Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'NKI, GovCERT, NEIH - szerződések, költségvetés, működés'.


 
 
NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT 
 
GAZDASÁGI VEZETŐ 
1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. 
Ikt.sz.: 30700/31157              /2015. 
1. számú példány 
 
Összegzés a 
92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 
 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) 
1022 Budapest, II. kerület Törökvész út 32-34. 
1399 Budapest, 62. Pf. 710/4. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 

Mennyiség
Rész
Licenc 
 
  Megnevezés 
időtartama 
(db) 
X-Ways Forensics floating licence 
2 év 

Nessus PVS Professional annual 
1 év 

subscription 
IDA Pro computer licence 
1 év 

IBM Security AppScan Source For 
development authorized user single 

I. 
install licenc+SW subscription  
and support 12 months;  

 
 
1 év+ 2 év 

IBM Security AppScan Source for 
támogatás 
development authorized user single 
install annual subscription and 
support renewal) 

 
Mennyiség 
Rész  Megnevezés 
(db) 
MS Visio Pro 2013  

MS Project Std. 2013 

Adobe Acrobat Standard  

Symantec Desktop email 

II. 
encryption 
Balabit Syslog-ng premium 
edition server 50 LSH+követés 


 
EMC RSA authentication 
25 
manager base edition  
 
Opciós tételek 

Tétel 
Megnevezés 
1. 
Nessus PVS Bundle 
1 fő 
Nessus TCNA Training 
Bundle Online képzés+1 fő 
2. 
Nessus Power Bundle 
3 fő 
vizsga 
 
-1- 
 


 
 -2- 
 
1.sz.pld.  
 
3. A választott eljárás fajtája: 
2011.  évi  CVIII.  törvény  122/A.  §(1)  bekezdése  alapján  hirdetmény  közzététele  nélküli 
közbeszerzési eljárás 

 
4.*  Hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  eljárás  esetén  az  eljárás  alkalmazását  megalapozó 
körülmények ismertetése: -
 
 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra 
és közzétételének napja: -  
 
6.  Hivatkozás  az  eljárást  megindító,  illetve  meghirdető  hirdetményre  (felhívásra)  és 
közzétételének/megküldésének napja:
 
Ajánlattételi felhívása száma: 30700/31157-17/2015. 
Megküldés napja: 2015. augusztus 14. 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:
 az eljárás eredményes volt. 

 
b)*  Eredménytelen  eljárás  esetén  az  eredménytelenség  indoka,  valamint  a  Kbt.  76.  §  (1) 
bekezdés  d)  pontja  szerinti  eredménytelenségi  esetben  a  közbeszerzésre  tervezett  anyagi 
fedezet  összege,  és  annak  megadása,  hogy  az  mikor  és  milyen  okból  került  elvonásra, 
átcsoportosításra: - 
 
c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 

 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2 
 
9. a) Az érvényes  ajánlatot  tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 
értékelési  szempont  -  az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztása  esetén  annak 
részszempontjai  -  szerinti  tartalmi  eleme,  elemei  (részajánlat-tételi  lehetőség  esetén 
részenként): 

 
Black Cell Szolgáltató Kft. 
székhelye: 1085 Budapest, Salétrom utca 7. 
 
Nettó ajánlati ár összesen az I. rész vonatkozásában: 7.921.269,- Ft 
Nettó ajánlati ár összesen a II. rész vonatkozásában: 4.578.108,- Ft  
 
Az  ajánlattevő  által  benyújtott  dokumentumok  teljes  körűen  megfeleltek  az  Ajánlatkérő  által 
előírt alkalmassági követelményeknek. 
 
Neti Informatikai Tanácsadó Kft. 
székhelye: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 16. 
 
Nettó ajánlati ár összesen az I. rész vonatkozásában: 4.574.674,- Ft 
Nettó ajánlati ár összesen a II. rész vonatkozásában: 5.836.783,- Ft 

-2- 
 


 
 -3- 
 
1.sz.pld.  
 
Nettó ajánlati ár összesen az opciós tétel vonatkozásában: 366.960,- Ft 
 
Az  ajánlattevő  által  benyújtott  dokumentumok  teljes  körűen  megfeleltek  az  Ajánlatkérő  által 
előírt alkalmassági követelményeknek. 

 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi 
lehetőség  esetén  részenként):  
Az  értékelési  szempont  –  a  Kbt.  71.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja 
alapján a részenként legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
c)**  Az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztása  esetén  az  értékelés  során  adható 
pontszám alsó és felső határának megadása: -
 
 
d)**  Az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztása  esetén  annak  a  módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: - 

 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:   
 
11.  a)  Eredményes  eljárás  esetén  a  nyertes  ajánlattevő  neve,  címe,  az  ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 
I. rész vonatkozásában: 
Neti Informatikai Tanácsadó Kft. 
 
székhelye: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 16. 
II. rész vonatkozásában: 
Black Cell Szolgáltató Kft. 
 
székhelye: 1085 Budapest, Salétrom utca 7. 
Opciós tételek vonatkozásában:  
Neti Informatikai Tanácsadó Kft. 
 
székhelye: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 16. 
 
Ellenszolgáltatás összege I. rész vonatkozásában:  nettó 4.574.674,-Ft 
Ellenszolgáltatás összege II. rész vonatkozásában: nettó 4.578.108,-Ft 
Ellenszolgáltatás összege az opciós tételek vonatkozásában: nettó 366.960,-Ft  

 
Az ajánlatok kiválasztásának indoka: A Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja alapján a részenkénti  
legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatás  értékelési  szempontjára  figyelemmel  a  Neti 
Informatikai  és  Tanácsadó  Kft.  tette  a  legalacsonyabb  árajánlatot  az  I.  és  az  opciós  tételek 
vonatkozásában valamint a Black Cell Szolgáltató Kft. tette a legalacsonyabb árajánlatot a II. 
rész vonatkozásában.
 
 
b)*  A  nyertes  ajánlatot  követő  legkedvezőbb  ajánlatot  tevő  neve,  címe,  az  ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 
 
12.*  A  közbeszerzésnek  az(ok)  a  része(i),  amely(ek)nek  teljesítéséhez  az  ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 

-3- 
 


 
 -4- 
 
1.sz.pld.  
 
13.*  A  12.  pont  szerinti  rész(ek)  tekintetében  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a 
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 
- 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
14.*  Az  alkalmasság  igazolásában  részt  vevő  szervezetek,  és  azon  alkalmassági 
követelmények  megjelölése,  amelyek  igazolása  érdekében  az  ajánlattevő  ezen  szervezet 
erőforrásaira (is) támaszkodik: 
- 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 
2015.09.09. 

 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015.09.18. 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015.09.08. 
 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 
2015.09.08. 
 
18.* Az összegezés módosításának indoka: 

 
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
 - 
 
20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: - 
 
21.* Az összegezés javításának indoka:
 - 
 
22.* Az összegezés javításának időpontja:
 - 
 
23.* A javított összegezés megküldésének időpontja:
 - 
 
24.* Egyéb információk:
 - 
 

 
 
 
 

-4-