Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'NKI, GovCERT, NEIH - szerződések, költségvetés, működés'.


 
 
NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT 
 
GAZDASÁGI VEZETŐ 
1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. 
Ikt.sz.: 30700/31157              /2015. 
1. számú példány 
 
 
Módosított összegzés  
 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) 
1022 Budapest, II. kerület Törökvész út 32-34. 
1399 Budapest, 62. Pf. 710/4-2. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

 
I.  Rész 
 
Tétel  Megnevezés 
Mennyiség 
Megjegyzés 
Típus 
legfeljebb 5 éves 
X-Ways Forensics vagy azzal 
licenc de az elérhető 

egyenértékű *

X-Ways Forensics/ Winhex 
 
maximális 
időtartam 
legfeljebb 5 éves 
Nessus PVS Bundle vagy azzal 
licenc de az elérhető 

egyenértékű *

 
 
maximális 
időtartam 
legfeljebb 5 éves 
Nessus Power Bundle vagy 
licenc de az elérhető 

azzal egyenértékű *

 
 
maximális 
időtartam 
legfeljebb 5 éves 
IDA Pro vagy azzal 
licenc de az elérhető 

egyenértékű *

IDA Pro computer 
 
maximális 
időtartam 
For Development Authorized User Single Install 
IBM Security AppScan Source 

vagy azzal egyenértékű *

3 éves licenc 
License + SW Subscription & Support 12 Months 
 
(D0BQZLL)  
 
 

II.  Rész 
 
Tétel  Megnevezés 
Mennyiség 
Megjegyzés 
Típus 
MS Visio Pro 2013 vagy azzal 

egyenértékű * 
MS Project Std. 2013 vagy 

azzal egyenértékű * 
Adobe Acrobat Standard vagy 

azzal egyenértékű * 
-1- 
 


 
 -2- 
 
1.sz.pld.  
 
Microsoft 
Outlook 2013 
E-mail titkosítást (PGP) 
kompatibilis 
TUG2XZZ0-EI1EA Symantec Desktop Email 

megvalósító beépülő modul 

PGP szabványt 
Encryption (powered by PGP Technology) 10.3 
vagy azzal egyenértékű * 
támogató 
XPLAT PER USER ESSENTIAL 12 MONTHS 
titkosító 
bővítmény 
Syslog-ng licenc vagy azzal 

egyenértékű *


50 LSH licenc+1 év szoftverkövetés 
 
RSA 
Authentication 
RSA token felhasználói licenc 
Manager Base 

vagy azzal egyenértékű *

AUT0000025B8 
 
Edition per 
User for qty’s 
between 10-25 
 
Opciós tétel: 
 

Tétel  Megnevezés 
Mennyiség 
Megjegyzés 
Típus 
Nessus PVS Bundle vagy azzal 
1. 
egyenértékű *

 
Online képzés + 1 fő vizsga 
 
Nessus Power Bundle vagy 
2. 
azzal egyenértékű *

 
Online képzés + 3 fő vizsga 
 
 
 
A *-gal jelölt tételek esetén a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történt 

 
3. A választott eljárás fajtája: 

2011.  évi  CVIII.  törvény  122/A.  §(1)  bekezdése  alapján  hirdetmény  közzététele  nélküli 
közbeszerzési eljárás 

 
4.*  Hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  eljárás  esetén  az  eljárás  alkalmazását  megalapozó 
körülmények ismertetése: -
 
 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra 
és közzétételének napja: -  
 
6.  Hivatkozás  az  eljárást  megindító,  illetve  meghirdető  hirdetményre  (felhívásra)  és 
közzétételének/megküldésének napja:
 
Ajánlattételi felhívása száma: 30700/31157-17/2015. 
Megküldés napja: 2015. augusztus 14. 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:
 az eljárás eredményes volt. 

 
b)*  Eredménytelen  eljárás  esetén  az  eredménytelenség  indoka,  valamint  a  Kbt.  76.  §  (1) 
bekezdés  d)  pontja  szerinti  eredménytelenségi  esetben  a  közbeszerzésre  tervezett  anyagi 
fedezet  összege,  és  annak  megadása,  hogy  az  mikor  és  milyen  okból  került  elvonásra, 
átcsoportosításra: - 

-2- 
 


 
 -3- 
 
1.sz.pld.  
 
c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 
 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2 
 
9. a) Az érvényes  ajánlatot  tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 
értékelési  szempont  -  az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztása  esetén  annak 
részszempontjai  -  szerinti  tartalmi  eleme,  elemei  (részajánlat-tételi  lehetőség  esetén 
részenként): 

 
Black Cell Szolgáltató Kft. 
székhelye: 1085 Budapest, Salétrom utca 7. 
 
Nettó ajánlati ár összesen az I. rész vonatkozásában: 7.921.269,- Ft 
Nettó ajánlati ár összesen a II. rész vonatkozásában: 4.578.108,- Ft  
 
Az  ajánlattevő  által  benyújtott  dokumentumok  teljes  körűen  megfeleltek  az  Ajánlatkérő  által 
előírt alkalmassági követelményeknek. 
 
Neti Informatikai Tanácsadó Kft. 
székhelye: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 16. 
 
Nettó ajánlati ár összesen a II. rész vonatkozásában: 5.836.783,- Ft 
Nettó ajánlati ár összesen az opciós tétel vonatkozásában: 366.960,- Ft 
Az  ajánlattevő  által  benyújtott  dokumentumok  teljes  körűen  megfeleltek  az  Ajánlatkérő  által 
előírt alkalmassági követelményeknek a II. rész és az opciós tétel vonatkozásában. 

 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi 
lehetőség  esetén  részenként):  
Az  értékelési  szempont  –  a  Kbt.  71.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja 
alapján a részenként legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
c)**  Az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztása  esetén  az  értékelés  során  adható 
pontszám alsó és felső határának megadása: -
 
 
d)**  Az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztása  esetén  annak  a  módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: - 

 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:   
 
I. rész tekintetében: 
 
Neti Informatikai Tanácsadó Kft. 
székhelye: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 16. 
 
 
 

-3- 
 


 
 -4- 
 
1.sz.pld.  
 
Érvénytelenség indoka: 
 

-  Ajánlattevő  az  I.  rész  1.  tétele  tekintetében  többváltozatú  (alternatív)  ajánlatot  tett, 
amelyet az ajánlattételi felhívás 9. pontja nem tett lehetővé; 
-  Ajánlattevő  az  I.  rész  2.  tétele  vonatkozásában  nem  az  ajánlatkérő  által  meghatározott 
beszerzési igényű termékre (Nessus PVS Bundle vagy azzal egyenértékű) tett ajánlatot. 
Ajánlattevő 1 éves időtartamú licencet ajánlott meg, azonban a gyártói honlapon kiadott 
információk  szerint  3  éves  időtartamú  licenc  is  elérhető  az  adott  szoftverre,  így  az 
Ajánlattevő nem teljesítette a módosított műszaki leírásban meghatározott feltételeket; 

-  Ajánlattevő az I. rész 3. tételére (Nessus Power Bundle vagy azzal egyenértékű) nem tett 
ajánlatot; 
-  Ajánlattevő  az  I.  rész  4.  tételre  (IDA  Pro  vagy  azzal  egyenértékű)  1  éves  időtartamú 
licencet  ajánlott  meg,  azonban  a  gyártói  honlapon  kiadott  információk  szerint  3  éves 
időtartamú  licenc  is  elérhető  az  adott  szoftverre,  így  az  Ajánlattevő  nem  teljesítette  a 
módosított műszaki leírásban meghatározott feltételeket. 

 
Ajánlatkérő  a  fentiek  tükrében,  az  I.  rész  tekintetében  a  NETI  Informatikai  Tanácsadó  Kft. 
ajánlatát  a  közbeszerzésekről  szóló  2011.  évi  CVIII.  törvény  74.  §  (1)  bekezdés  e)  pontja 
alapján – „Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg 
az  ajánlati,  ajánlattételi  vagy  részvételi  felhívásban  és  a  dokumentációban,  valamint  a 
jogszabályokban  meghatározott  feltételeknek,  ide  nem  értve  a  részvételi  jelentkezések  és  az 
ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.” – érvénytelenné nyilvánította. 

 
11.  a)  Eredményes  eljárás  esetén  a  nyertes  ajánlattevő  neve,  címe,  az  ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 
I. rész vonatkozásában: 
Black Cell Szolgáltató Kft. 
 
székhelye: 1085 Budapest, Salétrom utca 7. 
II. rész vonatkozásában: 
Black Cell Szolgáltató Kft. 
 
székhelye: 1085 Budapest, Salétrom utca 7. 
Opciós tételek vonatkozásában:  
Neti Informatikai Tanácsadó Kft. 
 
székhelye: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 16. 
 
Ellenszolgáltatás összege I. rész vonatkozásában: nettó 7.921.269,- Ft 
Ellenszolgáltatás összege II. rész vonatkozásában: nettó 4.578.108,- Ft 
Ellenszolgáltatás összege az opciós tételek vonatkozásában: nettó 366.960,- Ft  

 
Az ajánlatok kiválasztásának indoka: A Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja alapján a részenkénti  
legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatás  értékelési  szempontjára  figyelemmel  a  Black  Cell 
Szolgáltató  Kft.  tette  a  legalacsonyabb  árajánlatot  az  I.-II.  részek  tekintetében,  míg  a    Neti 
Informatikai Tanácsadó Kft. az opciós tétel vonatkozásában. 

 
b)*  A  nyertes  ajánlatot  követő  legkedvezőbb  ajánlatot  tevő  neve,  címe,  az  ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 
 
 

-4- 
 


 
 -5- 
 
1.sz.pld.  
 
II. rész tekintetében: 
 
Neti Informatikai Tanácsadó Kft. 
székhelye: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 16. 

 
Nettó ajánlati ár összesen a II. rész vonatkozásában: 5.836.783,- Ft 
 
A  Neti  Informatikai  Tanácsadó  Kft.  tette  a  második  legkedvezőbb  ajánlatot  a  II.  rész 
vonatkozásában. 

 
12.*  A  közbeszerzésnek  az(ok)  a  része(i),  amely(ek)nek  teljesítéséhez  az  ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
13.*  A  12.  pont  szerinti  rész(ek)  tekintetében  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a 
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 
- 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
14.*  Az  alkalmasság  igazolásában  részt  vevő  szervezetek,  és  azon  alkalmassági 
követelmények  megjelölése,  amelyek  igazolása  érdekében  az  ajánlattevő  ezen  szervezet 
erőforrásaira (is) támaszkodik: 
- 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 
2015.09.15. 

 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015.09.24. 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015.09.08. 
 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 
2015.09.08. 
 
18.* Az összegezés módosításának indoka: 
 
 

A Black Cell Szolgáltató Kft. 2015. szeptember 10-én előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be 
telefaxon Ajánlatkérő részére az alábbi tartalommal: 
 
1) 
„a Neti Kft. ajánlatának egyes tételei jogsértőek az alábbiak szerint: 
Ajánlatkérő  az  ajánlattételi  felhívás  9.  pontjában  úgy  rendelkezett,  hogy  nem  ad  lehetőséget 
többváltozatú (alternatív) ajánlattételre. 

-5- 
 


 
 -6- 
 
1.sz.pld.  
 
Ezzel szemben az 1. tétel (X-Ways Forensics vagy azzal egyenértékű szoftver) vonatkozásában a 
Neti  Kft.  a  bontási  jegyzőkönyv  tanulsága  szerint  többváltozatú  (alternatív)  ajánlatot  nyújtott 
be, így a Neti Kft. ajánlata ezen okból érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 
Megjegyezzük  továbbá,  hogy  tisztelt  ajánlatkérő  által  kiadott  összegzésben  a  Neti  Kft.  ezen 
megajánlása vonatkozásában már csak egy tétel szerepel:  
 
Megnevezés 

Licenc időtartam 
Mennyiség 
X-Ways Forensics floating 
2 év 

licence 
 
A  fentiekre  tekintettel  Társaságunk  azt  valószínűsíti,  hogy  a  Neti  Kft.  a  bírálati  szakaszban 
módosította szakmai ajánlatát, ezzel azonban súlyosan megszegte a Kbt. 83. § (7) bekezdésében 
foglaltakat,  miszerint  a  nyílt  eljárásban  az  ajánlattevő  az  ajánlatához  (ajánlati  kötöttség)  az 
ajánlattételi határidő lejártától kötve van. 
Megjegyezzük, hogy a fentiekben hivatkozott szakmai ajánlat módosítására a Kbt. 67. § (7) b) 
pontja  szerint  az  esetleges  hiánypótlás  vagy  felvilágosítás  kérés  során  sem  volt  jogszerűen 
lehetősége a Neti Kft-nek.” 
 
2) 

„A Neti Kft. Alábbi megajánlása kapcsán előadjuk: 
 
PVS Pfofessional annual subsciption 

1 év 

 
Ezen  megajánlás  vonatkozásában  szintén  érvénytelen  a  Neti  Kft.  Ajánlata  a  Kbt.  74.§  (1)  e) 
pontja  alapján,  tekintettel  egyrészről  arra,  hogy  a  Neti  Kft.  nem  a  tisztelt  ajánlatkérő  által 
meghatározott  beszerzési  igényre  (Nessus  PVS  Bundle  vagy  azzal  egyenértékű)  tett  ajánlatot, 
mivel  a  Neti  Kft.  megajánlása  az  összetett  ajánlatkérői  igény  egy  részét  fedi  le.  Állítjuk  ezt 
különös  tekintettel  a  mellékelt  gyártói  ajánlatban  és  a  gyártói  honlapon  kiadott  információkra 
foglaltakra, mivel a Neti Kft. csak a komplex ajánlatkérői igények egy részét lefedő megajánlást 
tett. 
 
Másrészről  is  érvénytelen  a  Neti  Kft.  ajánlata  ezen  megajánlása  miatt,  ugyanis  a  tisztelt 
ajánlatkérő  azt  írta  elő,  hogy  az  ajánlattevőknek  legfeljebb  5  éves  licencet,  de  legalább  is  az 
elérhető maximális időtartamot kell megajánlani. 
 
Ezen  ajánlatkérői  elvárással  szemben  a  Neti  Kft.  1  éves  időtartamú  licencet  ajánlott  meg, 
azonban a mellékelt gyártói ajánlatban és a gyártói honlapon kiadott információk szerint 3 éves 
időtartamú  licenc  is  elérhető  az  adott  szoftverre,  így  a  Neti  Kft.  ebben  a  vonatkozásban  sem 
teljesítette az ajánlatkérő elvárásait.” 

 
 
 
 
 
 
 

-6- 
 


 
 -7- 
 
1.sz.pld.  
 
3) 
„Ajánlatkérő a megrendelői igényei között nevesítette az alábbi tételt is: 
 

Tétel  Megnevezés 
Mennyiség  Megjegyzés 
Típus 
Nessus  Power  Bundle  vagy 
Legfeljebb  5  éves  licen,  de  az 

azzal egyenértékű*

 
 
elérhető maximális időtartam 
 
Azonban a bontási jegyzőkönyv és a tárgybeli összegzés szerint Neti Kft. nem tett ajánlatot ezen 
tétel  vonatkozásában,  így  ajánlata  szintén  érvénytelen  a  Kbt.  74.§  (1)  e)  pontja  alapján,  mivel 
ajánlata  így  egyéb  módon  nem  felel  meg  az  ajánlattételi  felhívásban  és  a  dokumentációban 
meghatározott feltételeknek.” 

 
4) 

„a Neti Kft. alábbi megajánlása kapcsán előadjuk:  
 
Megnevezés 

Licenc időtartam 
Mennyiség 
IDA Pro 
1 év 

 
Ezen  megajánlás  vonatkozásában  szintén  érvénytelen  a  Neti  Kft.  ajánlata  a  Kbt.  74.  §  (1) 
bekezdés  e)  pontja  alapján,  tekintettel  arra,  hogy  a  tisztelt  ajánlatkérő  azt  írta  elő,  hogy  az 
ajánlattevőnek legfeljebb 5 éves licencet, de legalább is az elérhető maximális időtartamot kell 
megajánlani. 
Ezen  ajánlatkérői  elvárással  szemben  a  Neti  Kft.  1  éves  időtartamú  licencet  ajánlott  meg, 
azonban  a  mellékelt  gyártóival  folytatott  levelezésben  foglalt  információk  szerint  3  éves 
időtartamú  licenc  is  elérhető  az  adott  szoftverre,  így  a  Neti  Kft.  ebben  a  vonatkozásban  sem 
teljesítette az ajánlatkérő elvárásait.” 

 
Ajánlatkérő a benyújtott észrevételekkel kapcsolatosan megállapította, hogy az mind helytálló. 
 
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
 2015.09.14. 
20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2015.09.14. 
21.* Az összegezés javításának indoka:
 - 
22.* Az összegezés javításának időpontja: - 
23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: - 
24.* Egyéb információk:  
 

 A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
 A  **-gal  megjelölt  pontokat  csak  akkor  kell  kitölteni,  ha  az  ajánlatkérő  az  összességében 
legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. 

 
-7-