Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Huszka Imre, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A büntetés-végrehajtásban az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt kifizetett összegek 2017-2018 években

Huszka Imre küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Államkincstár részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Huszka Imre to read a recent response and update the status.

Feladó: Huszka Imre

Delivered

Tisztelt Magyar Államkincstár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

hogy milyen kártalanítási összeget fizettek ki a 2013. évi CCXL. törvény 10/A. § alapján 2017 és 2018 években a büntetés-végrehajtásban az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt, havi vagy negyedéves, esetleg éves bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 21.

Üdvözlettel:

Huszka Imre

Hivatkozása ide

Feladó: Beérkezett levél
Magyar Államkincstár

Tisztelt Levélíró!

 

Köszönettel megkaptuk a levelét. A válaszadásig türelmét kérjük!

 

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár

 

--------------------------------------------------------------------------

Kérjük erre az e-mail üzenetre ne válaszoljon, mert a Magyar Államkincstár
ezen a címen leveleket nem fogad.

Hivatkozása ide

Feladó: Adatvédelem
Magyar Államkincstár


Attachment image001.jpg
6K Download

Attachment NAIH 2019 5342 6 m1.pdf
304K Download View as HTML

Attachment NAIH 2019 5342 6.pdf
259K Download View as HTML


DATAF/49-8/2019

 

Tisztelt Huszka Imre úr!

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban:
NAIH) NAIH/2019/5342/6 ügyszámú 2019. augusztus 7. napján kelt levelében
tájékoztatta a Magyar Államkincstárt az Ön által a KiMitTud rendszeren
keresztül 2019. május 21. napján benyújtott adatkérésről, melyről az
eredeti benyújtás időpontjában technikai okokból nem szereztünk tudomást.

 

Az adatkérést a Magyar Államkincstár a NAIH levelének kézhezvételét
követően soron kívül megvizsgálta, és megállapította, hogy az Igazságügyi
Minisztérium költségvetésében szerepel az érintett fejezeti kezelésű
előirányzat, ugyanakkor ezen előirányzatból a büntetés-végrehajtásban az
alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt megállapított
kártalanítások mellett más jogcímen fizetendő kártalanításokat is
teljesítenek.

 

Tekintettel arra, hogy az előirányzatból többféle jogcímen teljesülnek a
kifizetések, a Magyar Államkincstárnak azonban ezen jogcímekről nincs
információja, nem áll rendelkezésünkre a kérelemben megjelölt,
meghatározott jogcímen történt kifizetésekre vonatkozó adat.

 

Mindezek alapján az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 29. § (1) bekezdésére tekintettel – miszerint az adatokat kezelő
közfeladatot ellátó szerv teljesíti az adatkérést – az adatkérés
teljesítése a Magyar Államkincstár részéről nem lehetséges.

 

Tekintettel arra, hogy a fentiek szerint adatigénylése nem volt
teljesíthető, felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Infotv. 31. § (1)
bekezdése értelmében bírósághoz fordulhat. A pert jelen elektronikus
levelünk kézbesítésétől számított 30 napon belül a Magyar Államkincstár
ellen lehet megindítani a Fővárosi Törvényszéken. Amennyiben álláspontja
szerint Önt az adatigénylése kapcsán jogsérelem érte, az Infotv. 52. §-a
alapján a NAIH-nál vizsgálatot kezdeményezhet, ugyanakkor megjegyzendő,
hogy megkeresése eleve NAIH vizsgálat részeként került megküldésre.
Megjegyzendő továbbá, hogy ha az igény elutasítása miatt a NAIH
vizsgálatának kezdeményezése érdekében a NAIH-nál bejelentést tesz, a
fenti hivatkozott pert a NAIH-nál tett bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az eljárás jogsérelem
megállapítása nélküli lezárásáról szóló értesítés, vagy a NAIH által
megtett – és esetleges további – intézkedésekről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Jelen levelem tájékoztatásul megküldésre kerül a NAIH részére is.

 

Tisztelettel:

 

[1]Névtelen  

Dr. Dobai Bálint

adatvédelmi tisztviselő

Magyar Államkincstár

1054 Budapest, Hold utca 4.

E-mail: [2][email address]

 

From: Naih_Ügyfélszolgálat [3][mailto:[email address]]
Sent: Wednesday, August 07, 2019 5:03 PM
To: Adatvédelem
Subject: NAIH-2019-5342-6

 

 

 

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Huszka Imre, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Huszka Imre:
Csak a(z) Magyar Államkincstár munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Határidő túllépés

A(z) Magyar Államkincstár részére Króth Lajos által

Kincstári kifizetések

A(z) Magyar Államkincstár részére Maróy Ákos által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei