Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'NKI, GovCERT, NEIH - szerződések, költségvetés, működés'. 
 
NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT 
 
GAZDASÁGI VEZETŐ 
1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. 
Ikt.sz.: 30700/10674               /2015. 
1. számú példány 
 
 
 

Összegzés a 
92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 
 
 
 
 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) 
1022 Budapest, II. kerület Törökvész út 32-34. 
1399 Budapest, 62. Pf. 710/4. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 

I.  Szoftver szolgáltatás megrendelés 
 
Ssz. 
Megnevezés 
Típus 
Me. 
Időtartam 
1.    Acunetix webes sérülékenység 
Consultant - Perpetual 

12 hónap 
vizsgáló 
2.    Nessus sérülékenység vizsgáló 
Nessus and PVS Licence 

12 hónap 
 
Opciós tétel: 
 

Ssz. 
Megnevezés 
Típus 
Me. 
Időtartam 
3. 
Prezi prezentációs szoftver 
Pro 

12 hónap 
4. 
Burp Suite  
Professional 

12 hónap 
 
 
II.  Alkalmazás szolgáltatás megrendelés 

 
Opciós tétel: 
 

Ssz. 
Megnevezés 
Típus 
Me.  Időtartam 
5. 
Shodan.io 
Freelancer 

12 hónap 
6. 
MaxMind GeoIP2 


12 hónap 
7. 
Mullvad előfizetés 


12 hónap 
8. 
NORDVPN előfizetés 


12 hónap 
 
-1- 
  
 -2- 
 
1.sz.pld.  
 
 
3. A választott eljárás fajtája: 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 83. § (1) bekezdése 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a 122/A. § (1) bekezdés alapján. 

 
4.*  Hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  eljárás  esetén  az  eljárás  alkalmazását  megalapozó 
körülmények ismertetése: 

 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra 
és közzétételének napja: 
- 
 
6.  Hivatkozás  az  eljárást  megindító,  illetve  meghirdető  hirdetményre  (felhívásra)  és 
közzétételének/megküldésének napja:
 
Ajánlattételi felhívása száma: 30700/10674-40/2015. 
Megküldés napja: 2015. május 04. 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:
 az eljárás eredménytelen volt. 

 
b)*  Eredménytelen  eljárás  esetén  az  eredménytelenség  indoka,  valamint  a  Kbt.  76.  §  (1) 
bekezdés  d)  pontja  szerinti  eredménytelenségi  esetben  a  közbeszerzésre  tervezett  anyagi 
fedezet  összege,  és  annak  megadása,  hogy  az  mikor  és  milyen  okból  került  elvonásra, 
átcsoportosításra:  
A  közbeszerzési  eljárás  a  Kbt.  76.  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján 
eredménytelen, mivel az eljárásban ajánlatot nem nyújtottak be. 

 
c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: nem 
 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): - 
 
9. a) Az érvényes  ajánlatot  tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 
értékelési  szempont  -  az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztása  esetén  annak 
részszempontjai  -  szerinti  tartalmi  eleme,  elemei  (részajánlat-tételi  lehetőség  esetén 
részenként): 

 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi 
lehetőség  esetén  részenként):  
Az  értékelési  szempont  a  Kbt.  71.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja 
alapján legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

 
 

  
 Az ajánlattevő neve:   Az ajánlattevő neve:   Az ajánlattevő neve: 
 Az elbírálás 
 A 
 
 
 
 
 
 
részszempontj részszempont Értékelés Értékelés Értékelés Értékelés Értékelés Értékelés
ai (adott 
ok súlyszámai 


esetben 
(adott esetben  pontszám  pontszám  pontszám  pontszám  pontszám  pontszám 
alszempontjai 
az 
és 
és 
és 
is) 
alszempontok 
súlyszám 
súlyszám 
súlyszám 
súlyszámai is) 
szorzata 
szorzata 
szorzata 
  
  
  
  
  
  
  
  
-2- 
  
 -3- 
 
1.sz.pld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnk
ént: 
 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
 (A  táblázatnak  az  ajánlattevők  nevei  alatti  osztott  oszlopainak  bal  oldalára  az  adott 
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb 
oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 
 
c)**  Az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztása  esetén  az  értékelés  során  adható 
pontszám alsó és felső határának megadása: 

 
d)**  Az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztása  esetén  annak  a  módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: - 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
nem volt 

 
11.  a)  Eredményes  eljárás  esetén  a  nyertes  ajánlattevő  neve,  címe,  az  ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 
b)*  A  nyertes  ajánlatot  követő  legkedvezőbb  ajánlatot  tevő  neve,  címe,  az  ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 
12.*  A  közbeszerzésnek  az(ok)  a  része(i),  amely(ek)nek  teljesítéséhez  az  ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
 
13.*  A  12.  pont  szerinti  rész(ek)  tekintetében  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a 
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 
- 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
- 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
- 
 

-3- 
  
 -4- 
 
1.sz.pld.  
 
14.*  Az  alkalmasság  igazolásában  részt  vevő  szervezetek,  és  azon  alkalmassági 
követelmények  megjelölése,  amelyek  igazolása  érdekében  az  ajánlattevő  ezen  szervezet 
erőforrásaira (is) támaszkodik: 

 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
- 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
- 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 

 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: - 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 
 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 

 
18.* Az összegezés módosításának indoka: 

 
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
 - 
 
20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: - 
 
21.* Az összegezés javításának indoka:
 - 

 
22.* Az összegezés javításának időpontja: - 
 
23.* A javított összegezés megküldésének időpontja:
 - 
 
24.* Egyéb információk:
 - 
 

 A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
 A  **-gal  megjelölt  pontokat  csak  akkor  kell  kitölteni,  ha  az  ajánlatkérő  az  összességében 
legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-4-