A Lázbérci tályvédelmi körzetben lévő 0202. hrsz alatt lévő Hereicse forrás vizhozama után fizetett vízkészlet járúlék.

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre A Lázbérci tájvédelmi körzetben lévő 0202. hrsz alatt lévő Heredicse forrás vízhozama után fizetett vízkészlet járulék összegét éves lebontásban 2008 évtől 2015.01.28.ig és innentől 2017.december 30.-ig és azon cégek KFT névsorát kik a forrás vízét felhasználták és fizették vízkészlet járulékot.

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 28.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Polyák Zsolt
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság


Attachment S25C 418031907311.pdf
596K Download View as HTML


Tisztelt Uram!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elkészítette közérdekű
adatigénylésével kapcsolatos válaszát, amit mellékelve megküldök.

Tisztelettel:
Dr. Polyák Zsolt tű. százados
belső adatvédelmi felelős
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Dr. Polyák Zsolt!

Az adat igényemet az eredeti állapotában fenntartom az elutasítást elfogadni nem tudom .
Mivel a kért adatokat nem küldte meg és intézkedést nem tette meg a törvényi előírások alapján !
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2011. évi CXL. törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2011. évi CXL. törvény (a továbbiakban:Ket.)22§(1) bekezdés alapján a hatóság a joghatóságát -ezzel összefüggésben az alkalmazandó jogot -, valamint hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hívatalból köteles vízsgálni.
A Ket 22.§(2) bekezdése alapján hatáskör vagy illetéskesség hiányában a hatóság a kérelmet és az ügyben keletkezett íratokat – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – haladéktalanúl, de legkésőbb a kérelem megérkezésétől, a folyamatban lévő ügyben hatáskör és illetékesség hiányának megállapításától számított nyolcnapon belül átteszi a hatáskörrel és illetékeséggel rendelkező hatósághoz

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Polyák Zsolt
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tisztelt Uram!

2018.március 20-án írt levelére az alábbi tájékoztatást adom.
A közérdekűadat-megismerési igények teljesítésére a Ket. hatálya nem terjed ki, azokat az Infotv. alapján kell teljesíteni, amely áttételi kötelezettséget, nem tartalmaz. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek az adatigényeket abban az esetben teszik át más szervhez, amennyiben az adatkezelő személye az igényelt adat tekintetében ismert. Az egyik igény tekintetében csak feltételezhető, hogy a kormányhivatal is rendelkezhet adatokkal, ezért az igényt nem tettük át, csak javasoltuk a kormányhivatal megkeresését.
A más törvény hatálya alá tartozó irat-betekintési jog gyakorlása tekintetében a fentieken túl azért sem kerülhetett sor a hatósági szakterülethez történő áttételre, mert az iratbetekintési kérelmet az arra vonatkozó szabályok szerint kell benyújtani, erre a KiMitTud rendszere nem alkalmas.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel:
Dr. Polyák Zsolt tű. százados
belső adatvédelmi felelős
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei