Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gyöngyösi Máté, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A Központi Könyvtár termeinek bérlései

Gyöngyösi Máté küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Gyöngyösi Máté to read a recent response and update the status.

Feladó: Gyöngyösi Máté

Delivered

Tisztelt Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban, 2019. január 1-jéig visszamenőleg megküldeni részemre az Önök által kötött összes olyan szerződést, mely a Központi Könyvtár (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.) valamely termének bérlésére vonatkozik.

Kérem továbbá, hogy terembérlésenként tüntessék fel a kibérelt teremben/termekben tartott rendezvény...
1. ...dátumát / dátumait és időintervallumát / időintervallumait (pl.: 2019. április 10. 12:00–20:00),
2. ...típusát (pl.: zenei rendezvény / üzleti vacsora),
3. ...hangtechnikai felszerelését (azaz volt-e hangosítás, vagy sem).

Kérem továbbá, terembérlésenként tüntessék fel, hogy annak okán...
1. ...mely termek kerültek lezárásra a könyvtár olvasói elől (pl.: bölcseleti olvasóterem és arany szalon), illetve
2. ...az adott termek mely nap(ok)on és milyen időintervallum(ok)ban kerültek lezárásra a könyvtár olvasói elől (pl.: 2019. április 10. 9:00 – 2019. április 11. 12:00).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 16.

Üdvözlettel:

Gyöngyösi Máté

Hivatkozása ide

Feladó: Adatvédelem
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár


Attachment osszesites kozerdeku.xlsx
16K Download View as HTML

Attachment vsz 1.pdf
129K Download View as HTML

Attachment vsz 2.pdf
483K Download View as HTML

Attachment vsz 3.pdf
177K Download View as HTML

Attachment vsz 4.pdf
167K Download View as HTML

Attachment vsz 5.pdf
68K Download View as HTML

Attachment vsz 6.pdf
172K Download View as HTML

Attachment vsz 7.pdf
424K Download View as HTML


Tisztelt Gyöngyösi Máté!

 

Hivatkozva a 2019. május 16-án megküldött közérdekű adatigénylésére,
mellékelten küldjük a 2019.január 1. és 2019. május 16. között megkötött
terembérlési szerződések másolatait a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Központi Könyvtára vonatkozásában.

 

Továbbítjuk továbbá az Ön által kért összesítő táblázatot, a kérésnek
megfelelő tartalommal.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény ( Infotv.) 30.§ alapján „Ha a közérdekű adatot
tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is
tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell
tenni.” Ennek megfelelően a szerződésekben néhány adatot (közérdekből nem
nyilvános személyes adatot és üzleti titkot) felismerhetetlenné tettünk.
Az egyes okokat tételesen az adott szerződéshez kapcsolódóan a mellékelt
Excel táblázat második füle alatt találja.

 

A szerződésekben szerepelnek közérdekből nyilvános személyes adatok,
melyek kapcsán felhívom figyelmét arra, hogy az Infotv. 26.§ (2)
bekezdésének megfelelően a közérdekből nyilvános személyes adatok
kizárólag a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával
terjeszthetők. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a felismerhetetlenné tett adatokkal kapcsolatos
elutasítás miatt az Infotv. 31. § (1) bekezdése alapján a Pesti Központi
kerületi Bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat. A
pert a jelen tájékoztatásunk közlésétől számított harminc napon belül
lehet megindítani. Ha az igénye elutasítása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál tesz bejelentést, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az
Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló, vagy az
Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani.

 

 

Tisztelettel:

Dr. Tihanyi Erika

adatvédelmi tisztviselő

 

 

 

Az irat indítószáma: IND-2728/2019/1

Válaszlevelében kérjük a fentiekre hivatkozzon.

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gyöngyösi Máté, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gyöngyösi Máté:
Csak a(z) Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei