. 
I/15.3. 
Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépé-
se esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített szervezettel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálá-
sáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli. 

 
13 
II. SZERZŐDÉSTERVEZET 
Vállalkozási szerződés 
 
Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) 
egyrészről 
Név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
Levelezési címe: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
Képviseli: Vattamány Zsolt polgármester 
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. 
Számlaszáma: 11784009-15507008 
Számlázási cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
Adószáma: 15735708-2-42 
mint Megrendelő 
 
másrészről 
Név: .............................................................................................................................................. 
Cím: .............................................................................................................................................. 
Képviseli: ………………………………………………………………………………………. 
Levelezési cím: ............................................................................................................................ 
Számlavezető pénzintézete: ......................................................................................................... 
Számlaszáma: ............................................................................................................................... 
Számlázási cím: ............................................................................................................................ 
Adószáma: .................................................................................................................................... 
Statisztikai jelzőszáma: ................................................................................................................ 
Cégbíróság: .................................................................................................................................. 
Cégjegyzék száma: ....................................................................................................................... 
mint Vállalkozó 
[Ajánlattevő által töltendő ki.] 
között, az alábbi feltételekkel: 
 
 
 
PREAMBULUM 
Megrendelő mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével kezdődő 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a közbeszer-
zésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) 
pontja alapján. A vállalkozó mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek 
megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az eljárást megindító felhívás szerinti 
bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó aján-
latként került kiválasztásra, és megrendelő a vállalkozót nevezte meg az eljárás nyer-
teseként. 
A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 124. § (1) bekezdés rendelkezései 
alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. 
 
 
1. 
A szerződés tárgya 
1.1 
A megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja Budapest, VII. ker. Klauzál utca 
Rákóczi út – Dohány utca közötti szakaszának felújítását a szükséges tervezési felada-

 
14 
tokkal együtt, az eljárást megindító felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban 
(a továbbiakban:  Dokumentáció) és a vállalkozó ajánlatában foglaltaknak megfelelő-
en. 
1.2 
A vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a megrendelő utasításai alapján, me-
lyek  a  szerződés  tárgyában  meghatározott  feladat  megvalósításához  szükségesek,  s 
amelyek műszaki előírásokban, szabványokban vagy jogszabályokban kerültek rögzí-
tésre. A vállalkozó a munkálatokat megtervezi, elvégzi, befejezi és legkésőbb a teljesí-
tési határidő utolsó napján a megrendelő rendelkezésére bocsátja. A vállalkozó köteles 
a megvalósításhoz, a befejezéshez vagy a hibák, hiányosságok orvoslásához szükséges 
minden  ideiglenes  vagy  állandó  felügyeletet,  munkaerőt,  berendezést,  árut,  szállítás, 
szolgáltatást, munka- és egyéb eszközt, erőforrást biztosítani. 
1.3 
Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység 
nem hatósági engedélyköteles tevékenység. 
1.4 
A vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet és a munkakörülményeket teljes kö-
rűen megismerte, azt a szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez, a megalapozott 
ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége tudatában megvizs-
gálta. Bármilyen mulasztás, amelyet a vállalkozó amiatt követ el, hogy a közbeszerzési 
eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem szerzett kellő in-
formációt olyan ügyekről, melyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem 
menti fel a vállalkozót azon kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek 
jelen szerződés alapján rá hárulnak a kivitelezés során. 
1.5 
A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munkákban jártas, 
nagy szakértelemmel rendelkező kivitelező cégtől elvárható fokozott gondossággal ta-
nulmányozta a kiírási feltételeket, és a szerződést ezek ismeretében köti meg. 
 
 
2. 
A szerződés hatályba lépése, a szerződés időtartama 
2.1. 
Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba. A vállalkozó jelen szerződés teljesíté-
sét köteles a szerződés aláírását követően azonnal megkezdeni. A vállalkozó köteles a 
kiviteli terveket a szerződés hatályba lépésétől számított 20 napon belül átadni a meg-
rendelőnek. 
2.2. 
A  munkaterület  átadására  a  kiviteli  tervek  Megrendelő  általi  elfogadásától  számított 
10 napon belül kerül sor. 
2.3. 
A vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a munkaterület átadása után megkezdeni. 
2.4. 
A vállalkozó a kivitelezési munkákat köteles legkésőbb a munkaterület átadását köve-
tő 70. napon befejezni. A vállalkozó előteljesítésre jogosult. 
2.5. 
Teljesítéskor  a  vállalkozó  köteles  a  megrendelőt  a  tervezett  műszaki  átadás-átvételi 
eljárást  megelőzően  legkésőbb  5  (öt)  munkanappal  írásban  értesíteni,  mely  készre-
jelentésnek minősül. 
2.6. 
A készre-jelentés után a megrendelő vagy jóváhagyja a vállalkozó által megjelölt át-
adás-átvételi időpontot, vagy válaszlevelében más időpontot jelöl ki a műszaki átadás-
átvételi eljárás lefolytatására. Ez esetben a megrendelő – lehetőség szerint – 5 (öt) na-
pon belüli időpontot jelöl ki az átadás-átvételi eljárás lefolytatására. 
2.7. 
A fenti (2.5., 2.6. pont) eljárásrend követendő előteljesítés esetében is. 
2.8. 
A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a vállalkozó felelőssége. A 
vállalkozó  kötelessége  a  műszaki  átadáshoz  szükséges  okmányok  biztosítása  is,  így: 
átadás-átvételi jegyzőkönyv, munkaterület átadási jegyzőkönyv, építési napló, felmé-
rési napló, a beépített anyagok műbizonylatai, értékelési jegyzőkönyv, megvalósulási 
dokumentáció, garancialevelek. 

 
15 
2.9. 
Amennyiben a megrendelő az átadás-átvételi eljárást nem kezdi meg a vállalkozó írás-
beli értesítésében szereplő vagy a megrendelő által meghatározott időpontot követő 15 
napon  belül,  vagy  megkezdi,  de  a  vállalkozó  írásbeli  értesítésében  szereplő  vagy  a 
megrendelő által meghatározott időpontot követő 15 napon belül nem fejezi be, a meg-
rendelő a teljesítésigazolást köteles kiadni. 
2.10.  Ha  a  műszaki  átadás-átvételi  eljárást  a  vállalkozó  ok  nélkül  késlelteti,  a  megrendelő 
írásban szólítja fel a vállalkozót, hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon 
belül közösen folytassák le az eljárást. 
2.11.  Ha a vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a megrende-
lő maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendelő által elvégzett ilyen vizs-
gálatok a vállalkozó kockázatára és költségére történnek, és a költségeket le kell vonni 
a vállalkozási díjból. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a vállalko-
zó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni. 
2.12.  Az  átadás-átvételi  eljárásról  jegyzőkönyv  készül  az  építőipari  kivitelezési  tevékeny-
ségről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (4)-(5) bekezdése szerint azzal 
az eltéréssel, hogy az elektronikus építési naplóra vonatkozó feltételek nem alkalma-
zandóak. 
2.13.  Az  átadás-átvételi  eljárásra  egyébiránt  az  építőipari  kivitelezési  tevékenységről  szóló 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (2)-(3) és (6)-(8) bekezdés az irányadó azzal 
az eltéréssel, hogy az elektronikus építési naplóra vonatkozó feltételek nem alkalma-
zandóak. 
2.14.  Megrendelő  nem  tagadhatja  meg  az  átvételt  a  kivitelezés  olyan  jelentéktelen  hibái, 
hiányai  miatt,  melyek  más  hibákkal,  hiányokkal  összefüggésben,  illetve  kijavításuk-
kal, pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot 
[a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:247. § 
(3) bekezdése]. 
 
 
3. 
A teljesítés helye 
Budapest,  VII.  ker.  Klauzál  utca  Rákóczi  út  –  Dohány  utca  közötti  szakasz  (hrsz.: 
34546). 
 
 
4. 
Szerződéses ár 
4.1. 
Jelen  szerződésben  meghatározott  tevékenységek  hiba  és  hiánymentes  elvégzéséért, 
illetve  teljesítéséért  a  vállalkozót  (a  4.6.  pont  szerinti  tartalékkeret  nélkül)  összesen 
………….………,- Ft + áfa, azaz ........................................................................ forint 
+ áfa vállalkozási díj illeti meg 
[Az ajánlattevő ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 
4.2. 
Az áfa mértéke és elszámolása a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint történik. 
4.3. 
A vállalkozói díj egyösszegű átalányár. A vállalkozási díj magában foglalja az ajánlat-
tételi  felhívás,  a  Dokumentáció  és  mellékletei  által  meghatározott  műszaki  tartalom 
megvalósításának teljes ellenértékét, beleértve az azokhoz kapcsolódó anyagköltsége-
ket  és  a  munkadíjat,  a  vállalkozó  által  felhasznált  építési  víz  és  energia  költségét,  a 
vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettsége, a garanciális szolgáltatások költsé-
geit, így különösen az alábbiakat: 
–  a meglévő állapotról a munkakezdés előtt készített részletes állapot felmérési do-
kumentáció elkészítésének költsége, 
–  tervezési  költségek,  beleértve  a  megvalósulási  tervdokumentáció  elkészítésének 
költségét is,  

 
16 
–  a befejezési határidőig várható árváltozások kihatása, 
–  a szükséges szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek, 
–  anyagbeszerzési költségek, 
–  szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, 
–  a bérek és költségei, 
–  valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati, javítási, esetleg bér-
lési, lízingelési költségei, 
–  az esetleges akadályoztatás költségei, 
–  adott esetben szabadalmi vagy licencia költségek, 
–  jótállási, szavatossági igényekből fakadó költségek, 
–  a helyszíni adottságok körülmények miatti költségek, 
–  adott esetben banki, finanszírozási költségek, 
–  az  országos,  ágazati  és  egyéb  szabványokban,  műszaki  előírásokban  meghatáro-
zott mintavételi, vizsgálati és mérési valamint a minősítési költségek, 
–  az átadás-átvétel költségei, 
–  az esetleges eljárási költségek, illetékek, 
–  egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szük-
séges járulékos költségek. 
4.4. 
Jelen szerződésben szereplő ár a szerződés időtartama alatt fixnek tekintendő. 
4.5. 
A  szerződésben  meghatározott  munkának  a  tervtől  részben  eltérő  tartalommal  való 
elvégzése esetén sem térhetnek át a felek a tételes elszámolásra. 
4.6. 
A megrendelő a 4.1. pont szerinti vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű tartalék-
keretet  is  biztosít  a  rendeltetésszerű  és  biztonságos  használathoz  szükséges  munkák 
elvégzésére és időközben felmerülő megrendelői igények kielégítésére, melynek ösz-
szege …………..- Ft + áfa, azaz …………………..… forint + áfa. 
[Az ajánlattevő ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 
4.7. 
A tartalékkeret tételes elszámolású és a végszámlában érvényesíthető. A tartalékkeret 
terhére kizárólag a műszaki ellenőr jóváhagyását követően a Városgazdálkodási Iroda 
irodavezetőjének előzetes írásbeli megrendelésére történhet munkavégzés a költségve-
tésben szereplő díjakon, illetve amennyiben valamely tétel nem lelhető fel a költségve-
tésben, a felek által közösen megállapított díj(ak)on. Ha a kivitelezés során a tartalék-
keret nem, vagy nem teljes mértékben kerül felhasználásra, úgy az, illetve a tartalékke-
ret maradványa megrendelőt illeti meg. 
4.8. 
Azon teljesítések, amelyekre nem állnak rendelkezésre 4.7. pont szerinti megrendelé-
sek, nem kerülnek kifizetésre. 
4.9. 
A vállalkozási díj a magyar forint árfolyamváltozásától független. 
4.10.  A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 
4.11.  A  vállalkozó  nem  fizet,  illetve  számol  el  a  szerződés  teljesítésével  összefüggésben 
olyan  költségeket,  melyek  a  Kbt.  56.  §  (1)  bekezdés  k)  pontja  szerinti  feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
 
 
5. 
Fizetési feltételek 
5.1 
Amennyiben a vállalkozó ajánlatában jelezte, a 4.1. pont szerinti díj 5%-ának megfele-
lő,  ………………………. Ft  + áfa összegű előlegre jogosult.  A vállalkozó köteles a 
szerződés hatályba lépéséig az előleg összegével azonos összegű előleg-visszafizetési 
biztosítékot bankgarancia formájában a megrendelő rendelkezésére bocsátani. A bank-
garanciának  visszavonhatatlannak  és  a  szerződés  időtartamát  követő  15  napig  hatá-
lyosnak kell lennie. 

 
17 
[Az ajánlattevő ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 
5.2 
A vállalkozói előleg igénybevétele esetén a vállalkozó köteles előlegbekérőt benyújta-
ni a megrendelő felé, amely a munkaterület átadását követő 15 napon belül átutalja az 
előleg összegét. 
5.3 
A vállalkozó az előleg összegének beérkezését követően köteles előlegszámlát kiállí-
tani. 
5.4 
Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra. 
5.5 
A vállalkozó az esetleges előlegszámlán túl 3 (három) db részszámlát és 1 (egy) vég-
számlát nyújthat be az alábbiak szerint. 
A  vállalkozó  az  első  részszámlát  a  kivitelezési  munkák  25%-os  készültségi  fokának 
elérését  követően  nyújthatja  be.  A  részszámla  összege:  ……………………….  Ft  + 
áfa, azaz nettó ………………………………… forint + áfa. 
A vállalkozó a második részszámlát a kivitelezési munkák 50%-os készültségi fokának 
elérését  követően  nyújthatja  be.  A  részszámla  összege:  ……………………….  Ft  + 
áfa, azaz ………………………………… forint + áfa. 
A vállalkozó a harmadik részszámlát a kivitelezési munkák 75%-os készültségi foká-
nak elérését követően nyújthatja be. A részszámla összege: ……………………. Ft + 
áfa, azaz ………………………………… forint + áfa. 
[Az ajánlattevő ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 
5.6 
A végszámla kiállítására csak a szerződés teljesítésének a megrendelő jelen szerződés 
15.1. pontjában meghatározott képviselője által történt elfogadás, és az ezt tanúsító tel-
jesítési  igazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A megrendelő képviselője 
részére  a  teljesítést  az  építési  beruházás  műszaki  ellenőre  igazolja  a  191/2009.  (IX. 
15.) Korm.  rendelet 16.  § (3) bekezdés n) és o) pont  szerint, hogy a számla összege 
megfelel jelen szerződésnek és a teljesítés valós állapotának. Ennek hiányában a meg-
rendelő  képviselője visszautasítja a teljesítési  igazolás kiállítását.  A végszámla tarta-
lékkeret 
nélküli 
összege: 
……………………. 
Ft 

áfa, 
azaz 
…………………………… forint + áfa. 
[Az ajánlattevő ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 
5.7 
A végszámla benyújtásának a fenti pontban meghatározottakon túli feltétele a sikeres 
műszaki átadás-átvétel. 
5.8 
A számlát 1 (egy) példányban kell benyújtani. 
5.9 
Mind a rész-, mind a végszámla esetében is a vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítési 
igazolás kiadásáig nyilatkozni, hogy a számla összegéből az alvállalkozó(ka)t és ma-
gát a vállalkozót mekkora összeg illeti meg. 
5.10 
A számlában részletezni kell az alvállalkozói és a vállalkozói teljesítés mértékét. 
5.11 
A  számlák  benyújtásával  egyidejűleg  a  vállalkozó  köteles  felhívni  az  alvállalkozóit, 
hogy a fenti összegről, összegekről állítsák ki a számláikat. 
5.12 
A  megrendelőnek  jogában  áll  a  benyújtott  számlát  felülvizsgálni.  Ha  a  benyújtott 
számlával  összefüggésben  kifogás  merül  fel,  úgy  a  megrendelő  köteles  a  kifogásolt 
számlát  10  napon  belül  visszajuttatni  a  vállalkozóhoz.  Ebben  az  esetben  az  átutalási 
határidőt a korrigált számla megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani. 
5.13 
A számla alvállalkozó(ka)t megillető összegét a megrendelő a számla kézhezvételétől 
számított 15 napon belül átutalja a vállalkozónak. 
5.14 
A vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozó(k) számláját/számláit, illetőleg 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)  36/A. § (3) 
bekezdése  szerint  azt  (annak  egy  részét)  visszatartja  vagy  az  alvállalkozókkal  kötött 
szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja. 

 
18 
5.15 
A vállalkozó ezt követően átadja a megrendelőnek fenti pont szerinti átutalások igazo-
lásainak  másolatait,  vagy  az  alvállalkozó  köztartozást  mutató  együttes  adóigazolásá-
nak másolatát. 
5.16 
Amennyiben  a  megrendelő  a  fenti  pont  szerinti  dokumentumokat  hiánytalanul  meg-
kapta, a számla vállalkozót megillető részét a megrendelő 15 napon belül átutalja. A 
számla kifizetésének feltétele, hogy a vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a meg-
rendelőnek a terhelés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek mi-
nősülő együttes adóigazolást, vagy arról értesíti a megrendelőt, hogy a kifizetés idő-
pontjában szerepel  a köztartozásmentes adózói  adatbázisban. Amennyiben az együt-
tes adóigazolás köztartozást mutat, az azt követő eljárásra az Art. 36/A. § (6) bekez-
désére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdése az irányadó. 
5.17 
Ha a vállalkozó jelen szerződés 5.14., illetőleg 5.15. pont szerinti kötelezettségét nem 
teljesíti,  az  ellenszolgáltatás  fennmaradó  részét  a  megrendelő  őrzi,  és  az  akkor  illeti 
meg a vállalkozót, ha igazolja, hogy az 5.14., illetőleg 5.15. pont szerinti kötelezettsé-
gét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó(k) nem jogo-
sult(ak)  a  vállalkozó  által  jelen  szerződés  5.9.  pont  szerint  bejelentett  összegre  vagy 
annak egy részére. 
5.18 
A számlák összegének a megrendelő általi késedelmes kiegyenlítése esetén megrende-
lő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a vál-
lalkozónak. 
 
 
6. 
A felek jogai és kötelességei 
6.1. 
A Felek a szerződés teljesítése során fokozottan együttműködni kötelesek. Ennek ke-
retében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, ame-
lyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érin-
tik. 
6.2. 
A beruházás tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja elsődlegesen az Épí-
tési Napló, melynek vezetése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendelet alapján történik. Ezen túl a szerződő felek kijelentik, hogy az 
egymással való kommunikációban és az egyes feladatok elvégzése során az elektroni-
kus utat részesítik előnyben. A felek kötelezettséget vállalnak, hogy jelen közbeszer-
zési eljárás nyomán kötendő szerződés alapján születő dokumentumokból csak a felek 
által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. 
6.3. 
A  vállalkozó  köteles  a  tervezés  során  folyamatosan  egyeztetni  a  megrendelővel.  A 
vállalkozó köteles továbbá a tervet az érintett közműszolgáltatókkal és szakhatóságok-
kal egyeztetni és jóváhagyatni, ennek keretén belül köteles különösen az egyeztetése-
ket a lehető leghamarabb megkezdeni és folyamatosan folytatni az érintett közműszol-
gáltatók  és  szakhatóságok  jóváhagyásának  megszerzéséig,  valamint  minden  tőle  el-
várhatót  megtenni  annak  érdekében,  hogy  a  közműszolgáltatók  és  szakhatóságok    a 
jóváhagyásukat a lehető legrövidebb idő alatt megadják. Az elkészült részterveket kö-
teles bemutatni a vállalkozó, köteles továbbá az elrendelt áttervezés(eke)t külön díja-
zás nélkül elvégezni. 
6.4. 
A  megrendelő  a  szerződéssel  kapcsolatban  rendelkezésre  bocsátott,  jogi  oltalomban 
részesíthető  bármely  szellemi  alkotás  tekintetében  továbbiakban  szabadon  rendelke-
zik. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 9. § (6) 
bekezdése  és  V.  fejezete  alapján  a  megrendelő  a  szerződés  teljesítése  során  keletke-
zett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan ide-
jű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható szerzői jogok vo-
natkozásában, mely magában foglalja az Szjt. 46. §. szerinti harmadik személyre átru-

 
19 
házhatóság jogát, valamint az Szjt. 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű 
többszörözéséhez való – felhasználási jogosultságot is. A vállalkozó csak a megrende-
lő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely munkaré-
szét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgálta-
tásról. 
6.5. 
A vállalkozó a tervezési feladatait úgy köteles ütemezni, hogy a megrendelőnek reális 
idő álljon a rendelkezésére a tervek áttekintésére. 
6.6. 
A  vállalkozó  szavatol  azért,  hogy  harmadik  személynek  nincs  olyan  joga,  amely  a 
tervek felhasználását akadályozza vagy korlátozza. 
6.7. 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési munkát I. osztályú minőség-
ben, I. osztályú anyagok felhasználásával, az Útügyi Műszaki Előírások, továbbá va-
lamennyi, a szerződéskötés időpontjában hatályos vonatkozó magyar szabvány előírá-
sainak megfelelően, a hatósági előírások maradéktalan betartásával végzi el. 
6.8. 
Megrendelő,  valamint  a  megrendelő  nevében  eljáró  műszaki  ellenőr  jogosult,  illetve 
köteles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során az ott 
folyó  munkát  nem  zavarhatja.  Ellenőrzési  jogosítványai  és  kötelezettsége  körében  a 
megrendelő joga a munkák megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. A meg-
rendelő joga és kötelessége műszaki-gazdasági elgondolásait a kivitelezési értekezle-
tek során, illetve azokon kívül is közölni a vállalkozóval. 
6.9. 
A vállalkozó csak a megrendelő, illetve a műszaki ellenőrzést végző cég képviselőjé-
től fogadhat el utasítást. A műszaki ellenőrzést végző személy utasítási jogköre csak a 
megrendelő  ilyen  irányú  felhatalmazása  esetén  terjed  ki  azon  ügyekre,  melyeket  a 
megrendelő jogszabály vagy jelen szerződés alapján magának tart fenn. 
6.10.  Ha a megrendelő képviselője vagy a műszaki ellenőr célszerűtlen, szakszerűtlen vagy 
jogszabályellenes utasítást ad, a vállalkozó köteles a megrendelőt erre írásban figyel-
meztetni. A megrendelői vagy műszaki ellenőri utasítás fenntartása esetén a vállalkozó 
a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, de mentesül az utasításból eredő károk 
megtérítése alól. 
6.11.  Vállalkozó a megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a megrendelő 
érdeke  feltétlenül  megköveteli  és  a  megrendelő  előzetes  értesítésére  már  nincs  mód. 
Ilyen esetben a megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell. 
6.12.  Vállalkozó kérheti a megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy 
utasítását,  amelyet  még  nem  adott  írásba.  A  vállalkozó  köteles  minden  indokolatlan 
késedelem nélkül tájékoztatni a megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról. 
6.13.  Ellenőrzési  jogosítványai  és  kötelezettsége  körében  a  megrendelő  joga  a  munkák 
megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. A megrendelő joga és kötelessége 
műszaki-gazdasági elgondolásait a kivitelezési értekezletek során, illetve azokon kívül 
is közölni a vállalkozóval. 
6.14.  A  megrendelő  jogosult  a  kivitelezés  teljes  időszakában  annak  megvalósításáról  vagy 
egyéb kérdésekről bármikor írásos tájékoztatást kérni a vállalkozótól, a keletkezett ira-
tokba betekinteni, azokról másolatot kérni. 
6.15.  A  kivitelezés  során  felmerülő  döntést  igénylő  kérdésekben  a  megrendelő  a  döntési 
hatáskörébe tartozó kérdésekben olyan időben és módon foglal állást, hogy az a vál-
lalkozó teljesítési határidejének betartását nem lehetetleníti el, illetve nem teszi indo-
kolatlanul terhesebbé. 
6.16.  Amennyiben  a  vállalkozó  –  az  ügy  jellege  vagy  más  körülmény  miatt  –  soron  kívül 
állásfoglalást (döntést) kér, a megrendelő köteles mindent megtenni annak érdekében, 
hogy azt soron kívül teljesítse. 
6.17.  A vállalkozó köteles biztosítani a megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a mű-
szaki ellenőr számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a 

 
20 
megrendelő,  a  megrendelő  képviselője,  illetve  a  műszaki  ellenőr  megtekinthesse  és 
megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és be-
rendezések minőségét. A vállalkozó köteles továbbá a hatósági ellenőrzéseket lehető-
vé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a vállal-
kozó felelősségi körébe tartoznak a hatóságok részt vehessenek. 
6.18.  Megrendelő a kivitelezési munkák kezdési időpontját köteles bejelenteni a jogszabály-
ban meghatározott szerveknek, hatóságoknak az előírt időpontig. 
6.19.  Megrendelő biztosítja a vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a munkaterü-
let zavartalan megközelítését,  és lehetővé teszi,  hogy  a munkaterületen a vállalkozó, 
illetőleg  alvállalkozója/alvállalkozói  munkaidőben  folyamatosan  végezze/végezzék  a 
kivitelezési munkákat. 
6.20.  Vállalkozó  a  munkaterület  átadás-átvételétől  az  átadás-átvételi  eljárás  lezárulásáig 
köteles biztosítani a munkaterület megfelelő őrzését. 
6.21.  Az  átadott  munkaterületen  a  munkálatok  időtartama  alatt  a  kárveszélyt  a  vállalkozó 
viseli. 
6.22.  A rongálásokból, a munkaterült nem megfelelő őrzéséből eredő vagy arra visszavezet-
hető hibák kijavítása a vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni. 
6.23.  A munkavégzéshez a megrendelő a vállalkozó részére eszközt nem ad át. 
6.24.  Vállalkozó  köteles  helyszíni  képviselője  által  biztosítani  a  szükséges  felügyeletet  és 
irányítást a kivitelezés folyamán. Köteles – az ajánlattételi felhívásban és a Dokumen-
tációban  előírt  jogosultsággal  rendelkező  –  felelős  műszaki  vezetőt  biztosítani,  vala-
mint az Építési Naplót folyamatosan vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.  
6.25.  Az Építési Naplóra vonatkozó előírások megszegése súlyos szerződésszegésnek minő-
sülnek. 
6.26.  A kivitelezés során a szükséges méréseket, vizsgálatokat mérési jegyzőkönyvben kell 
rögzíteni, melyben a mért adatok mellett – amennyiben van ilyen – az előírt határérté-
ket is fel kell tüntetni. 
6.27.  A  megkötött  szerződést  és  a  szerződésben  vállalt  kötelezettségeit  vállalkozó  át  nem 
ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe venni, 
amennyiben azt ajánlatában jelezte. 
6.28.  Megrendelő  az  alvállalkozóval,  illetve  alvállalkozókkal  nem  áll  szerződéses  kapcso-
latban.  Munkájukért  a  vállalkozó  úgy  felel,  mint  sajátjáért. Ezzel összefüggésben e a 
vállalkozó  köteles  alvállalkozóját/alvállalkozóit  tájékoztatni,  hogy  a  közöttük  fennálló 
szerződés közbeszerzés közvetlen megvalósításához kapcsolódik, továbbá arról is, hogy 
a  szerződés  és  ennek  teljesítése  az  Art.  36/A.  §-a  alá  tartozik.  Amennyiben  a  fenti 
kötelezettségét  elmulasztja,  annak  valamennyi  következményét  a  vállalkozónak  kell 
viselnie. 
6.29.  Ha a szerződés teljesítése során bármikor a vállalkozó vagy alvállalkozója olyan felté-
telekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt 
azonnal írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. 
6.30.  Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét 
a vállalkozó viseli. 
6.31.  Vállalkozó,  illetőleg  alvállalkozói  kötelesek  betartani  a  munkavégzés  helyének  helyi 
előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a megrendelő indokolt 
speciális követelményeit. 
6.32.  Vállalkozó,  illetve  alvállalkozói  különösen  kötelesek  a  környezetvédelemre,  illetve  a 
veszélyes  hulladékokra  vonatkozó  előírásokat,  jogszabályokat  betartani.  A  Vállalko-
zónak a kivitelezés során törekednie kell arra, hogy az építési munkák ideiglenes hely-
igényét és hatásterületét a lehető legkisebb mértékre minimalizálja. 

 
21 
6.33.  Vállalkozó  köteles  a  kivitelezési  munkák  végzése  során  rendszeres  balesetvédelmi 
szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és minde-
zeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni. 
6.34.  Vállalkozó  az  általa,  illetve  alvállalkozói  által  ellátott  tevékenységért,  illetve  annak 
eredményéért  teljes  körű  anyagi  felelősséget  vállal,  ennek  keretében  felel  mindazon 
kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére 
vezethető  vissza.  Ezen  körben  vállalkozó  azon  kárért  is  felel,  melyet  harmadik  sze-
mély a vállalkozó, illetőleg alvállalkozói tevékenységével összefüggésben érvényesít a 
megrendelővel szemben. 
6.35.  Vállalkozó  köteles  a  munkavégzés  során  keletkezett  károkat  a  megrendelő,  illetőleg 
más  károsult  részére  díjmentesen  helyreállítani.  Amennyiben  a  helyreállítás  nem  le-
hetséges, a károkat meg kell térítenie. 
6.36.  A  beépített  anyagok  eltakarására  csak  a  megrendelő  jóváhagyásával,  illetve  az  erre 
vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén kerülhet sor. Az eltakarásról a 
vállalkozó köteles előzetesen 48 órával előbb a megrendelőt írásban értesíteni; ameny-
nyiben az értesítésre nem  kerül sor, az ebből  eredő valamennyi  (közvetlen és követ-
kezményes) kárt a vállalkozó köteles megtéríteni. 
6.37.  A vállalkozónak kártalanítani kell a megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden 
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsérté-
séből származik azáltal, ahogy az adott szerződés teljesítése során azt a vállalkozó fel-
használta.  A  megrendelő  jóváhagyása  vállalkozó  szerződéses  kötelezettségére  vonat-
kozó teljes körű felelősségét nem csorbítja. 
6.38.  Vállalkozó köteles jelen szerződés tárgyára vonatkozó vállalkozói felelősségbiztosítási 
szerződést (All risk típusú) kötni, illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen köz-
beszerzés tárgyára kiterjeszteni. A biztosítást még azt megelőzően meg kell kötni, ki 
kell  terjeszteni,  hogy  a  munkaterület  átadása  megtörténik.  A  biztosítási  kötvényt  be 
kell mutatni a megrendelő képviselőjének, aki jogosult arról másolatot készíteni. 
6.39.  Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek 
a  jogszabályokban,  az  ajánlattételi  felhívásban,  a  Dokumentációban  és  jelen  szerző-
désben foglalt követelményeknek. 
6.40.  Vállalkozó  köteles  a  kivitelezés  során  olyan  anyagokat  beépíteni,  amelyek  megfelel-
nek a magyar és az ágazati szabványok minőségi  előírásainak, a vonatkozó műszaki 
irányelveknek  és  előírásoknak,  a  gyártói  műszaki  feltételeknek  valamint  az  építé-
si/hatósági engedélynek és a jóváhagyott kiviteli tervnek. 
6.41.  A felhasznált anyagok megfelelőségének igazolására a hatályos jogszabályok előírása-
it, beleértve a közvetlenül hatályosuló európai uniós jogot is, kell alkalmazni. 
A  minőségtanúsítással  kapcsolatos,  esetlegesen  felmerülő  vizsgálatok,  szakvélemé-
nyek és engedélyek beszerzésének költségei a  vállalkozót terhelik, amennyiben azok 
elő vannak írva. A megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat a 
vállalkozó egyidejű értesítése mellett. 
Amennyiben  a  vizsgálatra  nem  megfelelés,  vagy  minőségi  hiba  gyanúja  miatt  van 
szükség és ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségei is a vállalkozót terhelik. 
A vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani és az elvár-
ható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a megrendelő a kérdéses 
termék, szerkezet átvételét megtagadhatja. 
6.42.  Vállalkozó  biztosítja  az  egyes  nyomvonal  jellegű  építményszerkezetek  kötelező  al-
kalmassági  idejéről  szóló  12/1988.  (XII.  27.)  ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM  együttes 
rendeletben meghatározott alkalmassági időt. 
6.43.  A vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után megfelelőségi nyi-
latkozatot tenni. 

 
22 
6.44.  A  vállalkozó  köteles  a  megvalósulási  dokumentációt  2  (kettő)  papírpéldányban  és  1 
(egy)  példányban  elektronikus  formában  (CD-n  vagy  DVD-n)  átadni  a  megrendelő-
nek. 
6.45.  Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos, napi tisztántartása, a keletkezett hulla-
déknak a vonatkozó jogszabályok szerinti osztályozása, szelektív kezelése és – a mun-
katerületről történő – folyamatos elszállítása. A vállalkozó köteles jelen szerződés tel-
jesítésekor keletkező hulladékot az ajánlatában bemutatott engedéllyel rendelkező ke-
zelőhöz szállítani, illetve szállíttatni. 
6.46.  A  vállalkozónak  törekednie  kell  a  keletkezett  hulladékmennyiség  csökkentésére,  a 
hulladékok megfelelő kezelésére. A vállalkozó köteles betartani az építési és bontási 
hulladék  kezelésének  részletes  szabályairól  szóló  45/2004.  (VII.  26.)  BM-KvVM 
együttes rendeletben foglaltakat. 
6.47.  A  kivitelezési  munkák  befejezése,  illetőleg  a  sikeres  műszaki  átadás-átvétel  után  a 
vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a munkaterületet tisztán és ren-
dezett állapotban kell átadnia. 
6.48.  A  felek  megállapodnak  abban,  hogy  az  átadás-átvételi  eljárás  lezárását  követően  1 
(egy) évvel utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyen megrendelő és vállalkozó kép-
viselői megjelennek. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a felek a műszaki ellenőr be-
vonásával ismételten ellenőrizik az elvégzett munka és a beépített anyagok minőségét, 
illetve az építmény állapotát. Az eljárásról jegyzőkönyvet, illetve hibajegyzéket vesz-
nek  fel,  mely  alapján  a  vállalkozó  köteles  a  hibákat  kijavítani.  A  felek  az 
utófelülvizsgálati eljárást követően a fenti célból a jótállás tartama alatt évenként ga-
ranciális bejárást tartanak, melyeken jegyzőkönyvet vesznek fel. Az utolsó garanciális 
bejáráson felvett jegyzőkönyvre jelen szerződés 7.7. pontja is irányadó.  
6.49.  A vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi,  a másik 
fél tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében 
titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat el-
látásával  kapcsolatosan  megszerzett  ilyen  információt  a  másik  fél  előzetes  írásbeli 
hozzájárulása  nélkül  nem  teszi  hozzáférhetővé,  illetve  nem  bocsátja  harmadik  sze-
mély/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél a 
tudomására  jutó  ilyen  információkat  a  jelen  szerződésben  foglaltaktól  eltérő  módon 
hasznosítja. 
6.50.  A vállalkozó vállalja, hogy szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés 
szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 
 
7. 
Jótállás 
7.1. 
Vállalkozó  36  hónapig  köteles  teljes  garanciát  (jótállást)  vállalni  az  általa  elvégzett 
munkáért, és a megrendelő írásbeli értesítésétől számított 48 órán belül megkezdeni a 
hiba elhárítását, illetve a kárelhárítás érdekében a szükséges intézkedéseket a műszaki-
lag indokolt legrövidebb időn belül megtenni. A jótállási időn belül vállalkozó köteles 
a hibát saját költségén kijavítani. 
7.2. 
Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a szerződés teljesítésé-
ben egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkára is. 
7.3. 
A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha  
–  a vállalkozó bizonyítja, hogy a hiba oka az átadás-átvételt követően keletkezett, 
–  az üzemeltetés nem rendeltetésszerűen történik, 
–  a meghibásodás szakszerűtlen beavatkozás következménye, 

 
23 
–  a garanciális javítást nem a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója végzi el, kivéve, ha 
a  vállalkozó,  illetőleg  alvállalkozója  mulasztása  miatt  a  javítást  harmadik  féllel 
kell elvégeztetni a vállalkozó költségén. 
A jótállási kötelezettség nem terjed ki az elemi csapásból eredő meghibásodásra sem. 
7.4. 
A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi eljárást követően kezdődik. 
7.5. 
Azok  a  jótállási  követelések,  amelyeket  a  jótállási  idő  alatt  bejelentettek,  érvényben 
maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 
7.6. 
Ha a 7.1. pontban meghatározott időn  belül a vállalkozó nem  kezdi  meg és a lehető 
legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a megrendelő megteheti 
a szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a vállalkozó kockázat és költségvi-
selése mellett anélkül, hogy a megrendelőnek a vállalkozóval szembeni bármely más, 
e szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a megrendelő a felme-
rült költségeit jogosult a vállalkozóval szemben érvényesíteni. 
7.7. 
A  jótállási  idő  leteltekor  a  szerződő  felek  közösen  aláírt  jegyzőkönyvben  rögzítik  a 
jótállási időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a szerződés maradék-
talan teljesítését, a megrendelő a jótállási biztosítékot felszabadítja. 
 
 
8. 
Szerződésszegés 
8.1. 
Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek so-
rán bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezett-
ségének teljesítését elmulasztja. 
8.2. 
Amennyiben  a  vállalkozó  a  szerződést  megszegi,  kötbér  és  kártérítési  felelősséggel 
tartozik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az 
gazdálkodó szervezettől általában elvárható. 
8.3. 
A fenti szerződésszegés következményei  alól nem menetesít az a körülmény, hogy a 
szerződésszegést  a  vállalkozó,  mint  gazdálkodó  szervezet  irányítására,  felügyeletére 
jogosult szerv intézkedése okozza. 
8.4. 
Vállalkozónak felróható okok miatti késedelmes teljesítése esetén a megrendelő kötbér 
felszámítására jogosult, a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően. 
8.5. 
Amennyiben a vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani a kiviteli tervdokumentá-
ció elkészítése tekintetében jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott határidőt, a 
megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg, melynek mértéke 25.000. Ft/nap a késedelem 
minden napjára. 
8.6. 
Amennyiben  a  vállalkozó  neki  felróhatóan  nem  tudja  tartani  jelen  szerződés  2.4. 
pontjában meghatározott teljesítési határidőt, a megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg, 
melynek mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 0,3%-a/nap. A késedelmi 
kötbér értéke nem haladhatja meg a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 15%-át. 
8.7. 
Amennyiben a megrendelő a kiviteli tervdokumentációt hiányosan készíti el, vagy abból 
az  derül  ki,  hogy  a  szükséges  egyeztetéseket,  engedélyeztetést  nem  folytatta  le  az 
illetékes szakhatóságokkal vagy az érintett közműszolgáltatókkal, a megrendelő a kiviteli 
tervet  átdolgozásra  visszaadja  a  vállalkozónak,  s  póthatáridőt  állapít  meg.  A  kiviteli 
tervdokumentáció átdolgozásának időtartama alatt a megrendelőt hibás teljesítési kötbér 
illeti meg, melynek mértéke 25.000. Ft/nap az átdolgozás minden napjára. 
8.8. 
Amennyiben az átadás-átvétel során megállapítást nyer, hogy a vállalkozó jelen szer-
ződésben  szereplő  feladatait  hiányosan,  illetve  hibásan  látta  el,  a  megrendelő  a  hiá-
nyosságok pótlására, illetve a hibák kijavítására póthatáridőt állapít meg. A megállapí-
tott időszakra a megrendelőt hibás teljesítési kötbér illeti meg, melynek mértéke meg-
egyezik a késedelmi kötbérével. A hibás teljesítési kötbér értéke nem haladhatja meg a 
tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 15%-át. 

 
24 
8.9. 
A vállalkozó nem teljesítése (a szerződés teljesítésének a vállalkozónak felróható lehe-
tetlenné  válása,  meghiúsulása,  illetőleg  a  szerződés  teljesítésének  a  vállalkozó  általi 
megtagadása,  a  vállalkozó  jogutód  nélküli  megszűnése)  esetén  megrendelő  a 
tartalékkeret  nélküli  nettó  vállalkozási  díj  20%-ának  megfelelő  meghiúsulási  kötbérre 
jogosult. A megrendelő szintén jogosult meghiúsulási kötbérre, ha a szerződést a meg-
rendelő rendkívüli felmondással megszünteti, illetve a szerződést a megrendelő a 12.6. 
pont szerinti okból felmondja. 
8.10.  A  vállalkozó  jótállási  kötelezettsége  nem  teljesítése  vagy  a  vállalkozó  jogutód  nélküli 
megszűnése esetén  a  vállalkozó  a  teljesítés  időpontjában  a  tartalékkeret  nélküli  nettó 
vállalkozási  díj  értékének  5%-ával  megegyező  összegű  jótállási  biztosítékot  köteles 
szolgáltatni  a  megrendelő  részére.  A  biztosíték  formáját  illetően  a  vállalkozó  a  Kbt. 
126. § (6) bekezdés a) pontjában szabályozott módok közül választhat: 
a)  a megrendelőnek jelen szerződésben szereplő bankszámlájára történő befizetés,  
b) a  biztosítási  szerződés  alapján  kiállított  (készfizető  kezességvállalást  tartalmazó) 
kötelezvény, 
c)  bankgarancia, 
d) banki készfizető kezesség, 
e)  a végszámlából történő levonás. 
[A megfelelő sor aláhúzandó.] 
8.11.  A  b-d)  pontok  esetében  a  megrendelőt  kell  megnevezni  kedvezményezettként,  tárgy-
ként fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás címét. A biztosíték rendelkezésre bocsátá-
sával kapcsolatos költségek a vállalkozót terhelik. 
8.12.  Amennyiben  a  vállalkozó  jelen  szerződés  8.10.  pontjának  b)-d)  alpontja  szerinti  for-
májában nyújtja át a biztosítékot, annak feltétel nélkülinek, visszavonhatatlan és jelen 
szerződés 7.1. pontja szerinti időpontig érvényesnek kell lennie. A megrendelő kizáró-
lag olyan biztosítékot fogad el, amelyben a bank/biztosító vállalja, hogy amennyiben a 
megrendelő  arról  tájékoztatja,  miszerint  a  vállalkozó  bármely  okból  nem  tett  eleget 
szerződésben foglalt teljesítési kötelezettségeinek vagy jogutód nélkül megszűnt, úgy 
a vállalkozó helyett a megrendelő első felszólítására átutalja a biztosítékot vagy a biz-
tosítékból  a  megrendelő  által  megjelölt  összeget  a  megrendelő  bankszámlájára.  A 
bankgaranciában, illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított (készfizető kezesség-
vállalást tartalmazó) kötelezvényben rögzíteni kell, hogy a bank/biztosító a követelést 
nem  vitatja,  lemond  a  szolgáltatás  visszautasítására,  visszatartására,  annak  vitatására 
vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, az alapjogviszonyt nem vizsgálja, 
továbbá arról is, hogy a vállalkozónak a szerződésből vagy azzal kapcsolatban illetve 
más jogviszonyból eredő, a megrendelővel szembeni követeléseit érvényesítse. 
8.13.  A megrendelő tehát lehívhatja a biztosítékot, ha a vállalkozó felszólításra nem jelenik 
meg a helyszínen garanciális kötelezettségei elhárítása érdekében, illetőleg, ha a vál-
lalkozó garanciális kötelezettségeit nem teljesíti, beleértve az utó-felülvizsgálati eljárá-
son  felvett  hibajegyzékben  szereplő  hibák  kijavításának  elmulasztását,  továbbá,  ha  a 
vállalkozó jogutód nélkül megszűnik. 
8.14.  A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása nem érinti az adott szerkezetekre (mun-
kanemekre) előírt szavatossági, illetve a kötelező alkalmassági időben jelentkező vál-
lalkozói kötelezettségeket. 
8.15.  Amennyiben  kötbér  felszámítására  sor  kerül,  arról  a  megrendelő  ún.  kötbérszámlát 
állít ki, melyet a vállalkozó köteles 8 napon belül megfizetni. 
8.16.  A  megrendelő  fenntartja  a  jogát,  hogy  a  kötbért  meghaladó  kárát  a  vállalkozóval 
szemben érvényesítse. A vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet 
alkalmazottai,  alvállalkozói,  vagy  egyéb  közreműködői  a  megrendelőnek,  más  alvál-
lalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott káro-

 
25 
kat  köteles  közvetlenül  rendezni,  illetve  a  megrendelőt  mentesíteni  minden  kárigény 
követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A vállal-
kozó köteles megfizetni a megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, 
egyéb költséget, amelyet a megrendelőre a vállalkozónak, illetve alvállalkozójának,  
8.17.  Megrendelő  részéről bármely nem  szerződésszerű teljesítés jogi  fenntartás nélküli  el-
fogadása  nem  értelmezhető  joglemondásként  azon  igényéről  vagy  igényeiről, 
mely/melyek a megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik. 
 
 
9. 
Vis maior 
9.1. 
Vis  maior-on  a  felek  ellenőrzési  képességét  meghaladó  körülményeket  kell  érteni, 
beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: 
–  akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen 
ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 
–  nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris 
hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radi-
oaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes 
nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 
–  lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 
–  zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a vállalkozó alkalma-
zottaira terjed ki, 
–  természeti katasztrófa. 
9.2. 
Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötele-
zettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban értesíteni a másik felet, s közöl-
ni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. 
9.3. 
Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a vállalkozó köteles 
törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésére, amennyire az ésszerű-
en elvárható. 
 
 
10. 
Szerződésmódosítás 
10.1.  A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 132. §-ban foglaltak alapján 
írásban lehet módosítani.  
10.2.  Nem minősül a szerződés módosításának a felek nyilvántartott adataiban, így különö-
sen a székhelyében, képviselőiben, bankszámla számában, továbbá jelen szerződésben 
meghatározott képviselői személyében bekövetkező változás. Az említett változások-
ról  az  érintett  fél  a  másik  felet  –  az  eset  körülményeitől  függően  –  vagy  előzetesen 
írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 
napon belül köteles értesíteni. 
 
 
11. 
Érvényesség, részleges érvénytelenség 
Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvény-
telen lenne vagy  érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban 
fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg. 
 
 
12. 
A szerződés megszűnése 

 
26 
12.1.  Jelen  szerződés  megszűnik  a  7.7.  pontban  meghatározott  jegyzőkönyv  aláírásának 
napján. 
12.2.  A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető. 
12.3.  A  szerződés  bármilyen  okból  történő  megszűnése,  a  közös  megegyezésen,  illetve  a 
szerződésteljesítéssel  történő  megszűnésén  túlmenően  a  felek  a  szerződést  azonnali 
hatállyal egyoldalúan rendkívüli felmondással is megszüntethetik, ha 
–  súlyos szerződésszegés történik; 
–  a  vállalkozó  ellen  csődeljárás  indult  és  a  vonatkozó  jogszabályok  alapján  tartott 
tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszer-
zésére; 
–  bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség; 
–  a vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindí-
tását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; 
–  bármelyik  szerződő  fél  fizetésképtelenségét  a  bíróság  a  vonatkozó  jogszabályok 
alapján megállapítja; 
–  a vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 
12.4.  A  vállalkozó  súlyos  szerződésszegésének  minősül  valamely,  a  szerződés  lényegi  tar-
talmát képező, a projekt megvalósítását veszélyeztető, annak költségeit növelő kötele-
zettségszegése, így különösen az alábbiak: 
–  az Építési Napló vezetésére vonatkozó előírások megszegése, amennyiben koráb-
ban már egy ízben a vállalkozó vagy a műszaki ellenőr a megfelelő teljesítésre a 
vállalkozót felszólította, 
–  a vállalkozó, illetve alvállalkozója jelen szerződésből eredő kötelezettségei bárme-
lyikét a megrendelő vagy a műszaki ellenőr ismételt írásbeli felhívására nem vagy 
nem a felhívásban szereplő módon teljesíti, 
–  a vállalkozó 30 napot meghaladó késedelembe eszik, 
–  a vállalkozó, illetve alvállalkozója a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr jóvá-
hagyása hiányában végez jelen szerződés szerint a megrendelő döntési jogkörébe 
tartozó feladatokat, 
–  a vállalkozó, illetve alvállalkozója nem tesz eleget a megrendelő és/vagy a műsza-
ki  ellenőr  felé  az  értesítési  kötelezettségének,  vagy  ő,  illetve  alvállalkozója  bár-
mely  módon  akadályozza,  késlelteti  vagy  ellehetetleníti  a  megrendelő  és/vagy  a 
műszaki ellenőr, illetve a hatóságok ellenőrzési jogai gyakorlását. 
12.5.  A  megrendelő  súlyos  szerződésszegésének  minősül,  ha  a  vállalkozót  megillető  díjat 
indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghaladó késlekedik. 
12.6.  A megrendelő a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerző-
dést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szer-
ződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 
–  a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni része-
sedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem  rendel-
kező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjá-
ban meghatározott feltételeknek, 
–  a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez  valamely  olyan  jogi  személy  vagy  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező 
gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés  k) pontjá-
ban meghatározott feltételeknek. 
12.7.  A  szerződés  bármely  ok  alapján  történő  megszüntetése  esetén  a  felek  egymással  el-
számolnak. A vállalkozót a felmondásig elvégzett, szerződésszerűen teljesített szolgál-
tatásaiért ellenérték illeti meg. 

 
27 
12.8.  A felmondási jog jogellenes, vagy szerződésellenes gyakorolásával okozott kárt az azt 
okozó fél köteles megtéríteni. 
12.9.  A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból tör-
ténő megszűnése esetén a megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzé-
seket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének nap-
ján a  megrendelő  részére 15 napon belül visszaszolgáltatja, amennyiben  erre a meg-
rendelő igényt tart. 
 
 
13. 
Alkalmazandó jog 
Jelen  szerződést  a  Magyarország  jogrendje  szerint  kell  értelmezni.  A  szerződésben 
nem szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe 
venni: 
–  a Ptk., 
–  a Kbt., 
–  az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 
 
 
14. 
Eljárás jogvita esetén 
Jelen  szerződés  végrehajtásával  kapcsolatos  minden  vitás  kérdést  a  felek  békés  úton 
kísérelnek megoldani. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses jogviszonyból 
keletkező vitájuk rendezése érdekében mediátori közreműködést, illetve választott bí-
róságot nem vesznek igénybe. 
 
 
15. 
Képviselők 
15.1.  Megrendelő képviselője, aki egyben jogosult a teljesítésigazolás kiállítására is: 
Név: …………………………………………………………………………………… 
Tel: ……………………………………………………………………………………. 
[Szerződéskötéskor töltendő ki.] 
15.2.  Vállalkozó képviselője: 
Név: …………………………………………………………………………………… 
Tel: ……………………………………………………………………………………. 
[Szerződéskötéskor töltendő ki.] 
15.3.  A vállalkozó felelős műszaki vezetője: 
Név: …………………………………………………………………………………… 
Tel: ……………………………………………………………………………………. 
[Szerződéskötéskor töltendő ki.] 
 
 
16. 
Egyéb 
16.1.  A következő dokumentumok – jelen szerződésben említett mellékleten kívül – a szer-
ződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt kezelendők: 
–  Ajánlattételi felhívás, 
–  Ajánlati Dokumentáció, 
–  Tárgyalási jegyzőkönyv(ek), 
–  Vállalkozó (végleges) ajánlata. 
16.2.  A  fenti  dokumentumok  és  a  szerződés  egymást  elválaszthatatlanul  értelmezik,  azaz 
amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás 

 
28 
van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdések-
ben  –  amennyiben  azokra  vonatkozóan  a  felsorolt  dokumentumok  tartalmaznak  ren-
delkezéseket  –  a  felsorolt  dokumentumokban  foglaltak  érvényesülnek.  A  tartalmuk 
közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak. 
16.3.  A  vállalkozó  a  jelen  szerződés  aláírásával  kijelenti,  hogy  a  nemzeti  vagyonról  szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek 
minősül. 
16.4.  Jelen szerződés 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerző-
dés 3 db eredeti példánya a megrendelőt és 2 eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti 
meg. 
16.5.  Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag 
aláírták. 
 
Budapest, 2014. ……………………. 
  
     ……………..…………… 
 
         ………………………………… 
Budapest Főváros VII. kerület                               ………………………………….   
 
Erzsébetváros Önkormányzat 
 
képviseli: Vattamány Zsolt polgármester            Képviseli: ………………………. 
        Megrendelő                                                           ………….Vállalkozó 
Ellenjegyzi: 
        ……………………………… 
 
 
 
 
Dr. Gotthard Gábor 
 
 
jegyző 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 
………………………….. 
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna 
Pénzügyi Iroda vezetője 
 
 
 
 

 
29 
IV. MELLÉKLETEK 
 
1. 
Felolvasólap 
2. 
A Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat 
3. 
Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében 
4. 
Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében 
5. 
Ajánlattevői nyilatkozat a kizáró okok hiányáról 
6. 
Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében 
7. 
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt felelős műszaki vezető(k) bemutatása 
8. 
Nyilatkozat a pénzforgalmi számlák becsatolása tekintetében 

 
30 
Felolvasólap 
 
 
1.  Az ajánlattevő neve: 
…………………………………………………………………………………………… 
Az ajánlattevő székhelye: 
…………………………………………………………………………………………… 
Telefon:   
 
 
 
 
Telefax: 
 
……………………………… 
…………………………… 
Kapcsolattartó neve: 
………………………………………………………………………………………….. 
Kapcsolattartó telefonszáma: 
………………………………………………………………………………………….. 
Kapcsolattartó e-mail címe (adott esetben)
………………………………………………………………………………………….. 
 
Konzorcium esetén 
Konzorcium vezető neve: 
…………………………………………………………………………………………… 
Székhelye: 
…………………………………………………………………………………………… 
Telefon:   
 
 
 
 
Telefax: 
 
……………………………… 
……………………………… 
Konzorciumi tag neve: 
…………………………………………………………………………………………… 
Székhelye: 
…………………………………………………………………………………………… 
Telefon:   
 
 
 
 
Telefax: 
 
……………………………… 
………………………………… 
Kapcsolattartó neve: 
………………………………………………………………………………………….. 
Kapcsolattartó telefonszáma: 
………………………………………………………………………………………….. 
Kapcsolattartó e-mail címe (adott esetben) 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
2.  Az ajánlati ár (egyösszegű átalányár): 
……………………… Ft + áfa, azaz ……………………………… forint + áfa. 
 
 
3.  Ajánlattevői nyilatkozat: 
Alulírott, ………………………………………., mint a(z) ……………….……...……….. 
……………………………………………  (cégnév)  cégjegyzésre  jogosult  képviselője  – 
az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tar-
talmi követelmény, utasítás, kikötés és leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy az 
eljárást megindító felhívásban és az Ajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi fel-
tételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Ennek megfe-
lelően az ajánlatra vonatkozó szerződést – amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasz-

 
31 
tásra  kerülünk  –  a  fent  megjelölt  összegű  ellenszolgáltatásért  teljesítjük.  Kijelentjük  to-
vábbá, hogy nyertességünk esetén a szerződést az ajánlatkérővel megkötjük, s azt az ab-
ban foglaltak szerint teljesítjük. 
Jelen nyilatkozatot a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatké-
rő által „A Klauzál utca Rákóczi út – Dohány utca közötti szakaszának felújítása” tárgyban 
megindított,  Kbt.  122.  §  (7)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  hirdetmény  nélküli  tárgyalásos 
közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem. 
 
 
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 
 
………………………………… 
cégszerű aláírás 
 
 
 

 
32 
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 60. § (5) bekezdése tekintetében 
 
 
 
Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..……..…… (cégnév) cég-
jegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban fog-
lalt  valamennyi  formai  és  tartalmi  követelmény,  utasítás,  kikötés  gondos  áttekintése  után  –
ezennel 
 
k i j e l e n t e m ,  
 
 
hogy az ajánlattevő*: 
 
mikrovállalkozás, 
 
kisvállalkozás, 
 
középvállalkozás 
 
nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük  támogatásáról  szól  2004.  évi 
XXXIV. törvény hatálya alá 
 
 
 
 
 
Jelen  nyilatkozatot  a  Budapest  Főváros  VII.  ker.  Erzsébetváros  Önkormányzata  ajánlatkérő 
által „A Klauzál utca Rákóczi út – Dohány utca közötti szakaszának felújítása” tárgyban meg-
indított, Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszer-
zési eljárásban, az ajánlat részeként tettem. 
 
 
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 
 
………………………………… 
cégszerű aláírás 
 
 
 
* A megfelelő aláhúzandó. 

 
33 
Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében 
 
 
Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..……..…… (cégnév) cég-
jegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban fog-
lalt  valamennyi  formai  és  tartalmi  követelmény,  utasítás,  kikötés  gondos  áttekintése  után  –
ezennel 
 
k i j e l e n t e m ,  
 
hogy cégünk a közbeszerzésnek az alábbi részéhez/részeihez vesz igénybe alvállalkozót: 
……………………………………………………. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 
…………………………………………………….. 
[A  felsorolás  az  ajánlatnak  megfelelően  bővíthető,  illetőleg  amennyiben  az  ajánlattevő  nem 
kíván a szerződés teljesítésében alvállalkozót igénybe venni, a fenti sorok közül a legfelsőt ki 
kell húzni, vagy a sorokat át kell húzni.] 
 
 
Jelen  nyilatkozatot  a  Budapest  Főváros  VII.  ker.  Erzsébetváros  Önkormányzata  ajánlatkérő 
által „A Klauzál utca Rákóczi út – Dohány utca közötti szakaszának felújítása” tárgyban meg-
indított, Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszer-
zési eljárásban, az ajánlat részeként tettem. 
 
 
 
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 
 
 
………………………………… 
cégszerű aláírás 
 
 
 

 
34 
Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében 
 
Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..……..…… (cégnév) cég-
jegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban fog-
lalt  valamennyi  formai  és  tartalmi  követelmény,  utasítás,  kikötés  gondos  áttekintése  után  –, 
valamint a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatommal összefüggésben ezen-
nel 
 
k i j e l e n t e m ,  
 
hogy 
a) cégünk a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe 
a szerződés teljesítése során.
b) cégünk a szerződés teljesítése során a közbeszerzés értékének 10%-át  meghaladó mérték-
ben alvállalkozót nem kíván igénybe venni.* 
**A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 
megnevezése: 
………………………...……………………………………………………………………… 
Az alvállalkozó székhelye: 
………………………………………………………………………………………………… 
[A közbeszerzés  értékének 10%-át  meghaladó  mértékben igénybe  venni  kívánt  alvállalkozók 
felsorolása az ajánlatnak megfelelően bővíthető.] 
 
 
Igen válasz esetén  
a)  a  közbeszerzésnek  az  a  Kbt.  40.  §  (1)  bekezdés  szerinti  nyilatkozatban  szereplő  ré-
sze/részei, melynek teljesítésében a fent megjelölt alvállalkozó közreműködik: 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………............................................................ 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
b) a közbeszerzésnek százalékos aránya, amelyet a fent megnevezett alvállalkozó teljesít: 
……………………………………………………………………………………………….. 
[Az igen válasz esetében a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe ven-
ni kívánt alvállalkozók felsorolása az ajánlatnak megfelelően bővíthető, de mind az a), mind a 
b) pont szerinti nyilatkozatot alvállalkozónként kell kitölteni.]
 
 
 
Jelen  nyilatkozatot  a  Budapest  Főváros  VII.  ker.  Erzsébetváros  Önkormányzata  ajánlatkérő 
által „A Klauzál utca Rákóczi út – Dohány utca közötti szakaszának felújítása” tárgyban meg-
indított, Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszer-
zési eljárásban, az ajánlat részeként tettem. 
 
 
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 
35 
 
 
 
………………………………… 
cégszerű aláírás 
 
 
* A megfelelő aláhúzandó. 
** Csak abban az esetben töltendő ki, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben kíván alvállalkozót igénybe venni. 

 
36 
Nyilatkozat a kizáró okok hiányáról 
[Ajánlattevő részéről] 
 
 
Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..……..…… (cégnév) cég-
jegyzésre  jogosult  képviselője  –  az  ajánlati  felhívásban  és  a  Dokumentációban  foglalt  vala-
mennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után –ezennel 
 
 
 
k i j e l e n t e m ,  
 
 
 
hogy cégünk nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. § (1) bekez-
dés d) pontjának hatálya alá. 
 
 
Jelen  nyilatkozatot  a  Budapest  Főváros  VII.  ker.  Erzsébetváros  Önkormányzata  ajánlatkérő 
által  „A  Klauzál  utca  Rákóczi  út  –  Dohány  utca  közötti  szakaszának  felújítása”  tárgyban 
megindított,  Kbt.  122.  §  (7)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  hirdetmény  nélküli  tárgyalásos 
közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem. 
 
 
 
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 
 
 
………………………… 
cégszerű aláírás 

 
37 
Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja 
tekintetében 
 
Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..……..…… (cégnév) cég-
jegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban fog-
lalt  valamennyi  formai  és  tartalmi  követelmény,  utasítás,  kikötés  gondos  áttekintése  után  –
ezennel 
 
k i j e l e n t e m ,  
 
hogy cégünk 
 
a) olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén*. 
b) cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek*. 
 
 
** Tekintettel arra, hogy cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, kijelentem, hogy cégünk 
tényleges tulajdonosa(i)*** az alábbi(ak): 
Tulajdonos neve: ………………………………………….. 
Állandó lakcíme: ………………………………………….. 
[A tényleges tulajdonosok felsorolása a tulajdonosi körnek megfelelően bővíthető.] 
 
 
Jelen  nyilatkozatot  a  Budapest  Főváros  VII.  ker.  Erzsébetváros  Önkormányzata  ajánlatkérő 
által „A Klauzál utca Rákóczi út – Dohány utca közötti szakaszának felújítása” tárgyban meg-
indított, Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszer-
zési eljárásban, az ajánlat részeként tettem. 
 
 
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 
 
………………………………… 
cégszerű aláírás 
 
 
* A megfelelő aláhúzandó. 
** Csak akkor töltendő ki, ha a céget szabályos tőzsdén nem jegyzik, s a tényleges tulajdonosa(i) megismerhető(k). 
*** A tényleges tulajdonos definíciójára a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja az irányadó. 

 
38 
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt felelős műszaki vezető(k) 
bemutatása 
 
Alulírott  …………………….………,  mint  a(z)  ………………….…..………  (cégnév)  cég-
jegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban fog-
lalt  valamennyi  formai  és  tartalmi  követelmény,  utasítás,  kikötés  gondos  áttekintése  után  – 
kijelentem, hogy cégünk a szerződés teljesítésébe az alábbi felelős műszaki vezető(ke)t kíván-
ja bevonni:  
 
 
 
A felelős műszaki vezető neve 
Kamarai bejegyzési számuk 
1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

 
 (A listából az ajánlatnak megfelelően sorok elhagyhatók!) 
 
A fenti táblázatban szereplő felelős műszaki vezető(k) tekintetében csatoljuk az általa/általuk 
aláírt szakmai önéletrajzot*, melyhez mellékeljük az adott felelős műszaki vezető rendelkezés-
re állási nyilatkozatát. 
 
Jelen  nyilatkozatot  a  Budapest  Főváros  VII.  ker.  Erzsébetváros  Önkormányzata  ajánlatkérő 
által „A Klauzál utca Rákóczi út – Dohány utca közötti szakaszának felújítása” tárgyban meg-
indított, Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszer-
zési eljárásban, az ajánlat részeként tettem. 
 
 
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 
 
………..………………. 
cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
* Ajánlatkérő a szakmai önéletrajzhoz a következő oldalon mintát csatol, azonban nem kötelező azt használni. 

 
39 
S Z A K M A I   Ö N É L E T R A J Z 
 
 
S Z E M É L Y E S    A D A T O K 
Név: 
 
Születési idő: 
 
Jelenlegi munkahely: 
 
Jelenlegi munkakör: 
 
Jelenlegi 
munkaviszo-  
nyának kezdete:  
 
I S K O L A I   V É G Z E T T S É G,   K É P Z E T T S É G 
………-……… (év) 
intézmények és képzettség megnevezése 
 
M U N K A H E L Y E K,   M U N K A K Ö R Ö K 
………-……… (év) 
munkahelyek és munkakörök megnevezése 
 
S Z A K M A I   T A P A S Z T A L A T 
………-……… (év) 
korábbi szakmai tapasztalatának, gyakorlatának ismertetése 
 
 
N Y E L V I S M E R E T           (gyenge – közepes – jó – kiváló) 
idegen nyelvek** 
beszéd 
olvasás 
írás 
 
 
 
 
 
 
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 
………..………………. 
(aláírás) 
 
 
* Kitöltése nem kötelező 
** Csak akkor tüntethető fel a magyar nyelv, ha az érintett szakembernek nem anyanyelve a magyar. Ha anyanyelve a ma-
gyar, erre vonatkozóan külön nyilatkoznia kell. 

 
40 
Nyilatkozat a pénzforgalmi számlák becsatolása tekintetében 
 
 
Alulírott …………………….………, mint  a(z) ……………….…..………(cégnév) cégjegy-
zésre jogosult képviselője – az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban foglalt 
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után 
 
 
 
n y i l a t k o z o m ,  
 
 
 
hogy cégünk az alábbi pénzintézet(ek)nél vezet bankszámlát: 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………..,  
 
 
továbbá  valamennyi  pénzforgalmi  számlájáról  becsatolta  a  pénzügyi-gazdasági  alkalmasság 
igazolására előírt banki nyilatkozatot és ezeken kívül más pénzintézetnél számlát nem vezet. 
 
 
Jelen  nyilatkozatot  a  Budapest  Főváros  VII.  ker.  Erzsébetváros  Önkormányzata  ajánlatkérő 
által „A Klauzál utca Rákóczi út – Dohány utca közötti szakaszának felújítása” tárgyban meg-
indított, Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszer-
zési eljárásban, az ajánlat részeként tettem. 
 
 
 
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 
 
.………..………………. 
(cégszerű aláírás) 
 
 

 
41 
IV. KÖZBESERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 
Célkitűzés 
 
A  Budapest,  VII.  Klauzál  utca  állapota  jelentősen  leromlott,  évtizedek  óta  jelentős,  az  utca 
teherbírását  többszörösen  meghaladó  méretű  forgalom  zajlik  rajta.  Budapest  Főváros  VII. 
kerület, Erzsébetváros Önkormányzata tervbe vette az utca teljes szélességű felújítását.  
 
Meglévő állapot 
 
Az utca tipikusnak nevezhető belvárosi utca. Az úttest burkolata jelenleg bazalt nagykocka-
kő, a járda öntött aszfalt. A járdát kiemelt szegéllyel választották el az úttest burkolatától, a 
szegély  anyaga  belvárosi  gránit  szegélykő.  A  csapadékvíz  elvezetése  az  úttest két  oldalán 
elhelyezett víznyelőkkel megoldott, amelyeket az úttest tengelyében található közüzemi csa-
tornába kötöttek be. 
Az úttest, és a járda állapota süllyedt, töredezett, nyomvályúsodott, a profilhibák jelentősek. 
 
Tervezett állapot 
 
A  felújítás az  utca  teljes szélességében  történik (faltól falig),  a hosszanti  tervezésnél  a ke-
resztező utcák felújítását nem tervezzük. Az útkereszteződésekben a járdáknál szükség sze-
rint taktilis burkolat kialakítása történik, meglévő burkolat esetén annak felújítása. A felújítás 
során az utcában faültetés történik. 
  
 
Projektterv: 
 
I.  Általános rész 
 
I. 1.Közlekedés 
 
Jelenlegi  közbeszerzési  eljárás  során  a  felújítandó  útszakaszokon  teljes  pályatestet  érintő, 
úgynevezett „faltól- falig” felújítás történik, emiatt a parkolás a felújítás alatt álló úttesten nem 
lehetséges.  A gyalogos közlekedést  azonban a felújítás időtartama alatt folyamatosan,  biz-
tonságos  formában  biztosítani  köteles  kivitelező,  biztosítandó  minden  érintett  ingatlanba  a 
bejutást, pormentes, minden balesetvédelmi feltételt kielégítő rámpákkal, és egyéb provizóri-
umokkal.  A  felújítás  időtartama  alatt  a  megkülönböztető  jelzést  használó,  il etve  a  szemét-
szállítást végző gépjárművek bejutását vállalkozó köteles biztosítani. Továbbá az utcában a 
telekhatárokon belüli parkolási lehetőségek folyamatos biztosítása is feladat. Amennyiben ez 
nem megoldható, az érintett ingatlan/ ok tulajdonosaival, használóival írásbeli megállapodás 
szükséges, a felújítás alatti parkolás biztosítása végett. A megállapodás előkészítése, meg-
kötése Vállalkozó feladata. 
A meglévő burkolatok bontása közben Vállalkozó köteles folyamatosan biztosítani a keletke-
ző bontási törmelék elszállítását, bontási törmelék a munkaterületen csak olyan mennyiség-
ben, és elhelyezésben maradhat, amely a gyalogos, és egyéb kiemelt gépjárművek közleke-
dését nem akadályozza.  
 
 
 
 
 
I.  2.  Lakossági tájékoztatás 
 

 
42 
Kivitelező  a  munkakezdést  megelőző  10  munkanapon  belül  köteles  az  érintett  ingatlanok 
összes postaládájába tájékoztató anyagot kihelyezni. Vállalkozó fokozottan felel a tevékeny-
égével kapcsolatban jelentkező kapcsolattartás minőségéért.  
A munkakezdést megelőző 5. munkanapon Vállalkozó köteles a legálisan használható felüle-
teken,  és az  érintett  ingatlanok kapualjában,  vagy kapuján  a fentivel  megegyező tájékozta-
tást elhelyezni.  
 
Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor köteles a felújítandó útszakasz minden keresztező-
désben  egy  minimum  1200  mm  x  900  mm  méretű  tájékoztató  táblát  elhelyezni,  az  alábbi 
tartalommal,  amely  a  fent  felsorolt  egyéb  tájékoztató  anyagokra  is  érvényes:  Megrendelő 
pontos megnevezése, az Önkormányzat címerével, Kivitelező pontos megnevezése, céglo-
gója, projekt tartalma, határidők, felelős műszaki vezető, kapcsolattartó a Megrendelő részé-
ről, kapcsolattartó a Vállalkozó részéről.  
A  tájékoztató  tábla,  és  az  egyéb  tájékoztató  anyagok  megtervezése  során  figyelembe  kell 
venni az Önkormányzat által használt arculati, és egyéb elemeket. A tájékoztató anyagokról 
látványterv  készítése  szükséges,  kihelyezésük  kizárólag  az  Önkormányzat  hozzájárulása 
után lehetséges.  
 
I.  3.   Zaj, és porterhelés 
 
Éjszakai  munkavégzés  nem  engedélyezett,  kivételt  képez  a  műszakilag  indokolható  szük-
ségszerűség,  ebben  az  esetben  Megrendelő  előzetes,  írásbeli  jóváhagyása,  és  az  érintett 
lakosság  teljes  körű,  dokumentálható  tájékoztatása  szükséges.  A  nagy  zajterhelést  okozó 
munkafázisokat kivitelező munkanapokon 09.00 óra, és 17.00 óra között végezheti.  
A  porterhelés  minimalizálása  érdekében  Kivitelező  köteles  a  munkaterület  folyamatos  por-
mentesítését  végezni,  szeles  időben  pedig  a  porterhelést  fokozó  munkarészek  (ágyazat, 
földmű) nedvesen tartására kötelezett. 
 
I.  4.   Környezetvédelem 
 
Vállalkozó minden, az építési területet és annak környezetét érintő környezetvédelmi szabá-
lyozás betartására, betartatására kötelezett! 
 
I.  5.   Havária jellegű események kezelése 
 
Vállalkozó a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő bármilyen, havária jellegű eseményért 
(közműsérülések,  balesetek,  vagyontárgyak rongálódása)  teljes felelősséggel tartozik.  Ilyen 
jellegű események bekövetkezése esetén azonnali intézkedések meghozatalára kötelezett, a 
Megrendelő folyamatos, és teljes értékű, dokumentált tájékoztatása mellett. 
 
II.  Műszaki rész 
 
II.1.  
Tervezés 
 
A 93/2012(V.10) kormány rendelet 4§ ca; cb pontja figyelembe vételével építési engedélye-
zési eljárás lefolytatása nem szükséges.  
Kivitelező azonban az általa végzendő kivitelezési feladatokról kiviteli tervet köteles készíte-
ni,  amelyet  a Megrendelő jóváhagyása  után tájékoztatás  végett  az  érintett közműszolgálta-
tóknak, és a BKK- nak köteles megküldeni. A mozgáskorlátozott közlekedést lehetővé tévő 
átalakítások során Vállalkozó köteles szaktervező bevonására.  
A kiviteli terv alapján az érintett közműszolgáltatóktól a burkolatbontási tilalom (5 év) beszer-
zése  szintén  Kivitelező  feladata.  Amennyiben  a  burkolatbontási  tilalomhoz  történő  közmű-
szolgáltatói  hozzájárulás  megszerzése  akadályba ütközik,  Kivitelező köteles a  Megrendelőt 
haladéktalanul tájékoztatni. 

 
43 
A  kivitelezés  idejére  forgalomtechnikai  terv  készítése  szükséges,  amely  hatósági  engedé-
lyeztetése után lehetséges a kivitelezés megkezdése. Vállalkozó ajánlatában minden  
tervezéssel,  hatósági  engedélykérelemmel,  és egyéb  eljárással kapcsolatos díjat, költséget 
köteles szerepeltetni, függetlenül attól, hogy a kiírás tartalmazza, vagy nem. 
Megvalósulási  tervdokumentáció  készítése  szükséges,  amely  tartalmazza  többek  között  a 
kiviteli tervet, változtatásait, miden műbizonylatot, nyilatkozatot, megfelelőségi tanúsítványt. 
 
A kivitelezés során az Útügyi Műszaki előírások alábbi részeinek betartása kötelező, amely 
az  azokban előírt  kötelező méréseket,  vizsgálatokat  is  jelenti,  amelynek  költségeit  az  aján-
latban szintén szükséges szerepeltetni: 
 

ÚT 2-1.106 

ÚT 2-1.113; /1M; /2M 

ÚT 2-1.114 

ÚT2-1.119 

ÚT 2-1.150; 1/M- 3/M 

ÚT 2-1.208 

ÚT 2-1.211 

ÚT 2-1.222 

ÚT 2-1.226 

ÚT 2-3.201 

ÚT 2-3.204 

ÚT 2-3.206 

ÚT 2-3.207 

ÚT 2-3.208 

ÚT 2-3.301-1- től 8- ig 

ÚT 2-3.302 

ÚT 2-3.306 

ÚT 2-3.310 

ÚT 2-3.502 

ÚT 2-3.503 

ÚT 2-3.504 

ÚT 2-3.505 

ÚT 2-3.601-1; 2; 3 
 
A  feladatok  részletezőjében  található  Útügyi  Szabványok  megjelölésének  esetleges  hiánya 
annak betartása alól nem mentesíti Vállalkozót! 
 
 
II. 2. 
Bontási feladatok 
 
A teljes úttest burkolatának elbontása szükséges, hidraulikus törőfejjel. A járdák aszfaltréte-
gének bontása kézi erővel, vagy hidraulikus bontókalapáccsal történhet. A bontási munkák-
nál az ÚT 2-3.301, és ÚT 2-3.305 útügyi műszaki előírásokat szükséges betartani. A bontási 
törmeléket  a  vonatkozó  hul adékkezelési  utasításoknak  megfelelően  szükséges  elszállítani. 
A járda szerkezetének bontása a rongálódás arányában szükséges. 
 
 
 
 
II.3 
 Új ágyazat és pályaszerkezet készítése 
 
Az  új  ágyazat,  és  pályaszerkezet  készítése  során  az  ÚT  2-1.222;  ÚT  2-3.206;  ÚT  2-3.206 
útügyi műszaki előírások követelményeit szükséges betartani.  A pályaszerkezet készítésé-
nél  az  ágyazó  réteg  homokos kavics,  amelynek  tömörítése  szabvány  szerint  szükséges,  a 

 
44 
pályaszerkezet anyaga pedig C8/10- XN(H) FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.Dmax= 16 
mm,  m=  6,2  finomsági  modulussal.  Az  új  pályaszerkezeti  beton  megfelelő  tömörítését,  és 
utánkezelését biztosítani szükséges.  
 
II.4.  
Új hengerelt aszfalt kötő, és kopóréteg készítése 
 
Az épített, és profilozott pályaszerkezeten a meglévő közműszerelvények szintbehelyezése 
szükséges.  A  szintbehelyezésnél  az  egyes  közműszolgáltatókkal  egyeztetések  szüksége-
sek.  Az  esetleges  közműszolgáltatói  többlet-  költségeket  az  ajánlatnak  tartalmaznia  kell.  A 
kivitelezés során az  ÚT  2-3.301;  és az  ÚT  2-3.305  útügyi  szabványban foglaltak  betartása 
mellett végezhetőek a feladatok. Az előkészített pályaszerkezetet pormentesíteni szükséges, 
majd bitumen emulziós felületi bevonatot szükséges készíteni. Ezt követően AC11 jelű kötő-
réteg  készítése  szükséges.  A  kopóréteg  AC11(F)  jelű  aszfaltkeverékkel  történik.  A  járdák 
MA8 jelű öntött aszfaltkeverékkel kerülnek kialakításra. 
Az  aszfaltrétegek  elhelyezésénél  fokozottan  ügyelni  szükséges  a  közműszerelvények,  és 
egyéb,  az  úttestbe  épített műtárgyak  védelmére.  Az  esetleges  aszfaltszennyezéseket  hala-
déktalanul javítani szükséges. 
 
II.5.  
Útszegélyek építése 
 
A kivitelezés során az ÚT 2-3.205 útügyi szabványok figyelembevétele szükséges. A meglé-
vő kiemelt belvárosi gránit szegélyek teljes visszabontása, látszó oldalának felületi polírozá-
sa,  és  éleinek  1cm-  es fózolása  szükséges.  A felújított  szegélyek visszaépítése  során C12 
FN beton útszegélybe történik a visszaépítés.  A javíthatatlanul rongálódott gránit szegélyek 
pótlása szükséges. Az ajánlatadás során ajánlatadó köteles az útszakaszon található szegé-
lyeket felmérni, az esetleges pótlásoknak az árajánlatban szerepelnie kell.  
 
II.6.  
Útburkolati jelek  
 
A felújított útszakaszokon a korábbi útburkolati jelek helyreál ítása szükséges. Az útburkolati 
jelek elhelyezésénél a MSZ EN 1871:2004 meghatározott tulajdonságú anyagok használha-
tóak fel. Figyelembe veendő az ÚT 2-1.106 útügyi szabvány. A parkolóhelyek felfestésénél 
az Er- Park Zrt- vel történő egyeztetés szükséges. 
 
II.7.  
Forgalmi jelzőtáblák 
 
A felújítás során az eredeti közlekedési rend kerül visszaállításra. A meglévő jelzőtáblák bon-
tandóak,  majd  eredeti  formájukban,  és  helyükön  visszaállítandóak,  amennyiben  sérültek, 
pótlásuk szükséges.  
 
II.8.  
Mozgáskorlátozott közlekedés biztosítása 
 
A  járdák  felújítása  során,  ahol  nem  történt  meg  a  mozgáskorlátozott  gyalogos  közlekedés 
kialakítása,  a  felújítás  során  szükséges  elvégezni.  A  tervezés  során  a  TÚ12.  jelű,  e-ÚT 
03.05.11  tervezési  útmutató  az  irányadó.  A  taktilis  burkolat  kialakítása  szabványos  elemek 
felhasználásával történhet. 
 
II.9.  
Növényesítés 
 
Az utca geometriai méretei miatt növényesítés nem készül. 
 
 
II.10.   Utcai szemetesek 
 

 
45 
A felújítás során a meglévő utcai szeméttároló edényzet bontása szükséges, helyette a Vá-
rosszépítő Kft Jászberény- II. hul adék,- és kutyaürülék gyűjtő edényzet elhelyezése szüksé-
ges.