5 Millió forint feletti szerződések

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Export-Import Bank Zrt. részére

Az igénylést elutasította a(z) Magyar Export-Import Bank Zrt..

Feladó: Becker András

Tisztelt Magyar Export-Import Bank Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a [XXX] 2014. január 1-je és jelen adatigénylés benyújtása között kötött valamennyi, 5 millió forint értéket meghaladó szerződés listáját, amely legalább az alábbi adatokat tartalmazza, tételes összesítésben:
- szerződő partner pontos megnevezése
- szerződés tárgya
- szerződés értéke
- szerződéskötés dátuma.

Tekintettel arra, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) bekezdése alapján a kért adatokat közzé kell tenni, jelen adatigénylés a közzététel pontos helyére mutató internetes hivatkozás(ok) megküldésével is teljesíthető

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. szeptember 3.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Boros Eszter

Tisztelt Becker András!

 

Köszönettel megkaptuk az alábbi megkeresését az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre
(Infotv.), illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényre (Taktv.) hivatkozással.

 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a Magyar Export-Import Bank Zrt.
(Eximbank) az összes jogszabályi kötelezettségének, így a nyilvánosságra
hozatali és egyéb adatszolgáltatási kötelezettségének is eleget tesz,
ugyanakkor az Ön által jelzett kötelezettség – az alábbiakban
részletezettek alapján – álláspontunk szerint nem, illetve nem ilyen
formában vonatkozik az Eximbankra.

 

I.

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel
Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (Etv.)
meghatározza az Eximbank tevékenységi körét, ugyanakkor e feladatok
ellátását a törvény nem minősíti közfeladat ellátásának.

 

A jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerveken kívül az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Átvtv.) 5. § (2) bekezdése
általánosságban kimondja, hogy az állami vagyonnal gazdálkodó vagy azzal
rendelkező szerv vagy személy a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
törvény szerinti közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek minősül.

 

Az Ávtv. 1. § (2) bekezdése értelmében állami vagyonnak minősül:

a) az állam tulajdonában lévő dolog, valamint a dolog módjára
hasznosítható természeti erő,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó mindazon vagyon, amely
vonatkozásában törvény az állam kizárólagos tulajdonjogát nevesíti,

c) az állam tulajdonában lévő tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapír,
illetve az államot megillető egyéb társasági részesedés,

d) az államot megillető olyan immateriális, vagyoni értékkel rendelkező
jogosultság, amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít,

e) az állam tulajdonában lévő pénzügyi eszközök.

 

Az Ávtv. idézett rendelkezései vonatkozásában megállapítható, hogy az
Eximbank mint kizárólagos állami tulajdonban lévő társaság a tagsági
jogviszonyt megtestesítő értékpapírjain keresztül ugyan az állami vagyon
körébe esik, maga a társaság azonban nem rendelkezik és nem gazdálkodik
(más) állami vagyonnal.  Az Etv. 1. § (2) bekezdése értelmében az
Eximbankban az állam tulajdonában álló társasági részesedések feletti
tulajdonosi (részvényesi) jogok gyakorlására a külgazdasági ügyekért
felelős miniszter jogosult.

 

 

II.

A hivatkozott Taktv. köztulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó
közzétételi kötelezettségei ugyanakkor irányadóak Bankunkra is. Az ott
meghatározott adatkör azonban különbözik az Ön által kért adatkörtől.
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Taktv. szerinti közzétételi
kötelezettségünknek saját honlapunkon
([1]http://exim.hu/category/hirkozpont/kozze... történő
közzététellel teszünk eleget.

 

 

Kérem, hogy a fent részletezett okokból az Eximbank Infotv. szerinti
tájékoztatási kötelezettségének hiányát tudomásul venni és egyetértéséről
Bankunkat mihamarabb tájékoztatni szíveskedjen.

 

Üdvözlettel:

 

 

Dr. Boros Eszter
vezető jogtanácsos/chief legal counsel

 

Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság / Hungarian
Export-Import Bank Limited Private Company
1065 Budapest, Nagymező utca 46-48.
Tel: +36 1 374-9307
Fax: +36 1 269-4476
E-mail : [2][email address]

Web: [3]www.eximbank.hu

 

FELHÍVÁS AZ ÜZENET BIZALMAS JELLEGÉRE
A jelen üzenetben található információk bizalmasak és titoktartás körébe
tartozhatnak. Kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazott(ak)
használhatják fel. Ha a jelen üzenetnek nem Ön a címzettje, felhívjuk
figyelmét, hogy annak jogosulatlan felhasználása, másolása, terjesztése
vagy a tartalmával való visszaélés szigorúan tilos. Ha a jelen üzenetet
tévedésből kapta, kérjük, haladéktalanul értesítsen bennünket a +36 1 374
9100-as telefonszámon vagy a küldőt e-mailen.

 

PRIVACY AND CONFIDENTIALITY NOTICE
The information contained in this communication is confidential and may be
legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or
entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. If you
are not the intended recipient, you are hereby notified that any
disclosure, copying, or distribution hereof, or action taken in reliance
on the contents of this transmission is strictly prohibited. If you
received this communication in error, please immediately notify us by
telephone at +36 1 374-9100 or e-mail the sender.

 

References

Visible links
1. http://exim.hu/category/hirkozpont/kozze...
2. mailto:[email address]
3. http://www.eximbank.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Magyar Export-Import Bank Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

MNB jövedelmek

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Mittelhauser Pál által

Sasréti Vendégház

A(z) Mecsekerdő Zrt. részére Erdélyi Katalin által

Szerződéslista

A(z) Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére Kovács Ildikó által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei