A Magyar Posta székházában alkalmazott belépő kártya

Farkas Sándor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Posta Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Farkas Sándor

Delivered

Tisztelt Magyar Posta Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magyar Posta székházában alkalmazott fényképes belépő kártya alkalmazására vonatkozó szabályozást és adatkezelési tájékoztatót.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 18.

Üdvözlettel:

Farkas Sándor

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat
Magyar Posta Zrt.


Attachment ltal nos Adatkezel si T j koztat munkav llal i szem lyes adatok keze....docx
33K Download View as HTML


Tisztelt Farkas Sándor úr!
 
A  Magyar Posta Zrt.-hez 2018. december 18-án érkezett közérdekű
adatigénylése alapján – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 30. § (1)
bekezdésében foglaltak figyelembe vételével – a következő tájékoztatást
adjuk.
 
A Magyar Posta székházában – kizárólag munkavállalói vonatkozásában
alkalmazott – fényképes belépő kártyával kapcsolatos szabályokat a
Létesítményi Biztonsági Szabályzat tartalmazza. Tekintettel arra, hogy
ennek nyilvánosságra hozatala a Társaság jogos érdeke és üzleti
tevékenységének végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, az
Infotv. 27. § (3) bekezdésében foglaltak alapján e szabályozást nem tudjuk
rendelkezésére bocsátani. A Magyar Posta munkavállalóira vonatkozó és az
arckép kezelését is tartalmazó adatkezelési tájékoztató – adatigénye
alapján a belépéshez szükséges engedélyek kiadásával kapcsolatos
adatkezelésre vonatkozó – kivonatát a csatolt melléklet tartalmazza.
Jogorvoslati tájékoztató
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében az illetékes törvényszék előtt  keresettel
élhet. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.
 
A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) felé is élhet
bejelentéssel.
 
Üdvözlettel:
Magyar Posta Zrt.
 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Farkas Sándor:
Csak a(z) Magyar Posta Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei