A Civil Összefogás Közhasznú Alapítványnak a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. által nyújtott támogatások adatai

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. által a Civil Összefogás Közhasznú Alapítványnak megítélt támogatások listáját a támogatási összeg, a támogatás odaítélésének időpontja és a támogatási cél megjelölésével, valamint a Kft. és az Alapítvány között létrejött minden szerződés szövegét azok esetleges mellékleteivel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 1.

Üdvözlettel:

dr. Bodoky Tamás Richárd
ügyvezető
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.


Attachment image001.png
1K Download


Tisztelt Adatigénylő!

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a 2019. március 1-jén a Szerencsejáték
Service Nonprofit Kft-nek címzett adatigénylését a Szerencsejáték Zrt.
kezelésében lévő - [1][email address] - e-mail címre
küldte meg.

Tekintettel arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az
adatigénylés továbbításának (ún.: áttétel) lehetőségét nem szabályozza,
úgy legyen kedves a
[2]https://rolunk.szerencsejatek.hu/hu/szer...
honlapon lévő e-mail címre megküldeni az adatigénylését, amennyiben a
Szerencsejáték Service Nonprofit Kft-től kíván adatot igényelni.

Üdvözlettel:

[3]e-mail_logo

 

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
[4]www.szerencsejatek.hu

 

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

 

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. https://rolunk.szerencsejatek.hu/hu/szer...
4. http://www.szerencsejatek.hu/

Hivatkozása ide

Sent request to Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. again, using a new contact address.

Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Szerencsejáték Service Nonprofit Kft-hez (a továbbiakban: Társaság)
2019. március 19-én, kizárólag elektronikusan érkezett adatigénylésével
kapcsolatban az alábbi választ adjuk.

 

A Társaság közérdekből nyilvános adatai a
[1]https://rolunk.szerencsejatek.hu/hu/szer...
oldalon találhatók, ahol megtekintheti az igényelt adatokat.

 

Tájékoztatjuk, hogy a válasz felülvizsgálata érdekében a Fővárosi
Törvényszéken (1055 Budapest, Markó utca 27., postacím: 1363 Bp. Pf. 16.)
keresettel élhet, vagy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c) is fordulhat.

 

A jogorvoslati eljárás az Infotv. 31. §-án alapul.

 

A válasz késedelmes megküldéséért ezúton is szíves elnézését kérjük.

 

Budapest, 2019. április 10.

 

Üdvözlettel:

           

                    Szerencsejáték Service

                           Nonprofit Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Szerződések kiadása

A(z) Szerencsejáték Zrt. részére Csikász Brigitta által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei