A 2018-as év vonatösszeállításai

Közlekedő Tömeg Egyesület küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Az igénylést elutasította a(z) MÁV-START Zrt..

Feladó: Közlekedő Tömeg Egyesület

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2017/2018-as menetrendi év menetrend szerinti személyszállító vonatainak összeállítási rendjét (SZVÖR).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. március 23.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté
Közlekedő Tömeg

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Társaságunkhoz 2018. 03. 23. napon beérkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban a következő választ adjuk:

A MÁV-START Zrt. (továbbiakban: Társaság) által közlekedtetett
kocsi-összeállításokat a
[1]https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belf...
oldalon tekintheti meg. Az oldalon a nemzetközi gyors, InterCity, EuroCity
és az EuroNight vonatok, illetve a belföldi expressz és InterCity vonatok
összeállítását egyaránt megtalálja.

 

A kocsi-összeállításával kapcsolatos további adatokat az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) 27. §-ának (3) bekezdése és a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény 7/I. § (2)-(3) bekezdései alapján nem áll módunkban kiadni, mivel
a személyszállító vonatok tételes összeállítása a Társaság műszaki,
szervezési ismeretei, tapasztalatai, amelyek nyilvánosságra hozatala a
Társaság üzleti tevékenységének végzése szempontjából aránytalan sérelmet
okozna. 

 

Indokolás:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 27. §-ának (3) bekezdése szerint:

"Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és
a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás
felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az
állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával,
hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az
ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat,
valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát
külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem
eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez -
való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza
meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét."

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47 §-a szerint:

"(1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem
közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára
nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az
azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő
megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra
hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené
vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a
vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

(2) Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas
módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy
szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e törvény
alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét
sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák
nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a
védett ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez

a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy

b) jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás
vizsgálata és elemzése útján jutott hozzá."

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény 7/I.§ (2)-(3) bekezdései:

„(2) Nem ismerhető meg továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaság,
valamint az általa irányított vállalkozás üzleti tevékenységével
kapcsolatos azon adat, amelynek más által történő megszerzése vagy
nyilvánosságra hozatala a köztulajdonban álló gazdasági társaság vagy az
általa irányított vállalkozás üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan
sérelmet okoz.

(3) Aránytalan a sérelem akkor, ha az adat más általi megszerzése,
hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a
köztulajdonban álló gazdasági társaság, vagy az általa irányított
vállalkozás versenytársát indokolatlan előnyhöz juttatná.”

Jogorvoslati lehetőségek az Infotv. előírásai alapján:

16. § (2) bekezdés értelmében a tájékoztatás megtagadása esetén az
adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás
megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A
felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet
a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás
lehetőségéről.

31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint

az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(2) A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve a másolat
készítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az
adatkezelőnek kell bizonyítania.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés
összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében
a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A
perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak
van helye.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal a
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. vagy az
[2][email address] elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot.

Üdvözlettel,

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Közlekedő Tömeg Egyesület:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Utasszám adatok

A(z) MÁV-START Zrt. részére Kaliszky Zsolt által

Szeged-Szabadka vasút

A(z) MÁV-START Zrt. részére Segesvári Csaba által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei