Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Marinov Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A megvalósíthatósági tanulmányban leírt, a fővárosi közlekedést érintő terveket alátámasztó forgalmi adatok és azok elemzése.

Marinov Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest 2024 Nonprofit Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Marinov Péter to read recent responses and update the status.

Feladó: Marinov Péter

Delivered

Tisztelt Budapest 2024 Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A tervezett 2024-es budapesti olimpia megvalósíthatósági tanulmányában az olimpiai helyszíneket is kiszolgáló, a közlekedést érintő lépésről is írnak. Ezek közül több, így különösen: az olimpiai delegációk közlekedését előnyben részesítő VIP-sávok létrehozása a Váci úton és az Árpád-hídon, a pesti alsó rakpart teljes zárása és gyalogoskorzóvá alakítása, a rakparti zár kiterjesztése az Újpesti rakpartra, mintegy 100 szállodahajó kikötése a Margit-hídtól északra eső alsó rakparti szakaszon, súlyosan érinti a tervezett lépésekkel határos Újlipótvárosban élők életminőségét. A jelentős többletforgalmat generáló intézkedések nyomán az újlipótvárosi, ma is túlterhelt utcákban katasztrofális helyzet állna elő: állandósuló dugók, elviselhetetlen környezetszennyezés, stb.

Mivel a megvalósíthatósági tanulmányban nincs adatokkal alátámasztva a jelenlegi forgalmi helyzet értékelése és a tervezett intézkedések modellezése, kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

- a jelenlegi forgalmi adatokat tartalmazó dokumentumot, amelyből kiderül, hogy a tervezett intézkedésekkel érintett városrészeket ma mekkora forgalom terheli (forgalomszámlálási adatok, parkolók száma, parkolóhelyzet értékelése, tömegközlekedés, utak kapacitása, stb.)
- a jelenlegi forgalmi adatok értékelését és elemzését bemutató anyagot, különös tekintettel arra, hogy a mai helyzet milyen kockázatokat rejt magában
- a tervezett lépések modellezése nyomán előálló helyzetet bemutató dokumentumot és e helyzet értékelését
- a tervezett lépések részletes megvalósítási tervét bemutató dokumentumot, így különösen a szállodahajók kikötésének és kiszolgálásának tervét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 13.

Üdvözlettel:

Marinov Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Info
Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

Tisztelt Marinov Péter!

Köszönettel megkaptuk 2017. január 13-ai adatigénylését, amelyre a vonatkozó jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezései alapján a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: „Társaság”) nevében a törvényes határidőn belül az alábbi választ adjuk.

Az Infotv. 29.§ (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés jelentős terjedelme, illetve az igényléssel érintett nagyszámú adat miatt a Társaság az Infotv. 29.§ (1) bekezdésében meghatározott 15 napos válaszadási határidőt egy alkalommal, további 15 nappal meghosszabbítja, amelyről az igénylőt jelen levél megküldésével egyidejűleg tájékoztatja.

Az adatigénylésre nyitva álló határidő a meghosszabbítás következtében: 2017. február 12.

A Társaság a meghosszabbított határidőn belül érdemi választ fog adni az adatigénylésére.

Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy amennyiben az Ön megítélése szerint a válaszunk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, akkor a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat jogorvoslatért. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani Társaság ellen.

2017. január 28.

Üdvözlettel,

Budapest 2024

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Marinov Péter

Delivered

Tisztelt Budapest 2024 Nonprofit Zrt.!

Önök az eredeti, az adatigénylésre megszabott határidőt az adatigénylésem jelentős terjedelmére, valamint az igényléssel érintett nagyszámú adatra hivatkozva 2017. február 12-ig hosszabbították meg. Ez a határidő 2 nappal ezelőtt letelt, bármiféle válasz nélkül.

Kérem, haladéktalanul tegyenek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek.

Üdvözlettel:

Marinov Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Info
Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

Tisztelt Marinov Úr!

A Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz („Társaság”) beérkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Az Olimpiai és Paralimpiai Pályázaton („Pályázat”) dolgozó közlekedéstervező szakemberek átfogó modellezési munkát végeztek annak érdekében, hogy a rendezés jogának elnyerése esetén az olimpiai események napjai alatt minél kevesebb kellemetlenség érje a budapesti lakosokat. A Pályázat folyamatos tervezése során, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság („NOB”) ajánlásait, kritériumait, illetve az olimpiai mesterterv elkészítésének és benyújtásának szabályait követve készül. Szakértők bevonásával többszáz esetet vizsgáltunk eltérő helyszíneken és különböző terhelési napokon, hogy megbizonyosodjunk a tervezett közlekedési rend helyességéről és lehetséges hatásairól.

Felvetett észrevételeire vonatkozó válaszaink:

Az olimpiai delegációk közlekedését előnyben részesítő VIP-sávok létrehozása a Váci úton és az Árpád-hídon
Újlipótváros esetében a teljes úthálózat kétharmadát vizsgáltuk (fő útvonalak és gyűjtőutak, közösségi közlekedést lebonyolító utak). A Váci út 2x3 sávjából menetirányonként 1-1 sáv alkotja majd a GRN részét. Az Árpád-híd 2x3 sávjából menetirányonként 1-1 sáv buszsávnak lesz kijelölve.

A pesti alsó rakpart teljes zárása és gyalogoskorzóvá alakítása, a rakparti zár kiterjesztése az Újpesti rakpartra
Újlipótváros esetében a Carl Lutz rakpart lesz lezárva és átadva a gyalogos és kerékpáros közönségnek. Az Újpesti rakpart nem lesz lezárva, azon továbbra is közlekedhetnek majd gépjárművek.

Mintegy 100 szállodahajó kikötése a Margit-hídtól északra eső alsó rakparti szakaszon
A Játékok alatt ideiglenes jelleggel 76 szállodahajó elhelyezésével számolunk. A hajók utasai kijelölt gyűjtőpontokon szállhatnak majd fel/le a közösségi közlekedési eszközökre, ezzel is elősegítve a közösségi közlekedés hatékonyságát és a terület terhelésének minimalizálását. A hajók elhelyezkedése egyenletesen, városképi, közlekedési, vízügyi és természetvédelmi szempontok figyelembevételével lett kiosztva a FOKA-öböltől egészen a XI. kerület, Galvani utca magasságáig. Az allokáció során fontos szempont volt, hogy ne alakuljon ki egybefüggő szállodahajó lánc, az ne zárja el a kilátást, használjuk a meglévő kikötési pontokat és a koncepció a Budapest Duna menti területeinek fejlesztése című terv minden pontjának megfeleljen.

Dokumentumigényével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

1. A jelenlegi forgalmi adatokat tartalmazó dokumentum, amelyből kiderül, hogy a tervezett intézkedésekkel érintett városrészeket ma mekkora forgalom terheli (forgalomszámlálási adatok, parkolók száma, parkolóhelyzet értékelése, közösségi közlekedés, utak kapacitása, stb.)
A NOB elvárása a Pályázati szinten a fő útvonalak Játékok idején történő forgalmi terhelésének kimutatása (lásd a 3. pontban); a jelenlegi forgalmi helyzetre vonatkozó adatokat a NOB nem vár el, ezért ezeket az adatokat a tervezésnél felhasználtuk ugyan, de kifejezetten erre vonatkozó önálló dokumentum nem készült.

2. A jelenlegi forgalmi adatok értékelését és elemzését bemutató anyag, különös tekintettel arra, hogy a mai helyzet milyen kockázatokat rejt magában
Lásd az 1. pontra adott válaszunkat.

3. A tervezett lépések modellezése nyomán előálló helyzetet bemutató dokumentum és e helyzet értékelése
Kifejezetten a tervezett lépések modellezése nyomán előálló helyzetet bemutató, illetve e helyzet értékelésére vonatkozó önálló dokumentum a pályázattal kapcsolatban nem készült; ezeket az adatokat, modelleket a Társaság által a Pályázat harmadik szakaszában beadott pályázati dokumentáció tartalmazza. A pályázati dokumentációt a tervek szerint a nemzetközi és belföldi kommunikációs kampány során fogjuk nyilvánosságra hozni. A kampány megindítása előtt a pályázati dokumentáció nyilvánosságra kerülése aránytalan versenyhátrányt jelentene Budapest számára, mert ellentétes lenne a Társaság kommunikációs stratégiájával. Amennyiben erre igényt tart, külön értesítésben fogjuk tájékoztatni a pályázati dokumentáció nyilvánosságra hozataláról és elérési útvonaláról.

4. A tervezett lépések részletes megvalósítási tervét bemutató dokumentum, így különösen a szállodahajók kikötésének és kiszolgálásának terve
A tervezett lépések részletes megvalósítási tervét bemutató dokumentumra vonatkozóan lásd a 3. pontra adott válaszunkat. A szállodahajókkal kapcsolatosan fentebb írtak mellett továbbá alapelvünk, hogy minden kiszolgálás a víz felől történjen (pl. hulladékelszállítás, árufeltöltés), illetve, hogy a gyalogosok átszállítását az autóbuszokhoz a kikötési ponttól legfeljebb 800-1000 méteres távolságban kell megoldani.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az olimpiai közlekedési tervekre vonatkozó, a fentieken túlmenő adatok kiadása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése alapján a 2024-es magyar olimpiai pályázathoz fűződő üzleti érdekek aránytalan sérelmével járna. A Társaság a magyar pályázat kezelése kapcsán olyan nemzetközi szintű versenykörnyezetben tevékenykedik, amelyben a konkurens pályázók indokolatlan versenyelőnyhöz jutnának a magyar pályázathoz kapcsolódó egyes adatoknak (például a pályázat megítélését befolyásoló közlekedési stratégiára vonatkozó adatoknak) az olimpiai pályázatok 2017 szeptemberi elbírálása előtti kiadása esetén. A hivatkozott üzleti érdekek szűkebb értelemben a pályázatot kezelő Társaság, valamint tulajdonosainak, Budapest Főváros Önkormányzatának és a Magyar Olimpiai Bizottságnak a pályázathoz fűződő üzleti érdekeit jelentik, tágabb értelemben a sikeres magyar pályázathoz fűződő kormányzati és nemzeti érdekeket is.

Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy amennyiben az Ön megítélése szerint a válaszunk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, akkor a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat jogorvoslatért. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani Társaság ellen.

Üdvözlettel,

Budapest 2024 Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Marinov Péter

Delivered

Tisztelt Budapest 2024 Nonprofit Zrt!

A válaszuk elragadtatott hangvételű minősítésétől eltekintenék, ezért csak annyit, hogy az teljes mértékben elfogadhatatlan.

Kezdjük mindjárt a legfontosabbal: önök a válaszadásra nyitva álló határidőt az adatigénylésem jelentős terjedelmére illetve az igényléssel érintett nagyszámú adatra való hivatkozással hosszabbították meg két héttel. Most, e határidő letelte után egy héttel a nagyszámú adatot nem küldték meg, mert bár, mint írják, a jelenlegi forgalmi helyzetre vonatkozó adatokat a tervezésnél felhasználták ugyan, de kifejezetten erre vonatkozó önálló dokumentum nem készült. Akkor most van nagyszámú adat vagy nincs?!

A magyar nyelv szabályainak mélyebb taglalásába nem mennék bele, csak emlékeztetem önöket, hogy a 'jelenlegi forgalmi adatokat tartalmazó dokumentumra' irányuló kérésemben a 'dokumentum' szót nem leszűkítve kell értelmezni. Nem egy darab papírt értek alatta, vagy valamilyen csili-vili propaganda brossúrát, hanem pl. adatbázist, valamilyen értelmezhető és kezelhető formában.

Tehát, még egyszer, az önök szóhasználatával: küldjék meg azokat a jelenlegi forgalmi helyzetre vonatkozó adatokat, amelyeket a tervezésnél felhasználtak.

Azt is írják válaszukban, hogy Újlipótváros esetében a teljes úthálózat kétharmadát vizsgálták (fő útvonalak és gyűjtőutak, közösségi közlekedést lebonyolító utak). Kérem ennek a vizsgálatnak az adatait, valamilyen értelmezhető formában.

Azt csak mellékesen jegyzem meg, hogy ha valóban elvégezték a hivatkozott vizsgálatot, akkor tudniuk kell, hogy a vizsgálat tárgyát képező utak nem teszik ki az újlipótvárosi úthálózat kétharmadát... Ha valóban elvégezték a vizsgálatot, akkor azt is tudniuk kell, hogy az újlipótvárosi főútvonalak mindegyikén van közösségi közlekedés és a többsége egyben gyűjtőút is...

Tudomásul veszem, hogy a tervezett lépések modellezése nyomán előálló helyzetet bemutató, illetve e helyzet értékelésére vonatkozó önálló dokumentum a pályázattal kapcsolatban nem készült.

De, mint írják, az adatokat, modelleket a Társaság által a Pályázat harmadik szakaszában beadott pályázati dokumentáció tartalmazza.

Kérem ezeket az adatokat, modelleket, mert nem fogadom el, hogy a kampány megindítása előtt a pályázati dokumentáció nyilvánosságra kerülése aránytalan versenyhátrányt jelentene Budapest számára. Nem értem, hogy egy közlekedési terv nyilvánosságra hozatala miféle versenyhátrányt okozna?!

Végezetül a felvetéseimre adott válaszaikra néhány megjegyzés:

1. VIP-sávok a Váci úton: a Váci út forgalmi korlátozással érintett, Újlipótvárossal határos szakaszán nem 2x3 sáv van, hanem 1x3 és 1x2.

2. Az írják, az Újpesti rakpart nem lesz lezárva, azon továbbra is közlekedhetnek majd gépjárművek. Ehhez képest a megvalósíthatósági tanulmány 467. oldalán a következő mondat szerepel: "Időszakosan teljes keresztmetszetben le lesz zárva: (...) Újpesti rakpart (...)"

3. Örvendetes, hogy a szállodahajók száma dinamikusan csökken. Önök most 76-ról írnak, egy korábbi levelükben 80-at jeleztek és a megvalósíthatósági tanulmány 237. oldalán pedig azt írják, "(...) a Dunán akár 100 szállodahajó is kiköthet a növekvő szálláshely-kereslet miatt."

4. A szállodahajók FOKA-öböltől Galvani-hídig való egyenletes elosztásáról írnak. Ehhez képest a megvalósíthatósági tanulmányban a 237. oldalon csak az Újpesti rakpart és a Schlachta Margit rakpart szerepel, azzal a megjegyzéssel, hogy a belvárosban nem kívánnak hajókat tárolni, mert ott azok zavarnák a korzóról a kilátást...

Összegezve, ismételten kérem a következők haladéktalan megküldését:

1. Azokat a jelenlegi forgalmi helyzetre vonatkozó adatokat, amelyeket a tervezésnél felhasználtak. Olyan formátumban kérem, amely értelmezhető, kezelhető és alkalmas arra, hogy abból következtetéseket lehessen levonni.

2. Az Újlipótváros esetében a teljes úthálózat kétharmadának vizsgálati adatait (fő útvonalak és gyűjtőutak, közösségi közlekedést lebonyolító utak adatait). Olyan formátumban kérem, amely értelmezhető, kezelhető és alkalmas arra, hogy abból következtetéseket lehessen levonni.

3. A tervezett lépések modellezése nyomán előálló helyzetet alátámasztó azon adatokat és modelleket, amelyeket a Társaság által a Pályázat harmadik szakaszában beadott pályázati dokumentáció tartalmaz.

Üdvözlettel:

Marinov Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Info
Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

Tisztelt Marinov Péter!

Köszönettel megkaptuk 2017. február 19-ei adatigénylését, amelyre a vonatkozó jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezései alapján a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: „Társaság”) nevében a törvényes határidőn belül az alábbi választ adjuk.

Az Infotv. 29.§ (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés jelentős terjedelme, illetve az igényléssel érintett nagyszámú adat miatt a Társaság az Infotv. 29.§ (1) bekezdésében meghatározott 15 napos válaszadási határidőt egy alkalommal, további 15 nappal meghosszabbítja, amelyről az igénylőt jelen levél megküldésével egyidejűleg tájékoztatja.

Az adatigénylésre nyitva álló határidő a meghosszabbítás következtében: 2017. március 21.

A Társaság a meghosszabbított határidőn belül érdemi választ fog adni az adatigénylésére.

Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy amennyiben az Ön megítélése szerint a válaszunk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, akkor a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat jogorvoslatért. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani Társaság ellen.

2017. március 06.

Üdvözlettel,

Budapest 2024

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Info
Budapest 2024 Nonprofit Zrt.


Attachment Ujlipotvaros tomegkozlek Jelen Hour17 18.jpg
1.0M Download

Attachment Ujlipotvaros egyenikozlek Jelen17 18.jpg
1.1M Download

Attachment 17 18 jelen legend.jpg
370K Download

Attachment 3.k rd s csatolm ny t m r tett.pdf
2.6M Download View as HTML


Tisztelt Marinov Úr!

Az Ön email-szervere visszajelzett, hogy a csatolmányok mérete miatt nem jutott el Önhöz levelünk.

A csatolmányokat megpróbáltuk olyan méretűre tömöríteni, hogy fogadni tudja és ismételten küldjük.

Kelt: Budapest, 2017. március 22.

Tisztelettel:

Budapest 2024 Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Marinov Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Marinov Péter:
Csak a(z) Budapest 2024 Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei