Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Klauzál utcai felújítás'.

Az eljárást megindító felhívás 
 
 
1.  Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
Dr. Domokos Diána 
Telefon: 1/462-3282 
Fax: 1/342-2963 
E-mail: [email address] 
Képviseletében eljár: 
CAPTATIO Tanácsadó és Oktató Bt. 
4027 Debrecen, Csigekert u. 75. 
Iroda: 4024 Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS Inkubátorház), C lépcsőház II. emelet 17. iroda 
Tel: 30/565-6168 
Fax: 52/504-333 
E-mail: [email address] 
2.  A közbeszerzési  eljárás fajtája: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás. 
3.  A  dokumentáció  rendelkezésre  bocsátásának  módja,  határideje,  annak  beszerzési 
helye és pénzügyi feltételei: 
Ajánlatkérő Dokumentációt készít, mely tartalmazza az ajánlattevőknek szánt útmutatót, 
a  részletes  szerződéses  feltételeket  magában  foglaló  szerződéstervezetet,  továbbá  a 
közbeszerzési  műszaki  leírást.  A  Dokumentációt  az  ajánlatkérő  ingyenesen  bocsátja  az 
ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlatkérő, illetve a közbeszerzési eljárás lebonyolítója 
az  eljárást  megindító  felhívással  együtt  megküldi  az  ajánlattevőknek.  A  dokumentáció 
nyilvánosságra nem hozható, másra át nem ruházható. 
4.  A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Budapest,  VII.  ker.  Klauzál  utca  Klauzál  tér  –  Dohány  utca  közötti  szakaszának 
felújítása, mely különösen az alábbiakat foglalja magában: 
 
2 db kiviteli terv készítése, 
 
626 m3 földkitermelés elszállítással, 
 
Közműszerelvények szintbehelyezése (134 db) 
 
723 fm belvárosi szegély bontása, 
 
723 fm belvárosi szegély építése, 
 
409 m3 Ckt burkolatalap készítése, 
 
58 m3 beton burkolatalap készítése 
 
 
 
 
AC-11 kötő aszfaltréteg készítése (78 m3) 
 
AC-11 kopó aszfaltréteg készítése (78 m3) 
 
MA jelű öntött aszfalt készítése (55 m3) 
 
19 db gyökeres fa ültetése. 
Az  elvégzendő  feladatok  részletes  meghatározását  a  Dokumentáció,  illetve  az  annak 
részét képező árazatlan költségvetés tartalmazza. 
CPV kód: 
Főtárgy: 
45.23.31.20-6 
További tárgyak: 
71.24.50.00-7 
45.23.32.28-3 

45.23.32.20-7 
77.21.16.00-8 
5.  A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés. 
6.  A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

A  szerződés  teljesítésének  határideje:  a  nyertes  ajánlattevő  köteles  a  kiviteli  terveket  a 
szerződés hatályba lépését követő 20 napon belül elkészíteni. A szerződés teljesítésének 
időpontja:  a  munkaterület  átadását  követő  70  nap.  A  nyertes  ajánlattevő  előteljesítésre 
jogosult. 
7.  A teljesítés helye:  
Budapest,  VII.  ker.  Klauzál  utca  Klauzál  tér  –  Dohány  utca  közötti  szakasz  (hrsz-ok.: 
34424/1, 34424/2). 
NUTS kód: HU101 
8.  Az  ellenszolgáltatás  teljesítésének  feltételei  vagy  a  vonatkozó  jogszabályokra 
hivatkozás: 
Ajánlattevő  a  Kbt.  131.  §  (1)  bekezdés  alapján  jogosult  a  szerződésben  foglalt 
(tartalékkeret  és  áfa  nélküli)  teljes  ellenszolgáltatás  5  %-ának  megfelelő  összeg  +  áfa 
előlegként  történő  kifizetését  kérni,  előleg-visszafizetési  biztosíték  (bankgarancia) 
nyújtása  ellenében.  Erről  az  ajánlatában  nyilatkoznia  kell.  A  nyertes  ajánlattevő 
részszámlát  a  szerződéstervezetben  foglaltaknak  megfelelően  nyújthat  be.  A  számlák 
kifizetése a Kbt. 130. § (3) bekezdése alapján  az építési  beruházások közbeszerzésének 
részletes  szabályairól  szóló  306/2011.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  14.  §  szerint  történik, 
melynél az ajánlatkérő alkalmazza az Art. 36/A. §-át is. 
9.  Az ajánlatok értékelési szempontja: 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
10.  Kizáró okok 
A  közbeszerzési  eljárásban  nem  lehet  ajánlattevő,  alvállalkozó  és  nem  vehet  részt  az 
alkalmasság  igazolásában  az  a  gazdasági  szereplő,  aki  a  Kbt.  56.  §  (1)  bekezdése 
valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. 
Az  eljárásban  nem  lehet  ajánlattevő,  akivel  szemben  a  Kbt.  56.  §  (2)  bekezdésében 
meghatározott kizáró ok fennáll. 
11.  A kizáró okok igazolási módja: 
Az  ajánlattevőnek  cégszerűen  (képviseletre  jogosult  által)  aláírt  nyilatkozatot  kell 
benyújtania  arról,  hogy  nem  tartozik  az  eljárást  megindító  felhívásban  meghatározott 
kizáró okok hatálya alá. 
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc)  alpontját illetően az ajánlattevőnek közbeszerzési 
eljárásokban  az  alkalmasság  és  a  kizáró  okok  igazolásának,  valamint  a  közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. 
§ szerint kell igazolnia. 
Az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az 
ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró 
okokra  vonatkozóan  cégszerűen  (képviseletre  jogosult  által)  aláírt  nyilatkozatot  köteles 
csatolni. 
A  Kbt.  57.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja  tekintetében  az  ajánlattevő  választása  szerint 
nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja 
hatálya  alá  tartozó  alvállalkozót,  valamint  az  alkalmasság  igazolására  igénybe  vett  más 
szervezetet  vagy  az  ajánlatban  megjelölt  alvállalkozó,  illetőleg  az  alkalmasság 
igazolására  igénybe  vett  más  szervezet  maga  nyilatkozik  cégszerűen  (képviseletre 
jogosult által) aláírva, hogy nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá. 
12.  Az alkalmassági követelmények: 
Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére,  


–  ha  bármely  bankszámláján  az  eljárást  megindító  felhívás  közvetlen  megküldését 
megelőző 12 hónapon belül 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő; 
–  ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldését megelőző öt 
évből legalább 1 (egy) db köz- illetve magánutak építésére és/vagy burkolása és/vagy 
felújítására vonatkozó referenciával, ahol a szerződéses ár elérte a nettó 30 M HUF-ot; 
[Ajánlatkérő  nem  évenként  vizsgálja  a  referenciákat,  a  fenti  időszak  alatt  kell 
teljesíteni  az  előírt  mennyiségeket.  Ajánlatkérő  az  építési  beruházások 
közbeszerzésének részletes szabályairól 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) 
bekezdés  alapján  megjelöli,  hogy  a  referencia  a  szerződés  teljesítésének  egészére 
vonatkozó alkalmasságot igazol.] 
–  ha a bemutatott felelős műszaki vezetők között nincs legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 
11.)  Korm.  rendelet  szerinti  MV-KÉ  vagy  MV-KÉ-R  [korábban  244/2006.  (XII.  6.) 
Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A vagy MV-KÉ/B kategóriás] felelős műszaki vezető. 
Közös  ajánlattétel  esetén  az  alkalmasság  megállapítása  során  a  Kbt.  55.  §  (4) 
bekezdésében foglaltak az irányadók. 
Amennyiben  az  ajánlattevő  bármely  más  szervezet  vagy  személy  kapacitására  kíván 
támaszkodni  az  alkalmassági  feltételeknek  való  megfelelés  során,  a  Kbt.  55.  §  (5)-(6) 
bekezdésében foglaltak az irányadók. 
13.  Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az  eljárás  során  az  ajánlattevőnek  (közös  ajánlattétel  esetén  valamennyi  közös 
ajánlattevőnek) az alábbi adatokat és tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni: 
–  Valamennyi  számlavezető  pénzügyi  intézménytől  származó,  az  eljárást  megindító 
felhívás megküldését követően kelt nyilatkozata valamennyi ott vezetett pénzforgalmi 
számlája  vonatkozásában  minimálisan  az  alábbi  tartalommal,  attól  függően,  hogy  az 
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek 
az adatok rendelkezésre állnak: 
–  a bankszámla/bankszámlák pénzforgalmi jelzőszáma(i), 
–  a bankszámla-vezetés kezdőidőpontja, 
–  a  számlán  az  eljárást  megindító  felhívás  közvetlen  megküldését  megelőző  12 
hónapon  belül  30  napot  meghaladó  sorban  állás  előfordult-e,  ha  igen,  ennek 
időpontja és időtartama. 
Ajánlatkérő  sorban  állás  kitétel  alatt  a  pénzforgalmi  szolgáltatás  nyújtásáról  szóló 
2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti. 
Ajánlatkérő  elfogadja,  ha  az  ajánlattevő  az  első  francia  bekezdésben  foglalt 
dokumentumok  benyújtása  helyett  a  közbeszerzési  eljárásokban  az  alkalmasság  és  a 
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 
módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdés szerint jár el. 
–  Az  eljárást  megindító  felhívás  közvetlen  megküldését  megelőző  öt  évben  teljesített 
(átadás-átvételi  eljárással  lezárt)  köz-  illetve  magánutak  építésére  és/vagy  burkolása 
és/vagy felújítására vonatkozó referenciák ismertetése a közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság  és  a  kizáró  okok  igazolásának,  valamint  a  közbeszerzési  műszaki  leírás 
meghatározásának  módjáról  szóló  310/2011.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  16.  §  (5) 
bekezdés szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmazni: 
–  a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, 
–  a kontaktszemély megnevezése, 
–  a szerződés tárgyának rövid ismertetése,  
–  a szerződés teljesítésének helye,  
–  a szerződés teljesítésének ideje (év, hónap, nap), 
–  az ellenszolgáltatás nettó összege, 
–  nyilatkozat a szerződésszerű teljesítésről. 


–  A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt felelős műszaki vezető(k) bemutatása általuk 
aláírt szakmai önéletrajz formájában, melyhez mellékelni kell a képzettség, végzettség 
és  a  felelős  műszaki  vezetői  jogosultság  meglétét  igazoló  dokumentum  egyszerű 
másolatát,  továbbá  a  felelős  műszaki  vezetőknek  nyilatkozniuk  kell  a  rendelkezésre 
állásról. Ajánlatkérő a felelős műszaki vezetői jogosultság igazolása tekintetében azt is 
elfogadja, ha megadásra kerül az illetékes kamara honlapján az igazolás elérhetősége. 
Ajánlatkérő  elfogadja,  ha  az  ajánlattevő  a  fenti  pontokban  foglalt  dokumentumok 
benyújtása  helyett  a  közbeszerzési  eljárásokban  az  alkalmasság  és  a  kizáró  okok 
igazolásának,  valamint  a  közbeszerzési  műszaki  leírás  meghatározásának  módjáról 
szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdés szerint jár el. 
14.  Az ajánlattételi határidő: 
2014. március 26. 10:00 óra. 
15.  Az ajánlat benyújtásának címe: 
Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
Városgazdálkodási Iroda II/213. 
Postai  feladás  esetén  az ajánlatnak  a  megjelölt  ajánlattételi  határidő  lejártáig  igazolható 
módon meg kell érkeznie. 
16.  Az ajánlattétel nyelve: magyar. 
17.  Az  ajánlat(ok)  felbontásának  helye,  ideje  és  az  ajánlatok  felbontásán  jelenlétre 

jogosultak: 
Az ajánlatok felbontásának helye: 
Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
Városgazdálkodási Iroda II/204. 
A bontás ideje megegyezik az ajánlattételi határidővel, azaz 2014. március 26. 10:00 óra. 
Az  ajánlatok  bontásánál  a  Kbt.  62.  §  (2)  bekezdése  szerinti  személyek  vehetnek  részt. 
Ajánlatkérő a bontásra az ajánlattevőknek külön meghívót nem küld. 
18.  Az  ajánlati  kötöttség  minimális  időtartama:  az  ajánlati  kötöttség  a  végleges 
ajánlattételi határidő lejártakor veszi kezdetét, melynek időtartama 30 nap. 
19.  Az  ajánlati  biztosíték  előírására,  valamint  a  szerződésben  megkövetelt 
biztosítékokra vonatkozó információ: 
Az ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem kíván előírni. 
Az  ajánlatkérő  a  Kbt.  126.  §  (3)  bekezdés  szerinti  jótállási  biztosítékot  ír  elő.  A 
biztosítékokat a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában kell az ajánlatkérő 
rendelkezésére  bocsátani,  mellyel  kapcsolatban  az  ajánlatkérő  felhívja  az  ajánlattevők 
figyelmét,  hogy  a  Kbt.  126.  §  (7)  bekezdés  szerint  a  nyertes  ajánlattevő  az  előírt 
pénzösszegnek a megrendelőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetés helyett 
úgy  is  dönthet,  hogy  az  előírt  a  biztosítékot  vagy  annak  meghatározott  részét  az 
ajánlattevő végszámla ellenértékből levonás útján visszatarthatja. 
A jótállási biztosíték mértéke: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 5%-a. 
Az ajánlattevőnek cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírva nyilatkoznia kell, hogy 
a  jótállási  biztosítékot  a  jótállási  kötelezettség  kezdetekor  az  ajánlatkérő  (megrendelő) 
rendelkezésére bocsátja. 
Késedelmi kötbér a kiviteli tervdokumentáció elkészítése tekintetében, melynek mértéke: 
25.000.- Ft/nap. 
Késedelmi  kötbér  a  kivitelezés  tekintetében,  melynek  mértéke:  a  tartalékkeret  nélküli 
nettó  vállalkozási  díj  0,3%-a/nap.  Amennyiben  a  nyertes  ajánlattevő  (vállalkozó) 
késedelme  meghaladja  a  30  napot,  az  ajánlatkérő  (megrendelő)  jogosult  a  szerződést 


felmondani.  A  késedelmi  kötbér  értéke  egyébiránt  nem  haladhatja  meg  a  tartalékkeret 
nélküli nettó vállalkozási díj 15%-át. 
Hibás  teljesítési  kötbér  a  kiviteli  tervdokumentáció  tekintetében,  melynek  mértéke: 
25.000.- Ft/nap. 
A  kivitelezési  tevékenységre  vonatkozó  hibás  teljesítési  kötbér,  melynek  mértéke 
megegyezik a késedelmi kötbérével. A hibás teljesítési kötbér értéke nem haladhatja meg 
a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 15%-át. 
Meghiúsulási kötbér: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 20%-a. 
20.  A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: 
Ajánlatkérő  külön-külön  tárgyal  valamennyi  ajánlattevővel.  Ajánlatkérő  egy,  szükség 
esetén több tárgyalási fordulót tervez. Egy-egy tárgyalás időtartama ajánlattevőnként nem 
haladja meg a 30 percet. 
A  tárgyalások  megkezdésekor  az  ajánlattevők  képviselői  kötelesek  igazolni 
nyilatkozattételi  jogosultságukat  (pl.  meghatalmazás,  illetve  cégjegyzésre  jogosult 
személy  esetében  az  aláírási  címpéldány  vagy  ügyvéd  által  ellenjegyzett  aláírási  minta 
másolata, ha az nem szerepelt az ajánlatban). 
Ajánlatkérő a tárgyalások lefolytatásának lezárásaként a tárgyalások során meghatározott 
végső ajánlat megtételére kéri az ajánlattevőket. A végső ajánlat megtétele után ajánlati 
kötöttség  áll  be.  A  végleges  ajánlattétel  során  az  ajánlattevő  újabb  feltételeket, 
kiegészítéseket  már  nem  szerepeltethet  a  szerződéstervezetében,  tartalmának  meg  kell 
egyeznie a tárgyalásokon kialakított változattal. 
A tárgyalásokról a Kbt. 92. § (4) bekezdése szerinti jegyzőkönyv készül. 
Ajánlatkérő  a  végleges  ajánlatokat  is  nyilvánosan  bontja  fel,  s  ismerteti  az  alábbi 
adatokat:  az  ajánlattevő  nevét,  székhelyét,  az  ajánlati  árat,  továbbá  az  ajánlatkérő 
rendelkezésére  álló  pénzügyi  forrás  mértékét  és  az  eljárás  becsült  értékét.  A  végleges 
ajánlattételkor  az  ajánlat  részeként  a  felolvasólapon  túl  benyújtandó  az  árazott 
költségvetés is. 
Az első tárgyalás sorrendjét az ajánlatok benyújtásának sorrendje határozza meg, azaz a 
legkorábban beérkezett ajánlat beadójával 10:00 órakor kezdi meg a tárgyalást. A bontási 
jegyzőkönyv tartalmazza a tárgyalás sorrendjét is. 
A végleges ajánlat benyújtásának tervezett időpontja: 2014. április 2. 15:00 óra. 
21.  Az első tárgyalás időpontja: 
2014.  április  2.  9:00  óra.  A  tárgyalás  színhelye:  az  ajánlatkérő  székhelyén  a 
Városgazdálkodási Iroda II/204. számú tárgyalóban kerül megtartásra. 
22.  Egyéb információ: 
–  Ajánlatkérő a helyszín megismerése és a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében 
helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: 2014. március 20. 13:00 óra. Találkozás a 
kivitelezés helyszínén. 
–  Az ajánlattevő jelen eljárás során sem rész-, sem pedig alternatív ajánlatot nem tehet. 
Az ajánlattevő kizárólag az összes munka elvégzésére tehet ajánlatot. A feltüntetett 
munkák egy részére tett ajánlat érvénytelen. 
–  Az  ajánlatot  zárt  borítékban,  magyar  nyelven  és  1  példányban  papíralapon  és  1 
példányban  elektronikus  formában  (CD-n  vagy  DVD-n  .pdf  formátumban)  kell 
benyújtani. Az ajánlat fedőlapján szerepelnie kell az ajánlattevő nevének és címének 
(székhelyének)  továbbá  jelen  közbeszerzési  eljárás  megnevezésének:  „A  Klauzál 
utca  Klauzál  tér  –  Dohány  utca  közötti  szakaszának  felújítása
”.  Amennyiben  a 
papíralapon  és  az  elektronikusan  benyújtott  ajánlat  tartalma  között  eltérés 
mutatkozik, a papíralapon benyújtott példány tartalma a mérvadó. 


–  Az  ajánlatot  tartalmazó  borítékon/dobozon  fel  kell  tüntetni  a  közbeszerzési  eljárás 
megnevezését  és  az  alábbi  feliratot:  „Az  ajánlattételi  határidő  lejártáig,  2014. 
március 26. 10:00 óráig nem bontható fel!
”. 
–  Az ajánlatot olyan formában kell benyújtani, hogy ajánlat eredeti példányát zsinórral, 
lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához 
kell  rögzíteni,  a  matricát  le  kell  bélyegezni,  vagy  az  ajánlattevő  részéről  erre 
jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része 
a matricán legyen. 
–  Az ajánlatot kitörölhetetlen tintával vagy géppel kell elkészíteni, s oldalszámozással 
kell  ellátni  a  következők  szerint.  Az  ajánlat  oldalszámozása  eggyel  kezdődjön  és 
oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó 
oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A fedőlapot és – ha van – a 
hátlapot nem kell, de lehet számozni. 
–  Az  ajánlatban  lévő,  minden  –  az  ajánlattevő,  illetőleg  az  alkalmasság  igazolásában 
részt  vevő  más  szervezetnek,  beleértve  az  alvállalkozót  is,  által  készített  –
nyilatkozatot  a  végén  alá  kell  írnia  az  adott  gazdálkodó  szervezetnél  erre 
jogosult(ak)nak  vagy  olyan  személynek,  vagy  személyeknek  aki(k)  erre  a  jogosult 
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 
–  Az  ajánlat  minden  olyan  oldalát,  amelyen  –  az  ajánlat  beadása  előtt  –  módosítást 
hajtottak  végre,  az  adott  dokumentumot  aláíró  személynek  vagy  személyeknek  a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
–  Az  ajánlatot  a  fedőlapot  követően  tartalomjegyzékkel  kell  ellátni,  mely  alapján  az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
–  Az  ajánlat  –  lehetőleg  tartalomjegyzéket  követő  –  első  oldalaként  felolvasólap 
szerepeljen,  amelyen  közölni  kell  az  alábbi  adatokat:  az  ajánlattevő  nevét, 
székhelyét, továbbá az ajánlati árat [Kbt. 60. § (6) bekezdés]. 
–  Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell cégszerűen (képviseletre jogosult által) 
aláírt nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése tekintetében. 
–  Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell cégszerűen (képviseletre jogosult által) 
aláírt nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nemleges 
nyilatkozat(ok) is csatolandók. 
–  Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia 
kell a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésben előírt cégszerűen (képviseletre jogosult által) 
aláírt nyilatkozatokat és a dokumentumokat. 
–  Az  ajánlattevő  köteles  tájékozódni  a  munkavállalók  védelmére  és  a 
munkafeltételekre  vonatkozó  olyan  kötelezettségekről,  amelyeknek  a  teljesítés 
helyén  és  a  szerződés  teljesítése  során  meg  kell  felelnie.  Az  ajánlattevőnek  erre 
vonatkozóan  csatolnia  kell  cégszerűen  (képviseletre  jogosult  által)  aláírt 
nyilatkozatát. 
–  Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), illetőleg az alkalmasság igazolásában részt 
vevő  más  szervezetnek,  beleértve  az  alvállalkozót  is,  cégszerűen  (képviseletre 
jogosult  által)  aláírva  nyilatkoznia  kell,  hogy  valamennyi  pénzforgalmi  számlájáról 
becsatolta  a  pénzügyi  alkalmasság  igazolására  előírt  banki  nyilatkozatot  és  ezeken 
kívül más pénzintézetnél számlát nem vezet. 
–  Az  ajánlattevőnek  csatolnia  kell  kötelezettségvállaló  nyilatkozatát,  miszerint 
nyertessége  esetén  jelen  közbeszerzési  eljárás  nyomán  kötendő  szerződésre 
vonatkozóan  olyan  vállalkozói  felelősségbiztosítási  szerződést  köt,  melynek  éves 
fedezete  50  M  HUF,  káreseményenkénti  fedezete  pedig  minimum  5  M  HUF.  A 
felelősségbiztosítást  a  szerződéskötéskor  be  kell  mutatni,  melyről  az  ajánlatkérő 
(megrendelő)  jogosult  másolatot  készíteni.  Ajánlatkérő  azt  is  elfogadja,  ha  az 


ajánlattevő  arról  nyilatkozik  az  ajánlatban,  hogy  meglévő  biztosítási  szerződését 
jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti. Ebben az esetben már az ajánlat részeként be 
kell  csatolni  a  meglévő  felelősségbiztosítását  (kötvényét  és  az  azt  hatályban  tartó 
befizetés igazolását) egyszerű másolatban. 
–  Ajánlattevőnek  cégszerűen  (képviseletre  jogosult  által)  aláírva  nyilatkoznia  kell, 
melyben  bemutatja,  hogy  jelen  eljárás  nyomán  kötendő  szerződés  teljesítésekor 
keletkező  építési  hulladékot,  mely  érvényes  engedéllyel  rendelkező  kezelő(k)höz 
szállítja, illetve szállíttatja. 
–  Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), illetőleg  az alkalmasság igazolásában részt 
vevő  más  szervezetnek,  beleértve  az  alvállalkozót  is,  csatolnia  kell  az  ajánlatot, 
illetőleg  annak  részét  képező  bármely  nyilatkozatot  aláíró  cégjegyzésre  vagy 
képviseletre 
jogosult 
személy(ei) 
aláírási 
címpéldányának 
(cégaláírási 
nyilatkozatának) vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében szereplő, ügyvéd 
által ellenjegyzett aláírási mintának az egyszerű másolatát. 
–  A  Dokumentáció  részét  képező  és  a  részletes  szerződéses  feltételeket  tartalmazó 
szerződéstervezetet  kitöltve,  változatlan  szövegszerkezetben  és  tartalommal  kell  az 
ajánlathoz  csatolni.  Az  esetleges  véleményeltéréseket,  kiegészítéseket  a 
szerződéstervezetben elkülönítetten kell feltüntetni. 
–  Közös  ajánlattétel  esetén  a  felek  között  létrejött  megállapodást  vagy  konzorciumi 
szerződést  kell  az  ajánlathoz  csatolni,  melyben  a  közös  ajánlattevők  szabályozzák 
egymás  közötti  és  az  ajánlatkérővel  való  kapcsolatukat.  A  megállapodással 
(szerződéssel) kapcsolatos további elvárásokat a Dokumentáció tartalmazza. 
–  Az  ajánlatkérő  jelen  eljárás  keretében  benyújtandó  valamennyi  dokumentumot 
egyszerű másolatban is elfogadja. 
–  Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar 
nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar 
fordítás is. Ajánlatkérő tehát nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 
24/1986.  (VI.  26.)  MT  rendelet  szerinti  hitelesített  magyar  fordítás  becsatolását, 
azonban elfogadja a Kbt. 36. § (3) bekezdés szerinti felelős fordítást is. 
–  Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során nem kívánja alkalmazni a Kbt.  122. § 
(9) bekezdésben foglaltakat. 
–  Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nem teszi lehetővé, illetve nem 
követeli  meg  gazdálkodó  szervezet  (projekttársaság)  létrehozását  a  szerződés 
teljesítése érdekében. 
–  Ajánlatkérő  a  közbeszerzési  eljárásokban  az  alkalmasság  és  a  kizáró  okok 
igazolásának,  valamint  a  közbeszerzési  műszaki  leírás  meghatározásának  módjáról 
szóló  310/2011.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  20.  §  (4)  bekezdés  alapján  felhívja  az 
ajánlattevő  figyelmét,  hogy  ajánlatkérő  az  ajánlattevő  pénzügyi  és  gazdasági, 
valamint  műszaki,  illetőleg  szakmai  alkalmasságának  feltételeit  és  igazolását  a 
minősített  ajánlattevők  hivatalos  jegyzékébe  történő  felvétel  feltételét  képező 
minősítési  szempontokhoz  képest  szigorúbban  állapította  meg.  A  szigorúbban 
meghatározott  alkalmassági  feltételek:  a  pénzügyi  intézménytől  származó 
igazolással,  a  referenciával  és  felelős  műszaki  vezetővel  kapcsolatos  előírások  (12. 
pont). 
–  Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § rendelkezéseinek 
megfelelően  teljes  körben  biztosítja.  Ajánlatkérő  ezzel  összefüggésben  tájékoztatja 
az ajánlattevőket, hogy amennyiben az ajánlattevő a hiánypótlás során az ajánlatban 
korábban  nem  szereplő  gazdásági  szereplőt  von  be  az  eljárásba,  és  e  gazdasági 
szereplőre tekintettel lenne szükség hiánypótlásra, azt el fogja rendelni. 


–  Az  eljárás  nyertese  az  az  ajánlattevő,  amely  az  eljárást  megindító  felhívásban  és  a 
Dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati 
szempont alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 124. 
§  (4)  bekezdése  alapján  az  eljárás  nyertesének  visszalépése  esetén  az  ajánlatok 
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel 
köti  meg  a  szerződést,  amennyiben  azt  az  ajánlatok  elbírálásáról  szóló  írásbeli 
összegezésben megjelöli. 
–  Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 77. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az 
ajánlattevőket.  A  szerződéskötés  időpontjára  a  Kbt.  124.  §  (5)-(6)  bekezdése  az 
irányadó. 
–  Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség 
az ajánlattevőt terheli. 
–  Jelen  felhívásban  és  a  Dokumentációban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Kbt.  az 
irányadó. 
23.  Az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontja: 2014. március 13.