A Budapest 2024 Nonprofit Zrt. 5 millió forintnál nagyobb összegű szerződései

Ferencz Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest 2024 Nonprofit Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Budapest 2024 Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
- a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. 5 millió forintnál nagyobb összegű szerződéseit,
- valamint a Budapest 2024 Nonprofit Zrt vezető tisztségviselőinek névsorát és javadalmazásuk összegét (munkabér, cafetéria, jutalom, egyéb jutattások),
- valamint a Budapest 2024 Nonprofit Zrt felügyelőbizottság tagjainak névsorát, javadalmazását,
- valamint a Budapest 2024 Nonprofit Zrt munkatársainak létszámát és javadalmazásuk összegét.

Itt szeretném megjegyezni, hogy a https://budapest2024.org/ hivatalos oldalukon semmilyen közérdekű adat nem található meg, még az Önök elérhetősége sincs fent.

Így roppant nehéz lesz "olcsó" és "átlátható" olimpiát rendezni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 30.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Ferencz Gábor

Delivered

Tisztelt Budapest 2024 Nonprofit Zrt.!

A közérdekű adatigénylésemre már rég lejárt a határidő.
Legyenek szívesek pótolni a mulasztást.

Üdvözlettel
Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Info
Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

Tisztelt Ferencz Gábor!

Köszönettel megkaptuk közérdekű adatigénylését, amelyben az alábbiakat kérte:
„Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
- a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. 5 millió forintnál nagyobb összegű szerződéseit,
- valamint a Budapest 2024 Nonprofit Zrt vezető tisztségviselőinek névsorát és javadalmazásuk összegét (munkabér, cafetéria, jutalom, egyéb jutattások),
- valamint a Budapest 2024 Nonprofit Zrt felügyelőbizottság tagjainak névsorát, javadalmazását,
- valamint a Budapest 2024 Nonprofit Zrt munkatársainak létszámát és javadalmazásuk összegét.

Válaszaink az Ön által feltett kérdésekre a következő:
1. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Társaság”) „öt millió forintnál nagyobb összegű szerződéseit” és azok kötelezően nyilvánosságra hozandó adatait összefoglaló táblázat 2016. augusztus 4. napja óta nyilvános, közvetlenül elérhető a www.kozadat.hu weboldalon.
(http://webtar.kozadat.hu/webfarm/downloa... ).
A központi honlap és közadatkereső a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. közadat programja keretében működik az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”) 24/A. fejezetében foglaltak alapján. A központi holnapon szintén megtalálható Társaságunk valamennyi elérhetősége.

2. A Társaság vezető tisztségviselőinek (igazgatósági tagjainak) névsora, egyezően a Társaság közhiteles cégkivonatában foglaltakkal – amely a cégnyilvántartásban mindenki által ingyenes hozzáférhető – a következő:
i. dr. Fürjes Balázs (igazgatóság elnöke)
ii. dr. Baranyainé dr. Kántor Andrea
iii. Schmitt Pál
iv. dr. Csörgits Lajos Imre
v. dr. Bienerth Gusztáv
vi. Fekete Miklós (vezérigazgató)/Mihók Attila (vezérigazgató)

Fekete Miklós igazgatósági tagságáról és vezérigazgatói tisztségéről 2016. október 14-i hatállyal lemondott. A Társaság részvényesei 2016. október 15. napi hatállyal Mihók Attilát választották meg.

A Társaság igazgatósága tagjainak tiszteletdíját a Társaság részvényesei (Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata) a 3/2016. sz. Határozatban (2016.04.06.) állapították meg az alábbiak szerint:
- igazgatósági tag tiszteletdíja: bruttó 250.000,- Ft/hó;
- igazgatóság elnökének tiszteletdíja: bruttó 350.000,- Ft/hó.

Schmitt Pál igazgatósági tag lemondott a tiszteletdíjáról.

A Társaság sem az igazgatóság tagjai, sem annak elnöke részére nem biztosít egyéb juttatást.

A Társaság vezérigazgatója a Társaság vezető állású munkavállalója, munkaszervezetének vezetője. A vezérigazgató havi nettó alapbére: 1.401 eft, melyen felül havi 16.666,- Ft cafetéria juttatásban részesül.

3. A Társaság felügyelőbizottság tagjainak névsora, szintén egyezően a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal, a következő:
i. Szabó Bence (felügyelőbizottság elnöke)
ii. dr. Szegvári Péter
iii. Nagyné Varga Melinda
iv. Iványi Bálint Miklós
v. dr. Schneller Márton Domonkos
vi. dr. Sipos Gertrúd

A Társaság felügyelőbizottsága tagjainak tiszteletdíját a Társaság részvényesei (Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata) a 3/2016. sz. Határozatban (2016.04.06.) állapították meg az alábbiak szerint:
- felügyelőbizottság tagjának tiszteletdíja: bruttó 150.000,- Ft/hó;
- felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíja: bruttó 250.000,- Ft/hó.

Szabó Bence, a Társaság felügyelőbizottságának elnöke lemondott a tiszteletdíjáról.

A Társaság sem a felügyelőbizottság tagjai, sem annak elnöke részére nem biztosít egyéb juttatást.

4. A Társaság az Info tv. 1. számú melléklete III. fejezetének (Gazdálkodási adatok) 2. pontja szerint a közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok tekintetében köteles adatszolgáltatásra.

Ennek értelmében tájékoztatom, hogy a Társaság munkavállalóinak
statisztikai létszáma: 58,63 fő
javadalmazásuk összege:
- összesített munkabér (nettó): 106.844 eft
- cafetéria-juttatás: 16 eft/fő

Budapest, 2016.10.21.

Tisztelettel:

Budapest 2024 Nonprofit Zrt

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferencz Gábor:
Csak a(z) Budapest 2024 Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei