Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Huszártelepi játszótér kialakítása ÉAOP-5.1.1/B-09-1F-2011-0002 keretében'.

Huszártelep  területi  és  társadalmi  reintegrációja  (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-
Ajánlattételi felhívás  
2012-0002-Szociális városrehabilitáció) projekt keretében parkfejlesztés 
és útfelújítás–építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása  
 
 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
-  módosításokkal egységes szerkezetben II.- 
-   
Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szociális 
városrehabilitáció) projekt keretében parkfejlesztés és útfelújítás –építési beruházás 
kivitelezői feladatainak ellátása 
 
1.  Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe 
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Postai cím: 
Kossuth tér 1.  
Város/Község: 
Nyíregyháza 
Postai irányítószám: 
4400 
Ország: HU 
Kapcsolattartási  pont(ok):  Polgármesteri  Kabinet  „A”  épület  113. 
szoba 
Címzett: dr. Mester Enikő 
Telefon: +36 (42) 524 544 
E-mail: [email address] 
Fax: +36 (42) 311-041 
2.  A közbeszerzési eljárás fajtája 
 
       Hirdetmény  közzététele nélküli  tárgyalásos  eljárás,  a  Kbt.  122.  §  (7)  bekezdése a)  pontja 
szerinti  jogcím  alapján,  mert  az  építési  beruházás  becsült  értéke  nem  éri  el  a  nettó 
százötvenmil ió forintot. 
3.  A dokumentáció és a kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, 
annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei 
 
A dokumentáció beszerzésének határideje: 
 

 Dátum: 2013. június 27. napja 11:00 óra 
 
Helyszín: Ajánlatkérő 1. pontjában meghatározott címe 
 
A  dokumentáció  ellenértéke:  
Az  ajánlati  dokumentációt  Ajánlatkérő  el enérték  nélkül 
bocsátja ajánlattevők rendelkezésére. 
 
 
4.  A közbeszerzés tárgya illetve mennyisége 
 
Huszártelep  területi  és  társadalmi  reintegrációja  (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szociális 
városrehabilitáció)  projekt  keretében  parkfejlesztés  és  útfelújítás  –építési  beruházás 
kivitelezői feladatainak el átása 
 
Közlekedési fejlesztések – utak felújítása, létesítése: 

Huszártelep  területi  és  társadalmi  reintegrációja  (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-
Ajánlattételi felhívás  
2012-0002-Szociális városrehabilitáció) projekt keretében parkfejlesztés 
és útfelújítás –építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása 
 
•  Viola  u.  útépítés:  A  jelenleg  földalapú  út  szilárd  burkolatúvá  történő  átépítése,  a  terület 
víztelenítését  szolgáló  zárt  rendszerű  csapadékcsatorna  részbeni  rekonstrukciójával  il .  új 
szakasz kialakításával. 
•  Viola  u.-  Orgona  u.  összekötő  szakasz  útépítés:  A  tervezett  szakasz  az  egyetlen  alkalmas 
terület arra, hogy a két út közötti összeköttetést szabványos paraméterek betartása mellett 
biztosítani lehessen. 
•  Móricz  Zs.  u.-  Bottyán  J.  u.  elkerülő  szakasz  útépítés:  A  tervezett  új  szakasz lehetővé  teszi, 
hogy a Huszártelep átmenő  forgalma  kikerülhesse  a Huszár  teret  és  ne  terhelje a  forgalom 
az egyébként is rossz nyomvonal vezetésű útszakaszt.  
•  Bottyán  J.-  Dália  u.  burkolat  rekonstrukció:  A  beavatkozás  során  a  kátyús,  töredezett 
felület javítása és profilozása előirányzott. A rehabilitált felületre AC-11 záró aszfaltréteg kerül 
kopórétegként.  
•  Bottyán  J.-  Dália  u.  közötti  lakó  utak  felújítása:  A  felújítással  érintett  lakóházak  közötti 
stabilizált utak rehabilitációja tervezett 0/20 zúzottkővel kiékeléssel. 
 
A tevékenység keretében összesen 810 m új út építése és 681 m útfelújítás történik. 
 
Játszóhelyek  létesítése  –  több  korcsoportos  játszó-és  sportlétesítményeket tartalmazó  park 
kialakítása 
A fizikai környezet megújításának részeként megvalósul a közterek felújítása, játszóhelyek  
kialakítása a megújított lakóépületek és intézmények környezetében. 
A tervezési területen kialakítandó zöldfelület elsődleges funkciója egy több korcsoportos  
játszó- és sportlétesítményeket tartalmazó park kialakítása. A területen jelenleg áthúzódó  
kitaposott ösvényeket alapul véve betonlap burkolatú gyalogos utak kerültek tervezésre,  
a játszó- és sportlétesítmények ezen utak mentén helyezkednek el. 
Aszfaltos  játszótér  kialakítása  festett  játékokkal,  kreatív  mászófal al;  salakos  sportpálya 
kialakítása  labdafogó  hálóval;  kerítéssel  körbevett  hintázóhely  eséscsil apító  homokkal  és 
aszfaltos streetbal  pálya kialakítása  
 
4463 m² felújított zöldfelület 
 
5.  A szerződés meghatározása 
Vál alkozási  szerződés  –  Huszártelep  területi  és  társadalmi  reintegrációja  (ÉAOP-5.1.1/B-
09-2f-2012-0002-Szociális városrehabilitáció) projekt keretében parkfejlesztés és útfelújítás 
–építési beruházás kivitelezői feladatainak el átása 
 
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV):  
Fő tárgy:  
45233228-3 Útburkolat építése 
További tárgy:  45233252-0 Utca burkolása 
45233161-5 Gyalogút építése 
45233260-9 Gyalogosok által használt utak építése 
45223300-9 Parkolóhely, pihenőhely építése 
45232451-8 Vízelvezetés és felszíni munka 
71421000-5 Kertépítési szolgáltatások 
45236250-7 Park terepegyengetése 
45236210-5 Gyermekjátszótér terepegyengetése 
45236110-4 Sportpálya terepegyengetése 
 
Becsült érték áfa nélkül: 100.444.317,- Pénznem: HUF, amelyből a projekten kívüli önrész: 
18.897.638,- Pénznem: HUF  

 
6.  A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 
2013. december 31.  
 


Huszártelep  területi  és  társadalmi  reintegrációja  (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-
Ajánlattételi felhívás  
2012-0002-Szociális városrehabilitáció) projekt keretében parkfejlesztés 
és útfelújítás –építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása 
 
 
7.  A teljesítés helye 
 
Nyíregyháza, Huszártelep közterületek, Dália u., Viola u., Orgona u. 
8091/3, 8086, 8086/2, 8095, 8111, 8084, 8073, 8075, 8077, 8079, 8081 hrsz. 
 
NUTS-kód: HU 323 
 
8.  Az  ellenszolgáltatás  teljesítésének  feltételei,  illetőleg  a  vonatkozó  jogszabályokra 
hivatkozás 
 

szerződés 
finanszírozása 
az 
ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002 
azonosítószámú 
támogatási  szerződés  alapján,  szál ítói  finanszírozással  történik.  A  támogatás 
intenzitása:  84,999999  %.  A  projekten  kívüli  önrészt  Ajánlatkérő  biztosítja  saját 
költségvetésből. 
A Közreműködő Szervezet fizetési késedelméért Ajánlatkérő felelősséget nem vállal. 
 
A  szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint. A részletes fizetési feltételeket a 
dokumentáció tartalmazza. 
 
A  4/2011.  (I.  28.)  Korm.  rendelet  57.  §  (1)  bekezdés  (1b)  pontja  alapján  biztosítja  a 
szál ító részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szál ítói 
előleg  igénylésének  lehetőségét  .  A  kifizetésre  köteles  szervezet  a  Kbt.  131.  §  (1) 
bekezdésében  foglalt  előleget  az  ajánlattevő  kérésére  legkésőbb  az  építési 
munkaterület  átadását  követő  15  napon belül  köteles  kifizetni  Az  előleg kifizetésének 
feltétele, hogy az előlegnyújtásra vonatkozó kérelemmel együtt a nyertes ajánlattevő 
bemutassa  az  előleg  visszafizetési  biztosítékot  is.  Az  előleggel  kapcsolatos  biztosíték 
nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg 
lehetőségével élni kíván. 
 
Az  előlegszámla  teljes  összegét  az  ajánlatkérő  a  részszámla  összegébe  számítja  be. 
Amennyiben a részszámla erre nem nyújt fedezetet, az előleg fennmaradó összegét a 
végszámlából  kel   levonni.  Az  előlegszámla  teljes  összegének  beszámítása  egyben  a 
biztosíték felszabadítását is eredményezi. 
 
Az  ajánlatkérő a  kivitelezés  előrehaladásának  megfelelően, az  előlegszámlán kívül,  1 
db  részszámlát  és  1  db  végszámlát  fogad  be.  A  részszámla  a  műszaki  ellenőr  által 
igazolt 50%-os műszaki készültségi fok teljesítésekor nyújtható be.  
A végszámla benyújtásának feltétele a hiánymentes műszaki átadás-átvétel. 
 
Ajánlatkérő  az  ellenszolgáltatást  a  Kbt.  130.  §  előírásainak  megfelelően,  a  számla 
kézhezvételének  napját  követő  30  napon  belül  teljesíti.  Amennyiben  az 
ajánlattevőként  szerződő  fél  a  teljesítéshez  alvál alkozót  vesz  igénybe  az 
ellenszolgáltatás  teljesítése  a  306/2011.  (XII.23.)  Korm.  rend.  14.  §-ban  foglalt 
előírásoknak megfelelően történik. 
 
A  Kbt.  130-131.§-ban  meghatározott  feltételek  a  szerződésnek  akkor  is  részei,  ha  a 
felek erről nem vagy eltérően ál apodtak meg. 
 
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok: 
2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §; 
 


Huszártelep  területi  és  társadalmi  reintegrációja  (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-
Ajánlattételi felhívás  
2012-0002-Szociális városrehabilitáció) projekt keretében parkfejlesztés 
és útfelújítás –építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása 
 
4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 
 
9.  Annak meghatározása, hogy az  ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, 
valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása 
 
Jelen eljárásban alternatív ajánlattételre nincs lehetőség. 
Jelen eljárásban részekre történő ajánlattétel nem lehetséges. 
 
 
 
 
10.  Az ajánlatok értékelési szempontja 
 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján. 
 
Részszempont 
Súlyszám 
1.  A  nettó  Ajánlati  Ár  60 
(HUF) 
 
2.  A  késedelmi  kötbér  40 
mértéke  naponként  Ft-
ban kifejezve  
 
 
Összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztásának  értékelési  szempontja  esetén 
az  ajánlatok  -  részszempontok  szerinti  -  tartalmi  elemeinek  értékelése  során  adható 
pontszám  alsó  és  felső  határa:  Az  adható  pontszám  valamennyi  értékelési 
részszempont esetén: 1-10. 
 
A  módszer  (módszerek)  ismertetése,  amel yel  az  ajánlatkérő  megadja  a  fenti 
ponthatárok közötti pontszámot:   
 
További  információ:  A  Közbeszerzési  Hatóság  útmutatója  az  összességében 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok 
elbírálásáról (megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. lapszámában).  
 
1. értékelési részszempont esetén:  
 
A  megajánlott  legalacsonyabb  el enértékhez  viszonyítva  fog  pontot  kapni  az  adott 
ajánlat. Ennek megfelelően a legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó ajánlat a max. 
10  pontot  kapja,  a  többi  ajánlattevő  pontszáma  pedig  a  következő  képlet  alapján 
(két  tizedesre  kerekítéssel)  kerül  meghatározásra  („A”  értékként  a  felolvasólapon 
megajánlott, nettó el enértéket veszi figyelembe az ajánlatkérő.): 
 
Az 1. részszempont esetében az alkalmazott képlet: 
(előny a kisebb): ha a legkedvezőbb érték a legkisebb:  
Pontszám (P) = Alegjobb/Avizsgált × (Pmax - Pmin)+ Pmin 
ahol: 
P: 
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax:  a pontskála felső határa 
Pmin:  a pontskála alsó határa 
Alegjobb: 
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: 
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
 


Huszártelep  területi  és  társadalmi  reintegrációja  (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-
Ajánlattételi felhívás  
2012-0002-Szociális városrehabilitáció) projekt keretében parkfejlesztés 
és útfelújítás –építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása 
 
Egyéb előírások a nettó egyösszegű ajánlati árral kapcsolatosan: 
 
A  létrejövő  szerződés  egyösszegű,  átalányáras  szerződés,  az  ajánlati  kötöttség  a 
megajánlásra kerülő nettó egyösszegű ajánlati árra jön létre. 
 
Az  ajánlattevő  által  a  Felolvasólapon  megajánlásra  kerülő  egyösszegű  átalányár  a 
dokumentációban  meghatározott  valamennyi  feladat  elvégzésére,  megvalósítására 
kell,  hogy  vonatkozzon.  Ebbe  beleértendő  a  teljes  mennyiség  és  azon  esetleges 
járulékos  munkák  is,  amelyek  kifejezetten  nincsenek  előírva  a  kiegészítő  iratban  és  a 
dokumentációban,  viszont  a  szakmai  teljesítéshez  hozzátartoznak  a  szerződés 
tárgyának  kifogástalan,  teljes  körű  megvalósításához.  Az  átalányáras  szerződésből 
adódóan,  a  Felolvasólapon  megajánlott  el enértékért  a  műszaki  dokumentumokban 
meghatározott  feladatokat  teljes  körűen,  I.  osztályú  minőségben  meg  kell  valósítani. 
Az  ajánlattevő  az  átalányárat  a  feladat ismeretében  kel ,  hogy  megadja, az  esetleg 
előre nem látható munkákra, ráfordításokra és körülményekre tekintettel.  
Az ajánlatban szereplő összeget teljes egészében magyar forintban kell megadni. 
 
 
2. értékelési részszempont esetén: 
 
Abszolút módszer, a "folytonos hasznossági függvény" módszere. 
 
Az  ajánlattevőknek,  a  Felolvasólapon  kel   vál alást  tenniük  a  vál alt  késedelmi  kötbér 
mértékére vonatkozóan.  
 
Értékelési  tartomány:  0,1  millió  Ft/naptári  nap  és  1  mil ió  Ft/naptári  nap  között 
(beleértve  a  két  szélsőértéket)  ajánlatkérő  lineárisan  növekvő  pontszámot  oszt  ki  az 
alábbi képlet szerint: 
 
P = [(KB-KBmin) / (KBmax-KBmin)] * (Pmax - Pmin) + 1   
ahol: 
P:  
 
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
KB: 
 
a megajánlott késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap) 
KBmin:  
100.000,- Ft minimális vál alásként értékelt kötbér mértéke 
KBmax: 
1.000.000,- Ft a maximálisan elvállalandó kötbér  mértéke    
 
 
Fontos figyelmeztetés! 
 
Az előírt mértéknél (KBmin–nél) kedvezőtlenebb vállalás esetén az ajánlat érvénytelen, 
mivel ez esetben nem felel meg a felhívásban meghatározott feltételnek. KBmax–nál 
nagyobb  mértékű  KB  érték  esetén  is  a  maximális  pontszámot  kapja  az  ajánlat  ezen 
értékelési szempont vonatkozásában. 
 
Ajánlatkérő  hivatkozik  a  Kbt.  71.  §  (7)  bekezdésére,  amely  szerint:  „Az  ajánlatkérő  az 
ellenszolgáltatást 

tartalmazó 
értékelési 
szemponton 
vagy 
részszemponton 
(alszemponton)  kívüli  részszempontokkal  (alszempontokkal)  összefüggő  ajánlati 
elemmel  kapcsolatban  az  eljárást  megindító  felhívásban  jogosult  meghatározni  az 
adott  ajánlati  elem  azon  legkedvezőbb  szintjét, melyre  és  az  annál még  kedvezőbb 
vál alásokra  egyaránt  a  (3)  bekezdés  c)  pontja  szerinti  ponthatár  felső  határával 
azonos  számú  pontot  ad,  valamint  jogosult  meghatározni  olyan  elvárást  is,  melynél 
kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet.” 
 
A késedelmi kötbérrel érintett napok maximális száma a 20 naptári napot nem érheti 
el,  azt  követően  Ajánlatkérő  élhet  a  meghiúsulási  kötbér  érvényesítésének 
 


Huszártelep  területi  és  társadalmi  reintegrációja  (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-
Ajánlattételi felhívás  
2012-0002-Szociális városrehabilitáció) projekt keretében parkfejlesztés 
és útfelújítás –építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása 
 
lehetőségével, valamint a vál alkozási szerződés felmondásával. Ajánlatkérő kizárólag 
a jelen közbeszerzési eljárás tárgyához köthető megajánlásokat értékeli. 
 
A  fenti  módszerekkel  kiszámított  pontszámok  a  súlyszámmal  megszorzásra,  majd 
összeadásra  kerülnek.  Az  így  legtöbb  pontot  elérő  ajánlat  minősül  az  összességében 
legelőnyösebb ajánlatnak. Ajánlatkérő a számítás azon belül valamennyi rész-számítás 
során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint (az ”5” végű 
jegyek kerekítése felfelé történik) 
 
Ha több ajánlat ér el azonos legmagasabb összpontszámot, akkor az eljárás nyertese 
az  az  ajánlat,  amely  alacsonyabb  ellenszolgáltatást  tartalmaz.  Amennyiben  az 
előbbiek  alapján  a  nyertes  ajánlat  nem  választható  ki,  akkor  arról  ajánlatkérő 
közjegyző  jelenlétében  megtartott,  az  azonos  legmagasabb  összpontszámot  elérő 
ajánlatok közötti sorsolással dönt. 
 
 
11.  A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok 
 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok 
Az eljárásban a Kbt. 122. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kbt. 56. § (1)-
(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok az irányadóak. 
A megkövetelt igazolási mód 
 
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-ban foglaltaknak megfelelően ajánlattevőnek 
nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint a 
Kbt.  56.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kc)  pontját  a  310/2011.  (XII.23.)  Korm.  rendelet  2.  §  i) 
pont ib) alpontjában foglaltak szerint kel  igazolnia. 
 
A  310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében az ajánlattevő az alvál alkozója 
és  adott  esetben  az  alkalmasság  igazolásában  részt  vevő  más  szervezet 
vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani 
a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hiányáról. 
 
12.  Az alkalmassági követelmények 
 
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevő csatolni köteles:  
 
P.1.  A  310/2011.  (XII.23)  Korm.  rendelet  14.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján  az 
Ajánlattevő 
valamennyi 
számlavezető 
pénzügyi 
intézményétől 
származó, 
valamennyi  pénzforgalmi  számlájával  kapcsolatos,  az  eljárást  megindító  felhívás 
feladásától  visszafelé  számított  12  hónapra  vonatkozó,  il etve  az  ezen  időszakban 
megszűnt számlákra vonatkozó nyilatkozata, az alábbi tartalommal: 
• a pénzforgalmi számla száma, 
• a számlanyitás napja azaz, hogy mióta vezeti a bankszámláját, 
• volt-e sorban ál ás a vizsgált időszakban. 
Sorban állás alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontját érti. 
 


Huszártelep  területi  és  társadalmi  reintegrációja  (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-
Ajánlattételi felhívás  
2012-0002-Szociális városrehabilitáció) projekt keretében parkfejlesztés 
és útfelújítás –építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása 
 
 
P.2. a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) c) pontja szerint az Ajánlattevőnek a 
szerződés  teljesítéséhez  szükséges  pénzügyi  es  gazdasági  alkalmassága  igazolható 
az előző két lezárt üzleti évre vonatkozóan (azaz a 2011 es 2012. évre vonatkozóan) 
a  teljes  –  általános  forgalmi  adó  nélkül  számított  -  árbevételéről,  illetve  ugyanezen 
időszakban  az  általa  végzett  közbeszerzés  tárgyából-  építési,  kivitelezési  munkák- 
általános  forgalmi  adó  nélkül  számított  -  árbevételéről  szóló  nyilatkozatával,  attól 
függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, il etve mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre ál nak. 
 
 
 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Ajánlattevő alkalmatlan, ha 
P.1.  Bármely  pénzügyi  intézményénél  vezetett  pénzforgalmi  számláján,  az 
ajánlattételi  felhívás  megküldésétől  visszafelé  számított  12  hónapban,  30  napot 
meghaladó sorban ál ás mutatkozott. 
P.2. /1 az ajánlattevő által az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző két lezárt 
üzleti  év  mindegyikében  az  elért  teljes-  általános  forgalmi  adó  nélkül  számított  - 
árbevétele nem éri el a 100,-  mil ió Ft összeget, illetve 
/2  a  közbeszerzés  tárgyából  (építési  kivitelezési  munkák)  származó  –  általános 
forgalmi  adó  nélkül  számított  –  bevétele  nem  éri  el  az  ajánlattételi  felhívás 
megküldését megelőző két lezárt üzleti év mindegyikében a 80,-  millió Ft-ot. 
/2a  a  később  létrejött  gazdasági  szereplő  esetében  a  működés  idejére  vonatkozó 
közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele nem éri el a 80,- mil ió forintot. 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevő csatolni köteles:  
 
M1:  
A  310/2011.  (XII.23)  Korm.  rendelet  15.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  alapján  az 
ajánlattételi  felhívás  megküldésétől  visszafelé  számított  5  év  legjelentősebb  építési 
beruházásainak  az  ismertetése  a  16.  §  (5)  bekezdés  előírásainak  megfelelően.  A 
referenciának tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan adatot, melyből az előírt 
követelményeknek való megfelelés egyértelműen megál apítható. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Ajánlattevő alkalmatlan, ha : 
 
M.1. ha nem rendelkezik összességében az alábbi referenciával: 
Az  ajánlattételi  felhívás  megküldését  megelőző  5  évben  műszaki  átadás-átvétel el 
lezárt, teljesített összesen legalább bruttó 20 000 000,- Ft értékben végzett útfelújítási 
referenciamunkával. 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Tekintettel  arra,  hogy  az  építési  beruházás  becsült  értéke  nem  éri  el  a  nettó 
százötvenmil ió  forintot,  az  Ajánlatkérő  a  Kbt.  122.  §-a  alapján  jár  el,  így  a  310/2011. 
 


Huszártelep  területi  és  társadalmi  reintegrációja  (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-
Ajánlattételi felhívás  
2012-0002-Szociális városrehabilitáció) projekt keretében parkfejlesztés 
és útfelújítás –építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása 
 
(XII.23.)  Korm.  rendelet  14.  §  (8)  bekezdésének  értelmében  elfogadja  Ajánlattevő 
nyilatkozatát is a fenti alkalmassági követelményeknek való megfelelőségéről. 
A  310/2011.  (XII.23.)  Korm.  rendelet  14.  §  (9)  bekezdése  alapján  amennyiben  az 
Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 
67. § (1) bekezdése szerinti felvilágosítás kérés keretében előírhatja a 14. (1) bekezdése 
szerinti igazolás benyújtását. 
 
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján 
(www.e-beszamolo.kim.gov.hu)  megismerhető,  a  beszámoló  adatait  az  ajánlatkérő 
ellenőrzi,  a  céginformációs  szolgálat  honlapján  megtalálható  beszámoló  csatolása  a 
ajánlatban nem szükséges. 
Ha  Ajánlattevő  számviteli  jogszabályok  szerinti  beszámolóval  azért  nem  rendelkezik  az 
ajánlatkérő  által  előírt  teljes  időszakban,  mert  az  időszak  kezdete  után  kezdte  meg 
működését,  úgy,  az  alkalmasságát  a  közbeszerzés  tárgyából  származó  árbevételről 
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 
Ha a beszámoló nem érhető el a céginformációs szolgálat honlapján, a mérleg szerinti 
eredmény igazolására  elegendő beszámolóból  a  mérleg vagy az  eredménykimutatás 
csatolása. 
 
A  310/2011.  (XII.23)  Korm.  rendelet  14.  §  (3)  bekezdésének  megfelelően:  „Ha  az 
ajánlattevő  az  (1)  bekezdés  b)  vagy  c)  pontja  szerinti  (P.1.  és  P.2.  pontban 
megfogalmazott  előírások)  irattal  azért  nem  rendelkezik,  mert  olyan  jogi  formában 
működik,  amely  tekintetében  a  beszámoló,  il etve  árbevételről  szóló  nyilatkozat 
benyújtása  nem  lehetséges,  az  e  pontokkal  kapcsolatban  előírt  alkalmassági 
követelmény  és  igazolási  mód  helyett  bármely,  az  ajánlatkérő  által  megfelelőnek 
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági 
alkalmasságát.  Az  érintett  ajánlattevő  vagy  részvételre  jelentkező  kiegészítő 
tájékoztatás  kérése  során  köteles  alátámasztani,  hogy  olyan  jogi  formában  működik, 
amely tekintetében a beszámoló, il etve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 
lehetséges  és  tájékoztatást  kérni  az  e  pontokkal  kapcsolatban  előírt  alkalmassági 
követelmény  és  igazolási  mód  helyett  az  alkalmasság  igazolásának  ajánlatkérő  által 
elfogadott módjáról.” 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 14. § (4a) bekezdése szerint: 
„Építési  beruházás  közbeszerzése  esetén,  ha  a  Magyar  Kereskedelmi  és  Iparkamara 
vál alkozó  kivitelezői  névjegyzékében  megjelenített  megfelelő  dokumentumok 
bizonyítják,  hogy  a  gazdasági  szereplő  megfelel  az  ajánlatkérő  által  meghatározott 
követelményeknek,  a  követelmény  és  a  megfelelést  igazoló  dokumentum  helyének 
pontos  megjelölését  is  köteles  elfogadni  az  ajánlatkérő  a  meghatározott 
dokumentumok benyújtása helyett.” 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 17. § (1a) bekezdése szerint: 
„Építési  beruházás  közbeszerzése  esetén,  ha  a  Magyar  Kereskedelmi  és  Iparkamara 
vál alkozó  kivitelezői  névjegyzékében  megjelenített  15.  §  (2)  bekezdés  előírásainak 
megfelelő  dokumentumok  bizonyítják,  hogy  a  gazdasági  szereplő  megfelel  az 
ajánlatkérő  által  meghatározott  követelményeknek,  a  követelmény  és  a  megfelelést 
igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő 
a 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.” 

 
 


Huszártelep  területi  és  társadalmi  reintegrációja  (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-
Ajánlattételi felhívás  
2012-0002-Szociális városrehabilitáció) projekt keretében parkfejlesztés 
és útfelújítás –építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása 
 
Az  M.1.  pontban  meghatározott  alkalmassági  követelmény  több  referenciával  is 
igazolható. 
Amennyiben  egy  szervezet  referenciaként  olyan  korábbi  tevékenységet  kíván 
bemutatni,  amelyben  konzorcium vagy  projekttársaság  tagjaként  teljesített,  abban  az 
esetben a Kbt. 129. § (7) bekezdés figyelembe vételével kel  igazolnia az alkalmassági 
feltételnek  való  megfelelést  –  konzorciumi,  vagy  projekttársaság  korábbi  teljesítés 
esetén egyaránt (Közbeszerezési Döntőbizottság: D.231/13/2011. határozata) 
Tekintettel  arra,  hogy  az  építési  beruházás  becsült  értéke  nem  éri  el  a  nettó 
százötvenmil ió  forintot,  az  Ajánlatkérő  a  Kbt.  122.  §-a  alapján  jár  el,  így  a  310/2011. 
(XII.23.)  Korm.  rendelet  17.  §  (6)  bekezdésének  értelmében  elfogadja  Ajánlattevő 
nyilatkozatát 
is, 
arról, 
hogy 

fenti 
alkalmassági 
követelményeknek 
való 
megfelelőségéről. 
A  310/2011.  (XII.23.)  Korm.  rendelet  17.  §  (6)  bekezdése  alapján  amennyiben  az 
Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 
67. § (1) bekezdése szerinti felvilágosítás kérés keretében előírhatja a 15. (1) bekezdése 
szerinti igazolás benyújtását. 
 
A Kbt. 55. § (4) – (6) szakaszának megfelelően: 
„(4)  Az  előírt  alkalmassági  követelményeknek  a  közös  ajánlattevők  együttesen  is 
megfelelhetnek, il etve  azon, a  Kbt.  55. §(1)  bekezdés  d)  pontja  szerint meghatározott 
követelményeknek  (gazdasági  és  pénzügyi  követelmények:  P.1.  és  P.2.),  amelyek 
értelemszerűen  kizárólag  egyenként  vonatkoztathatóak  a  gazdasági  szereplőkre, 
elegendő, ha közülük egy felel meg. 
 
(5)  Az  előírt  alkalmassági  követelményeknek  az  ajánlattevők  bármely  más  szervezet 
(vagy  személy)  kapacitására  támaszkodva  is  megfelelhetnek,  a  közöttük  fennál ó 
kapcsolat jogi jel egétől függetlenül Ebben az esetben meg kel  jelölni az ajánlatban ezt 
a  szervezetet  és  az  eljárást  megindító  felhívás  vonatkozó  pontjának  megjelölésével 
azon alkalmassági  követelményt  (követelményeket), melynek igazolása  érdekében  az 
ajánlattevő  ezen  szervezet  erőforrására  (is)  támaszkodik.  A  kapacitásait  rendelkezésre 
bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott 
alkalmassági  feltételnek  történő  megfelelést,  továbbá  köteles  nyilatkozni,  hogy  a 
szerződés  teljesítéséhez  szükséges  erőforrások  rendelkezésre  ál nak  majd  a  szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 
 
(6)  Az  ajánlattevő  jelentkező  az  alkalmasság  igazolása  során  az  (5)  bekezdés  szerint 
más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 
a)  ha  az  alkalmasság  igazolásakor  bemutatott,  más  szervezet  által  rendelkezésre 
bocsátott  erőforrásokat  a  szerződés  teljesítése  során  ténylegesen  igénybe  fogja  venni 
és  ennek  módjáról  nyilatkozik,  ilyen  nyilatkozatnak  tekintendő  az  is,  ha  a  szervezet 
alvál alkozóként megjelölésre került, vagy 
b)  ha  az  alkalmassági  követelmény  korábbi  szál ítások,  szolgáltatások  vagy  építési 
beruházások  teljesítésére  vonatkozik,  az  ajánlattevő  nyilatkozik  arról,  hogy  milyen 
módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság 
igazolásához 

felhasználja, 
amely 
lehetővé 
teszi 

más 
szervezet 
szakmai 
tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy 
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl 
-  akkor is, ha  az  ajánlattevő  ajánlatában benyújtja  az  alkalmasság igazolásában  részt 
vevő  más  szervezet  nyilatkozatát,  amelyben  e  más  szervezet  az  ajánlattevő 
fizetésképtelensége  esetére  kezességet  vál al  az  ajánlatkérő  mindazon  kárának 
megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy 
hibás  teljesítésével  összefüggésben  érte,  és  amely  más  biztosítékok  érvényesítésével 
nem térült meg.” 

 
 


Huszártelep  területi  és  társadalmi  reintegrációja  (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-
Ajánlattételi felhívás  
2012-0002-Szociális városrehabilitáció) projekt keretében parkfejlesztés 
és útfelújítás –építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása 
 
13.  Az ajánlattételi határidő 
 
2013. június 27. napja 11:00 óra 
 
14.  Az ajánlat benyújtásának címe 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.  
Polgármesteri Kabinet „A” épület 113. szoba 
 
Kérjük,  hogy  az  ajánlatuk  eredeti  példányának  teljes  anyagát  beszkennelt  formában, 
jelszó  nélkül  olvasható,  de  nem  módosítható,  lehetőleg  pdf  formátumban  CD-n  is  az 
ajánlat  részeként  mel ékelni  szíveskedjenek.  Ennek  elmaradása  érvénytelenséget  nem 
eredményez,  az  ajánlatkérő  munkáját  segíti.  Amennyiben  a  papír  alapon  és  az 
elektronikusan  benyújtott  ajánlat  tartalma  eltér,  úgy  az  ajánlatkérő  a  bírálatnál  a  papír 
alapon  benyújtott  ajánlatot  veszi  figyelembe.  Az  ajánlattevőnek  cégszerűen  aláírt 
nyilatkozatot kel  tennie és csatolnia arról, hogy az elektronikus adathordozót mellékelte, 
il etve, hogy az azon tárolt elektronikus ajánlata e pont feltételeinek megfelel. 
 
15.  Az ajánlattétel nyelve 
Az  ajánlattétel  nyelve  a  magyar  azzal,  hogy  a  magyar  nyelven  kívül  más  nyelven  nem 
nyújtható be az ajánlat. 
 
16.  Az  ajánlatok  felbontásának  helye  és  ideje,  az  ajánlatok  felbontásán  jelenlétre  jogosult 
személyek  
Helyszín: 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.  
Polgármesteri Kabinet „A” épület 113. szoba 
Dátum:  
2013. június 27. napja 11:00 óra 
 
Az ajánlatok bontásánál Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek 
jelen.  Az  ajánlatok  bontása  a  Kbt.  62.  §(3)  –(4)  (6)  bekezdésében  foglaltaknak 
megfelelően történik. 
 
17.  Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 
A tárgyalások befejezésétől számított 30 nap. 
 
18.  Ajánlati  biztosíték  előírására,  valamint  a  szerződésben  megkövetelt  biztosítékokra 
vonatkozó információ:  
Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.  
 
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  
 
- Teljes körű jótál ás (hiba bejelentési időszak) a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásától 
kezdődően 12 hónapos időtartamban.  
 
10 

Huszártelep  területi  és  társadalmi  reintegrációja  (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-
Ajánlattételi felhívás  
2012-0002-Szociális városrehabilitáció) projekt keretében parkfejlesztés 
és útfelújítás –építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása 
 
 
- Késedelmi kötbér (naptári naponként min.:100.000,- Ft – max: 1.000.000,- Ft). 
 
-  Teljesítési  biztosíték.  Mértéke  a  nettó  egyösszegű  ajánlati  ár  5%-a.  A  Kbt.  126.  §  (4) 
bekezdés  szerinti  időpontban  (szerződéskötéskor)  kel   rendelkezésre  bocsátani,  és 
mértékét a végteljesítésre vonatkozó Teljesítési Igazolás kiál ítása + 10 naptári napig tartó 
érvényességgel kell fenntartani.  
 
- Jótál ási biztosíték. Mértéke a nettó egyösszegű ajánlati ár 5 %. A jótál ási biztosítékot a 
Kbt.  126.  §  (4)  bekezdés  szerinti  időpontban  (a  jótál ási  kötelezettség  kezdetének 
időpontjában: sikeres műszaki átadás-átvétel) kel  rendelkezésre bocsátani és mértékét a 
jótál ási  kötelezettség  lejártának  napja  +  10  naptári  napig  tartó  érvényességgel  kel  
fenntartani.  A  jótál ási  kötelezettség  lejáratának  napja  a  jótállási  időszakot  lezáró,  utó-
felülvizsgálati  eljárás  befejezését  követő,  az  utó-felülvizsgálati  eljárás  során  rögzített 
esetleges hibák, hiányosságok megszüntetéséről szóló igazolás kiál ításának napja. 
 
-  Előleg-visszafizetési  biztosíték:  Amennyiben  ajánlattevő  előleg  kifizetését  kéri, 
Ajánlatkérő  előleg-visszafizetési  biztosítéknyújtását  írja  elő,  melynek  határidőben  történő 
rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) 
bekezdése alapján.  
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
77.§  (1a)  bekezdése  értelmében  a  4/2011.  (I.  28.)  Korm.  rendelet  57.  §  (1b) 
bekezdésében  foglalt  szál ítói  finanszírozás  alkalmazása  esetén  a  közbeszerzési  eljárás 
során  kiválasztott  szál ító  a  közbeszerzési  eljárás  alapján  megkötött  szerződés 
elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. 
 
Ennek megfelelően nyertes Ajánlattevő az igénybe venni kívánt előlegnek (Ajánlatkérő a 
szerződés  elszámolható  összege  30%-ának  megfelelő  mértékű  szál ítói  előleg 
igénylésének  lehetőségét  biztosítja
)  a  közbeszerzési  eljárás  alapján  megkötött  szerződés 
elszámolható  összegének  10%-ával  csökkentett  mértékének  megfelelő  összegű  előleg 
visszafizetési  biztosítékot  köteles  nyújtani  a  4/2011.  (I.28.)  Korm.  rendelet  57.§  (1d) 
pontjában  foglaltak  szerint,  az  előleg  bekérő  levél  benyújtásával  egyidejűleg,  melynek 
futamideje  az  előleg  bekérő  dokumentum  benyújtásától  az  előleggel  való  elszámolás 
időpontjáig tart.  
 
A  2011.  (I.  28.)  Korm.  rendelet  57.  §  (1)  bekezdés  (1d)  pontjának  alapján  a  gazdasági 
társaság  vagy  nonprofit  szervezet  szál ító  -  cégjegyzésre  jogosult  -  vezető 
tisztségviselőjének vagy  természetes  személy  többségi  tulajdonosának  kezességvállalása 
vagy  garanciaszervezet  által  vállalt  kezesség  is  elfogadható  a  szállítói  előleg 
biztosítékaként.  A  biztosítékot  az  előlegszámla  benyújtásával  egyidejűleg  kel  
rendelkezésre  bocsátani,  olyan  módon,  hogy  az  a  fölötti  rendelkezési  joga  az 
ajánlatkérőnek  ettől  az  időponttól  kezdődően  az  eredményes  műszaki  átadás-átvétel 
lezárásnak  (teljesítési  véghatáridő)  időpontja  +  60  napig  biztosított  legyen.  Az 
előlegszámla  teljes  összegét  az  ajánlatkérő  az  I.  részszámla  összegébe  számítja  be. 
Amennyiben az I. részszámla erre nem nyújt fedezetet, az előleg fennmaradó összegét a 
soron  következő  részszámlából  kel   levonni.  Az  előlegszámla  teljes  összegének 
beszámítása egyben a biztosíték felszabadítását is eredményezi. 
 
A  biztosítékok  határidőre  történő  rendelkezésre  bocsátásáról  a  Kbt.  126.  §  (5) 
bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. 
 
A  biztosíték  a  Kbt.  126.  §  (6)  bekezdés  a)  pontjában  foglaltak  szerint  teljesíthetők.  Az 
ajánlattevőként  szerződő  fél  választása  szerint  teljesíthetőek  az  előírt  pénzösszegnek  az 
ajánlatkérőként  szerződő  fél  fizetési  számlájára  történő  befizetéssel  vagy  bankgarancia 
 
11 

Huszártelep  területi  és  társadalmi  reintegrációja  (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-
Ajánlattételi felhívás  
2012-0002-Szociális városrehabilitáció) projekt keretében parkfejlesztés 
és útfelújítás –építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása 
 
biztosításával,  vagy  biztosítási  szerződés  alapján  kiállított  -  készfizető  kezességvál alást 
tartalmazó – kötelezvénnyel. 
 
19.  A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai 
 
A tárgyalás helye:  
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Polgármesteri Kabinet Közbeszerzési Referatúra 
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.  „A” épület I. em. 113. szoba 
Az első tárgyalás időpontja: 2013. július 4. 11 óra 00 perc 
 
Az ajánlatkérő a tárgyalásokat az ajánlattevőkkel együttesen, egy – szükség esetén több 
–  fordulóban  folytatja  le.  Amennyiben  több  tárgyalás  szükséges,  az  adott  tárgyalás 
lezárásakor kerül sor a következő tárgyalás időpontjának egyeztetésére. 
 
A  tárgyalásokon  1-1  ajánlattevő  részéről  legfeljebb  összesen  2  személy  képviseltetheti 
magát  a  tárgyaláson.  Mind  az  ajánlattevő,  mind  pedig  annak  alvállalkozója  részéről 
kötelezettségvál alásra  jogosult  személy  vehet  részt  a  tárgyaláson  –  ez  lehet  a 
cégkivonatban  szereplő  személy,  vagy  meghatalmazott,  ez  utóbbi  esetben  a 
cégkivonatban  szereplő  cégjegyzésre  jogosult  személy  által  kiál ított,  2  tanú  által  aláírt 
vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást kérünk bemutatni. 
 
Az ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, amit a tárgyalás lezárását 
közvetlenül  követően  minden,  az  adott  tárgyalási  fordulóban  részt  vevő  ajánlattevőnek 
átad, a távol evőknek pedig megküld. 
 
Amennyiben  ajánlattevő  részéről  nincsenek  jelen  a  tárgyaláson  vagy  ajánlatukat  nem 
módosítják, az eredetileg benyújtott ajánlat kerül értékelésre. 
 
Ajánlattevő  az  el enszolgáltatás  mértékére  vonatkozóan  az  Ajánlatkérő  számára 
kedvezőbb ajánlatot tehet vagy a megadott ajánlatát fenntarthatja a tárgyalás során. 
 
A végleges ajánlat benyújtása írásban, felolvasólapon történik.  
 
Ha az ajánlatkérő az eljárás eredményét kihirdette, a szerződést a felhívásnak, il etőleg a 
dokumentációnak és az ajánlatnak a tárgyalás befejezésekori tartalma szerint köti meg. 
 
A Kbt. 97. § (2) bekezdésének megfelelően: „A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és 
feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy 
 
a)  az  eljárás  alapján  megkötött  szerződés  tárgya  vagy  feltételei  olyan  jellemzőjében, 
il etve  körülményében  tér  el  az  ajánlattételi  felhívás  megküldésekor  beszerezni  kívánt 
beszerzési  tárgytól  vagy  megadott  szerződéses  feltételektől,  amely  nem  tette  volna 
lehetővé tárgyalásos eljárás alkalmazását, 
 
b)  az ajánlattételi felhívásban  és  a dokumentációban  közölt feltételek olyan mértékben 
módosulnak vagy egészülnek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem 
képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy 
 
c) az értékelés szempontjai vagy módszere változna.” 
 
 
 
12 

Huszártelep  területi  és  társadalmi  reintegrációja  (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-
Ajánlattételi felhívás  
2012-0002-Szociális városrehabilitáció) projekt keretében parkfejlesztés 
és útfelújítás –építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása 
 
20.  Az első tárgyalás időpontja 
 
Az első tárgyalás időpontja: 2013. július 4. 11 óra 00 perc 
 
21.  További információk:  
 
1)  A  közös  ajánlatot  tevő  nyertesek  által  létrehozandó  gazdasági  társaság,  illetve  jogi 
személy 
 
Ajánlatkérő közös gazdasági társaság létrehozását nem teszi lehetővé és nem követeli 
meg (kizárja). 
2)  Ajánlattevő és alvállalkozója, valamint közös ajánlattevő által csatolandó iratok 
o  cégkivonatban  rögzített  képviselő  aláírási  címpéldánya/aláírás  mintája  (ha az 
ajánlatot  aláíró  vagy  szignáló  ettől  eltérő  személy  teljes  bizonyító  erejű 
magánokiratba 

foglalt 
meghatalmazása, 
amely 
tartalmazza 

meghatalmazott aláírását is)
o  Nyilatkozat arról,  hogy a  cégadatokra vonatkozóan  esetlegesen  el nem  bírált 
változásbejegyzés  van-e  folyamatban.  Amennyiben  igen,  úgy  köteles  a 
vonatkozó  nyomtatvány  másolati  példányát  becsatolni.  A  nemleges 
nyilatkozatot is kérjük becsatolni. 
 
3)  Ajánlattevő az alábbiakról köteles NYILATKOZNI ajánlatában: 
o  a  Kbt.  40.§  (1)  bekezdés  a)-b)  pontja  értelmében  ajánlattevő  köteles  az 
ajánlatban megjelölni 
o a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 
o az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvál alkozókat, 
valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni; 

a  Kbt.  55.  §  (5)  bekezdése  alkalmazása  esetén  köteles  megjelölni  az 
ajánlatban  a  kapacitásait  rendelkezésre  bocsátó  szervezetet,  és  az 
ajánlattételi  felhívás  vonatkozó  pontjának  megjelölésével  azon  alkalmassági 
követelményt 
(követelményeket), 
melynek 
igazolása 
érdekében 
az 
ajánlattevő  ezen  szervezet  erőforrására  (is)  támaszkodik.  A  nemleges 
nyilatkozatot is kérjük csatolni.  

a  Kbt.  54.  §  szerinti  nyilatkozat,  mely  szerint  ajánlattevő  az  ajánlattétel  során 
figyelembe  vette  a  munkavál alók  védelmére  és  a  munkafeltételekre 
vonatkozó  azon  kötelezettségeket,  amelyeknek  a  teljesítés  helyén  és  a 
szerződés teljesítése során meg kel  felelni; 

a  Kbt.  60.§  (3)  bekezdése  alapján  az  ajánlattételi  felhívás  feltételeire,  a 
szerződés  megkötésére  és  teljesítésére,  valamint  a  kért  ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan; 

a  Kbt.  60.  §  (5)  bekezdése  alapján  nyilatkoznia  kel   arról,  hogy  a  kis-  és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- 
vagy középvál alkozásnak minősül-e. 
 
13 

Huszártelep  területi  és  társadalmi  reintegrációja  (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-
Ajánlattételi felhívás  
2012-0002-Szociális városrehabilitáció) projekt keretében parkfejlesztés 
és útfelújítás –építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása 
 

Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy melyek azok a szervezetek, amelyek felett 
ajánlattevő  a  Polgári  Törvénykönyv  szerint  többségi  befolyást  gyakorol,  il etve 
melyek  azok  a  szervezetek,  amelyek  az  ajánlattevő  felett  gyakorolnak 
többségi befolyást. (A nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni.) 

Nyilatkozat üzleti titokra vonatkozóan. 
 
4)  A Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti szervezet az alábbiakról köteles NYILATKOZNI: 
 

az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági 
feltételnek történő megfelelést, továbbá  

köteles  nyilatkozni  arról,  hogy  a  szerződés  teljesítéséhez  szükséges  erőforrások 
rendelkezésre ál nak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
5)  Egyéb csatolandó nyilatkozatok 

Nyilatkozat szerződéstervezet megismeréséről 

Ajánlattevőnek 
csatolnia 
kell 
ajánlatában 
arra 
irányuló 
szándéknyilatkozatát,  hogy  a  közbeszerzési  eljárásban  történő  nyertes 
ajánlattétel  esetén  az  előírt  felelősségbiztosítást  a  szerződéskötés 
időpontjáig  megköti.  (306/2011.  (XII.23.)  Korm.  Rendelet  9.  §).  A  beszerzés 
tárgyát  lefedő  (építési  kivitelezési  munkák)  szakmai  felelősségbiztosítás 
értéké el kell, hogy érje a kivitelezés időszakára vonatkozóan legalább 50 
millió Ft, és a legalább 25 millió HUF/káresemény mértéket. 

 

Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kel  tennie és csatolni arról, hogy az 
elektronikus adathordozót mel ékelte.  
6)  Formai követelmények 
 
Az  ajánlatot  felolvasó  lappal  és  tartalomjegyzékkel  el átva;  zárt  csomagolásban;  4 
(négy)  példányban  (1  eredeti,  3  másolat)  kell  benyújtani.  A  külső  csomagolást  az 
alábbi felirattal kell el átni: "Ajánlat – „Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja 
(ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szociális 
városrehabilitáció) 
projekt 
keretében 
parkfejlesztés  és  útfelújítás  –építési  beruházás  kivitelezői  feladatainak  el átása"  -  "Tilos 
felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig." 
 
Amennyiben  az  eredeti,  illetve  a  másolat,  valamint  az  elektronikus  adathordozón 
beadott  ajánlat  között  eltérés  van,  úgy  az  ajánlat  az  eredeti  nyomtatott  példány 
szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. 
 
Az  ajánlat  további  formai  követelményeire  az  ajánlati  dokumentációban 
meghatározottak az irányadóak. 
 
7)  Igazolások benyújtásának módja 
 
A  Kbt.  36.  §  (3)  bekezdése  értelmében,  az  eljárásban  valamennyi  dokumentum 
egyszerű másolatban is benyújtható. 
Az  ajánlatkérő  a  nem  magyar  nyelven  benyújtott  dokumentumok  ajánlattevő  általi 
felelős fordítását is köteles elfogadni. 
 
14 

Huszártelep  területi  és  társadalmi  reintegrációja  (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-
Ajánlattételi felhívás  
2012-0002-Szociális városrehabilitáció) projekt keretében parkfejlesztés 
és útfelújítás –építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása 
 
 
8)  A hiánypótlás lehetősége 
Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 67. §-ban részletezettek szerint. 
9)  Szerződéskötés 
 
Ajánlatkérő  a  Kbt.  124.  §  (4)  bekezdésének  megfelelően  a  szerződést  az  eljárás 
nyertesével  köti  meg,  vagy  –  a nyertes  visszalépése  esetén  –  az  ajánlatok  értékelése 
során  a  következő  legkedvezőbb  ajánlatot  tevőnek  minősített  szervezettel 
(személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
 
10)  A szerződés teljesítése során érvényesíteni kívánt műszaki, szakmai szempontok 
 
Az alábbi szolgáltatási feladatok teljes körű el átása: 
 
Huszártelep  területi  és  társadalmi  reintegrációja  (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szociális 
városrehabilitáció)  projekt  keretében  parkfejlesztés  és  útfelújítás  –építési  beruházás 
kivitelezői feladatainak el átása 
 
 
A közbeszerzés tárgyát képező feladatok: 
Huszártelep  területi  és  társadalmi  reintegrációja  (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szociális 
városrehabilitáció)  projekt  keretében  parkfejlesztés  és  útfelújítás  –építési  beruházás 
kivitelezői feladatainak el átása 
 
Közlekedési fejlesztések – utak felújítása, létesítése: 
 
Viola  u.  útépítés,  Viola  u..  –  Orgona  u.  összekötő  szakasz  útépítés,  Móricz  Zs.  u.  – 
Bottyán J. u. elkerülő szakasz útépítés, Bottyán J. – Dália u. burkolat rekonstrukció, Bottyán 
J. – Dália u. közötti lakó utak felújítása (810 m új út építése, 681 m útfelújítás) 
 
Játszóhelyek  létesítése  –  több  korcsoportos  játszó-és  sportlétesítményeket  tartalmazó 
park kialakítása 
 
Aszfaltos játszótér kialakítása festett játékokkal, kreatív mászófal al; salakos sportpálya 
kialakítása labdafogó hálóval; kerítéssel körbevett hintázóhely eséscsil apító homokkal és 
aszfaltos streetbal  pálya kialakítása (4463 m² felújított zöldfelület) 
 
A  részletes  feladatleírást,  az  ajánlatkérő  elvárásait,  a  projekttel  kapcsolatos  háttér 
információkat az ajánlati dokumentáció részletezi. 
 
11)  Helyszíni bejárás 
 
Ajánlatkérő  2013.  június  hó  20.  napján  helyszíni  bejárást  tart.  Találkozó  10  órakor  az 
Ajánlatkérő I.1. pontban megjelölt címén. 
 
A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a 2011. évi CVIII. tv. 
(Kbt.) előírásai az irányadóak. 

 
Jelen módosított ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013. június 25. 
 
 
15