a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektek

Földes Ádám küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal.

Feladó: Földes Ádám

Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 48/2015. (III. 12.) Korm. rendeletben meghatározott projektek fakivágási engedélyezési eljárásainak valamennyi iratát.

Amennyiben kezelik a következő dokumentumokat/információkat így azokat is:
- a projektek konkrét tereprendezési kivitelezői terveit
- a projektek közműnyomvonal-fakivágás-famegmaradás terveit a projektek területén végzett dendrológiai és fakopp vizsgálatának tanulmányával, részletes térképpel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 21.

Üdvözlettel:

Földes Ádám

Hivatkozása ide

Feladó: Kosztyu Anikó


Attachment image002.jpg
1K Download


Földes Ádám

 

[[FOI #7168 email]]

 

Tisztelt Uram!

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala hatáskörében eljárva
a tárgyi ügyben elektronikus úton megküldött közérdekű adatigénylése
tekinetetében az alábbi tájékoztatást adom.

A tárgyi beruházást a Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban Ngt.) 12.
§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a Fővárosi Állat- és
Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III.
12.) Korm. rendelet (a továbbiakban 48/2015. R.) 1. § (1) bekezdésében és
az ott megjelölt 1. számú mellékletében nemzetgazdasági szempontból
kiemelt beruházássá nyilvánította.

Az Ngt. 1/A. § (1) bekezdésének a) pontjában rögzítettek szerint,
valamint, az 48/2015. R. 1. számú melléklete 2. sora alapján a Kormány
által rendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt
beruházásokkal összefüggő tárgyi környezetvédelmi hatósági eljárás
tekintetében Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala
rendelkezik hatáskörrel.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény  két egymástól eltérő jogi területet szabályoz.

A projektek közműnyomvonal – fakivágás - famegmaradás terveinek és  a
projektek területén végzett dendrológiai és fakopp vizsgálat
tanulmányainak részletes térképpel történő megküldése a Ket. hatálya alá
tartozik, amely során a Ket. 69/A. § (1) bekezdésében meghatározott
szabályozás szerint kell eljárni, miszerint:

„69/A. § (1) Ha törvény a döntés nyilvánosságát nem korlátozza vagy nem
zárja ki, az eljárás jogerős befejezését követően a személyes adatot és
védett adatot nem tartalmazó jogerős határozatot, valamint az első fokú
határozatot megsemmisítő és az első fokú határozatot hozó hatóságot új
eljárásra utasító végzést bárki korlátozás nélkül megismerheti, és arról
kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében másolatot
kérhet.”

A 48/2015. R. 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint szabályoz:

„7. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban
hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.”

2016. július 11-én kelt, BP-05/07/02947-3/2016. számon kiadott fakivágási
engedély 2016. augusztus 01-jén végrehajthatóvá vált, de még nem jogerős.

A Ket. 69/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a tárgyi ügyben
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala által kiadott
személyes adatot és védett adatot nem tartalmazó fakivágási engedély
határozatot csak annak jogerőre emelkedését követően ismerheti meg,
valamint kérhet arról költségtérítés ellenében másolatot.

A Ket. és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény szerint a tárgyi fakivágási ügyben nem minősül ügyfélnek,
így az iratbetekintési joga, vagy azokból történő másolatok kérése csak a
Ket. 69/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint érvényesíthető, miszerint
csak a fentiekben hivatkozott határozatot ismerheti meg.

Egyebekben tájékoztatom, hogy a tárgyi ügyben lefolytatott közigazgatási
hatósági eljáráshoz tartozó iratanyag a projektek konkrét tereprendezési
kivitelezői terveit nem tartalmazza.

 

Tisztelettel,

 

dr. Nagy Júlia hivatalvezető

nevében és megbízásából eljárva

 

Kosztyu Anikó

osztályvezető

 

[1]Leírás: xxBudapest Főváros Kormányhivatala

V. Kerületi Hivatala

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

 

1052 Budapest, Városház u. 7. szám

Levelezési cím: 1051 Budapest, Sas. u. 19. szám

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Földes Ádám:
Csak a(z) Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adatigénylés

A(z) Fővárosi Állat- és Növénykert részére Kiss Nóra által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei