Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy Ibolya, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

a Budapest X. kerület Liget téri aluljáró lezárása

Nagy Ibolya küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Nagy Ibolya to read a recent response and update the status.

Feladó: Nagy Ibolya

Tisztelt Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Budapest X. kerület Liget téri aluljáró lezárása tárgyában 2012-ben született Képviselő-testületi határozatban foglalt a park felőli az aluljáró íves területe felső szakaszánál körbe sövény beültetésére miért nem került sor annak ellenére, hogy bruttó l 941 OOO forint összegű forrást biztosítottak a feladatra, valamint Liget téri aluljáró két oldalt az aluljáró rámpáinak földfeltöltésére és füvesítésére miért nem került sor annak ellenére, hogy bruttó 4 320 OOO forint összegű forrást biztosítottak a feladatra. Kérem annak megválaszolását is, hogy milyen intézkedéseket tettek a határidő (2012. július 30.) elmulasztása miatt, valamint, hogy mi történt a feladatra elkülönített összeggel és a határozatban szereplők mikor fognak megvalósulni? Milyen konkrét intézkedéseket tettek a helyszín és környezetének rendezése érdekében, illetve jókarbantartási kötelezettség körében milyen intézkedéseket tettek az épületre fújt grafitik, leszakadt/leszakított világítótestek eltávolítása érdekében?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 21.

Üdvözlettel:

Nagy Ibolya

Hivatkozása ide

Feladó: Móré Tünde Zsuzsanna
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Nagy Ibolya!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a Budapest, X. kerület Liget téri aluljáró lezárása tárgyában előterjesztett közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012 májusában tárgyalta a Budapest X. kerület, Liget téri aluljáró lezárásáról szóló előterjesztést. Az előterjesztés két pontból álló határozati javaslatot tartalmazott, megegyezően az Ön levelében írottakkal. Azonban a döntés során a Képviselő-testület csak az egyik határozati javaslatot fogadta el, a következők szerint:

262/2012. (V. 17.) KÖKT határozat
a Budapest X. kerület, Liget téri aluljáró lezárásáról
(15 igen szavazattal, 1 tartózkodással)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Liget téri aluljáró lezárására - két oldalt elhelyezkedő rámpák végeinél a teljes nyílás lezárására, a lépcsőknél a galéria mellvéd falnál a lépcsők lezárására és a park felől az aluljáró íves területe felső szakaszánál körbe sövény beültetésére - bruttó 1 941 000 forint összegű forrást biztosít a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 19. sorának terhére (felhalmozási célú tartalékkeret).
Határidő: 2012. július 30.
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős
alpolgármester
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

A feladat végrehajtása során a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a munkát közbeszerzés keretében megpályáztatta.
A munka rövid műszaki tartalma:
- lomtalanítás az aluljáróban (kb.30m3 ),
- fertőtlenítés az aluljáróban,
- a rámpák végeinek lefalazása a bejutás magakadályozása érdekében,
- egyedi felületkezelt acél szerkezetű lezárás a fölső szinten,
- az íves fenti szakaszon sövény ültetés.
A szerződés szerint a munkálatok hiba és hiánymentesen elkészültek, így a sövény ültetése is.

A nyertes vállalkozó árajánlata, így a tényleges bekerülés és a szerződés összege: bruttó: 1.842.728,- Ft volt, melyből a sövény ültetése nettó: 106.200,- Ft-ba került. A szerződés szerint a kezdés: 2012.07.27. a befejezés 2012. 08.10-e.
Sajnálatos módon a sövény időközben elpusztult a kedvezőtlen környezeti hatások következtében.
A feladatra biztosított és a felhasznált összeg közötti különbözet az Önkormányzat és a Vagyonkezelő Zrt. közötti éves elszámolás keretében került rendezésre.
Tájékoztatom arról is, hogy az ingatlan jelenleg társasház, azaz több tulajdonosa van. Önkormányzatunknak vásárlás útján szándékában áll a teljes tulajdoni arányt megszerezni, illetve ezt követően kizárólagos tulajdonosként az ingatlant közérdekű célra hasznosítani és fejleszteni.

Dr. Szabó Krisztián jegyző megbízásából
Üdvözlettel:

Mozsár Ágnes főépítész

________________________________________
Feladó: [email address]
Elküldve: 2016. augusztus 22. 8:52:57
Címzett: Dr. Szabó Krisztián
Tárgy: FW: Közérdekű adat igénylés - a Budapest X. kerület Liget téri aluljáró lezárása

________________________________________
Feladó: Nagy Ibolya <[FOI #7315 email]>
Elküldve: 2016. augusztus 21. 10:01
Címzett: [Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - a Budapest X. kerület Liget téri aluljáró lezárása

Tisztelt Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Budapest X. kerület Liget téri aluljáró lezárása tárgyában 2012-ben született Képviselő-testületi határozatban foglalt a park felőli az aluljáró íves területe felső szakaszánál körbe sövény beültetésére miért nem került sor annak ellenére, hogy bruttó l 941 OOO forint összegű forrást biztosítottak a feladatra, valamint Liget téri aluljáró két oldalt az aluljáró rámpáinak földfeltöltésére és füvesítésére miért nem került sor annak ellenére, hogy bruttó 4 320 OOO forint összegű forrást biztosítottak a feladatra. Kérem annak megválaszolását is, hogy milyen intézkedéseket tettek a határidő (2012. július 30.) elmulasztása miatt, valamint, hogy mi történt a feladatra elkülönített összeggel és a határozatban szereplők mikor fognak megvalósulni? Milyen konkrét intézkedéseket tettek a helyszín és környezetének rendezése érdekében, illetve jókarbantartási kötelezettség körében milyen intézkedéseket tettek az épületre fújt grafitik, leszakadt/leszakított világítótestek eltávolítása érdekében?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 21.

Üdvözlettel:

Nagy Ibolya

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #7315 email]

Ha a(z) Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z) [Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy Ibolya, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nagy Ibolya:
Csak a(z) Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei