A Kormány 1119/2013. (III. 8.) Korm. határozata

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Becker András

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a Kormány 1119/2013. (III. 8.) Korm. határozata alapjául szolgáló bármely olyan dokumentumot, mely tartalmazza a debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése
érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításnak a költségvetés tervezésekor előre nem látható indokait.
Hasonlóképp szíveskedjenek megküldeni az ugyanezen célra a 2014-16 évekre tervezett további támogatásokról szóló döntést megalapozó dokumentumokat, illetve a fenti támogatásokkal finanszírozott konkrét fejlesztések várható konkrét eredményeit tartalmazó dokumentumot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 12.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: info (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Levélíró!

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön elektronikus levelét a Emberi Erőforrás
Minisztérium levelezőrendszere fogadta.

Kollégáink válaszának megérkezéséig szíves türelmét kérjük.

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta.

Kérjük, ne válaszoljon rá.

 

EMMI Ügyfélszolgálat

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Becker András Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján előterjesztett közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1119/2013. (III. 8.) Korm. határozat alapján a Kormány négy év alatt összesen 10 milliárd forint összeggel járul hozzá a Magyarországi Református Egyház kormányhatározat által meghatározott debreceni ingatlanainak rekonstrukciójához, infrastrukturális fejlesztéséhez, ezáltal is elismerve a 2017-ben 500 éves reformáció magyar történelemben és kultúrában játszott kiemelkedő szerepét is.

A tervezett beruházás által az alábbi hét intézmény rekonstrukciója, korszerűsítése, infrastrukturális fejlesztése, akadálymentesítése valósul meg:
- Debreceni Református Hittudományi Egyetem
- Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának Internátusa
- TREK Gyűjteményei TREK Levéltár, DRHE Szakkönyvtár
- Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája
- Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola- Tornaterem bővítése
- DRHE- Maróthy György Kollégium
- DRHE- Egyetemi Kollégium

Az átalakítási és korszerűsítési munkálatok 2013-2016 között zajlanak. Több épületrész vonatkozásában azonnali beavatkozást igénylő műszaki állapotok alakultak ki, melyek miatt a tervezett átalakítási munkákat szükséges megvalósítani. A többlépcsős fejlesztéssel többek között energetikai korszerűsítésekre, modern, a jelenkor igényeinek megfelelő oktatási környezet kialakítására is sor kerül.

A kormányhatározat előkészítése egy 2013-ban benyújtott egyházi kérelem alapján indult, az abban foglaltak értelemszerűen nem voltak figyelembe vehetők a 2013-as költségvetési tervezés során, erre tekintettel vált szükségessé a költségvetési átcsoportosítás.
A kormányhatározattal biztosított támogatás kedvezményezettje a Magyarországi Református Egyház, a támogatás egyházi ingatlanrekonstrukcióra irányul. A kérelmében igényelt döntést előkészítő dokumentumok az Infotv. 27. § (5) bekezdése szerinti, a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített, döntés megalapozását szolgáló adatnak minősülnek. A támogatás előkészítése során keletkezett dokumentumok főként az egyház által megküldött háttér dokumentációk, amelyek az egyházi szervezet belső dokumentumai, így azokat az Infotv. 27. § (6) bekezdése alapján kiadni nincs lehetőségünk.

A kormányzati honlapon hamarosan tájékoztató jelenik meg ennek a jelentős projektnek a nyilvánosságot érintő részleteiről. Ennek megjelenéséről tájékoztatni fogom.

Jogorvoslati tájékoztató:

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása esetén a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentés tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Üdvözlettel:
dr. Schlammadinger József főosztályvezető úr megbízásából
dr. Zselinszky Eszter adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei