a Fővárosi Törvényszékre vonatkozó közérdekű adatigénylések

dr. Hidasi Edit küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fővárosi Törvényszék részére

A(z) Fővárosi Törvényszék által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Feladó: dr. Hidasi Edit

Delivered

dr. Fazekas Sándor elnök úrnak
Fővárosi Törvényszék

ügyszám a Fővárosi Törvényszéken: 2017.IV.D.39/5. – kézbesítve egyszerű, nem tértivevényes postai levélként 2017. 02. 17-én

tárgy: a Fővárosi Törvényszékre vonatkozó közérdekű adatigénylések

benyújtva:
AZ ÁTLÁTSZÓ KI MIT TUD? KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉSI FELÜLETÉN

másolatban:
- EGYÉNI BÍRÓI FÜGGETLENSÉG ÉS FELELŐSSÉG FÓRUM, amely - törvényes eszközökkel - a jogállami igazságszolgáltatásért küzd
E-mail: [email address]

- ELŐD FRUZSINA ÚJSÁGÍRÓ és az INDEX SZERKESZTŐSÉGE, amely a közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos gyakorlati nehézségekkel cikksorozatban foglalkozik (pl. http://index.hu/gazdasag/2017/02/16/koze..., http://index.hu/gazdasag/2016/12/21/koze...
E-mail: [email address], [email address]

- NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG (NAIH)
egyidejűleg NAIH vizsgálatot kezdeményezve a Fővárosi Törvényszék 2017.IV.D.39/5. válaszával kapcsolatban és sürgetve a NAIH-nál az ügyelosztási renddel kapcsolatos korábbi, 2017. 01. 28-án kelt bejelentésem érdemi, törvényes kivizsgálását (http://kimittud.atlatszo.hu/request/biro...

- dr. Handó Tünde elnök asszonynak, ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL (OBH), hiszen az ügyelosztási rendek törvényes közzététele, továbbá a Fővárosi Törvényszék elnökének kifogásolható válasza OBH hatáskör

- INTEGRITÁS PANASZKÉNT dr. Benedek Judit integritás felelős asszonynak, összhangban az Országos Bírósági Hivatal elnökének az integritási szabályzatról szóló 6/2016. (V. 31.) OBH utasításával

Tisztelt dr. Fazekas Sándor elnök úr! Tisztelt Fővárosi Törvényszék!
Tisztelt, az áldozathibáztatás ellen közpénzből (OBH és MIA forrásokból) érzékenyített, a törvényes eljárásra törvényileg köteles jogász kollegák!

Elnök úr fentiekben hivatkozott, 2017.IV.D.39/5. sz. válaszát, amelyben 2017. 02. 07-i keltezéssel, 2017. 02. 17-i nem tértivevényes kézbesítéssel 2017. 03. 30-án!!!!!!!!!!!!!!!!!! kelt, állítólagos beadványomra reagálnak, párhuzamosan eljuttatom - megköszönve a jogállami igazságszolgáltatásért folytatott munkájukat és közzétételre - az EGYÉNI BÍRÓI FÜGGETLENSÉG ÉS FELELŐSSÉG FÓRUMNAK, továbbá - megköszönve tényfeltáró munkájukat és tájékoztatásul a közérdekű adatigényléssel foglalkozó cikksorozathoz - az INDEX SZERKESZTŐSÉGÉNEK és a cikksorozatot író Előd Fruzsina újságírónak.

Jelen levelem kérdésfelvetései közérdekű adatigénylések, hiszen a jogállamiság alapja, hogy a bíróság, így a Fővárosi Törvényszék működési elvei transzparensek legyenek.
- Az Alaptörvény szerint Magyarország jogállam és a bírák alá vannak rendelve a törvényeknek.
- Továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 3. § 5. pontja szerint közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.
- Ezért Elnök úr válaszát – törvényi kötelességével összhangban – az Infotv. szerinti törvényi határidőn belül várom, amelyet megköszönök.

I. SEMMIFÉLE BEADVÁNYT NEM NYÚJTOTTAM BE 2017. 03. 30-ÁN
Elöljáróban tájékoztatom Elnök urat, hogy semmiféle beadványt nem nyújtottam be 2017. 03. 30-án, hiába foglalta ezt Elnök úr közokiratba, hiszen 2017. 03. 30. jövőbeni időpont, amelyre nyilvánvalóan lehetetlen 2017 februárjában választ adni.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) kimondja:
195. § (1) Az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, MINT KÖZOKIRAT TELJESEN BIZONYÍTJA a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. Ugyanilyen bizonyító ereje van az olyan okiratnak is, amelyet más jogszabály közokiratnak nyilvánít.
Így Elnök úr válasza közokirat, amely pl. a dátum tekintetében nyilvánvaló valótlanságot tartalmaz.

Így a Fővárosi Törvényszék szakmai tevékenységre vonatkozó adatként – törvényi kötelességével összhangban – Elnök úr válaszát várom az ügyviteli kérdések tekintetében:
- Kötelezőnek tekinti-e a Fővárosi Törvényszék magára nézve a naptárat?
- Milyen módon, milyen jóváhagyási rendben történik a Fővárosi Törvényszéken az elnöki iratok előkészítése, kiadmányozása?
- A Fővárosi Törvényszéken az elnöki iratokat az elnök aláírás előtt elolvassa-e, pl. ezt az elnöki választ az elnök aláírás előtt elolvasta-e?
- Van-e ilyen eseteben általában és konkrétan lesz-e bármiféle belső vizsgálat, szankció, korrekció az ügy kapcsán, továbbá kérnek-e elnézést a nyilvánvaló valótlanság közokiratba foglalása miatt?
- Vizsgálják-e, hogy felmerül-e a törvényi feljelentési kötelezettség a nyilvánvaló valótlanság közokiratba foglalása miatt?
- Mi az ügymenet, ha a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén történik hasonló eset? Elnök úrnak hivatalos tudomása van az egyik kerületi bíróságon előfordult hasonló esetről, ahol a kerületi bíróság elnökének teljes bizonyító erejű közokiratba foglalt álláspontja szerint 2015 júliusa korábban van, mint 2015 júniusa, ám abban az ügyben azóta sem volt semmiféle törvényes vizsgálat.
- Jelen beadványomat felterjesztik-e az OBH-hoz? Hiszen a Fővárosi Törvényszék elnökének eljárását kifogásolom.

II. TOVÁBBI ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK
2017. 02. 07-i keltezésű, 2017. 02. 17-én kézbesített válaszuk elkésett.
- Kérem ezért közzé tenni, a közérdekű adatigénylések teljesítésére vonatkozó statisztikájukat, különös tekintettel azok megválaszolásának határidejére és a teljesítés - elutasítás százalékos arányaira.
- Kérem továbbá közzé tenni, hogy milyen arányban válaszolják meg a közérdekű adatigényléseket egyszerű levélpostai küldeményként, amelynél a kézbesítés napja – szemben a tértivevényes és az elektronikus levéllel – nem igazolt, holott a jogérvényesítési határidők tekintetében a kézbesítés dátumának igazoltsága jelentőséggel bírna, különös tekintettel arra, hogy a közérdekű adatigénylési téma került már nemzetközi fórumok elé. Pl. 2016 novemberében a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság marasztalta el Magyarországot adatigénylési ügyben. (http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"ite... - CASE OF MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG v. HUNGARY (Application no. 18030/11) JUDGMENT, STRASBOURG, 8. November 2016)
- Kérem továbbá közzé tenni, hogy miért tart Budapesten belül 10 napig a kipostázás, miközben a posta 1-2 munkanapon belül kézbesít.
- Kérem továbbá közzé tenni, hogy elfogultnak tartja-e magát a Fővárosi Törvényszék közérdekű adatszolgáltatással kapcsolatos perekben az adatteljesítési anomáliákra tekintettel?

III. KORÁBBI ADATIGÉNYLÉSEIM

III.1. A BÍRÓSÁGI ÜGYELOSZTÁSI RENDEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS JOGELLENES MEGNEHEZÍTÉSE
Korábbi kérelmemnek megfelelően továbbra is kérem, hogy – törvényi kötelezettségükkel összhangban – szíveskedjenek közzétenni a bíróságok központi internetes honlapján a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) hatálybalépése óta VALAMENNYI ÜGYELOSZTÁSI REND ALÁÍRT PÉLDÁNYÁT, a törvényszékek esetén mind a törvényszék, mind az adott törvényszékhez tartozó bíróságok valamennyi ügyelosztási rendjének aláírt példányát.

Kérem, hogy a bíróságok központi internetes honlapján a törvényileg kötelező közzététel megtörténtéről szíveskedjenek tájékoztatni.

Természetesen az ügyelosztási rendek törvényes közzététele az OBH és – a Fővárosi Törvényszék vonatkozásában – a Fővárosi Törvényszék törvényi kötelezettsége, ahogy van arra példa, hogy egyes törvényszékek eleget tesznek törvényi kötelezettségüknek és a központi bírósági honlapon az illetékességi területükön működő bíróságok vonatkozásában közzé van téve a Bszi. hatálybalépése óta valamennyi ügyelosztási rend.

2017. 02. 20-án a központi bírósági honlapon kizárólag a 2017. évi ügyelosztási rendek vannak közzétéve a Fővárosi Törvényszék vonatkozásában, így az érdeklődők már a 2016. decemberi szignálásokat sem tudják nyomon követni, miközben a sajtóban is kritika éri a szignálási gyakorlatot. Pl. https://www.vasarnapihirek.hu/szerintem/...

Kérem ezért közzé tenni, hogy Elnök úr milyen jogforrás alapján írja fölül a Bszi. és az Infotv. vonatkozó rendelkezéseit, melyek értelmében az ügyelosztási rendek nem törölhetők a központi bírósági honlapról.
- Az Infotv. 37.§ (1) bekezdése szerint az általános közzétételi listát tartalmazza az 1. sz. melléklet. Ez a melléklet határozza meg mi tekinthető általános közzétételi listás adatnak.
- Az Infotv. 37.§. (2) és (3) szerint az általános közzétételi lista MELLETT közzé kell tenni a KÜLÖNÖS és EGYEDI közzétételi listás adatokat is. A különös és az egyedi listás adatokra nem lehet alkalmazni az 1. sz. melléklet rendelkezéseit, mivel azok az általános közzétételi listás adatokra vonatkoznak csak.
- Tekintettel arra, hogy nem az Infotv. 1. sz. melléklete, hanem külön jogszabály, a Bszi. teszi kötelezővé az ügyelosztási rendek közzétételét a bíróságok központi honlapján, ezért ezek az adatok csak különös vagy egyedi listás adatoknak minősíthetők.
- A különös és egyedi listás adatok törlésére nem lehet alkalmazni az 1. sz. melléklet rendelkezéseit.
- Fentiekre tekintettel nem is törölhetők a korábbi ügyelosztási rendek a központi honlapról. (Infotv. 35.§ (4) bekezdés)

A bírósági ügyelosztási rendek törvényileg kötelező közzététele érdekében az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum alapítója, dr. Ravasz László bíró úr is eljár.
- A bírósági ügyelosztási rendekhez való hozzáférés jogellenes megnehezítése jogállamban elfogadhatatlan, ezért köztudomású, hogy – törvényes jogérvényesítésül - dr. Ravasz László bíró úr szükségesnek tartja eljárás kezdeményezését – a European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) egyidejű bevonásával - az OBT-nél, az Országgyűlésnél, a köztársasági elnöknél illetve az Európai Parlament Petíciós Bizottságánál, továbbá alapjogi panasszal él az Európai Bizottság felé az OBH és annak elnöke mulasztásának és a felelősségének a megállapítása végett.

A bírósági ügyelosztási rendek törvényileg kötelező közzététele és azok folyamatosan biztosított megismerhetősége az átszignálások tekintetében is fontos garanciális elem.

III.2. JOGELLENES FANTOM PERESKEDÉS LEHETŐSÉGE A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKEN
Elnök úr közvetlenül ismeri azon konkrét ügyszámokat, amely perekben a Fővárosi Törvényszéken a felperes törvényes, perindításra alkalmas keresetlevél nélkül, továbbá törvényileg kötelező személyazonosítás nélkül indíthatott (és nyert) pert olyan ügyvéddel, akinek évek óta adott ügyekben nincs törvényes ügyvédi meghatalmazása.

A Fővárosi Törvényszék szakmai tevékenységre vonatkozó adatként – törvényi kötelességével összhangban – Elnök úr válaszát várom, hogyan fordulhat ez elő és miért nem történt eddig semmiféle vizsgálat az ügyben.

Tehát közérdekű adatigénylésként, mint a Fővárosi Törvényszék szakmai tevékenységre vonatkozó adatként – törvényi kötelességével összhangban –Elnök úr válaszát várom, hogy magán a Fővárosi Törvényszéken és a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén működő bíróságokon törvényesen lehetséges-e, hogy a felperesi jogi képviselő hamis felperesi névre szóló ügyvédi meghatalmazással járhat el, továbbá a hamis felperesi név mellett felperes nem tüntet fel a keresetlevélen lakóhelyet, máskor hamis a felperesi beadványon megadott lakóhely, pl. onnan felperes nem idézhető, máskor ez egy külföldi hotel, máskor egy közintézményi cím, amely nem lakóhely.

Továbbá közérdekű adatigénylésként, mint a Fővárosi Törvényszék szakmai tevékenységre vonatkozó adatként – törvényi kötelességével összhangban –Elnök úr válaszát várom, hogy magán a Fővárosi Törvényszéken és a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén működő bíróságokon köteles-e a bíró vizsgálni alperes jogi érveit, köteles-e a törvény kogens szabályával összhangban elutasítani a perindításra alkalmatlan keresetlevelet, köteles-e – összhangban a Be. 171. § (2) bekezdése szerint törvényi kötelességgel - feljelentést tenni felperesi oldal hamis adatközlése miatt.

Továbbá közérdekű adatigénylésként, mint a Fővárosi Törvényszék szakmai tevékenységre vonatkozó adatként – törvényi kötelességével összhangban –Elnök úr válaszát várom, hogy magán a Fővárosi Törvényszéken és a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén működő bíróságokon van-e bármiféle (pl. szakmai alkalmatlansági, fegyelmi, büntetőjogi) szankciója, ha a törvényesség nem jut érvényre.

Természetesen az, hogy „bíró független” válaszként nem fogadható el, hiszen az Alaptörvény szerint a bíró a TÖRVÉNYNEK ALÁRENDELTEN független, tehát törvényileg köteles betartani és betartatni a törvényt.

Természetesen – pl. fenti, az Elnök úr által is pontosan, közvetlenül ismert perekben is – törvényessé kell tenni a szignálási gyakorlatot és törvényesen ki kell vizsgálni és meg kell szüntetni a teljességgel jogellenes, jogállamban elfogadhatatlan átszignálás (semmivel nem indokolt, jogellenes bírócserék) gyakorlatát, amely hivatkozott, Elnök úr által is pontosan, közvetlenül ismert perekben is többször előfordult, évek óta – törvényi kötelezettség ellenére - kivizsgálatlan maradt és ez súlyosan sérti a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog és a törvényes bíróhoz való jog jogállami, nemzetközi egyezményekben is rögzített és a legmagasabb szintű hazai jogforrások szerint is kötelező alapelveit. Emiatt is fontos a bírósági ügyelosztási rendek törvényileg kötelező közzététele, nyomon követhetősége.

Természetesen – az Alaptörvény szerint – a bíró a törvénynek alárendelten független és igenis van példa arra (pl. dr. Kenéz Andrea bíró általi késedelem az ítélet írásba foglalására vonatkozóan), hogy – a törvényi kötelességgel összhangban – a bíró kap arra vonatkozó jelzést, hogy törvényesen köteles eljárni.

III.3. AZ ÁLDOZATHIBÁZTATÁS ELLEN KÖZPÉNZBŐL (OBH ÉS MIA FORRÁSOKBÓL) TARTOTT BÍRÓI ÉRZÉKENYÍTŐ KURZUSOK
Megköszönöm a tájékoztatást, amely azonban kiegészítésre szorul.
- Kérem közzétenni a bírói érzékenyítő kurzusok tematikáját, módszertanát.
- Kérem közzétenni a bírói érzékenyítő kurzusok finanszírozásának sarokszámait, ideértve mind a munkaerő ráfordítást és a dologi kiadásokat is és kérem pontosan megjelölni a finanszírozás pontos forrását.
- Kérem közzétenni a bírói érzékenyítő kurzusok oktatóinak névsorát, az oktatók szakmai önéletrajzát, javadalmazásukat.
- Kérem közzétenni a bírói érzékenyítő kurzusokon részt vett bírók nevét és – amennyiben a továbbképzés vizsgával zárult – a vizsga eredményét is.
- Kérem közzétenni a monitoring módszertanát, így azt, hogy mérik-e, hogy a közpénzekből oktatott bíró ítélkezési gyakorlatában megjelenik-e, hogy áldozathibáztatás ellen érzékenyítették.

IV. SAJTÓNYILVÁNOS ESETEK NYOMON KÖVETÉSE
Pl. a Privátkopó foglalkozott dr. Gönczi András bíró úr ítélkezési gyakorlatával (http://www.privatkopo.hu/WebArticleShow.....
Közérdekű adatigénylésként, mint a Fővárosi Törvényszék szakmai tevékenységre vonatkozó adatként – törvényi kötelességével összhangban –Elnök úr válaszát várom, hogy dr. Gönczi András bíró úr részt vett-e áldozathibáztatás elleni érzékenyítő kurzuson, volt-e bármiféle vizsgálat a sajtóhír kapcsán, továbbá vizsgálják-e a sajtó által feltárt anomáliákat, illetve miként biztosítják a törvényileg kötelező törvényességet.

V. INTEGRITÁS PANASZ ÉS AZ INTEGRITÁSI ÉS FEGYELMI STATISZTIKÁK KÖZZÉTÉTELÉRE VONATKOZÓ KÉRELEM
Jelen beadvány integritás panasz is.
Továbbá közérdekű adatigénylésként, mint a Fővárosi Törvényszék szakmai tevékenységre vonatkozó adatként – törvényi kötelességével összhangban – kérem, hogy tegyék közzé magán a Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén működő bíróságok vonatkozásában az integritási és az elmúlt 10 év vonatkozásában a fegyelmi statisztikákat, így – a fegyelmi ügyek esetében éves bontásban – az ügyek számát, típusát és az ügyekben hozott döntések arányszámait. A sajtó is figyelemmel kíséri a témát. (Pl. "Ne szórakozz a bíróval!" - Ilyen ügyek miatt voltak tavaly fegyelmi eljárások bírókkal szemben - https://444.hu/2015/11/13/ne-szorakozz-a...

VI. KÜLFÖLDI UTAK AZ IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN
Ismeretes, hogy személyesen Elnök úr, illetve a Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén működő bíróságok egyéb bírái pl. Kínában jártak az igazságügyi együttműködés keretében, amely egyik fontos célkitűzése a jogállamiság erősítése.
Közérdekű adatigénylésként, mint a Fővárosi Törvényszék szakmai tevékenységre vonatkozó adatként – törvényi kötelességével összhangban –Elnök úr válaszát várom, hogy az elmúlt 10 évben a Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén működő bíróságok vonatkozásában milyen külföldi utak valósultak meg a bilaterális- és multilaterális nemzetközi kapcsolattartás keretében, mi volt azok tematikája, milyen forrásból finanszírozták azokat, mennyibe kerültek és nyomon követik-e azok eredményeit.

VII. TECHNIKAI ÉSZREVÉTELEK
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.

A Bszi. 175. §-a kimondja, hogy a Bszi. 8. §-a az Alaptörvény 25. cikk (6) és (8) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. A Bszi. 8. §-a kötelező erővel rögzíti, hogy senki sem vonható el törvényes bírájától és a törvény által rendelt bíró az eljárási szabályok szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon működő, előre megállapított ügyelosztási rend alapján kijelölt bíró.

Ezért – álláspontom szerint – a bíróságok központi internetes honlapján történő, törvényileg kötelező közzététel, tehát az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével NEM jár.

Továbbá – jogállamban (Magyarország az Alaptörvény szerint jogállam) - mind a törvényileg kötelező, törvényes, érdemi panaszügyintézés, mind a törvényes bírósági eljárás a bíróságok egyik legalapvetőbb, önkéntesen teljesítendő törvényi kötelessége, továbbá a közpénzekből finanszírozott külföldi utakra vonatkozó adatok szükségképpen közérdekű adatok, így az azokkal kapcsolatos tájékoztatás szükségképpen nem veti fel az alaptevékenység ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételét.

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért közzétételre tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen pontos jogforrási hivatkozással alátámasztott indoklást, hogy miért jelentené az adatigénylés teljesítése, tehát a bíróságok központi internetes honlapján történő törvényileg kötelező közzététel és a törvényileg kötelező feladatellátás a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételét. Kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Rögzítem, hogy az OBH elnökének köztudomású álláspontja szerint a bíróságok ügyelosztási rendje a stratégiai célok megvalósítását is szolgálja!

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Elnök úr 2017.IV.D.39/5. sz. válasza, amelyben 2017. 02. 07-i keltezéssel, 2017. 02. 17-i nem tértivevényes kézbesítéssel 2017. 03. 30-án!!!!!!!!!!!!!!!!!! kelt, állítólagos beadványomra reagálnak, továbbá jelen beadványom és az ügy további fejleményei az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum internetes oldalán közzétételre, továbbá a törvényes nemzetközi jogérvényesítésben felhasználásra kerülnek.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Valamennyi észrevétel ismeretlen tettes(ek) ellen irányul.

dr. Hidasi Edit

Hivatkozása ide

Feladó: Benedek Judit dr.
Fővárosi Törvényszék

PK

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Hidasi Edit

Delivered

Tisztelt dr. Benedek Judit!

Válaszként mindösszesen ennyi jelenik meg: PK
Kérem válaszuk ismételt megküldését. Köszönöm.

Üdvözlettel:

dr. Hidasi Edit

Hivatkozása ide

Feladó: Benedek Judit dr.
Fővárosi Törvényszék


Attachment 2017.IV.D.39 valasz.odt
85K Download


Tisztelt Dr. Hidasi Edit Asszony!
 
A válasz az e-mail melléklete, e levél mellékleteként újra megküldöm.
 
Üdvözlettel
 
Dr. Benedek Judit
 

>>> "dr. Hidasi Edit" <[FOI #8550 email]> 2017.02.23.
14:01 >>>
Tisztelt dr. Benedek Judit!

Válaszként mindösszesen ennyi jelenik meg: PK
Kérem válaszuk ismételt megküldését. Köszönöm.

Üdvözlettel:

dr. Hidasi Edit

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Hidasi Edit

Delivered

az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum, az Index Szerkesztősége, a NAIH és az OBH tájékoztatásával

dr. Fazekas Sándor elnök úrnak
dr. Benedek Judit integritás felelős asszonynak
Fővárosi Törvényszék

ügyszám a Fővárosi Törvényszéken: 2017.El.IV.D.39/7.

Tisztelt dr. Fazekas Sándor elnök úr!
Tisztelt dr. Benedek Judit integritás felelős asszony!
Tisztelt, az áldozathibáztatás ellen közpénzből (OBH és MIA forrásokból) érzékenyített, a törvényes eljárásra törvényileg köteles jogász kollegák!

Elnök úr 2017. 02. 23-án kelt, 2017.El.IV.D.39/7. sz. válaszát nem fogadom el, az ügyben - törvényes jogérvényesítésül - a NAIH-hoz fordulok első körben.
- A válaszok túlnyomó többsége – indoklás és jogforrási hivatkozás nélkül – elutasító vagy hiányos.
- Továbbá különösen aggasztó az ország egyik legtekintélyesebb és egyik legnagyobb ügyforgalmú bíróságának vezetőjétől, hogy sem a közokiratba foglalt nyilvánvalóan hamis dátum, sem a jelentős késedelemmel megadott és nagyon hiányos adatközlés nem problematikus, a jogforrásokkal alá nem támasztott álláspontjuk szerint érdemi vizsgálatra sem méltó.
- Mindez a közérdekű adatigénylések terén kiemelt szereppel bíró Fővárosi Törvényszéken.
- Igenis kiemelt jelentőségű az igazságszolgáltatásban, hogy valós adatokat foglaljanak közokiratba, továbbá a kiadmányozás előtt elolvassák az iratokat és a peranyagot is, továbbá a jogszabályokat is, hiszen Önök emberi sorsokról döntenek.
- Igenis jogállamban minimális alapkövetelmény, hogy pl. a Fővárosi Törvényszéken ki legyenek alakítva azon ügyviteli mechanizmusok, amelyekkel a jogállami ügyintézés biztosítható és a durva ügyviteli hibák elkerülhetőek.
- Megjegyzem, hogy a 2017.El.IV.D.39/7. sz. scannelt irat nincs kézjeggyel ellátva.
- Megjegyzem továbbá, ha a Fővárosi Törvényszéken minden esetben köteles lenne a bíró elolvasni a keresetlevélnek legalább a fedőlapját, akkor a bírók – törvényi kötelességükkel összhangban – ki tudnák szűrni a perindításra alkalmatlan keresetleveleket (ez harmad éven tananyag a jogi egyetemen) és nem zúdulna az alperesre a perindításra alkalmatlan keresetlevéllel jogellenesen megindított perek minden gyötrelme.
- Megjegyzem, hogy mind Elnök úr, mind Integritás felelős asszony – évek óta - pontosan ismeri a problematikus ügyeket, amelyek ÖT ÉVE zajlanak jogellenesen és jogellenesen végrehajtási szakaszba kerültek.
- Megjegyzem, hogy mind az elnöknek, mind az integritás felelősnek kiemelt feladata a törvényesség biztosítása.

Ideidézem a bírói eskü szövegét:
„Fogadom, hogy a rám bízott ügyeket tisztességes eljárásban, részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, kizárólag a törvényeknek megfelelően bírálom el; hivatásom gyakorlása során az igazságosság és a méltányosság vezérel.” (2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról (Bjt.) 22. §)

Megjegyzem, hogy a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén működő PKKB-n peresíthetőek a közérdekű adatigényléssel kapcsolatos ügyek, ám az elfogultsággal kapcsolatos adatigényemre sem kaptam törvényes, érdemi választ.

A bírósági ügyelosztási rendek törvényileg kötelező közzététele érdekében az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum alapítója, dr. Ravasz László bíró úr is eljár.
- A bírósági ügyelosztási rendekhez való hozzáférés jogellenes megnehezítése jogállamban elfogadhatatlan, ezért köztudomású, hogy – törvényes jogérvényesítésül - dr. Ravasz László bíró úr szükségesnek tartja eljárás kezdeményezését – a European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) egyidejű bevonásával - az OBT-nél, az Országgyűlésnél, a köztársasági elnöknél illetve az Európai Parlament Petíciós Bizottságánál, továbbá alapjogi panasszal él az Európai Bizottság felé.
A bírósági ügyelosztási rendek törvényileg kötelező közzététele és azok folyamatosan biztosított megismerhetősége az átszignálások tekintetében is fontos garanciális elem.

Korábbi adatigényeimre – törvényi kötelességükkel összhangban – továbbra is várom törvényes válaszukat.

Az érzékenyítő kurzusokkal kapcsolatban az új adatokat köszönöm, ám azok továbbra is nagyon hiányosak, amelyek pótlását kérem törvényi kötelességükkel összhangban.

Továbbá új közérdekű adatigénylésként kérem közzétenni, hogy a Fővárosi Törvényszéken az elmúlt 10 évben hány alkalommal fordult elő ÁTSZIGNÁLÁS és hány esetben kapott az ügyfél erről az átszignálás indokait tartalmazó, a jogorvoslati lehetőségeket is ismertető tájékoztatást.

Megjegyzem, hogy jogállamban (Magyarország az Alaptörvény szerint jogállam) a kérdésekkel érintett anomáliák fel sem merülnének illetve azokat jogállami módon, az ügyfél maximális kíméletével rövid úton korrigálnák, az adott ügyek keretében felvetődött kérdéseire az ügyfél – a bíróság törvényi kötelezettségével összhangban – érdemi, törvényes válaszokat kapna. Ezek elmaradása – törvényes jogérvényesítésül - szükségessé teszi a nyilvánosság és nemzetközi fórumok bevonását.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.
Valamennyi észrevétel ismeretlen tettes(ek) ellen irányul.
2017. 02. 23. dr. Hidasi Edit

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Hidasi Edit:
Csak a(z) Fővárosi Törvényszék munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei