Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'NKI, GovCERT, NEIH - szerződések, költségvetés, működés'. 
 
NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT 
 
GAZDASÁGI VEZETŐ 
1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. 
Ikt.sz.: 30700/1197                 /2015. 
1. számú példány 
 
 
 

Összegzés a 
92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 
 
 
 
 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) 
1022 Budapest, II. kerület Törökvész út 32-34. 
1399 Budapest, 62. Pf. 710/4. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 

Megnevezés 
Létszám 
Minimális órák száma 
IDA komplex 

40 óra 
 
3. A választott eljárás fajtája: 
A  közbeszerzésekről  szóló  2011.  évi  CVIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Kbt.)  122.  §  (7) 
bekezdésének  a)  pontja  értelmében  –  nemzeti  eljárásrendben  hirdetmény  nélküli  tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás. 
 
4.*  Hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  eljárás  esetén  az  eljárás  alkalmazását  megalapozó 
körülmények  ismertetése:  
A  tárgybani  beszerzés  becsült  értéke  (nettó  1.574.803,-  forint)  a 
nettó 25 millió forintot nem érte el.  
 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra 
és közzétételének napja: -  
 
6.  Hivatkozás  az  eljárást  megindító,  illetve  meghirdető  hirdetményre  (felhívásra)  és 
közzétételének/megküldésének napja:
 
Ajánlattételi felhívása száma: 30700/1197-58/2015. 
Megküldés napja: 2015. február 25. 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:
 az eljárás eredményes volt. 
 
 
 

-1- 
  
 -2- 
 
1.sz.pld.  
 
b)*  Eredménytelen  eljárás  esetén  az  eredménytelenség  indoka,  valamint  a  Kbt.  76.  §  (1) 
bekezdés  d)  pontja  szerinti  eredménytelenségi  esetben  a  közbeszerzésre  tervezett  anyagi 
fedezet  összege,  és  annak  megadása,  hogy  az  mikor  és  milyen  okból  került  elvonásra, 
átcsoportosításra: - 

 
c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2 
 
9. a) Az érvényes  ajánlatot  tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 
értékelési  szempont  -  az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztása  esetén  annak 
részszempontjai  -  szerinti  tartalmi  eleme,  elemei  (részajánlat-tételi  lehetőség  esetén 
részenként): 

 
 

1. 
Ukatemi Technologies Kft. 
 
Székhely: 1094 Budapest, Márton utca 19., 3. emelet 6. 
 
Lét
Képzési 
Nettó ajánlati ár 
ÁFA 
Bruttó ajánlati 
Megnevezés

 
szám  órák száma 
(Ft) 
(Ft) 
ár (Ft) 
IDA komplex 

40 óra 
1.560.000,- 
421.200,- 
1.981.200,- 
 
Válasz
Eldöntendő kérdések*
 
 
IGEN / NEM 
A képzések időpontja Ajánlatkérővel egyeztetve kerül-e meghatározásra? 
igen 
Amennyiben  a  képzés  jellegéből  adódóan  az  alkalmazott  technikai  háttér 
lehetővé  teszi,  úgy  Ajánlattevő  a  tanfolyamot  megtartja-e  a  következő 

igen 
helyszínen: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 22? 
 
Az  ajánlattevő  által  benyújtott  dokumentumok  teljes  körűen  megfeleltek  az  Ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek. 
 
 

2. 
SCADEMY Biztonságos Programozás Akadémia Kft. 
 
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 91. 
 
Lét
Képzési órák  Nettó ajánlati 
ÁFA 
Bruttó ajánlati 
Megnevezés

 
 
szám 
száma 
ár (Ft) 
(Ft) 
ár (Ft) 
IDA komplex 

40 óra 
2.900.000,- 
783.000,- 
3.683.000,- 
 
 
 
 
 

-2- 
  
 -3- 
 
1.sz.pld.  
 
 
Válasz
Eldöntendő kérdések
 
 
IGEN / NEM 
A képzések időpontja Ajánlatkérővel egyeztetve kerül-e meghatározásra? 
igen 
Amennyiben  a  képzés  jellegéből  adódóan  az  alkalmazott  technikai  háttér 
lehetővé  teszi,  úgy  Ajánlattevő  a  tanfolyamot  megtartja-e  a  következő 

igen 
helyszínen: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 22? 
 
Az  ajánlattevő  által  benyújtott  dokumentumok  teljes  körűen  megfeleltek  az  Ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelményeknek. 
 

b)**  Az  a)  pont  szerinti  ajánlatok  értékelése  a következő  táblázatba  foglalva  (részajánlattételi 
lehetőség  esetén  részenként):  
Az  értékelési  szempont  –  a  Kbt.  71.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja 
alapján – az összességében legelőnyösebb ajánlat.  
 
  

  
 Az ajánlattevő neve: 
Az ajánlattevő neve: 
Ukatemi Technologies 
SCADEMY Biztonságos 
Kft. 
Programozás Akadémia Kft. 
 Az elbírálás 
 A 
 
 Értékelési 
 Értékelési 
 Értékelési 
részszempontjai 
részszempontok  Értékelési  pontszám és 
pontszám 
pontszám és 
(adott esetben 
súlyszámai (adott  pontszám 
súlyszám 
súlyszám 
alszempontjai is) 
esetben az 
szorzata 
szorzata 
alszempontok 
súlyszámai is) 
Ajánlati ár (bruttó) 
80 % 
100 
80 
68 
54,4 
Ft 
Flexibilitás az idő 
tekintetében

10 % 
100 
10 
100 
10 
 
Flexibilitás a hely 
tekintetében

10 % 
100 
10 
100 
10 
 
A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok 


300 
100 
268 
74.4 
összegei 
ajánlattevőnként: 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

  
(A  táblázatnak  az  ajánlattevők  nevei  alatti  osztott  oszlopainak  bal  oldalára  az  adott 
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb 
oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 
 
c)**  Az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztása  esetén  az  értékelés  során  adható 
pontszám alsó és felső határának megadása: 
alsó ponthatár: 0, felső ponthatár: 100 

-3- 
  
 -4- 
 
1.sz.pld.  
 
d)**  Az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztása  esetén  annak  a  módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 
 
Az 1. részszempont esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. A legkedvezőbb tartalmi 
elem  kapja  a  maximális  pontszámot,  a  többi  ajánlat  tartalmi  elemére  pedig  a  legkedvezőbb 
tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerülnek kiszámításra a pontok: 

 
 

P=Alegjobb/Avizsgált x Pmax 
 
 
Ahol: 
 


a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; 
 
Avizsgált: 
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
Alegjobb: 
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme; 
Pmax:  
a pontskála felső határa. 
 
 

A  2.  és  3.  részszempontok  esetében  a  „Flexibilitás”  az  oktatási  időpontok  és  az  oktatással 
összefüggő egyéb körülmények meghatározásának rugalmasságát takarja az alábbi faktorok 
szerint: 
 
2. Flexibilitás az idő tekintetében: 

 
Eldöntendő  kérdés:  a  képzések  időpontja  Ajánlatkérővel  egyeztetve  kerül-e 
meghatározásra. 
IGEN válasz esetén 100 pont jár az ajánlati elemre; 
NEM válasz esetén 0 pont jár az ajánlati elemre. 

 
3. Flexibilitás a hely tekintetében: 
Eldöntendő  kérdés:  amennyiben  a  képzés  jellegéből  adódóan  az  alkalmazott  technikai 
háttér lehetővé teszi, úgy Ajánlattevő a tanfolyamot megtartja –e a következő helyszínen: 
1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 22. 
IGEN válasz esetén 100 pont jár az ajánlati elemre; 
NEM válasz esetén 0 pont jár az ajánlati elemre. 

 
Az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszám a súlyszámmal megszorzásra kerül, 
majd az így kapott szorzatok pedig ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az az ajánlat az 
összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: nem volt 
 
 
 
 

-4- 
  
 -5- 
 
1.sz.pld.  
 
11.  a)  Eredményes  eljárás  esetén  a  nyertes  ajánlattevő  neve,  címe,  az  ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

Ukatemi Technologies Kft. 
Székhely: 1094 Budapest, Márton utca 19., 3. emelet 6. 
 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 1.560.000,-Ft + ÁFA (1.981.200,-Ft) 

 
Az  ajánlatok  kiválasztásának  indoka:  A  Kbt.  71.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján  az 
összességében  legelőnyösebb  ellenszolgáltatás.  A  benyújtott  ajánlatok  pontszámai  és 
súlyszámai  kiszámításra  kerültek.  A  hivatkozott  jogszabályhely  alapján  az  az  ajánlat  az 
összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

 
b)*  A  nyertes  ajánlatot  követő  legkedvezőbb  ajánlatot  tevő  neve,  címe,  az  ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

SCADEMY Biztonságos Programozás Akadémia Kft. 
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 91. 

 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 2.900.000,-,-Ft + ÁFA (3.683.000,-,-Ft) 
 
A közbeszerzési eljárásban összesen két ajánlat érkezett.  
 
12.*  A  közbeszerzésnek  az(ok)  a  része(i),  amely(ek)nek  teljesítéséhez  az  ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
 
13.*  A  12.  pont  szerinti  rész(ek)  tekintetében  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a 
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 
- 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
 
14.*  Az  alkalmasság  igazolásában  részt  vevő  szervezetek,  és  azon  alkalmassági 
követelmények  megjelölése,  amelyek  igazolása  érdekében  az  ajánlattevő  ezen  szervezet 
erőforrásaira (is) támaszkodik: 
- 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 
2015.04.04. 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 
2015.04.13. 
 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 
2015.04.03. 

-5- 
  
 -6- 
 
1.sz.pld.  
 
 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 
2015. 04.03. 
 
18.* Az összegezés módosításának indoka: 

 
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
 - 
 
20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: - 
 
21.* Az összegezés javításának indoka:
 - 
 
22.* Az összegezés javításának időpontja:
 - 
 
23.* A javított összegezés megküldésének időpontja:
 - 
 
24.* Egyéb információk:
 - 

 A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
 A  **-gal  megjelölt  pontokat  csak  akkor  kell  kitölteni,  ha  az  ajánlatkérő  az  összességében 
legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-6-