A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága előtti Pfv.IV.20.037/2011/7. számú ítélettel kapcsolatban készült iratok

Kovacs Krisztina küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Jászladány Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Jászladány Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Jászladány Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Kovacs Krisztina

Failed

Tisztelt Jászladány Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő, egy kutatáshoz szükséges adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Legfelsőbb Bíróság Pfv.IV.20.037/2011/7. számú ítélete - melyben Jászladány Nagyközség Önkormányzata mint I. rendű alperes szerepelt (felperes: Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány, Jászsági Roma Polgárjogi Szervezet Egyesület), - nyomán készült következő iratokat:

- melyek tartalmazzák, hogy hogyan jutott az önkormányzat tudomására az ítélet
- az ítélettel kapcsolatban összehívott értekezletek jegyzőkönyveit
- az ítéletről készült elemzéseket
- bármilyen egyéb jegyzőkönyvet, dokumentumot, amely érinti az ítéletet
- az esetlegesen készült előterjesztést a bíróság által megállapított jogsértő állapot megszüntetésére
- a jogsértő állapot megszüntetésére vonatkozó ütemtervet

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 12.

Üdvözlettel:

Kovacs Krisztina

Hivatkozása ide

Jászladány Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s A Magyar K zt rsas g Legfels bb B r s ga el tti Pfv.IV.20.037 2011 7.sz m t lettel kapcsolatban k sz lt iratok.txt
4K Download View as HTML


This is the mail system at host smtp.kimittud.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Jászladány Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>: host mx-k.invitel.net[91.82.116.140] said: 550 5.1.1
<[Jászladány Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>: Recipient address rejected: User unknown (in reply to
RCPT TO command)

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovacs Krisztina:
Csak a(z) Jászladány Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei