Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Sebián-Petrovszki László, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A 2024-es olimpiai pályázat kapcsán felmerült költségek

Sebián-Petrovszki László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest 2024 Nonprofit Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Sebián-Petrovszki László to read recent responses and update the status.

Feladó: Sebián-Petrovszki László

Delivered

Tisztelt Budapest 2024 Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2012. január 1. és 2017. február 28. között a 2024-es olimpiai pályázat előkészítéséhez, a pályázat népszerűsítéséhez, reklámjához kapcsolódóan megkötött szerződéseket, valamint a kifizetett számlák listáját (számla kiállítója, számlázott szolgáltatás vagy vásárol termék, kifizetett összeg).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 2.

Üdvözlettel:

Sebián-Petrovszki László

Hivatkozása ide

Feladó: Info
Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

Sebián-Petrovszki László
[FOI #8608 email]

Tisztelt Sebián-Petrovszki Úr!

Köszönettel megkaptuk 2017. március 2-i adatigénylését, melyre a vonatkozó jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: "Infotv.") rendelkezései alapján a Budapest 2024 Zrt. (a továbbiakban: "Társaság") nevében, a törvényes határidőn belül az alábbi választ adjuk.

Az Infotv. 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés jelentős terjedelme, illetve az igényléssel érintett nagyszámú adat miatt a Társaság az Infotv. 29. § (1) bekezdésében meghatározott 15 napos válaszadási határidőt egy alkalommal, további 15 nappal meghosszabbítja, amelyről az igénylőt jelen levél megküldésével egyidejűleg tájékoztatja.

Az adatigénylésre nyitva álló határidő a meghosszabbítás következtében: 2017. április 1.

A Társaság a meghosszabbított határidőn belül érdemi választ fog adni az adatigénylésére.

Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy amennyiben az Ön megítélése szerint a válaszunk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, akkor a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat jogorvoslatért. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani a Társaság ellen.

2017. március 17.

Üdvözlettel:

Budapest 2024 Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Info
Budapest 2024 Nonprofit Zrt.


Attachment Szerzodesi Lista B2024.pdf
1.7M Download View as HTML


Tisztelt Sebián-Petrovszki László!

A Budapest 2024 Nonprofit Zrt. által 2017. március 2. napján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott adatigénylésére tekintettel a következő választ adjuk.

Tekintettel arra, hogy társaságunk nem vezet külön nyilvántartást a „pályázat előkészítéséhez, a pályázat népszerűsítéséhez, reklámjához” kötődő szerződésekről és kifizetésekről, és a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. kötelezettségvállalásai a http://webtar.kozadat.hu/webfarm/downloa... elektronikus címen, illetve a jelen levelemhez mellékelt dokumentumban a törvényben rögzített adattartalommal elérhetők, ezért kérem, hogy azokat a hivatkozott helyeken szíveskedjék megtekinteni.

Az adatigényléssel érintett időszak a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. teljes működési időtartamát, és a társaság Alapszabályában rögzített teljes tevékenységét lefedi, ezért az Infotörvény 30.§ (7) bekezdésére tekintettel az adatkezelő az adatigénylést az igénylés tárgyát képező irat másolata helyett a jogviszony alanyainak, a jogviszony típusának, a jogviszony tárgyának, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének és teljesítése időpontjának megjelölésével is teljesítheti. A számlák listáját az előbbiekre tekintettel a társaság nem bocsátja az adatigénylő rendelkezésre, viszont a Budapest 2024 Zrt. a törvényben foglalt kötelezettségét az ott meghatározott módon, a fenti két listában feltüntetett adatokkal teljesíti.

Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy amennyiben az Ön megítélése szerint a válaszunk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, akkor a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat jogorvoslatért. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani a Társaság ellen.

Üdvözlettel:
Budapest 2024 Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Sebián-Petrovszki László, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sebián-Petrovszki László:
Csak a(z) Budapest 2024 Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei