Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'TÁMOP projekt elszámolás'.

3 . 1 .   R É S Z L E T E S   C S E L E K V É S I   T E R V    
3 . 1 . 1 .   A Z   E L Ő K É S Z Í T É S É N E K   É S   M E G V A L Ó S Í T Á S Á N A K   R É S Z L E T E S   F E L A D A T A I   É S   Ü T E M E Z É S E  

 
 
 
 
2 0
 
   
2 0 1 3  
2 0 1 4  
1 5  
 
 
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
 
Q 1  
 
1   2   3   4  
1   2   3   4  
 
 
E l ő k é s z í t ő  
teljesült 
f e l a d a t o k  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
( M e g v a l ó s í t h a t ó s á g i  
t a n u l m á n y )  

 
 
P r o j e k t m e n e d z s -
teljesült 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
m e n t  
 
 
I p a r i   k e r e s l e t - k í n á l a t i   p r o g r a m  
 
 
 
I g é n y f e l m é r é s i   é s   p i a c k u t a t á s i   a l p r o j e k t  
 
N y m E  
B 1  
N y u g a t - P a n n o n  
   
   
A kereslet – kínálati viszonyok elemzése több síkon zajlott. A 
M e c h a t r o n i k a i  
Nyugat-pannon térség képzési lehetőségeinek felmérése és 
T é r s é g b e n   a   v á l l a l a t i  
feltárása mellett kiemelt szerepet szántunk a térség ipari 
k é p z é s i   k e r e s l e t  
ágazatainak, és gazdasági szereplőinek. Az érintett felek 
k í n á l a t   e l e m z é s e k  
bevonásával kialakítottuk a lehetséges képzési keresleti elvárás 
rendszert, és a felsőoktatás országos, és a térségi tendenciáit 
e l k é s z í t é s e  
alapul véve elemeztük a kínálati oldalt. Ezek összevetése komplex 
( f o g l a l k o z t a t á s ,  
javaslatrendszert eredményezett, amelyet 122 oldalas elemző 
d u á l i s  
szakanyag mutat be.  
e g y ü t t m ű k ö d é s ,   s t b . )  
   
   
   
   
   
   
   
K o n z o r -
B 1  
   
   
A feladat keretében a Nyugat-Pannon Térségben a vállalati 
c i u m i  
képzési és kutatási elvárások kerültek elemzésre, kiemelten érintve 
p a r t n e r    
a duális képzést, valamint a kutatás-fejlesztés szempontjából 
releváns vonatkozásokat is; elemzésre került pályakezdő 
I p a r i   k u t a t á s i  
mérnökkel szembeni elvárás-rendszer. Az elsődleges térségi 
i g é n y e k   f e l m é r é s e  
fókuszból került ki az a 20 cég, melyekkel mélyinterjút szerveztünk, 
aminek eredményeként definiáltuk, hogy a szakmai tudás, mint 
alapelvárás mellett melyek a mérnökképzéssel szembeni vállalati 
elvárások (7 elvárt kompetencia). A feladatot 174 oldalas 
   
   
   
   
   
   
   
összefoglaló dokumentálja 
 
 
  2 
 

N y m E  
A 1  
   
   
Több környező országban – de főleg Ausztriában, 
B 3  
Németországban – zajló ágazati fejlődési főirányok elemzésére 
került sor a feladat ellátása során. Több ágazati klaszter 
H a t á r o n   á t n y ú l ó  
működésének megismerése segített abban, hogy megértsük a 
m e c h a t r o n i k a i  
különböző ipari régiók fejlesztési prioritásait, és az azokhoz történő 
csatlakozás, és illeszkedés lehetőségét. A kidolgozott elképzelések 
e g y ü t t m ű k ö d é s e k  
alapján több javasolt fejlesztési irányt definiáltunk, amelyekhez 75 
f e l m é r é s e  
oldalas konkrét akcióterv is készült annak érdekében, hogy 
nemzetközi szintű együttműködések alakulhassanak ki, és az 
azokban megvalósuló elképzelések a zalaegerszegi 
   
   
   
   
   
   
   
mechatronikai képzést a legszélesebb körben támogathassák.  
K o n z o r -
A 1  
M e c h a t r o n i k a i  
   
   
2013. november 20-án került megrendezésre. Teljesítési 
c i u m i  
B 2  
F o g l a l k o z t a t á s i   F ó r u m  
dokumentáció: Meghívó, program, emlékeztetők, jelenléti ívek, 
p a r t n e r    
( h a z a i   é s   n e m z e t k ö z i  
regisztrációs lapok, kiadvány, sajtócikkek. 
k a p c s o l a t o k k a l )  
   
   
   
   
   
   
   
N y m E  
A 2  
   
   
Az Nyugat-magyarországi Egyetem részéről a már kibocsátott 
-  
A 1 7  
mérnökök, illetve a leendő mérnökökkel szembeni elvárások 
 
felmérése történt meg kérdőíves, illetve interjú formájában. A 
 
B 1  
feladat keretében továbbá 5 db workshop került megrendezésre 
 
B 2  
 
B 2 2  
a duális mechatronikai mérnökképzés kialakításhoz kapcsolódó 
primer kutatás, valamint javaslatrendszer témakörében, egyrészt 
 
intézményi másrészt vállalati meghívottak körében. A workshopok 
eredményeiről és tapasztalatairól egy 39 és egy 76 oldalas 
K o n z o r -
O r s z á g o s  
tanulmány készült. 
B 2  
c i u m i  
m e c h a t r o n i k a i   á g a z a t i  
 
A feladat keretében részletes elemzést végeztünk az érintett 
p a r t n e r    
k é p z é s i   é s   k u t a t á s i  
mérnöki szakterületek tekintetében, áttekintve a különböző 
f e l m é r é s  
mérnöki szakmai területek tartalmát. Rámutattak, hogy a 
gépészmérnök jellegű modern mérnökképzés olyan fontos 
alapvető műszaki kompetenciákat hordoz, amely határozott 
alapot teremt az ipar számára széles spektrumban használható 
mérnökké váláshoz. A zalaegerszegi mérnökképzés tanterve a 
Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem 
gépészmérnök képzésének analógiájára épül, kiegészítve ezt a 
modern mechatronikai mérnöki ismeretekkel, amely így 
   
   
   
   
   
   
   
rugalmasan alakítható szakirányokkal az ipart kiszolgáló optimális 
  3 
 

képzési keretet jelenthet. A feladat során részletes vizsgálatra 
került sor zalaegerszegi mérnökképzés szempontjából 
elsődlegesen releváns 4+1 szakmai intézmény gépészeti-
mechatronikai jellegű képzései, valamint azok gépipari-járműipari-
elektronikai ipari területhez kapcsolódó szellemi kutató műhelyei 
vonatkozásában. A feladatot 140 oldalas összefoglaló 
dokumentálja 
 
 
S z e r v e z e t   é s   k a p c s o l a t f e j l e s z t é s i   p r o g r a m  
 
 
 
G é p i p a r i   é s   M e c h a t r o n i k a i   k é p z é s i   é s   k u t a t á s i  
 
k ö z p o n t   ( G M K K K )   f e j l e s z t é s e   a l p r o j e k t   ( A z  
i n t é z e t e n   b e l ü l   a   j e l e n l e g i   M ű s z a k i   K K K - r a   é p í t v e )  

N y m E  
B 4  
   
   
Elkészült a szervezeti felmérés, mely 12 tényező mentén vizsgálta 
O k t a t á s   é s   k u t a t á s i  
az oktatási és kutatási feladatokat ellátó szervezet(ek) feladatait, 
t e v é k e n y s é g e k  
és amelyek általános képet adtak a lehetséges továbblépéshez. 
( p á r h u z a m o s s á g ,  
A szervezetfejlesztés alapja így a megvalósítandó céloknak 
megfelelő szervezet kialakítását célozta. Figyelembe véve azt a 
s t b . )   f e l m é r é s e ,  
sajátos helyzetet, melyben a jelenlegi intézmény működik, a 
s z e r v e z e t i   m ű k ö d é s  
felmérés a több képzőhelyes, de egységes hálózat és a térségen 
á t v i l á g í t á s  
belüli, több önálló mérnökképzési hely lehetőségét veti össze. 
   
   
   
   
   
   
   
Szervezetfejlesztési tanulmány I. kötet 48. oldal 
N y m E  
B 5  
   
   
Az oktatási és kutatási tevékenységek felméréséhez kapcsolódva 
– lásd előző pont -, annak eredményeire épülve került 
megfogalmazásra az a több alternatívás szervezeti megoldási 
lehetőség, mely alkalmas lehet a továbbiakban a zalai 
mérnökképzés szervezeti összefogására, koordinációjára. A 
S z e r v e z e t -   é s  
Képzési és kutatási központ, mint szervezet kialakítását célzó 
m ű k ö d é s f e j l e s z t é s i  
fejlesztési elképzelések intézményi erőforrásoktól függenek, azok 
t e r v   k i a l a k í t á s a  
megvalósíthatóságát jelentősen befolyásolja, hogy az egyetem 
milyen prioritásokkal képes a működtetésre. A feladatterv úgy lett 
kialakítva, hogy az a későbbiekben is alkalmas a szervezeti 
fejlesztés megvalósítására, így azok késleltetett bevezetése sem 
hátráltatja a projekt eredményeinek teljesülését. 
   
   
   
   
   
   
   
Szervezetfejlesztési tanulmány II. kötet 22. oldal.  
 
 
  4 
 

N y m E  
A 1 8   K é p z é s i   é s   k u t a t á s i          
A feladat keretében elkészült a Gépipari és Mechatronikai Képzési 
A 1 9   m i n ő s é g i r á n y í t á s i  
és Kutatási Központ szervezet és működésfejlesztési akcióterve 15 
oldalas tanulmány, 
illetve Integrált minőségirányítási kézikönyv 
r e n d s z e r e k  
került kidolgozásra és bevezetésre a Gépipari és Mechatronikai 
b e v e z e t é s e  
   
   
   
   
   
   
   
Képzési és Kutatási Központban 34 oldalas tanulmány. 
N y m E  
B 6  
S z e m é l y i   e r ő f o r r á s -      
   
Az elkészült 46. oldalas tanulmány tartalmazza a zalaegerszegi 
B 7  
é s   k o m p e t e n c i a -
mechatronikai mérnökképzés szervezetfejlesztési elképzeléseit, 
B 2 0   f e j l e s z t é s i   a k c i ó  
kompetenciáit (jelenlegi szervezet, partnerkapcsolatok, felvételi 
t e r v   é s   a n n a k  
kampány, a képzést támogató alapítványok, hosszú távú célok) 
b e v e z e t é s e  
részletesen tárgyalva a képzéshez kapcsolódó oktatói és vállalati 
kompetenciákat. 
( f e l m é r é s e k   é s   a  
c é l o k h o z   k a p c s o l ó d ó  
e l v á r á s o k   a l a p j á n )  
   
   
   
   
   
   
   
N y m E  
A 2 0  
   
   
A feladat keretében létrehozásra került egy Moodle-alapú felület, 
 
B 8  
amelyre a projekt keretében kidolgozott logisztikai, illetve duális 
 
műszaki tananyagok feltöltésre kerültek.   
A projekt kiemelkedő jelentőségű és látványos eredménye a 
K o n z o r -
A 1  
c i u m i  
„Made in Zalaegerszeg” kiadvány, amely a térség több mint 20 
p a r t n e r    
vállalatát és vállalkozását, a város felsőoktatási képzéseit, 
felsőoktatást támogató szervezeteit, „tudástérképét”, 
Zalaegerszeg városát, ipari és turisztikai vonzerejét mutatja be a 
város vezetése és az érintett szereplők hálózatos összefogása 
eredményeként. A 25 lapon elkészült, 48 oldalas, oldalanként a 3 
M e c h a t r o n i k a i  
nyelvnek megfelelően 3 hasábos színes kiadvány sikerét mutatja, 
á g a z a t i   t u d á s t á r  
hogy folyamatban van az elektronikus változat város által 
k i a l a k í t á s a  
finanszírozott megjelentetése.  
A feladat eredményét a projekt 3 hálózatos szervezetek 
témakörébe eső kulcsfontosságú indikátor
ának tekintjük, mivel 
ebben fokozatosan alakult ki, és tényleges hozzájárulásokon 
keresztül formálódott a városi önkormányzat és az érintett további 
mintegy 30 szervezet olyan együttműködése, és amely nem 
egyszerűen szándékot fogalmazott meg, hanem a várossal és a 
térséggel kapcsolatban álló személyek számára kézbe vehető, 
átadható, s a későbbiekben folyamatosan megújítható térségi 
együttműködést dokumentál.  
   
   
   
   
   
   
   
 
  5 
 

Megtörtént a hazai és határon túli kutató és fejlesztő helyek 
feltérképezése, és a témalisták tárának elemzése, melyek 
adatbázis formájában összegzésre kerültek egy webes felületen 
N y m E  
A 2 1  
   
   
A Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, 
A 2 2  
Faanyagtudományi és Művészeti Karának két helyszínen történő 
A 2 3  
képzése kihívásokat és lehetőségeket is biztosít számunkra. A 
 
I T   r e n d s z e r  
soproni egyetemen elérhető szolgáltatások Zalaegerszegen 
f e j l e s z t é s i   t e r v  
történő igénybevételének megvalósítására VPN kapcsolatot 
k i a l a k í t á s a  
alakítottunk ki. A különböző műszaki képzéseinkben felhasznált 
oktatási és ügyviteli, tanulmányi szoftverek hatékony felhasználása 
(licenckezelés, jogosultságkezelés) vált lehetővé a VPN 
   
   
   
   
   
   
   
bevezetésével. Teljesítési dokumentáció: 20+31 oldalas tanulmány 
K o n z o r -
A 1 7   I r á n y í t á s i  
   
   
Az irányítási és kontrolling rendszer terve (Gépipari és 
c i u m i  
( c o n t r o l l i n g ,   é s  
Mechatronikai Képzési és Kutatási Központ irányítási rendszer 
p a r t n e r    
t e l j e s í t m é n y  
koncepció) elkészült. Teljesítési dokumentáció: tanulmány 
m e n e d z s m e n t  
r e n d s z e r )   t e r v e k  
e l k é s z í t é s e  
   
   
   
   
   
   
   
 
 
H á l ó z a t f e j l e s z t é s i   a l p r o j e k t   ( F O I )  
 
N y m E  
A 2 7  
   
   
Az Nyugat-magyarországi Egyetem a mechatronika képzésével 
összefüggésben több külföldi egyetemmel vette fel a kapcsolatot. 
Személyes tárgyalások történtek a Gdansk, Skelleftea, Kempten és 
K o n z o r -
B 1  
K a p c s o l a t f e l v é t e l  
Ljubljana felsőoktatási intézményeivel, mely együttműködések az 
c i u m i  
p o t e n c i á l i s  
NymE műszaki szakjain tanuló diákok, ill. oktatók számára 
p a r t n e r    
r e g i o n á l i s ,  
ösztöndíjas tanulási/oktatási lehetőséget jelentenek, illetve az 
intézmények diákokat/oktatókat fogadhatnak. A feladat 
i n t e r r e g i o n á l i s   é s  
eredményeként 3 nemzetközi együttműködési megállapodás 
n e m z e t k ö z i   p a r t n e r -
született: Rosenheim, Kempten, Drezda.  
s z e r v e z e t e k k e l  
 
„Gazdaság és felsőoktatás kapcsolata a Nyugat-dunántúli 
régióban” konferencia megszervezése 2013. november 20-án. 
   
   
   
   
   
   
   
Teljesítési dokumentáció: program, meghívó, jelenléti ív 
K o n z o r -
B 3  
S z e r v e z e t e k   h a z a i  
   
   
A mechatronikai képzés szempontjából releváns egyetemi 
c i u m i  
kutatóhelyek felmérése. Egy több intézményt érintő szervezetbe 
p a r t n e r    
é s   n e m z e t k ö z i  
(Járműipari Felsőoktatási és Kutatási Együttműködés) 2014. január 
h á l ó z a t á n a k  
   
   
   
   
   
   
   
31.-én beléptünk. Teljesítési dokumentáció: csatlakozást igazoló 
  6 
 

f e j l e s z t é s e   ( v á r o s o k  
oklevél 
-   i n t é z m é n y e k  
ö s s z e h a n g o l á s a )  
 
 
M e c h a t r o n i k a i   K é p z é s i   p r o g r a m  
 
 
 
D u á l i s   m e c h a t r o n i k a i   m é r n ö k   k é p z é s   a l p r o j e k t  
 
N y m E  
B 1 1  
   
   
Javaslat készült a duális mechatronikai mérnökképzés 
D u á l i s   k é p z é s  
kialakításának feltételrendszerére. Megfogalmazásra kerültek a 
t a r t a l m á n a k  
képzést meghatározó tényezők, az oktatói bázis, a vállalati bázis, 
k i a l a k í t á s a  
a helyi felsőoktatási intézmények, a közreműködő szervezetek és a 
   
   
   
       
   
   
hallgatói akvizíció. Teljesítési dokumentáció 15 oldalas tanulmány
N y m E  
A 6  
   
   
A feladat keretében felmérésre kerültek a mechatronikai BSc 
képzés tananyagainak elsajátításához kapcsolódó 
K o n z o r -
A 4  
laborkapacitások, dokumentálásra kerültek a meglévő eszközök, 
c i u m i  
és eszközigények, személyes interjúk készültek az egyes 
p a r t n e r    
gyakorlatvezetőkkel, felmérésre kerültek az egyes gyakorlatokhoz 
kapcsolódó oktatói kompetenciák, mind az akadémiai képzési 
területen, mind a vállalati képzési területen.  A feladathoz 
D u á l i s   v á l l a l a t i  
kapcsolódóan duális vállalati együttműködési szerződések kerültek 
e g y ü t t m ű k ö d é s i  
aláírásra. Teljesítési dokumentáció: 35 oldalas tanulmány, 21 db 
r e n d s z e r   f e l á l l í t á s a  
duális vállalati együttműködési szerződés
 
A duális fórum tapasztalatai alapján a kiválasztott zalaegerszegi 
vállalatok szakembereinek bevonásával megvizsgáltuk, hogyan 
lehetne egy-egy vállalathoz több hallgatót elhelyezni, illetve 
hogyan tudjuk kezelni, hogy a vállalatok eltérő termelési 
profilokkal rendelkeznek. Teljesítési dokumentáció: 26 db 
   
   
   
       
   
   
együttműködési megállapodás 
N y m E  
A 3  
   
   
Külföldi tapasztalatok összegyűjtése után a Magyarországon 
használható jó gyakorlatok összegyűjtése történt meg. A 
D u á l i s   a k v i z í c i ó s  
kiértékelés után az eredmények hasznosítása kerültek részben a 
f o l y a m a t   k i a l a k í t á s a  
kommunikációs anyagokban, részben az internetes portálokon az 
akvizíciós folyamat hatékonyabbá tételének érdekében. Teljesítési 
   
   
   
       
   
   
dokumentáció: 17 oldalas tanulmány 
N y m E  
A 7  
D u á l i s   k é p z é s h e z  
   
   
A feladat keretében a kidolgozásra került a mechatronikai mérnök 
A 8  
k a p c s o l ó d ó  
alapszak duális képzésének szabályzata 10 oldal terjedelemben, 
i n t é z m é n y i   m ű k ö d é s  
   
   
   
       
   
   
mely definiálja a duális vállalati képzést, meghatározza a duális 
  7 
 

f o l y a m a t a i n a k  
képzés időbeosztását, a duális képzésben való részvétel feltételeit, 
k i a l a k í t á s a ,   é s  
a képzésben szereplők jogviszonyát, a vállalati mentorokat, 
b e v e z e t é s e  
egyetemi részről a konzulenseket, illetve az ellenőrzést, a duális 
képzésben részvevő hallgatók tantárgyainak teljesítését, illetve a 
duális rendszerben történő be- illetve kilépés módját.  Elkészült a 
duális képzéshez kapcsolódó tanrend
N y m E  
A 9  
   
   
A feladat részeként kialakításra és megfogalmazásra került a 
B 1 2   D u á l i s   t a n a n y a g  
tervezett duális műszaki tananyagok listája, a tananyagot 
B 2 1  
kidolgozók köre, illetve kijelölésre kerültek a lektorok. A feladat 
f e j l e s z t é s e   é s  
eredményeként összesen 29 db a duális mechatronikai 
d i g i t a l i z á l á s a  
mérnökképzést támogató tananyag készült el, 23 db PPT összesen 
   
   
   
       
   
   
7680 dia, illetve 6 jegyzet összesen 641 oldal terjedelemben.                         
N y m E  
A 1 1   D u á l i s   k é p z é s  
   
   
Elkészült a javaslat a duális mechatronikai mérnökképzés 
A 1 2   g y a k o r l a t i  
gyakorlati képzőhelyének fejlesztési tervére. Meghatározásra került 
B 1 3   f e l t é t e l r e n d s z e r é n e k  
a fejlesztési irány vállalati és intézményi oldalról is, továbbá a 
e l ő k é s z í t é s e ,  
gyakorlati képzőhelyek minősítése, bevezető és évközi ellenőrzése, 
m e g t e r v e z é s e  
   
   
   
       
   
   
akkreditációja. Teljesítési dokumentáció: 11 oldalas javaslat
K o n z o r -
A 2  
D u á l i s   k é p z é s  
   
   
Elkészült az adaptációs tanulmány, a teljes 
c i u m i  
t a p a s z t a l a t a i n a k  
programdokumentáció, valamint lebonyolításra került a pilot 
p a r t n e r    
a l k a l m a z á s a   a  
félév. Teljesítési dokumentáció: tanulmány, képzési 
m e n e d z s m e n t   t í p u s ú  
dokumentációk (képzésleírás, napló, programkönyvek). 
k é p z é s e k b e n  
   
   
   
       
   
   
N y m E  
A 1 0   D u á l i s   i d e g e n  
   
   
Az idegen nyelvű képzés népszerűsítéséhez kapcsolódóan 
n y e l v ű   k é p z é s  
elkészült egy 14 oldalas angol nyelvű képzésismertető. Továbbá a 
b e i n d í t á s a   ( a  
mechatronikai mérnökképzésben oktatott tantárgyak közül 6 db 
h á l ó z a t i   é s   h a t á r o n  
tantárgy idegen nyelvű tantárgyleírása is elkészült, ezek a tárgyak 
á t n y ú l ó  
a külföldi hallgatók számára a kari honlapon meghirdetésre 
kerültek. 
e g y ü t t m ű k ö d é s e k r e  
a l a p o z v a )  
   
   
   
       
   
   
N y m E  
A 3  
K ü l f ö l d i  
   
   
A Nyugat-magyarországi Egyetem a feladat előkészítési 
A 4  
v e n d é g h a l l g a t ó k  
szakaszában a külföldi egyetemek akvizíciós gyakorlatával 
B 2 3  
kapcsolatos felmérést végzett (396 oldalas tanulmány). Ez alapján 
b e v o n z á s a ,  
   
   
   
   
   
   
   
  8 
 

K o n z o r -
A 1  
a k v i z í c i ó s   a k c i ó t e r v  
készült el az akvizíciós terv, mely meghatározza a kommunikációs 
c i u m i  
A 2  
k é s z í t é s e  
célokat, bemutatja a célcsoportokat, kommunikációs 
p a r t n e r    
csatornákat, a megjelenést. Részletesen foglalkozik a 
kommunikációs eszközökkel (nyomdai termékek, online marketing, 
 
 
public relations, rendezvények, események, gerillamarketing). 
Meghatározza a kommunikációs ütemtervet. Teljesítési 
dokumentáció: 176 oldalas akvizíciós terv
 
Kutatási eszközök kialakítása 2013. november 1. – 2013. december 
31. Alátámasztó dokumentum: magyar és angol nyelvű kérdőívek, 
hallgatói  megkérdezést  előkészítő  interjú  +  kapcsolódó  szakmai 
beszámolók.  Külföldi  hallgatók  körében  végzett  felmérés  2013. 
október-november.  Alátámasztó  dokumentum:  szolgáltató  által 
készített elektronikus adatbázis.  
Kapcsolódó 
feladatok: 
koncepció 
megalapozása, 
kutatásvezetés,  szakmai  konzultáció,  helyzetértékelés.  2013. 
szeptember  1.  –  2014.  április  30.  Alátámasztó  dokumentumok: 
kutatási  koncepció  akvizícióra,  ország-tanulmány  készítési 
koncepció,  kutatási  munkaanyag  külföldi  hallgatók  körében 
végzett megkérdezéshez + kapcsolódó szakmai beszámolók.  
2014. április zalaegerszegi akvizíciós hét szervezése: német diákok 
meghívása, szakmai programok. 
2015. június külföldi hallgatókra irányuló akvizíciós terv ismertetése 
a Maribori Egyetemen, hallgatótoborzás 
 
Javaslatot fogalmaztunk meg a konzorcium felé (2013.09.19-i ülés) 
a projektben tervezett feladat gyakorlati megvalósítására 
vonatkozóan. Ennek megfelelően a konzorciumi partnerekkel 
közösen elkezdődött az ún. „akvizíciós hét” programjának 
kidolgozása és előkészítése, majd megtörtént a megvalósítása is. 
Az akvizíciós terv lényegét 32 oldalas tényszerű összefoglalóban 
fogalmaztuk meg 
K o n z o r -
B 4  
R e n d s z e r e s   D u á l i s  
   
   
Duális hallgatói fórum időpontok: 2014. március 19. és 2015. 
c i u m i  
B 5  
H a l l g a t ó i   F ó r u m  
március 24. Teljesítési dokumentáció: meghívó, program, 
p a r t n e r    
m e g s z e r v e z é s e ,  
forgatókönyv, regisztrációs lap, sajtócikkek. 
t a p a s z t a l a t c s e r e  
m á s   d u á l i s  
   
   
   
   
   
   
   
  9 
 

k é p z é s b e n   r é s z t v e v ő  
h a l l g a t ó k k a l ,  
o k t a t ó k k a l ,   é s  
v á l l a l a t i  
s z a k e m b e r e k k e l  
N y m E  
A 1 4  
   
A feladat keretében megfogalmazásra kerültek a felsőoktatás 
különböző gyakorlati programjai (szakkörök, TDK, ipari kutatási 
projektek, gyakornoki rendszerek, szakmai gyakorlatok, külföldi 
gyakorlatok, mentorrendszer), a gyakorlati tapasztalatok 
fejlesztésében élenjáró egyes potenciális ipari partnerek hallgatói 
gyakorlati lehetőségei.  Kialakításra került az egyes tantárgyakhoz 
K o n z o r -
B 8  
H a l l g a t ó k   g y a k o r l a t i  
kapcsolódó gyakorlati foglalkozások menete, illetve a tanulmány 
c i u m i  
t a p a s z t a l a t a i n a k  
bemutatja a kialakításra került hallgatói gyakorlati műhelylabort.  
p a r t n e r    
f e j l e s z t é s e  
Teljesítési dokumentáció: 26 oldalas tanulmány 
 
Megszervezésre került 25 fő diákokkal szakmai tapasztalatgyűjtés 
FAKUMA műanyagipari szakkiállításon 2014.10.16-17-én. A diákok 
az összegyűjtött információkat egy tapasztalatcsere keretében 
adták elő diáktársaiknak. A programot 24 oldalas összefoglaló 
   
   
   
   
   
   
   
   
dokumentálja 
K o n z o r -
B 5  
   
   
Mechatronikai Kutatások Fóruma konferencia keretében. A 
c i u m i  
műszaki hallgatók és ipari partnerek számára szervezett 
p a r t n e r    
rendezvény célja a mobilitáshoz kapcsolódó érdekes fejlesztések, 
H a t á r m e n t i   m ű s z a k i  
kutatások bemutatása; nemzetközi szinten is elismert 
szakemberektől. A konferencián felvezetett témakörök alapján 
h a l l g a t ó k  
megvalósításra került egy szakmai rendezvény is, amely a 
t a l á l k o z ó j a  
nemzetközi E-VIA programhoz kapcsolódóan a műszaki szakmákat 
népszerűsítő célzott program volt, ezáltal is illeszkedve a projekt 
célkitűzéseihez. A programot 19 oldalas összefoglaló 
   
   
   
   
   
   
   
dokumentálja 
 
 
M é r n ö k   m e n e d z s m e n t   t u d á s t á r   p r o g r a m  
 
N y m E  
A 5  
M ű s z a k i  
   
   
A feladat teljesítése két irányból valósult meg. Kiindulópontokat 
B 2 5   t u d á s k ö z p o n t  
jelentettek az A3 és A4 feladatok keretében végzett nemzetközi 
felmérési eredmények, másrészt a térségi vállalatokkal folytatott 
f e j l e s z t é s e   -  
K+F egyeztetések. E pont előkészítéseként készült továbbá egy 
n e m z e t k ö z i  
   
   
   
   
   
   
   
oldalas dokumentum a térségi feltételek felméréséről, végül a 
  10 
 

e g y ü t t m ű k ö d é s e k b e
feladat keretében kerültek meghatározásra a B16 feladatban 
n   t ö r t é n ő   m é r n ö k  
elvégzett K+F feladatok. A K+F feladatok előkészítik, hogy a 
m e n e d z s m e n t  
mechatronikai képzési háttér milyen módon válhat egy térségi 
e g y ü t t m ű k ö d é s e k  
tudásközpont meghatározó részévé. A tevékenység eredményeit 
f e j l e s z t é s e  
a zárókonferenciát követő K+F workshop foglalta össze. A 
workshop-on előadások hangzottak el részben a javasolt K+F 
( C E N T R O P E   K ö z é p -
főirányról, az egyes témakörökben a B16 feladat keretében elért 
e u r ó p a i   R é g i ó  
eredményekről, valamint a GINOP pályázatokra való felkészülési 
k e r e t é b e n   n é g y  
lehetőségekről.  
o r s z á g ,   C s e h o r s z á g ,  
Teljesítési dokumentáció: 6 előadás prezentáció.  
S z l o v á k i a ,   A u s z t r i a  
é s   M a g y a r o r s z á g  
h a t á r   m e n t i  
t a r t o m á n y a i ,   m e g y é i  
é s   v á r o s a i  
m ű k ö d n e k   e g y ü t t   -  
G y ő r - M o s o n - S o p r o n  
é s   V a s   m e g y e )  
K o n z o r -
A 5  
V á l l a l k o z ó   i s m e r e t e k      
   
BGF részéről a vállalkozói ismeretek modul üzleti modellje 
c i u m i  
A 6  
s z o l g á l t a t á s  
kidolgozva, tanulmány formájában. A hallgatók toborzása, a 
p a r t n e r    
A 7  
r e n d s z e r é n e k  
forgatókönyv, valamint a tananyagok és e-learning tananyagok 
A 8  
f e j l e s z t é s e  
készültek. Teljesítési dokumentáció: tanulmány, tananyagok. 
A 9  
( i n n o v á c i ó  
 
B 9  
m e n e d z s m e n t ,  
p r o j e k t  
m e n e d z s m e n t  
v á l l a l k o z á s f e j l e s z t é s  
s t b . )   k é p z é s e k ,  
t r é n i n g s o r o z a t ,  
s z a b a d e g y e t e m  
h a l l g a t ó k   s z á m á r a  
   
   
   
       
   
   
 
 
  11 
 

 
 
L o g i s z t i k a i   m é r n ö k   k é p z é s i   s z a k  
 
l é t r e h o z á s a   a l p r o j e k t   B s c  
N y m E  
A 1 1  
   
   
A feladat során kidolgozásra került a logisztikai mérnök BSc szak 
mintatanterve
. Azonban igazodva a logisztikai szakemberek iránti 
B s c   s z a k i n d í t á s  
megnövekedett és sürgős ipari igényhez a PIB jóváhagyásával 
a k k r e d i t á c i ó s   a n y a g  
első körben nem egy új BSc képzést indítottunk, hanem a már 
e l k é s z í t é s e  
meglévő mechatronikai mérnökképzésünkhöz dolgoztunk ki egy 
üzemi logisztikai specializációt. A specializáció a Kari Tanács által 
   
       
       
       
elfogadásra került.  
N y m E  
A 1 2   A k k r e d i t á c i ó  
   
   
Előző ponthoz csatlakozik. Konkrét akkreditáció nem történt, mivel 
e l i n d í t á s a  
   
       
       
       
nem új BSc képzést, hanem specializációt indítottunk. 
N y m E  
A 1 3  
   
   
A logisztikai mérnök BSc mintatanterve elkészült, a fentiekben 
B 1 4  
részletezett okok miatt a képzés ilyen formában nem indult el. 
B 1 5   L o g i s z t i k a i   m é r n ö k  
Helyette egy logisztikai specializáció került kidolgozásra 10 
B S c   t a n a n y a g  
tantárggyal 40 kredit értékben. Ehhez kapcsolódóan 7 
f e j l e s z t é s  
tantárgyhoz új tananyag készült, mely a projekt egyik indikátora. 
Teljesítési dokumentáció: specializáció mintatanterv, 7 db 
   
       
       
       
tananyag. 
K o n z o r -
A 3  
   
   
A BGF a PIB ülésen elhangzottakkal összhangban az MSc szak 
c i u m i  
A 4  
M s c   l o g i s z t i k a i   s z a k  
bevezetését elhalasztja, viszont meglévő képzésére alapozva 
p a r t n e r    
b e v e z e t é s é n e k  
logisztikai specializációt (informatikai, illetve gazdasági súlypontú) 
e l ő k é s z í t é s e  
indítását tervezi.  Jelenleg a specializáció 5 db tananyagának 
   
       
       
       
fejlesztése történt meg. Teljesítési dokumentáció: tananyagok 
K o n z o r -
A 3  
L o g i s z t i k a i   s z a k  
   
   
Logisztika továbbképzési szak keretében 5 db tananyag került 
c i u m i  
A 4  
t o v á b b k é p z é s i  
kidolgozásra. Teljesítési dokumentáció: tananyagok 
p a r t n e r    
p r o g r a m   k i d o l g o z á s a  
   
       
       
       
 
 
M ű s z a k i   s z a k o k t a t ó i   k é p z é s  
 
a l p r o j e k t  
N y m E  
A 1 1   M ű s z a k i   s z a k o k t a t ó k      
   
A feladat keretében elkészült a mérnökpedagógiai szakirányú 
A 1 2   k é p z é s i  
továbbképzés szak szakindítási anyaga 29 oldal, részletes program 
p r o g r a m j á n a k  
a Képzők Képzése továbbképzési szakokhoz 89 oldal, szakirányú 
k i d o l g o z á s a   a  
továbbképzési szak, iskolai és vállalati szakoktatók részére 12 oldal
v á l l a l a t o k k a l  
szakirányú továbbképzési szak szakelméleti tanárok 10 oldal
e g y ü t t m ű k ö d v e  
   
       
       
       
 
 
  12 
 

N y m E  
A 1 5  
   
   
A feladat keretében elkészült a műszaki szakoktató szak 
S z a k o k t a t ó i   k é p z é s i  
A 1 6  
gépész/mechatronikai szakirány szakindítási anyag140 oldal 
t a n a n y a g   k i d o l g o z á s a  
terjedelemben, illetve egy háttértanulmány a Műszaki szakoktató 
v á l l a l a t i  
szak és a Képzők képzése fejlesztésének szakmai-tudományos
e g y ü t t m ű k ö d é s b e n  
 
   
       
       
       
hátteréhez kapcsolódóan 42 oldal terjedelemben.  
 
 
Á g a z a t i   K + F   e g y ü t t m ű k ö d é s e k   p r o g r a m  
 
 
 
M e c h a t r o n i k a i   K + F   f e j l e s z t é s i   a l p r o j e k t  
 
N y m E  
B 1 0  
   
   
A duális mechatronikai mérnökképzés kialakításához kapcsolódó 
primer kutatás, valamint javaslatrendszer került kidolgozása (74 
oldalas tanulmány
), melynek részei:   
1. K+F tevékenységek disszeminációs folyamatának kialakítása 
2. az Együttműködést támogató külső kommunikációmegvalósítása 
3. a Hálózati együttműködések disszeminációjának fejlesztése 
 
A feladat során a következő 5 fő témában gyűjtöttünk anyagokat: 
1. Térség 
K o n z o r -
A 4  
1.1 Elsődleges térség, Zala és Vas Megye: innovációs statisztikák, 
c i u m i  
A 5  
trendek; demográfiai trendek; életminőség 
p a r t n e r    
A 6  
1.2 Másodlagos térség, határon átnyúló, illetve Győrig és 
A 7  
Veszprémig kiterjedő térségek: városok, cégek, intézmények, 
V á l l a l a t i   k u t a t á s i  
infrastruktúrák feltérképezése 
i g é n y e k r e   s z a b o t t  
2. Európai K+F/Innovációs rendszer 
  
k u t a t á s   f e j l e s z t é s i  
 2.1 Európai, országos, regionális K+F+I politika, stratégia: a kutatás-
s t r a t é g i a   k i a l a k í t á s a  
fejlesztési és innovációs stratégiák, politikák 
 2.2 Jogi K+F+I háttér: definíciók, jogszabályok 
3. Szereplők 
 
3.1 Vállalkozások: piaci elemzések 
3.2 Elsődleges piac: országos összehasonlítások 
 3.3 Oktatási Intézmények: országos és külföldi intézmények, oktatók 
4. Globális tendenciák    
4.1 Trendek a világban: ágazatok, termékek, technológiák 
5. Tudás menedzselése 
5.1 Módszertan: tudásmenedzsment 
A feladatot a témában összegyűjtött mintegy félszáz file, anyag 
alapján 69 oldalas összefoglaló dokumentálja. 
Ipari partneri kör kialakítása: A feladat keretében 20 céggel történt 
   
       
   
   
       
kapcsolatfelvétel a duális képzés tartalmának kialakításához, 
  13 
 

továbbá 10 cég került megkeresésre és a K+F stratégia részeként 
közös kutatás-fejlesztési témák azonosítása érdekében.  
A K+F stratégia kapcsolatfelvételének eredményeként 26 
vállalkozással történt együttműködési megállapodás megkötése. 
N y m E  
B 1 6  
   
   
NymE:  A  feladat  célja  az  volt,  hogy  a  zalaegerszegi  vállalatok 
számára  bemutatott  mintaprojektek  illusztrációt  jelentsenek  az 
A5/B25  feladatok  keretében  megcélzott  műszaki  tudásközpont 
létrehozáshoz.  A  témakörben  nemzetközi  szinten  kulcsirány  az 
Európában  Industry  4.0-nak,  az  USA-ban  Industrial  Internet-nek 
nevezett terület, amely az informatika Internet of Things (IoT), Cloud, 
valamint  BigData  területeit  integrálja.  Az  A5  és  B25  feladatokban 
K o n z o r -
B 4  
c i u m i  
meghatározott  5  mintaprojekt  a  térségben  meghatározó 
p a r t n e r    
Flextronics,  a  GE  és  a  Zalavíz  Zrt.  vállalatokhoz,  a  MouldTech 
vállalathoz  és  egy  alternatív  energetikai  szempontból  érdekes 
soproni  geotermikus  rendszerhez  kapcsolódtak.    Az  elkészült 
mintarendszerek  az  érintettek  számára  bemutatták  az  informatika 
és  a  mechatronika  összekapcsolásából  származó  potenciális 
K + F   t é m a t e r v e k  
előnyöket.  A  projekt  eredményeit  –  az  érintett  vállalatoknál  is 
m e g h a t á r o z á s a  
bemutatott  és  részben  használatba  vett  –  4  darab,  összesen  138 
( p r o j e k t e n k é n t  
oldalas projektdokumentáció és 4 db, a projekthez kapcsolódóan 
k u t a t á s i   t e r v -
elkészült önálló laboratóriumi beszámoló tartalmazza. Több létrejött 
k é s z í t é s )  
eredményt  az  érintett  vállalatok  azóta  is  használnak,  így  a  Zalavíz 
Zrt-nél december 10-én részletes egyeztetés is történt a kidolgozott 
eredmények további hasznosítására.  
A  feladat  során  10  projekt  előkészítése  történt  meg,  a  következő 
témákban: 
 
Innovatív  technológiai  megoldások  a  versenyképesség 
növelésére és a gyártásközi folyamatok optimalizálására 
 
Bevonatos  kötőelemekhez  kapcsolódó  innovatív  vizsgálati 
módszerek kidolgozása és termékfejlesztés 
 
A  jövő  fejlesztési  irányainak  kutatási  összefoglalója,  a 
fenntarthatóság  és  energia  hatékonyság  szemszögéből 
vizsgálva 
   
       
   
   
       
 
Megmunkálási  technológiákhoz  kapcsolódó  komplex 
  14 
 

problémák  kutatásai  –  Lemezhajlítás,  szerszámgépek 
ütközésvizsgálata, finomsugaras plazmavágás 
 
Újszerű  lebomló  anyagok  alkalmazása  a  terméktervezés 
során 
 
Közösségi mobilitást támogató alternatív megoldások 
 
Műszaki kutatási témák 
Teljesítési  dokumentáció:  A  feladatot  közel  800  oldalnyi 
projektanyag dokumentálja 
N y m E  
B 3 0  
   
   
NymE: A feladat célja az volt, hogy javaslatot tegyen a nemzetközi 
partnereken keresztüli meghirdetések rendszerére vonatkozóan és 4 
db külföldi megjelenést határozzon meg. A 4 külföldi megjelenés: a 
Drezdai  Műszaki  Egyetem  honlapja,  a  Római  Sapienza  Egyetem 
K o n z o r -
A 3  
Facebook  honlapja,  Erasmus  Valencia  program  részeként 
c i u m i  
facebook 
oldala, 
Helsinki 
Egyetem 
honlapja. 
Teljesítési 
p a r t n e r    
dokumentáció: 21 oldalas tanulmány, 4 megjelenéssel
A feladat keretében elvégeztük az eddig „érintetlen” határon 
I l l e s z k e d é s  
átnyúló mechatronikai együttműködések felmérését a határon túli 
n e m z e t k ö z i   é s  
egyetemek oktatási és kutatási tevékenységeinek és a témában 
k l a s z t e r   h á l ó z a t o k  
érintett szervezetek feltérképezésével, konkrétan 13 intézményre 
t e v é k e n y s é g e i b e  
kiterjedően. A nemzetközi oktatási és kutatási helyek feltérképezése 
mellett megvizsgáltuk a hazai műszaki tudományterületet 
meghatározó 4 intézményi K+F tudásbázist, mivel az oktatás mellett 
működő kutatás-fejlesztés tekintetében a velük való együttműködés 
kiemelkedő fontosságú. 
Ezen túlmenően az elmúlt időszakban a Maribori Egyetem Műszaki 
Karával, és az ACS-el, a Szlovén Autóipari Klaszterrel személyesen is 
felvettük a kapcsolatot és jelenleg egy hosszabb távú 
együttműködés lehetőségén dolgozunk. 
   
       
   
   
       
A feladatot 120 oldalas összefoglaló dokumentálja 
N y m E  
B 1 9  
   
   
NymE: Primer kutatás készült, melynek témája a hazai duális képzési 
K + F   d i s s z e m i n á c i ó s  
rendszerek feltérképezése 12 oldalas összefoglaló keretében. Erre 
t e v é k e n y s é g  
épülve 5 db workshop-ot tartottunk a mechatronikai duális képzés 
m e g t e r v e z é s e   é s  
feltételrendszerének kialakítását célzó, a gyakorlati képzőhelyek 
e l ő k é s z í t é s e  
beazonosítását meghatározó felmérés végrehajtásához 
   
       
   
   
       
kapcsolódóan. A workshop-ok eredménye egy 26 oldalas záró 
  15 
 

K o n z o r -
B 3  
( r e n d e z v é n y e k ,  
dokumentumban került összegzésre. 
c i u m i  
k o n f e r e n c i á k ,   w s -
 
p a r t n e r    
o k )  
A feladat keretében meghirdetett 2 napos Mérnök Szeminárium 
című programot azzal a céllal szerveztük, hogy a mérnökhallgatók 
számára a szakma fontosságát hirdessük és elősegítsük a képzés 
gyakorlatorientált fejlődését. A rendezvény teljes egészében angol 
nyelven zajlott. A nemzetközi meghirdetésű rendezvény a 
zalaegerszegi mérnökképzés duális hallgatóinak, a duális képzés 
kapcsán együttműködő egyetemek, valamint külföldi partnerek 
bevonásával valósult meg. 
A 13 előadás hazai és külföldi előadóktól 49 fő előtt hangzott el 
angol nyelven, melyek közül többen is a TDK-s munkájukat mutatták 
be a hallgatóknak, illetve egymásnak. A programról 15 oldalas 
összefoglaló
 készült. 
 
Hagyományteremtő szándékkal és az előzővel megegyező céllal 
2014. november 10-12-én második alkalommal is megrendezésre 
került a Mérnök Szeminárium. A 14 előadás magyar és külföldi 
előadóktól hangzott el, amelyet 4 egyetem diákjai követtek 
nyomon. A programról 16 oldalas összefoglaló készült: 
 
 
I n t é z m é n y k ö z i  
 
s z o l g á l t a t á s f e j l e s z t é s i   p r o g r a m  
 
 
B e l s ő   h a l l g a t ó i   s z o l g á l t a t á s o k  
 
a l p r o j e k t  
K o n z o r -
A 1 0  
   
   
   
   
   
A feladat keretében a hazai és külföldi alumni-gyakorlat felmérése 
c i u m i  
A 1 1   A l u m n i  
megtörtént, tanulmány elkészült. A vezetői interjúk és vezetői 
p a r t n e r    
B 1  
s z o l g á l t a t á s o k  
workshop megtörtént (PPT). Az alumni stratégia bevezetése, a 
B 2  
k o m p l e x   f e j l e s z t é s e  
működő alumni szervezet és rendszer kialakítása megtörtént. 
   
   
   
   
Teljesítési dokumentáció: tanulmány, PPT 
K o n z o r -
A 1 2  
   
   
Elemzésmódszertani résztanulmány elkészült, a kari kiadvány 
c i u m i  
K o o r d i n á l t  
B 3  
elkészült. 
p a r t n e r    
i n t é z m é n y k ö z i   D P R  
B 4  
f e j l e s z t é s  
B 5  
   
       
   
   
       
K o n z o r -
A 1 3  
   
   
   
       
VIR fejlesztési rendszerterv elkészült. Adatszolgáltatás fejlesztésére 
c i u m i  
I n t é z m é n y i   V I R  
A 1 4  
vonatkozó beszámoló készült el.  
p a r t n e r    
f e j l e s z t é s e  
B 6  
   
   
       
  16 
 

K o n z o r -
A 1 5   H a l l g a t ó i   é l e t ú t  
   
   
Karrieriroda és karrierszervezet került létrehozásra. Az ezzel 
c i u m i  
A 1 6   t á m o g a t ó  
kapcsolatos helyzetfelmérési résztanulmány elkészült. 
p a r t n e r    
B 8  
s z o l g á l t a t á s o k  
B 1 0   f e j l e s z t é s e   a   k a r r i e r  
i r o d á k  
e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k  
k i a l a k í t á s á v a l  
   
       
   
   
       
 
 
B e l s ő   o k t a t ó i   s z o l g á l t a t á s o k  
 
a l p r o j e k t  
K o n z o r -
A 2  
Kapcsolódó szakirodalom-kutatás: 2013. május 1. - 2013. december 
c i u m i  
B 1  
31. lezárult, megvalósult. Alátámasztó dokumentum: a résztvevő 
p a r t n e r    
B 2  
kollégák munkaköri leírás kiegészítése, a feladat elvégzéséről 
B 3  
vezetett munkaidő nyilvántartások, szakirodalmi listák.  
B 4  
Képzési és tanácsadási kézikönyvek kidolgozása (4 db): 2013. 
december 15- 2014. március 1. Státus: megvalósult. A kézikönyvek 
B 6  
elérhetők az alábbi honlapról: 
E g é s z s é g k ö z p o n t ú  
http://tamop.etk.pte.hu/tamop_4_1_1_C/ 
Személyes tudásátadási és tanácsadási tevékenység: 
s z o l g á l t a t á s o k  

honlap  tervezése,  előkészítése,  létrehozása,  szakmai 
b e v e z e t é s e   a z  
anyagok feltöltése, az online tanácsadásra való felkészülés. 
o k t a t ó k   s z á m á r a  
2013. május 1. - 2013. december 31. Státus: megvalósult, a 
honlap elérhető karunk oldaláról, illetve a projekt oldaláról. 
A honlap címe: http://tamop.etk.pte.hu/tamop_4_1_1_C/ 
alátámasztó  dokumentum  a  résztvevő kollégák  vonatkozó 
munkaköri leírás kiegészítése, munkaidő nyilvántartása.  

a  honlap  szerkesztése  2014.  január  1-  2015.  július  15. 
Alátámasztó dokumentum: havi szakmai beszámoló 
a személyes tanácsadás 2014. február 1- 2015. július 15. Alátámasztó 
   
   
   
       
   
   
       
dokumentum: fotók és jelenléti ívek a megvalósult tanácsadásról 
K o n z o r -
A 3  
Tréningtematikák és kapcsolódó módszertani segédletek 
c i u m i  
A 4  
kidolgozása (4 db) 2013. december 15- 2014. április 30. Státus: 
p a r t n e r    
A 5  
T r é n i n g s z o l g á l t a -
megvalósult. Elérhetők az alábbi honlapról: 
B 1  
t á s o k    
http://tamop.etk.pte.hu/tamop_4_1_1_C/ 
B 5  
Tréningek megtartása (12 db) 2014. június 20- 2014. július 31. 
   
   
   
       
   
   
       
Alátámasztó dokumentum: jelenléti ívek, tanúsítványok 
 
 
  17 
 

 
 
V á l l a l a t i   s z o l g á l t a t á s o k   a l p r o j e k t  
 
K o n z o r -
A 2  
Szolgáltatási igény és követelményjegyzék kidolgozása: kapcsolódó 
c i u m i  
V á l l a l k o z á s i  
A 3  
megkérdezéses vizsgálatok irányítása, lefolytatása, igényfelmérés, 
p a r t n e r    
s z o l g á l t a t á s i  
A 4  
tanulmányírás, mélyinterjúk, elemzések készítése 2013. szeptember 
i g é n y e k ,   é s  
B 2  
1. – 2013. december 31. Alátámasztó dokumentumok: kérdőív, 
k ö v e t e l m é n y  
B 3  
mélyinterjú kérdéskatalógus, tanulmány a mélyinterjúk 
j e g y z é k ,   i l l e t v e  
tapasztalatairól, szolgáltató által elkészített elektronikus adatbázis, 
B 4  
s z o l g á l t a t á s i  
tanulmány + kapcsolódó szakmai beszámolók.  
k é z i k ö n y v e k  
Szolgáltatási kézikönyvek kidolgozása (6 db) 2014. június 9- 2014. 
k i d o l g o z á s a  
július 14. Elérhetők az alábbi honlapról: 
   
   
   
       
   
   
       
http://tamop.etk.pte.hu/tamop_4_1_1_C/ 
K o n z o r -
A 3  
V á l l a l k o z á s o k  
Vállalkozások egészségtudatos erőforrás fejlesztési programjának 
c i u m i  
A 5  
e g é s z s é g t u d a t o s  
kidolgozása 2014. augusztus 15- 2014. december 15. Alátámasztó 
p a r t n e r    
A 6  
e r ő f o r r á s   f e j l e s z t é s i  
dokumentum: havi szakmai beszámoló, elkészült tanulmány 
B 4  
p r o g r a m j a i n a k ,   r ö v i d  
Képzési tematikák kidolgozása (6 db) 2014. szeptember 1- 2014. 
B 5  
i d e j ű   k é p z é s e i n e k  
október 31. Elérhetők az alábbi honlapról: 
http://tamop.etk.pte.hu/tamop_4_1_1_C/ 
B 6  
k i d o l g o z á s a  
Képzők képzése tréningek megtartása (6 db) 2015. március-április 
   
   
   
       
   
   
       
Alátámasztó dokumentum: jelenléti ívek, tanúsítványok 
 
 
I n t é z m é n y e k   e g y ü t t m ű k ö d é s -
 
f e j l e s z t é s i   p r o g r a m j a  
 
 
K ö z ö s   k o m m u n i k á c i ó   f e j l e s z t é s  
 
a l p r o j e k t  
N y m E  
B 2 4   K ö z ö s   p o r t á l  
   
   
Kifejlesztettünk és elindítottunk egy közös oktatói hallgatói webes 
B 2 6   f e j l e s z t é s   ( h a z a i   é s  
felületet. Elkészült a zalaegerszegi mechatronikai mérnökképzés 
B 2 7   n e m z e t k ö z i   h a l l g a t ó i  
önálló facebook oldala. A projekt konzorciumi partnerei számára 
é s   k u t a t ó i   e l é r é s e k  
egy közös webes felület készült.  
é r d e k é b e n )  
   
       
   
   
       
N y m E  
A 2 4   K ö z ö s ,   h á l ó z a t i  
   
   
Az elkészült 79 oldalas tanulmány foglalkozik a közös pályázati 
B 9  
e l v e k r e   é p ü l ő  
tevékenység intézményesítésével, összehangolásával, a pályázati 
k o m m u n i k á c i ó s  
információs rendszer prioritásaival, javaslatokat tesz a belső 
s t r a t é g i a   é s   a k c i ó  
kommunikációra. 
t e r v   k i a l a k í t á s a  
   
       
   
   
       
 
 
 
  18 
 

N y m E  
B 1 7   M o b i l   a l k a l m a z á s o k  
   
   
5 db mobilalkalmazás kifejlesztése (diary alkalmazás, GPS 
f e j l e s z t é s e  
alkalmazás, duális képzési információk, duális partnervállalatok, 
( b e i s k o l á z á s  
zalaegerszegi campus térkép), illetve dokumentálása (29, 9, 6 
t á m o g a t ó  
oldalas dokumentumok) történt meg.  
m e g o l d á s o k )  
   
       
   
   
       
N y m E  
B 2 8  
   
   
Javaslat készült az intézményhez kapcsolt riport és 
mutatószámrendszerek vonatkozásában. A zalai duális képzéshez 
kapcsolódó mutatószámok és riportok kerültek megfogalmazásra, 
Q R   k ó d   b e v e z e t é s e  
továbbá javaslat került megfogalmazásra a QR kód felhasználási 
lehetőségeire a Nyugat-magyarországi Egyetemen. Teljesítési 
dokumentáció: 139 oldal terjedelemben (a B18-as és B28-as 
   
       
   
   
       
feladatok együttesen kerültek megoldásra). 
N y m E  
A 2 5  
   
   
Az IFT végrehajtásához kapcsolódó szervezeti hatékonyságról szóló 
beszámoló és indikátormodell megalkotása készült el, melyben 5-5 
mutató
 is identifikálásra kerül. A tanulmányban az új 
szempontrendszerek megalkotása, a szervezeti hatékonyságmérés 
K o n z o r -
B 7  
I F T   v é g r e h a j t á s h o z  
mutatószámainak meghatározása történt, amely pilot jelleggel az 
c i u m i  
k a p c s o l ó d ó  
Nyugat-magyarországi intézményfejlesztési terv adatai alapján 
p a r t n e r    
került kidolgozásra. Az intézményi fejlesztési tervhez kapcsolódó 
s z e r v e z e t i  
riportokhoz interjúvázlat készült, amely az érintett oktatók körében 
h a t é k o n y s á g i  
lekérdezésre került. Teljesítési dokumentáció: 89 oldalas tanulmány
m u t a t ó k  
 
Hatékonyságmérés eszközrendszerének kidolgozása és a 
hatékonyságmérés megvalósítása. 5 mutató került kidolgozásra. 
Teljesítési dokumentáció: tanulmány, képernyőkép 
   
       
   
   
       
 
N y m E  
B 1 8  
   
   
Javaslat készült az intézményhez kapcsolt riport és 
mutatószámrendszerek vonatkozásában. A zalai duális képzéshez 
K o n z o r c i
A 1 8  
kapcsolódó mutatószámok és riportok kerültek megfogalmazásra, 
u m i  
T e l j e s í t m é n y é r t é k e -
továbbá javaslat került megfogalmazásra a QR kód felhasználási 
p a r t n e r    
l é s i   r e n d s z e r e k  
lehetőségeire a Nyugat-magyarországi Egyetemen. Teljesítési 
k i a l a k í t á s a   ( o k t a t ó i ,  
dokumentáció: 139 oldal terjedelemben (a B18-as és B28-as 
d o l g o z ó i ,   k u t a t ó i )  
feladatok együttesen kerültek megoldásra). 
 
A teljesítményértékelési rendszer kidolgozásra és bevezetésre került, 
   
       
   
   
       
a vezetők felkészítése tréning formájában megtörtént. Teljesítési 
  19 
 

dokumentáció: teljesítményértékelési szabályzat, jelenléti ívek, 
intézményi riport és mutatószámrendszer. 
N y m E  
B 2 9  
   
   
Mechatronikai képzési központok tapasztalatainak megosztása, 
B e n c h m a r k  
találkozók szervezése valósult meg: Teljesítési dokumentáció: 
t e v é k e n y s é g  
jelenléti ív, meghívók, meghívottak listája. 
 
k i é p í t é s e  
 
   
       
   
   
       
 
 
  20