Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Népszabadság cikkhez (2014.12.27) kapcsolódó adatok'.


 
 

Jegenyenyár állapotfelmérése és kezelési 
javaslata Budapesten a XIII. kerület Pannónia 
utcai óvoda területén 
 
 
 
készítette: 
 
GardenFaápoló Kft. 
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324. 
Távbeszélő: 06-1-277-95-35 
Távmásoló: 06-1-425-37-11 
világháló: [email address] 
 
2014. december 16. 

A Parkfenntartó Kft. felkérésére megvizsgáltam a Budapesten a XIII. 
kerület Pannónia utcai óvoda területén álló Populus nigra ’Italica’ egészségi és 
statikai állapotát. 
 
 
A feladat 
A fa egészségi állapot felmérése és FAKOPP 3D műszeres vizsgálata. 
 
 
Az értékelés módszere 
 
Dr. Radó Dezső „Bel- és külterületi fasorok EU-módszer szerinti étékelése” 
alapján 

(A Lélegzet 1999/7–8. számának melléklete) 
 
A fa élettanilag egységes egészet alkot, ám egyes részei és termőhelyi 
körülményei részletes vizsgálatot igényelnek, mert az egyes elemekre gyakorolt 
hatás az egész fa életlehetőségeit befolyásolja. 
Az öt vizsgálati elemet A, B, C, D, E betűkkel jelöljük, az alábbi 
jelentéstartalommal: 
A: gyökérzet, termőhely, 
B: a törzs állapota, 
C: a korona állapota, 
D: az ápolás mértéke, 
E: az életképesség vizsgálata. 
  
A.) Gyökérzet, termőhely 
Vizuális osztályozás  
  
Értékelés 
Osztályzat 
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen 

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható 

termőhelyen 
A gyökérzeten látható károsodások (sebek és korhadások), 

csekély hibákkal rendelkező termőhelyen 
Gyökérzet látható erős felszíni károsodása, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen 
A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz 

feltételekkel rendelkező termőhelyen 
 
B.) A fatörzs állapota 
A törzsállapot osztályozása  
  
Értékelés 
Osztályzat 
A törzs nem károsult 

Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb) 


A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és 

rothadási helyek) 
A törzs erős károsodása (több nagyfelületű vagy mély 

rothadási seb, korhadások) 
A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs oly 

mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyag ellátási 
funkcióját nem képes ellátni) 
 
C.) A korona állapota 
A korona állapotának osztályozása  
  
Értékelés 
Osztályzat 
A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem  5 
haladja meg a 10 százalékot. 
A lombveszteség 11–25 százalék közötti 

Jelentős a lombveszteség: 

Erős koronakárosodás 

Elhalt korona, teljes lombveszteség 

 
D.) Az ápolás mértéke 
Az ápolás mértéke  
  
Értékelés 
Osztályzat 
Optimálisan ápolt fa 

A fa kismértékű ápoláshiányt mutat 

A fa egyértelmű ápoláshiányt mutat 

A fa ápolatlan 

A fa elhanyagolt állapotban van 

 
E.) Az életképesség vizsgálata 
Az életképesség alapjában véve az eddigi tényezők függvénye, és a 
fasorok tervszerű ápolásának legfontosabb tényezője. Az életképesség 
ismeretében nyílik mód évekre előre tervezni a fasorok felújítását vagy ápolását, 
esetleges cseréjét. 
Az életképesség értékelése  
  
Értékelés 
Osztályzat 
Élettartama vágásérettségig becsülhető (70, illetve 90 év) jó 

Beavatkozással megközelítheti a vágásérettsége 

Egy évtizeden belül lecserélendő 

Rövidesen lecserélendő 

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozása miatt (baleset  1 
vagy építmény-rongálás veszélye) 
 
 
 

A felmérés módszere: 
 
A vizsgált fáról egyedi Favizsgálati adatlapot készítettem. 
Megvizsgáltam a fánál a gyökérzet-, gyökérnyaki rész-, a törzs- , a koronaalap- 
és a korona állapotát. 
 
Az adatlap felépítése: 
 
A fejléc alatt a felmérés időpontja, a fa azonosításához szükséges adatok, 
és a fa jellemző méretei találhatóak. 
Az táblázat felső része a fa állapotát leíró adatokat, az alsó rész a fa 
megtartásához szükséges kezeléseket tartalmazza. 
Az adatlap jobb oldalán egy egészalakos fotó, alatta a műszeres mérés 
helyét ábrázoló kép látható. 
A képek alatt az EU-módszer szerinti étékelés összegzése látható. (100% a 
teljesen egészséges fa) 
Lejjebb a FAKOPP 3D vizsgálat eredménye látható. 
A lap alján a vizsgálat rövid összegzése található. 
 
Favizsgálati adatlap értelmezése. 
 
Az állapot felvételi rész: 
dátum:  
 
a felmérés ideje 
hely:   
 
a felmérés helye 
azonosító:   
a fa sorszáma  
latin név 
magyar név 
törzs átmérő:
 
1,30 m magasan két irányban mért átlag, vagy 
körméretből számolt. 
korona átmérő: 
a korona vetületének legnagyobb értéke (a statikai 
értékeléshez szükséges) 
a fa magassága 
a törzs magassága:
a statikai értékeléshez szükséges 
 
Az állapotot leíró rész és a kezeléseket tartalmazó rész kiválasztásos 
rendszerű. Ami az adott fára vonatkozik, az a kategória van kiemelve színes 
háttérrel és fekete színű betűvel. A többi, a fára nem jellemző kategória színe 
szürke.   
 
Gyökér és környezet állapota:  
feltöltésben: 
a törzs mellett a talajfelszínt megemelték. 
lehordásban: 
a törzs mellett a talajfelszín lekopott, vagy 
eltávolították. 
talajzárás:   
a fa környezetének „burkolata”. 
talajszennyezés:  ha megállapítható. 
gyökérzónában közmű:  ha megállapítható 
gyökérsérülés: 
 
ha látható. 

gyökérnyaki sérülés: 
kéregsérülés, kismértékű korhadás. 
gyökérnyaki odvasodás:  már kialakult odú. 
talajfelszínt a gyökér megemelte: A gyökér a járdát, burkolatot, stb. 
megemelte. Természetes vastagodási folyamat, nem a fa megdőlésére utal. 
gyökérzet a helyéről kimozdult: Külső erő hatására a fa tengelye a 
függőlegestől eltért, a gyökérzet a dőlés irányával ellenkező oldalon 
megemelkedett. Fokozott a kifordulás veszélye. 
 
Törzs állapota:  
kéregsérülés: 
fagyrepedés:
 
téli napsütésben a kéreg egyenlőtlen felmelegedésekor 
keletkező repedés. 
fatest sérülése: 
mechanikai behatásra keletkezett sérülés. 
korhadás:   
gombák által okozott felszíni fatest elhalás. 
odvasodás:   
kialakult odú. 
ferde növekedés:  a törzs függőlegestől eltérő növekedése, általában a 
környezet árnyékolása miatt. Egészséges fa a húzott oldali és a nyomott oldali 
szövetek eltérő sűrűségével kompenzálja a külpontos terhelést. 
csavarodott növekedés: A törzs növekedése közben a tengelye körül 
csavarodik. Jellemző például a vadgesztenyére. 
több törzs:   
a talajszint közelében elágazó törzs, vagy 
tuskósarjakból kialakult csokor. 
 
Koronaalap állapota (a törzs és a korona határa) 
fatest sérülése: 
mechanikai behatásra keletkezett sérülés. 
korhadás:   
gombák által okozott felszíni fatest elhalás. 
odvasodás:   
kialakult odú. 
villás elágazás:  a törzs két egymással közel párhuzamosan fejlődő 
vázágra válik szét. Fokozott a széthasadás veszélye.  
egy pontból több vázág: azonos a villás elágazással, csak több vázág 
fejlődött ki. 
víz-zsák: 
 
ágelágazásoknál kialakult lefolyástalan terület, ahol a 
csapadék összegyűlhet. Az odvasodás kialakulásának kedvez. 
 
Korona állapota: 
 
féloldalas:   
a korona erősen aszimmetrikus. 
külpontos:   
a korona súlyvonala messze van a gyökérnyaktól. 
száraz ágak: 
 
a koronában elszáradt ágak vannak  
sérült vázág: 
odvas vázág: 
visszavágott:
 
a koronát korábban visszavágták, vagy visszatörött 
légvezeték a koronában:a koronába belelóg valamilyen közmű biztonsági 
zónája 
 
 
 
 


A javasolt kezelések: 
 
Gyökér kezelése: 
tápanyag-utánpótlás:   tápanyagban szegény talaj esetén  
talajszellőztetés:   
tömörödött, vagy gázzal telítődött talaj esetén 
talajcsere:   
 
 
gyökérkezelés: 
 
gyökérsérülés esetén 
gyökér metszés:   
épületalapok, járdák stb. védelmében, de csak 
korona könnyítéssel együtt végezhető. 
gyökérnyaki sérülés kezelése: az odvasodás megelőzése érdekében  
gyökérnyak odvasodás kezelése: a további odvasodási folyamat lelassítása 
érdekében 
öntözés: 
 
Törzs kezelése. 
kéregkezelés: 
 
az odvasodás megelőzése érdekében 
fagyrepedés kezelése: 
 
fatest kezelése: 
 
az odvasodás megelőzése érdekében 
odvak kezelése:   
a további odvasodási folyamat lelassítása 
érdekében 
statikai megerősítés: 
szakszerű statikai megerősítéssel a fa kidőlését 
vagy eltörését lehet megelőzni. 
 
Koronaalap kezelése 
fatest kezelése: 
 
az odvasodás megelőzése érdekében 
odvak kezelése:   
a további odvasodási folyamat lelassítása 
érdekében. 
statikai megerősítés: 
koronaalapi odvasodások esetén a vázágak 
leszakadása előzhető meg. 
 
Korona kezelése 
gallyazás:   
 
száraz ágak, a koronában keresztbe növő ágak 
eltávolítása, épületek, építmények védelmében ágak szakszerű levágása. 
korona ritkítása:   
a korona ágrendszerének alakítása 
korona könnyítése:a korona arányos visszavágása, különös tekintettel a 
külpontosság csökkentésére, az esetleges koronaalapi odvasodás 
figyelembevételével. A korona legfeljebb 30%-os csökkentését jelenti. 
ifjítás: 
 
 
új koronaszerkezet kialakítása a korona erőteljes 
(30%-nál nagyobb) visszavágásával, általában a sérült, odvas, veszélyes vázágak 
miatt. A beavatkozás veszélye a keletkezett nagy metszési felületek 
bekorhadása. Az ifjított fa gyakori, folyamatos ápolást igényel. 
vázág sérülés kezelése:  az odvasodás megelőzése érdekében 
vázág odvasodás kezelése: a további odvasodási folyamat lelassítása 
érdekében. 
statikai megerősítés: 
vázágak letörése előzhető meg. A legkorszerűbb 
fakötözési módszer a COBRA technika , melynek legfőbb előnye, hogy gyorsan 

felszerelhető, roncsolás mentesen rögzíthető és a kötés követi a vázág 
vastagodását . 
A törzsön belüli odvasodás, korhadás felderítésére, méretének 
meghatározásához FAKOPP 3D műszeres mérést végeztem. 
A műszeres favizsgálat lehetővé teszi a fák törzsében, vázágaiban lévő 
korhadások, üregek felderítését.  
A vizsgálat a fa keresztmetszetének állapotáról készít színes képet a hang 
fában történő terjedési idejének mérése segítségével. 
A képen jól láthatók a fa üregei, odvasodásai. 
A műszeres vizsgálat eredménye alapján a vizsgált keresztmetszet 
inercianyomatéka meghatározható. Ennek segítségével a fa, mint egyik végén 
befogott tartó, mechanikai elemzése elvégezhető. A koronára ható szélnyomás 
terhelése és a fa terhelhetőségének aránya a biztonsági tényező. 
A szélnyomás által létrehozott forgatónyomaték a gyökfőnél a 
legnagyobb, ezért a mérést legtöbbször ott kell elvégezni. Ettől akkor térek el, 
ha máshol feltételezhető az odvasodás. Mivel az eljárás nem jár sérüléssel, mint 
a próbafúrások, vagy növedékfúróval végzett vizsgálatok, ezért biztonságosan 
lehet vizsgálni a beteg törzsű fákat is. 
A keresztmetszetről kapott kép adatai a színek alapján egyszerűen 
értelmezhetők. Zöld az egészséges, sárgán át a pirosig a korhadt, a kék az üreges 
szövetet jelezi. 
A műszer érzékelőit a fa kérgébe szúrom. Az érzékelőket számítógépre 
csatlakoztatom. Az érzékelőket végig kopogtatom. A számítógép összegyűjti a 
keltett hangok célba érésének idejét. Az adatok értékelésének eredménye a 
vizsgált keresztmetszet relatív hangsebesség térképe.  
A vizsgálat eredményeképpen a fa belsejébe látunk.  
 
A műszer magyar fejlesztés. Dívós Ferenc munkája 
 

 
 
 

Favizsgálati adatlap Összegzés 
 
A fa EU-módszer szerinti értékelése
törzs 
állapot     
azonosító
latin név
magyar név
átmérő A B C D E átlag (%)
1.
Populus nigra 'Italica' jegenyenyár
93 cm
5 5 5 4 4 4,60 90%
 
A vizsgált fa gyökérzónájában közmű húzódik.  
A törzsön korábbi metszésből származó fatest sérülés látható. A két 
magasságban elvégzett műszeres vizsgálat alapján a törzsön belül kimutatható 
korhadás, odvasodás nincs. 
 
 
 
A koronában nagyméretű száraz ágak láthatók. 
 
 
 
 

A fa általános állapota jó. A száraz ágak okozta kockázat gallyazással 
megszüntethető. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
 
 
Ócsvári Gábor 
erdőmérnök 
a Magyar Mérnöki Kamara 
szakértője