A Liget Budapest Projekt keretében átültetett fákra vonatkozó dokumentumok

Bodnár Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Liget Budapest Projekt keretében a Néprajzi Múzeum építésének előkészülete során ezidáig átültetésre került 4 fa - a Városliget Fakataszteri jegyzéke alapján a 14 VL 203 045 (Platanus acerifolia), 14VL 203 041 (Quercus robur), 14VL 203034 (Acer pseudoplatanus), 14 VL 201 035 (Celtis occidentalis) kataszteri számon lévő fák - átültetésével kapcsolatos alábbi dokumentumokat:

1. A Liget Budapest által megbízott Felelős tervezőnek (okl. tájépítész mérnök, vezető tervező) a 4 fa átültetéséről szóló szakmai véleményét. ("4.7. Hatásköre a mindenkori jogszabályok figyelembevételével, hogy szakmailag döntsön felelőssége teljes tudatában a fás szárú növény végső kezeléséről, átültetéséről, visszavágásról vagy kivágásáról" - Liget Budapest Faápolási Protokoll)

2. A Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.-nek mint a terület vagyonkezelőjének a faátültetésekhez szükséges tulajdonosi és zöldfelület-kezelői hozzájárulását igazoló dokumentumokat.

3. Az Engedélyező hatóság, úgymint Budapest Főváros Kormányhivatala vonatkozó határozatát. ( "4.8. Az eljáró hatóság a felelős tervező által készített faátültetési és engedélyezési dokumentáció alapján jogerős határozatban dönt." Liget Budapest Faápolási Protokoll)

4. A Néprajzi Múzeum épületének engedélyezési eljárásában benyújtásra került tájépítészeti tervet, mely ismerteti az építéshez szükséges környezetrendezési beavatkozásokat, köztük a faátültetések vonatkozó adatait.

5. A Garten Studiónak az átültetésre kijelölt fák előkészítésére valamint az átültetés helyszínének előkészítésre vonatkozó, szakmai előírásokat tartalmazó dokumentumait.

6. A 4 fa átültetésének folyamatát műszakilag irányító, azt ellenőrző cég átültetésre vonatkozó dokumetumait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. április 21.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Office

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük megkeresését!

Levelét fogadtuk, munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Addig is látogasson el honlapunkra, ahol tájékozódhat a Liget Budapest
projektet érintő aktuális információkról.

 

Városliget Zrt.

1386 Budapest, Pf.: 910

E-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Office

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

A 2018. április 21. napján kelt közérdekű adatigénylésének határidejét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján 15 nappal, 2018. május 21. napjáig meghosszabbítjuk.

Tisztelettel,

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.: 910
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Office!

2018. május 7-én kelt levelükben az április 21-én küldött közérdekű adatigénylésemre adandó válasz határidejét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján 15 nappal, május 21-ig meghosszabbították.
Kérem, a törvénynek megfeleően az Önök által írt határidőt tartsák be és a választ legkésőbb május 21-ig - pünkösdhétfő napjáig - küldjék el számomra.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Office!
2018. május 7-én kelt levelükben a közérdekű adatigénylésemre adandó válasz határidejét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján 15 nappal, május 21-ig meghosszabbították. A válaszadás határidejét nem tartották be, ezért kérem, hogy az április 21-én küldött közérdekű adatigénylésemre azonnal válaszolni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Office!

Kérem, hogy az április 21-én küldött adatigénylésemre a törvényi előírásoknak megfelelően azonnal válaszolni szíveskedjék. Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően az adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Office


Attachment 20180522.pdf
1.7M Download View as HTML


Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést terjesztett be.
Kérte, hogy a Városliget Zrt. adja át a Liget Budapest Projekt keretében a Néprajzi Múzeum építésének előkészülete során ezidáig átültetésre került 4 fa - a Városliget Fakataszteri jegyzéke alapján a 14VL203045 (Platanus acerifolia), 14VL203041 (Quercus robur), 14VL 203034 (Acer pseudoplatanus), 14 VL 201035 (Celtis occidentalis) kataszteri számon lévő fák – átültetésével kapcsolatos, az adatigénylésben meghatározott dokumentumokat.
A Városliget Zrt az adott dokumentum/adatigénylés alatt adja meg a válaszát.

1. A Liget Budapest által megbízott Felelős tervezőnek (okl. tájépítész mérnök, vezető tervező) a 4 fa átültetéséről szóló szakmai véleményét.
("4.7. Hatásköre a mindenkori jogszabályok figyelembevételével, hogy szakmailag döntsön felelőssége teljes tudatában a fás szárú növény végső kezeléséről, átültetéséről, visszavágásról vagy kivágásáról" - Liget Budapest Faápolási Protokoll)

A Városliget Zrt. álláspontja szerint ezt a dokumentumot Önnek az alkalmazandó, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 68. § - 69/B. § rendelkezései alapján az eljáró hatóságtól lehet kérnie, mert ezen dokumentumok a Néprajzi Múzeum engedélyezési tervének a részei és az építési engedélyezési eljárásban kerültek felhasználásra.

2. A Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.-nek, mint a terület vagyonkezelőjének a faátültetésekhez szükséges tulajdonosi és zöldfelület-kezelői hozzájárulását igazoló dokumentumokat.

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény (a továbbiakban: Városliget tv.) 1. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a Budapest XIV. kerület 29732/1, most már 29732/11 helyrajzi számú ingatlannak (a továbbiakban: városligeti ingatlan) az államot, Budapest Főváros Önkormányzatát és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatát megillető tulajdoni hányada a törvény erejénél fogva, mint közfeladat ellátásához szükséges terület ingyenesen, 99 éves időtartamra a Városliget Zrt. (a továbbiakban: vagyonkezelő) vagyonkezelésébe kerül.
A Városliget tv. 3. § (3) bekezdése értelmében:
„A vagyonkezelő mint építtető (a továbbiakban: építtető)
a) az (1) és (2) bekezdésben meghatározott beruházások, valamint
b) az 1. § (1a) bekezdésében megjelölt ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások tekintetében a feladatait az állam nevében és javára eljárva látja el. A beruházások közérdekű célú fejlesztésnek minősülnek.”
A fent idézett jogszabályi rendelkezések alapján látható, hogy a Városliget Zrt. egy személyben az építtető, a vagyonkezelő. Ennek alapján nem tudjuk levezetni azt az eljárást, amely során a társaság, mint építtető saját magától, mint vagyonkezelőtől kéri meg a vagyonkezelői hozzájárulást, ebből következően ilyen dokumentumra nincs szükség.

3. Az Engedélyező hatóság, úgymint Budapest Főváros Kormányhivatala vonatkozó határozatát.
("4.8. Az eljáró hatóság a felelős tervező által készített faátültetési és engedélyezési dokumentáció alapján jogerős határozatban dönt." Liget Budapest Faápolási Protokoll)

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a fák kivágása engedély köteles, jelen fák esetében a Városliget Zrt. nem tervez ilyen lépést.

4. A Néprajzi Múzeum épületének engedélyezési eljárásában benyújtásra került tájépítészeti tervet, mely ismerteti az építéshez szükséges környezetrendezési beavatkozásokat, köztük a faátültetések vonatkozó adatait.

Válaszunk megegyezik az 1. pontban adott válasszal.

5. A Garten Studiónak az átültetésre kijelölt fák előkészítésére, valamint az átültetés helyszínének előkészítésre vonatkozó, szakmai előírásokat tartalmazó dokumentumait.

Válaszunk megegyezik az 1. pontban adott válasszal, kiegészítve azzal, hogy mellékelten átadjuk a nem az engedélyezési dokumentáció részét képező Garten Studio által készített helyszínrajzot, amin az átültetésre kerülő fák új helye látható.

6. A 4 fa átültetésének folyamatát műszakilag irányító, azt ellenőrző cég átültetésre vonatkozó dokumentumait.

Ezt a kérését nem tudjuk értelmezni.

Az Infotv. 30. § (3) és 31. § (3) bekezdései alapján tájékoztatjuk Önt, hogy a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye elutasítása felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon belül kell megindítani a Városliget Zrt. ellen. A perben illetékes bíróság a Pesti Központi Kerületi Bíróság (1055 Budapest, Markó utca 25.).
Az Infotv. 30. § (3) bekezdése alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 52. § (1a) bekezdése értelmében igénye elutasítása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: Hatóság, székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.). bejelentést tehet vizsgálat kezdeményezése érdekében. A Hatóság eljárása az igény elutasításának közlésétől számított egy éven belül kezdeményezhető.

Tisztelettel:

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.: 910
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Office!

Köszönöm a választ.
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bodnár Zsuzsa:
Csak a(z) Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei