A Bajai Földikutya Rezervátumot veszélyeztető hulladéktárolás ügye

Bodnár Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Failed

Tisztelt Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Baja város Jegyzője március 29-én hivatalos levélben engem arról értesített, hogy Baja Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a tulajdonában levő, Baja külterület 0378/91 hrsz.-ú telken, valamint az ezzel szomszédos telkeken hulladéklerakást észlelt, melyről bejelentést tett a Kecskeméti Járási Hivatal Természetvédelmi és Környezetvédelmi Főosztályán (továbbiakban Járási Hivatal).
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önkormányzat által a Járási Hivatalnak a Baja külterület 0378/91 hrsz.-ú telken, valamint az ezzel szomszédos telkeken történt hulladéklerakás ügyében benyújtott bejelentés dokumentumait .
Amennyiben jelen adatigénylés időpontjáig a Járási Hivatal választ küldött a fenti ügyben az Önkormányzatnak, kérem, szíveskedjék elküldeni részemre ennek a válasznak a dokumentumait is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 29.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa
atlatszo.hu

Hivatkozása ide

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s A Bajai F ldikutya Rezerv tumot vesz lyeztet hullad kt rol s gye.txt
4K Download View as HTML


This is the mail system at host smtp.kimittud.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal request email]>: host mail.bkmkh.hu[84.206.11.230] refused to talk to
me: 451 Server not available

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bodnár Zsuzsa:
Csak a(z) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Ügyészségi elismerések

A(z) Legfőbb Ügyészség részére Mile Éva által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei