Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Stampf Romána, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A Liget Budapest Projekt építkezései miatt érintett fák pontos meghatározása

Stampf Romána küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Stampf Romána to read recent responses and update the status.

Feladó: Stampf Romána

Delivered

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A 2016. október 27-i Liget Park Fórumon Sághi Attila, a Városliget Zrt. műszaki igazgatója elmondta, hogy a Városligetbe tervezett építkezések a Városliget 7105 fájából maximum 226 fát érinthetnek. Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy valóban ennyi fa érintett-e az építkezés kapcsán (építkezés és közművesítés)! Valamint kérem, hogy a jelenleg érvényes fakatasztert küldjék meg részemre, valamint vagy a fakataszterben jelöljék, vagy külön listán, a fakataszter által beazonosíthatóan, küldjék meg számomra, hogy pontosan melyik fákról van szó. Kérem, hogy azt is jelöljék, hogy melyik fa kivágandó/pótlandó, és melyik átültethető. Kérem szíves tájékoztatásukat továbbá, hogy hova tervezik átültetni az erre alkalmas fákat, valamint hogy a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásainak miként tesznek eleget a kivágandó/pótlandó fák esetében. Történt-e már engedélykérés fák kivágására vonatkozóan az illetékes jegyzőnél? Amennyiben igen, kérem, hogy az engedélykérést szintén küldjék meg részemre. Továbbá a 44 kivágandó/pótlandó fa milyen fajtákkal és mennyi darabszámban lesz pótolva, valamint ezek hol lesznek pótolva?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Adatigénylésem információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (1), a 28.§ (1) és a 29.§ (1) bekezdésein alapul, kérem, hogy ennek megfelelően jelen közérdekű adatokra vonatkozó megkeresésemnek 15 napon belül tegyenek eleget.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2016. november 7.

Üdvözlettel:

Stampf Romána

Hivatkozása ide

Feladó: Office
Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.

Tisztelt Stampf Romána!

2016. november 7. napján kelt, Társaságunkhoz 2016. november 8. napján beérkezett közérdekű adatigénylésének határidejét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján 15 nappal, 2016. december 8-ig meghosszabbítjuk.

Együttműködését megköszönve,

Tisztelettel:

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Office
Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.

Tisztelt Stampf Romána!

Közérdekű adatigénylés jogcímen feltett kérdéseire az alábbi válaszokat adjuk, a kérdéseit is ide idézve:

„A 2016. október 27-i Liget Park Fórumon Sághi Attila, a Városliget Zrt. műszaki igazgatója elmondta, hogy a Városligetbe tervezett építkezések a Városliget 7105 fájából maximum 226 fát érinthetnek. Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy valóban ennyi fa érintett-e az építkezés kapcsán (építkezés és közművesítés)!”

• Az építési területeken található, az épületek miatt érintettnek minősülő lombosfák vonatkozásában a Városliget Zrt., összesítette az érintett egyedeket, mely 226 db a 7105 db fakataszter szerint nyilvántartott fákból. Ezek közül 44 darabot egészségi állapota miatt szükséges kivágni, 182 darab pedig átültetendő.

„Valamint kérem, hogy a jelenleg érvényes fakatasztert küldjék meg részemre, valamint vagy a fakataszterben jelöljék, vagy külön listán, a fakataszter által beazonosíthatóan, küldjék meg számomra, hogy pontosan melyik fákról van szó. Kérem, hogy azt is jelöljék, hogy melyik fa kivágandó/pótlandó, és melyik átültethető.”

• A Városliget fakatasztere elérhető elektronikus úton az alábbi linken:
www.ligetbudapest.org/media/doc/varoslig...

Ezen adatbázisban minden érintett fáról megtalálja a kért információkat (elhelyezkedés, állapot, fajta-besorolás stb.), valamint az azokat a jövőben érintő javasolt intézkedéseket.

„Kérem szíves tájékoztatásukat továbbá, hogy hova tervezik átültetni az erre alkalmas fákat, valamint hogy a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásainak miként tesznek eleget a kivágandó/pótlandó fák esetében.

• Az építés miatt átültetendő fáknak lehetőség szerint a Városliget területén belül találnak majd új helyet. Amennyiben, az építési helyen belül nincs rá megfelelő terület, a Garten Studio Kft., mint a Városliget park tervezője határozza meg az átültetés új helyszínét a tervezés alatt álló zöldfelületi rendszerben. Az egészségi állapot miatt kivágandó, nem átültethető fák a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kerülnek pótlásra.

„Történt-e már engedélykérés fák kivágására vonatkozóan az illetékes jegyzőnél? Amennyiben igen, kérem, hogy az engedélykérést szintén küldjék meg részemre. Továbbá a 44 kivágandó/pótlandó fa milyen fajtákkal és mennyi darabszámban lesz pótolva, valamint ezek hol lesznek pótolva?”

• Az egészségi állapot miatt kivágandó fák pótlása a tájépítész szakági tervező feladata. Új fakivágási engedély beadására nem került sor.
• Az engedélykérés kiadásával kapcsolatban az alábbiakról tudjuk tájékoztatni:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) értelmében az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Ez a jog akkor is megilleti az ügyfelet, ha korábban nem vett részt az eljárásban. (Ket. 68. § (1) bek.)
Ezen jogszabály értelmében ügyfélnek minősül az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz. (Ket. 15. § (1) bek.)
Mindazonáltal az Ön által kért adat a fentiekben rögzítettekre figyelemmel csak és kizárólag az ügyfélnek minősülő személyeknek adható ki. Tájékoztatjuk, hogy ezen adatok kiadására a Városliget Zrt. nem jogosult, hiszen az Ön által kért adatok vonatkozásában a hatóság minősül adatkezelőnek.

Tájékoztatjuk, hogy a projekt megvalósítása során a jogszabályi megfeleléseken túl a Garten Studio Kft. a parktervezés folyamatát a nyilvánosság bevonásával társadalmi egyeztetések sorozatával végzi a Liget Park Fórumokon.
A Garten Studio Kft. nyertes tájépítész pályázata elektronikus formában az alábbi internetes elérhetőségen érhetők el:
http://ligetbudapest.hu/index.php?page=s...
A társadalmi egyeztetések anyagai és jegyzőkönyvei a következő címen érhetőek el:
http://www.varosligetpark.hu/

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Stampf Romána

Delivered

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Közérdekű adatigénylésemre Társaságuk részéről 2016. december 8-án adott alábbi válaszokat nem tudom elfogadni:

„A 2016. október 27-i Liget Park Fórumon Sághi Attila, a Városliget Zrt. műszaki igazgatója elmondta, hogy a Városligetbe tervezett építkezések a Városliget 7105 fájából maximum 226 fát érinthetnek. Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy valóban ennyi fa érintett-e az építkezés kapcsán (építkezés és közművesítés)!”

• Az építési területeken található, az épületek miatt érintettnek minősülő lombosfák vonatkozásában a Városliget Zrt., összesítette az érintett egyedeket, mely 226 db a 7105 db fakataszter szerint nyilvántartott fákból. Ezek közül 44 darabot egészségi állapota miatt szükséges kivágni, 182 darab pedig átültetendő.

„Valamint kérem, hogy a jelenleg érvényes fakatasztert küldjék meg részemre, valamint vagy a fakataszterben jelöljék, vagy külön listán, a fakataszter által beazonosíthatóan, küldjék meg számomra, hogy pontosan melyik fákról van szó. Kérem, hogy azt is jelöljék, hogy melyik fa kivágandó/pótolandó, és melyik átültethető.”

• A Városliget fakatasztere elérhető elektronikus úton az alábbi linken:
www.ligetbudapest.org/media/doc/varoslig...
Ezen adatbázisban minden érintett fáról megtalálja a kért információkat (elhelyezkedés, állapot, fajta-besorolás stb.), valamint az azokat a jövőben érintő javasolt intézkedéseket.

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a fakataszterben 6358 fa van (l: utolsó oldal összesítése), míg a 2016. október 27-i Liget Park Fórumon Sághi Attila, a Városliget Zrt. műszaki igazgatója 7105 fáról beszélt, amit Önök a közérdekű adatigénylésemre adott válaszukban meg is erősítettek. Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy melyik adat a helyes! Amennyiben a 7105-ös darabszám a valós, kérem, hogy a helyes adatokat tartalmazó fakatasztert küldjék meg részemre.

Levelük állításával ellentétben a megküldött fakataszter egyáltalán nem tartalmazza, hogy melyik fákat kívánják átültetni. Továbbá 217 fa mellett szerepel az “Ápolási javaslat” oszlopban a “kivágás” megjegyzés, ami jelentősen több, mint a Liget Park Fórumon elhangzó 44-es darabszám.

Fentiek miatt tehát elmondható, hogy a közérdekű adatigénylésemnek nem tettek eleget, ezért kérem, hogy külön dokumentumban listázzák ki az építkezések által érintett fákat (kivágandó/pótolandó és átültetendő). A fák legyenek beazonosíthatóak a valós adatokat tartalmazó fakataszter segítségével (fa kódja: tömb, tábla, sorszám; fafaj)!

Továbbá kérem, hogy pontosítsák, mit értenek az alatt, hogy a “Városliget 7105 fájából 226 fát érintenek az építkezések”. Ebben a bontás, építés, utak átalakítása, felvonulási területek, építési lerakatok miatt kivágandó vagy átültetendő fák is benne vannak, vagy csak az építési terület miatt kivágandó vagy átültetendő fákat számolták bele?

Mivel feltételezem, hogy a 226-os darabszám a valós egyedek összesítésével született, azaz ezek adatok már a rendelkezésükre állnak, ezért kérem, hogy a közérdekű adatigénylésemre vonatkozó válaszadási kötelességüknek minél hamarabb tegyenek eleget!

Végül kérem szíves tájékoztatásukat, hogy amennyiben nem találom megfelelőnek a közérdekű adatigénylésemre az Önöktől kapott választ, úgy milyen jogorvoslati lehetőségeim vannak.

Amennyiben a fenti kérdéseimre nem kapok választ, úgy 2011. évi CXII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján biztosított jogomnak megfelelően bírósághoz fogok fordulni.

Köszönettel:

Stampf Romána

Hivatkozása ide

Feladó: Office
Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.

Tisztelt Adatkérő!

Ezúton értesítjük, hogy 2016. december 12. napján megküldött levelét új közérdekű adatigénylésnek tekintjük, és ennek megfelelően áll módunkban eljárni a válaszadási kötelezettségünket illetően.

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Stampf Romána

Delivered

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

2016. december 12-i levelem nem minősül új közérdekű adatigénylésnek, mivel ugyanazokra a kérdésekre várom a választ, amelyeket már a 2016. november 7-i keltezésű közérdekű adatigénylésben is feltettem.

Ezért kérem, hogy haladéktalanul válaszoljanak a közérdekű adatigénylésben feltett kérdésekre!

Valamint továbbra is kérem szíves tájékoztatásukat, hogy amennyiben nem találom megfelelőnek a közérdekű adatigénylésemre az Önöktől kapott választ, úgy milyen jogorvoslati lehetőségeim vannak.

Köszönettel:

Stampf Romána

Hivatkozása ide

Feladó: Office
Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.


Attachment Valaszlevel 20161221.pdf
465K Download View as HTML


Tisztelt Stampf Romána!

Alábbi, 2016. december 12. napján küldött üzenetére mellékelten találja válaszlevelünket.

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Stampf Romána

Delivered

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az Önök által küldött linken (http://www.ligetbudapest.org/media/doc/v... egy 186 oldalas .pdf fájl van, így a bemásolt képernyőképen szereplő 252. oldal nem elérhető. Az utolsó oldal összesítése szerint 6358 fa van a Városligetben, nem az Önök által is megerősített 7105.

Mindezek miatt kérem, hogy az aktuális, legfrissebb fakatasztert csatolt fájlként küldjék el részemre, és ne linkelve. Valamint a korábbi kérésemet is haladéktalanul teljesítsék:

"Fentiek miatt tehát elmondható, hogy a közérdekű adatigénylésemnek nem tettek eleget, ezért kérem, hogy külön dokumentumban listázzák ki az építkezések által érintett fákat (kivágandó/pótolandó és átültetendő). A fák legyenek beazonosíthatóak a valós adatokat tartalmazó fakataszter segítségével (fa kódja: tömb, tábla, sorszám; fafaj)!"

Mivel továbbra sem az érdekel - é: nem erre vonatkozott az adatkikérésem-, hogy a szakértők melyik 217 fát ítélték kivágásra, hanem melyik az a 226 fa, amelyeket Önök szerint érintenek az építkezések, és ezen belül melyik 44 fát fogják kivágni, és melyik 182 fát átültetni. Ugyanis lehet, hogy a szakértők által, azok egészségi állapota miatt kivágásra ítélt fák egyike se egyezik meg a Liget Budapest Projekt épületei miatt kivágandó, illetve átültetendő fákkal!

Szeretném jelezni, hogy 2016. decemberi 21-i válaszlevelükbe egy nagyon homályos, rossz minőségű képet illesztettek be, amin sem az adatok, sem a link nem olvasható. Kérem, hogy az ilyen olcsó trükköket a továbbiakban mellőzzék, és tiszteljenek meg azzal engem és az ingatlanfejlesztő projektet figyelemmel kísérő összes magyar állampolgárt, hogy két hónap után érdemben válaszolnak egy közérdekű adatigénylésre!

Levelemet az [email address] e-mail címre is elküldtem, hogy mellékelni tudjam a 186 oldalas fakataszterről készített képernyőképeket, de a választ erre a felületre kérem (kimittud.atlatszo.hu).

Köszönettel:

Stampf Romána

Hivatkozása ide

Feladó: Stampf Romána

Delivered

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Feltételezve, bár meg nem engedve, hogy a 2016. december 12-i adatigénylésem új adatkikérés volt, úgy december 27-én válaszolniuk kellett volna, azaz 15 napja késnek a válaszadási kötelezettségükkel.

Valójában 2016. november 7-e óta várok válaszukra, ezért kérem, hogy haladéktalanul teljesítsék kötelességüket, és maradéktalanul válaszoljanak a feltett kérdésekre.

Üdvözlettel:

Stampf Romána

Hivatkozása ide

Feladó: Office
Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.

Tisztelt Stampf Romána!

Az ön által hivatkozott dátumokon megküldött közérdekű adatigényléseinek eleget tettünk.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2016. november 7. napján kelt adatkérésére 2016. december 8. napján kapott választ,
2016. december 12. napján keltezett adatkérése pedig 2016. december 21. napjával teljesült.

Tisztelettel,

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Stampf Romána

Delivered

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

2016. január 16-án az alábbi választ kaptam Önöktől:

"Tisztelt Stampf Romána!

A legfrissebb fakatasztert szintén megtalálja honlapunkon, a következő linken: http://www.ligetbudapest.org/media/doc/l...

Ennek csatolt fájlként való eljuttatása informatikai okok miatt nem kivitelezhető, megértését köszönjük.

Tisztelettel,

Városliget Zrt.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [email address]
ligetbp"

A legfrissebb fakatasztert köszönettel megkaptam. A fakataszterben 448 fa mellé van beírva a Főkert által, mint ápolási javaslat a kivágás megjegyzésként. Továbbá az átültetés 4 fánál szerepel: "Károly körútról átültetett fa."

Azaz elismételhető a 2016. decemberi 28-i levelemben leírt megállapítás:

"Mivel továbbra sem az érdekel - é: nem erre vonatkozott az adatkikérésem-, hogy a szakértők melyik 217 fát (már 448) ítélték kivágásra, hanem melyik az a 226 fa, amelyeket Önök szerint érintenek az építkezések, és ezen belül melyik 44 fát fogják kivágni, és melyik 182 fát átültetni. Ugyanis lehet, hogy a szakértők által, azok egészségi állapota miatt kivágásra ítélt fák egyike se egyezik meg a Liget Budapest Projekt épületei miatt kivágandó, illetve átültetendő fákkal!"

Továbbá emiatt az összemosás miatt már több alkalommal (2016.12.08., 2016.12.12., 2016.12.28.) kértem, hogy ne csak a fakatasztert küldjék el, hanem külön listázzák ki az érintett 226 fát, az alábbiak szerint:

Külön kilistázva küldjék el, a fakataszter által beazonosíthatóan, , hogy pontosan melyik 226 fáról van szó. Kérem, hogy azt is jelöljék, hogy melyik fa kivágandó /pótolandó (44 db), és melyik átültethető (182). Hangsúlyozom, nem a Főkert ápolási javaslataira irányul a közérdekű adatigénylésem, hanem arra, hogy melyik az a 226 fa amelyet érintenek az építkezések, ahogy ez a 2016. október 27-i Liget Park Fórumon Sághi Attila, a Városliget Zrt. műszaki igazgatójától elhangzott.

Mivel már több mint 50 napja nem tesznek eleget a jogszabályból eredő kötelezettségüknek, ezért kérem, hogy haladéktalanul válaszoljanak a közérdekű adatigénylésben feltett kérdésemre!

Köszönettel:

Stampf Romána

Hivatkozása ide

Feladó: Office
Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.

Tisztelt Stampf Romána!

A 2017. január 28. napján kelt, „RE: Internal review of Közérdekű adat igénylés - A Liget Budapest Projekt építkezései miatt érintett fák pontos meghatározása” tárgyú levelével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk.

Ismételten felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön által kért adatok vonatkozásában Társaságunk már 2016. december 8., és 2016. december 21. napján eleget tett adatszolgáltatási kötelezettségének, ugyanis a rendelkezésre álló fakataszter az Ön részére kiadásra került.
Az Info tv. 29. § (1a) bekezdése értelében pedig az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

Figyelemmel arra, hogy a park és az épületek tervezése még jelenleg is folyamatban van, sem az érintett, sem az átültetendő, sem pedig a kivágandó fák nem kerültek kijelölésre, azaz Társaságunk az Ön által hivatkozott listával nem rendelkezik. Ugyanakkor tájékoztatjuk, hogy az Ön által is hivatkozott Liget Park Fórumon Sághi Attila által levetített prezentáció az alábbi linken elérhető:

http://www.varosligetpark.hu/wp-content/....

Ezzel kapcsolatban hangsúlyozni kívánjuk, hogy ezen dokumentum nem tekinthető végleges faátültetési, fakivágási dokumentációnak, ilyennel ugyanis - ahogyan fentebb is jeleztük - Társaságunk a projekt jelen szakaszában nem rendelkezik.

Azon kérésével kapcsolatosan, miszerint „Külön kilistázva küldjék el, a fakataszter által beazonosíthatóan, hogy pontosan melyik 226 fáról van szó. Kérem, hogy azt is jelöljék, hogy melyik fa kivágandó /pótolandó (44 db), és melyik átültethető (182). Hangsúlyozom, nem a Főkert ápolási javaslataira irányul a közérdekű adatigénylésem, hanem arra, hogy melyik az a 226 fa amelyet érintenek az építkezések, ahogy ez a 2016. október 27-i Liget Park Fórumon Sághi Attila, a Városliget Zrt. műszaki igazgatójától elhangzott” akképpen nyilatkozunk, hogy ezen tevékenység új adat (lista, kivonat) előállítását igényelné, amely azonban Társaságunk számára számottevő nehézséggel járna és arra Társaságunk nem kötelezhető. A Kúria a K-H-PJ 2013-79. számon közzétett eseti határozatában – korábbi döntésével összhangban – ugyanis rámutatott arra, hogy „... az adatkezelő csak a rögzített és ténylegesen kezelésében lévő információt, ismeretet, adatot köteles kiadni. Ha a kért adatot nem állították elő, az adatkezelő az adatkérést nem tudja teljesíteni, mert nyilvánvaló, hogy csak létező és általa kezelt adat közlésére köteles.”
Egyébiránt ismételten jelezzük, hogy ilyen adatokkal Társaságunk nem is rendelkezik.

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét, továbbá tájékoztatjuk, hogy az Info tv. 31. § (3) bekezdése értelmében az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül pert indíthat a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt.

Tisztelettel:

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Stampf Romána

Delivered

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

2017. május 18-án szerződés jött létre Önök és a Galapagos Zoo Service Kft. között faátültetési, előkészítési és utógondozási munkákra vonatkozóan, nettó 232 millió Ft keretösszegben.

Ebből felételezem, hogy most már rendelkeznek az átültetendő fák listájával, ezért kérem, hogy tegyenek eleget a 2016. november 7-én beadott közérdekű adatigénylésemnek. Amennyiben a kivágandó fák listájával is rendelkeznek már, úgy kérem, hogy ezt is küldjék meg részemre.
Továbbra is azt kérem, külön listán, a 2016. május 17-i fakataszter által beazonosíthatóan küldjék meg számomra, hogy pontosan melyik fákról - külön átültetés, külön kivágás- van szó.

Köszönettel:

Stampf Romána

Hivatkozása ide

Feladó: Office
Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.

Tisztelt Stampf Romána!

Az átültetendő és kivágandó fák Ön által kért listája a park-, és épülettervezési folyamatok során kerül kialakításra és véglegesítésre a szükséges növényélettani, építéstechnológiai valamint parktervezési szempontok összevetése során.
Jelenleg ez a lista nem végleges. Az abban szereplő egyedekről nem születetett döntés, annak tartalma folyamatosan változik.
A fentiek értelmében az átültetendő fák listája döntéselőkészítő anyagnak minősül, annak kiadását az Infotv. 27. § (5) bekezdés alapján nem áll módunkban megtenni.

Tisztelettel:

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Stampf Romána, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Stampf Romána:
Csak a(z) Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei