Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Beke Károly, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A budapesti olimpiai pályázat harmadik körös dokumentációja

Beke Károly küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest 2024 Nonprofit Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Beke Károly to read a recent response and update the status.

Feladó: Beke Károly

Delivered

Tisztelt Budapest 2024 Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2024-es budapesti olimpiai pályázat harmadik körös dokumentációját, melyet február elején a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak beadott Budapest.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 7.

Üdvözlettel:

Beke Károly
[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Info
Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

Tisztelt Beke Úr!

Köszönettel megkaptuk 2017. március 7. napján kelt adatigénylését, melyre a vonatkozó jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezései alapján a Budapest 2024 Zrt. (a továbbiakban: „Társaság”) nevében, a törvényes határidőn belül az alábbi választ adjuk.

Az Infotv. 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés jelentős terjedelme, illetve az igényléssel érintett nagyszámú adat miatt a Társaság az Infotv. 29. § (1) bekezdésében meghatározott 15 napos válaszadási határidőt egy alkalommal, további 15 nappal meghosszabbítja, amelyről az igénylőt jelen levél megküldésével egyidejűleg tájékoztatja.

Az adatigénylésre nyitva álló határidő a meghosszabbítás következtében: 2017. április 06.

A Társaság a meghosszabbított határidőn belül érdemi választ fog adni az adatigénylésére.

Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy amennyiben az Ön megítélése szerint a válaszunk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, akkor a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat jogorvoslatért. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani a Társaság ellen.

2017. március 22.

Üdvözlettel:

Budapest 2024 Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Info
Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

Beke Károly
[FOI #8629 email]

Tisztelt Beke Úr!

A Budapest 2024 Zrt. („Társaság”) részére 2017. március 7-én megküldött adatigénylésével („Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2024-es budapesti olimpiai pályázat harmadik körös dokumentációját, melyet február elején a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak beadott Budapest.”) kapcsolatban, törvényes határidőn belül az alábbi választ adjuk.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban a Társaság igazgatósága által hozott 47/2017. (2017.13.01.) sz. határozat kimondja, hogy a Társaság a közzétételi és nyilvánosságra hozatali, valamint adatszolgáltatási kötelezettségei teljesítése során tartsa szem előtt a Társaság, a Társaság tulajdonosai, az Olimpiai Mozgalom és más jogosultak jogos érdekeit is, és - betartva a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket - kezelje bizalmasan és ne hozzon nyilvánosságra, ne tegyen közzé, vagy ne adjon ki olyan adatokat, amelyek nyilvánosságra hozatala a Társaság tevékenységének végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, azzal, hogy a Társaság tevékenységének végzése szempontjából aránytalan sérelmet eredményezőnek az olyan adatok közzétételét kell tekinteni, melyek nyilvánosságra kerülése egy esetleges jövőbeni olimpiai pályázat során versenyhátrányt okozna.

Mivel a 2024-es budapesti olimpiai pályázat harmadik körös dokumentációja - a 2024-es pályázat visszavonásától függetlenül - egy esetleges jövőbeni olimpiai pályázat során felhasználható, illetve a budapesti pályázattal kapcsolatos olyan védett ismereteket tartalmaz, melyek az egyéb pályázókkal szembeni versenyelőny megteremtését célozzák, azok nyilvánosságra hozatala - különös tekintettel a Társaság fentebb ismertetett közzétételi és nyilvánosságra hozatali szabályaira - a Társaság számára aránytalan sérelmet okozna.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Társaság jelenleg is dolgozik a pályázati dokumentáció olyan összefoglaló változatának elkészítésén, melynek nyilvánosságra hozatala nem okoz aránytalan sérelmet a Társaság számára. Amennyiben az említett összefoglaló dokumentáció elkészül, a Társaság közzéteszi azt. A közzétételre előreláthatólag két héten belül sor kerül - amennyiben kívánja, az összefoglaló dokumentumot külön is megküldjük az Ön részére.

Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy amennyiben az Ön megítélése szerint a válaszunk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, akkor a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat jogorvoslatért. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani Társaság ellen.

Kelt: Budapest, 2017. április 6.

Tisztelettel:

Budapest 2024 Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Beke Károly, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Beke Károly:
Csak a(z) Budapest 2024 Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei