A gépjármű ellenőrzés lefolytatásának folyamatát szabályozó eljárásrend

Varga Viktor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A gépjárművek megállítása során az annak lefolytatásának folyamatát leíró, szabályzó dokumentumot, legyen ez szabályzat, útmutató, egyéb előírást

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 27.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment 4848 001.pdf
11 Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Nagyon szépen köszönöm a válaszukat, természetesen elfogadom.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Varga Viktor hozzászólt ()

Az adatigénylésben több adatkérésre is választ adtak, így szükséges lenne vagy oda is áttölteni, vagy szakaszokra bontani és úgy áttölteni a választ.

A válasz szkennelt pdf, amit szövegszerűen nem nagyon lehet majd sajnos keresni, a válasz azonban teljes körű.

Link to this

Varga Viktor hozzászólt ()

A PDF-ből az erre a kérdésre adott válasz OCR-ezve, hogy kereshető legyen:

A gépjármű ellenőrzés lefolytatásának folyamatát szabályozó eljárásrend

A gépjárművek ellenőrzésére az alábbi jogszabályok adnak felhatalmazást:
1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről (a továbbiakban: Rtv.)
44. §
(1) A rendőr az e törvényben és a külön jogszabályban meghatározott közlekedésrendészeti feladatának ellátása során
a) a közúti forgalmat irányíthatja, korlátozhatja, illetve szüneteltetheti;
b) a közlekedési rendszabályok megtartását, a járműhasználat szabályszerűségét, az okmányokra és a felszerelésekre vonatkozó előírások megtartását, a jármű birtoklásának jogszerűségét, az üzemben tartó, illetőleg a használó személyazonosító adatait, a jármű közlekedésbiztonsági állapotát és adatait a forgalomban és a telephelyen - a jogszabályban meghatározottak alapján - ellenőrizheti;
c) a jármű vezetőjét a rendszeresített eszközzel légzésminta, ha nála a vezetési képességére hátrányosan ható szer befolyása vagy alkoholfogyasztás miatt bűncselekmény vagy szabálysértés, illetve a közúti közlekedéssel kapcsolatban kiszabható, közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés elkövetésének gyanúja merül fel, az egészségügyi szolgálat igénybevételével vér-, vizelet- és műtétnek nem minősülő módon egyéb minta adására kötelezheti;
d) a járművezetésre jogosító engedélyt (okmányt), a jármű üzemben tartására vonatkozó hatósági engedélyt (okmányt), a rakományhoz tartozó okmányokat, valamint a jármű hatósági jelzését - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - a helyszínen elveheti;
e) a forgalomban való részvételt megtilthatja, ha a jármű vagy vezetőjének állapota a közúti forgalom biztonságát veszélyezteti, és a további jogellenes járműhasználat megakadályozása céljából a jármű kulcsait elveheti, illetőleg a járművet más módon mozgásában korlátozhatja vagy el szállíttathatja.

1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (a továbbiakban: KRESZ)

3. §
(1) Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles
a) a közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének a védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megtartani;
b) a közúti jelzések rendelkezéseinek, továbbá a forgalom irányítására, ellenőrzésére jogosultak utasításainak eleget tenni;
c) úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.
(2) A gépkocsi vezetője menet közben kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat. A kétkerekű, továbbá gépkocsinak nem minősülő háromkerekű jármű vezetője menet közben - ideértve a forgalmi okból történő megállást is - kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat.
(3) Tilos a közúti közlekedés hatósági ellenőrzését megakadályozni, megzavarni, valamint az ellenőrzés eredményét befolyásolni, ide nem értve az ellenőrzést előrejelző eszközök használatát.
5. §
(1) A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni,
a) amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye van;
b) amelyre külön jogszabályban meghatározott számú, típusú és elhelyezésű hatósági jelzés(ek) [rendszámtábla(ák)] van(nak) felszerelve [...].
6. §
(2) Ha a rendőr a forgalmat nem útkereszteződésben irányítja,
a) a járművek megállítására
aa) karjának vagy fehér szegélyű piros tárcsának függőleges feltartásával, piros vagy fehér fény körbeforgatásával, illetőleg síppal ad jelzést,
ab) menet közben a megkülönböztető fényjelzést használó gépkocsiból, illetve motorkerékpárról
ad jelzést, karjának, fehér szegélyű piros tárcsának, piros vagy fehér fényű lámpának fel-le mozgatásával, illetőleg hangszórón vagy a megállásra felhívó szövegű felirattal;
b) a megkülönböztető fényjelzést használó gépkocsiból vagy motorkerékpárról, illetőleg rendőrségi helikopterről hangszórón keresztül adott, a követendő közlekedési magatartásra vonatkozó utasításának megfelelő módon kell az úton közlekedő jármű vezetőjének eljárnia.

A Rendőrség az Rtv. fent idézett rendelkezései alapján köteles a forgalomban részt vevő járművek közlekedésbiztonsági állapotának, valamint az okmányokra és felszerelésekre vonatkozó KRESZ előírások megtartásának ellenőrzésére.

A járművek megállításának technikájára vonatkozó útmutatót a közúti járművek megállításának és követésének módszereiről és taktikáiról szóló 7001/2006. (IV. 6.) ORFK irányelv tartalmazza, melyet a jelen tájékoztató levélhez mellékelten megküldök.

(Az irányelv elektronikus formában még keresés alatt, ha sikerül meglelni, akkor azt is elérhetővé teszem valahol, amennyiben nem, akkor az eredeti válasz levél pdf-ben szkennelve egyelőre megtalálható.)

Link to this

Varga Viktor hozzászólt ()

7001/2006. (IV. 6.) ORFK irányelv
a közúti járművek megállításának és követésének módszereiről és taktikáiról

szabályozás elektronikus változata PDF és Word formában (OCR-ezve, nagyjából helyre állítva) elérhető:

A következő rövid URL-ről:
http://goo.gl/qyUHG7

A következő hosszú URL-ről:
https://drive.google.com/folderview?id=0...

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varga Viktor:
Csak a(z) Országos Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei