A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ügyvédi megbízási szerződései

Dr. Tóth József küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Dr. Tóth József

Tisztelt Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, valamint ügyvéd/ügyvédek és ügyvédi iroda/irodák között, 2011. január 1-jétől jelen adatigénylés benyújtásáig létrejött tanácsadási és megbízási szerződések listáját.
Kérem, hogy a listában tüntessék fel
- a megbízott személy(ek)/szervezet(ek) kiválasztása folyamatának ismertetését,
- a megbízott személy(ek)/szervezet(ek) nyilvános adatait,
- a szerződések tárgyát,
- a szerződések jogcímét (vagyis mely jogszabályi rendelkezés tette lehetővé a szerződések megkötését),
- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részéről ki és milyen indokolással döntött a szerződések megkötéséről,
- a szerződésekben kötelezettséget vállaló személyek nevét (a szerződéseket kik írták alá) és a szerződéskötések időpontját,
- az egyes szerződések hatálya mely időszakra terjedt ki,
- a szerződésekben megállapított díjak alapját (óradíj, napidíj, átalánydíj vagy egyéb) és összegét,
- a szerződések alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által megfizetett díjak összegét,
- a díjak milyen elszámolás alapján és mikor kerültek kifizetésre.
2. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal és a Dr. Balogh Ádám Ügyvédi Iroda (4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. II/8.) között létrejött megbízási szerződés(eke)t, amely(ek) alapján a nevezett ügyvédi iroda a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt folyamatban volt 1.M.56/2014. és 1.M.57/2014. számú munkaügyi perekben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal perbeli képviseletét ellátta.
Amennyiben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal nem kifejezetten a fentiekben hivatkozott eljárásokra, hanem a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal perbeli képviseletének ellátására nézve általában létesített megbízási szerződés(eke)t/keretmegállapodás(oka)t, amely(ek) alapján a konkrét perekben a képviseleti feladatokat a Dr. Balogh Ádám Ügyvédi Iroda ellátta, kérem, ez(eke)t a megbízási szerződés(eke)t/keretmegállapodás(oka)t szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni. Kérem továbbá, hogy szíveskedjen a fentiekben hivatkozott számú perekre vonatkozóan a Dr. Balogh Ádám Ügyvédi Iroda képviselőjével keletkezett valamennyi elszámolásra irányuló dokumentumot is megküldeni.
3. Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a törzshivatalán belül – a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által megkötött, jogi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződésekkel érintett időszakban – hány fő jogászt és jogtanácsost foglalkoztatott kormánytisztviselőként, valamint szíveskedjen tájékoztatni az ezen kormánytisztviselők részére, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által megkötött, jogi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződésekkel érintett időszakban kifizetett illetmény összegéről.
4. Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által megkötött jogi tanácsadásra vonatkozó megbízási szerződésekkel érintett időszakban, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal állományán belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szerveinél hány fő jogi végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőt foglalkoztatott, valamint arról, hogy részükre a jogi tanácsadásra vonatkozó megbízási szerződésekkel érintett időszakban mekkora összegű illetmény került kifizetésre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 18.

Üdvözlettel:

Dr. Tóth József

Hivatkozása ide

Feladó: HBMKH Jogi és Perképviseleti Osztály


Attachment KMBT35020150526165225.pdf
30K Download View as HTML


Tisztelt Dr. Tóth József!

 

Mellékelten megküldöm a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal tájékoztatását.

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Szabolcsi Nóra

osztályvezető

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Jogi és Koordinációs Főosztály

Jogi és Perképviseleti Osztály

4024 Debrecen, Piac u. 54.

Tel.:06-52/504-168, 06-70/456-09-38

E-mail: [1][email address], [email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: HBMKH Jogi és Koordinációs Főosztály


Attachment k z rdek adatig nyl s teljes t se.pdf
205K Download View as HTML

Attachment Szil gyi s T rsa gyv di Iroda.pdf
275K Download View as HTML

Attachment Dr.Uzonyi gyv di Iroda.pdf
309K Download View as HTML

Attachment Dr.Kocsis Zolt n gyv di Iroda.pdf
254K Download View as HTML

Attachment Dr.Balogh d m gyv di Iroda lland.pdf
422K Download View as HTML


 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: HBMKH Jogi és Koordinációs Főosztály


Attachment Dr.Balogh.I.egyedi 2014.december.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment Dr.Balogh.I.egyedi 2014.november.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment Dr.Balogh.I.egyedi 2015.prilis.pdf
1.4M Download View as HTML

Attachment Dr.Balogh.I.egyedi 2015.febru r.pdf
1.3M Download View as HTML

Attachment Dr.Balogh.I.egyedi 2015.janu r.pdf
1.4M Download View as HTML

Attachment Dr.Balogh.I.egyedi 2015.m jus.pdf
1.4M Download View as HTML

Attachment Dr.Balogh.I.egyedi 2015.m rcius.pdf
1.3M Download View as HTML


 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Tóth József

Tisztelt Vasas Lászlóné dr. Főigazgató Asszony!

A 2015. május 18. napján előterjesztett közérdekű adatigénylésre 2015. június 17. napján közölt tájékoztatása nem tartalmazza az alábbi információkat:

1. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által megbízott és a tájékoztatásában feltüntetett ügyvédi irodák kiválasztása folyamatának ismertetését;
2. Az ügyvédi megbízási szerződések megkötését lehetővé tevő konkrét jogszabályi rendelkezés megjelölését;
A tájékoztatásában foglaltakra tekintettel felhívom szíves figyelmét arra, hogy az Ön által hivatkozott, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény nem tartalmaz rendelkezést a kormányhivatalok működésére vonatkozóan, a kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát tartalmazó miniszteri utasítások pedig nem minősülnek jogszabálynak, így a Ptk. , a Pp. és az SZMSZ rendelkezései nem alapozzák meg a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által megkötött megbízási szerződések jogszerűségét, valamint az Ön által megjelölt bírósági ítéletek – melyekben szintén nem kerültek rögzítésre a bíróság állásfoglalásának jogszerűségét igazoló jogszabályi rendelkezések – nem pótolják az ügyvédi megbízási szerződések megkötését lehetővé tevő jogszabályhelyek megjelölését.
3. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részéről ki és milyen indokolással döntött a megbízási szerződések megkötéséről;
4. A megbízási díjak milyen elszámolás (számlák, teljesítésigazolások, stb.) alapján kerültek kifizetésre;
5. A Dr. Balogh Ádám Ügyvédi Iroda képviselőjével keletkezett, valamennyi elszámolásra irányuló dokumentumokat (számlák, teljesítésigazolások, stb.);
6. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által megkötött jogi tanácsadásra vonatkozó megbízási szerződésekkel érintett időszakban, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal állományán belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szerveinél foglalkoztatott jogi végzettséggel rendelkező kormánytisztviselők számát, valamint a jogi tanácsadásra vonatkozó megbízási szerződésekkel érintett időszakban részükre kifizetett illetmény összegét.
Felhívom a figyelmét arra, hogy adatigénylésem valamennyi, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal állományán belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szerveinél foglalkoztatott jogi végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőre, illetve a részükre kifizetett illetményre vonatkozik, és nem csak az Ön által megadott jogi és perképviseleti feladatokat ellátó kormánytisztviselőkre és illetményükre.

A fentiekben foglaltakra tekintettel – amennyiben a közérdekű adatigénylésemben megjelölt valamennyi adat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül nem kerül megküldésre – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. §-a alapján panasszal fordulok a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé.

Kelt: Debrecen, 2015. június 18.

Tisztelettel:
Dr. Tóth József

Hivatkozása ide

Feladó: HBMKH Jogi és Koordinációs Főosztály


Attachment k z rdek adatig nyl s kieg sz t se.pdf
34K Download View as HTML


 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Tóth József

Tisztelt Vasas Lászlóné dr. Főigazgató Asszony!

Továbbra is fenntartom álláspontomat, mely szerint a 2015. május 18. napján előterjesztett közérdekű adatigénylésre 2015. június 17. napján közölt tájékoztatása nem tartalmazza a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által megbízott és a tájékoztatásában feltüntetett ügyvédi irodák kiválasztása folyamatának ismertetését; az ügyvédi megbízási szerződések megkötését lehetővé tevő konkrét jogszabályi rendelkezés megjelölését; a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részéről ki és milyen indokolással döntött a megbízási szerződések megkötéséről; a megbízási díjak milyen elszámolás (számlák, teljesítésigazolások, stb.) alapján kerültek kifizetésre; a Dr. Balogh Ádám Ügyvédi Iroda képviselőjével keletkezett, valamennyi elszámolásra irányuló dokumentumokat (számlák, teljesítésigazolások, stb.); valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által megkötött jogi tanácsadásra vonatkozó megbízási szerződésekkel érintett időszakban, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal állományán belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szerveinél foglalkoztatott jogi végzettséggel rendelkező kormánytisztviselők számát, valamint a jogi tanácsadásra vonatkozó megbízási szerződésekkel érintett időszakban részükre kifizetett illetmény összegét.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 3. §-ának 5. pontja szerint közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Tekintettel arra, hogy a fentiekben felsorolt információk az Infotv. 3. §-ának 5. pontja alapján közérdekű adatnak minősülnek, és figyelembe véve, hogy ezen közérdekű adatok megismerését nem teszi lehetővé számomra, a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban bekövetkezett jogsérelem miatt az Infotv. 52. §-ának (1) bekezdése alapján panasszal fordulok a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé.

Kelt: Debrecen, 2015. június 22.

Tisztelettel:
Dr. Tóth József

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dr. Tóth József:
Csak a(z) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 3 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei