A Népfőiskola Alapítvány működésével kapcsolatos adatok

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Népfőiskola Alapítvány részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Népfőiskola Alapítvány munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Népfőiskola Alapítvány munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt Népfőiskola Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbiakat:

1. A Népfőiskola Alapítvány (NFIA) létesítésétől 2017. április 1-ig terjedő időszakban összes hatályban lévő alapító okiratát, szervezeti és működési, valamint befektetési szabályzatát, a szervezet munkáját segítő tanácsadók, illetve tanácsadó testület tagjainak nevét, javadalmazásuk és költségtérítésük összegét.

2. Az NFIA létesítésétől 2017. április 1-ig az összes dolgozójának (ide értve
megbízási jogviszony, valamint munkaviszony alapján foglalkoztatottak)
munkakörét és havi javadalmazását és költségtérítésének összegét.

3. Érdeklődnék arról is, hogy az NFIA idén április 1-ig a szervezet vagyonát
milyen befektetésekben, megtakarításban, értékpapírban vagy egyéb
pénzeszközben tartotta, hány pályázaton vett részt és mekkora
támogatásokban részesült?

4. 2017. április 1-ig az NFIA által összes kiírt pályázati kiírásra hány
pályázat érkezett (pályázatok szerint bontva), a beérkezett pályázatok
kapcsán hány támogató és hány elutasító döntés született? Kik kaptak
támogató és elutasító döntést?

5. Ez idő alatt kiknek és mekkora összegű támogatást ítéltek meg, illetve
fizettek ki a győztes pályázóknak? Milyen szervezetekkel kötöttek
támogatási szerződést? (Az egyes szerződéseket, kérem, csatolják!)
Továbbá: tételes bontásban legyenek szívesek megküldeni, hogy az egyes
pályázatoknál milyen pontozási rendszer alapján hoztak határozatot!

6. Az NFIA mostanáig mekkora összeget fizetett ki a vezetőség tagjainak
tiszteletdíj, illetve költségtérítés címén, vett-e igénybe külső
szervezetet, illetve bízott-e meg szakértőt vagyonának kezelésével? Ha
igen, mely szervek és szakértők voltak, és a megbízott vagyonkezelő
adatigénylésem időpontjáig milyen díjazásban részesült?

7. Az NFIA biztosít-e/biztosított-e bármilyen tárgyi eszközt (pl. szolgálati
telefon, számítógép stb.) dolgozói számára? Ha igen, hány darabot és
milyen típusúakat? Hány munkavállaló, mikor és mennyiért vett részt
külföldi kiküldetésen, 2017. április 1-ig milyen béren kívül juttatásban
részesítették és milyen jogcímen a munkavállalóikat?

8. A létesítéstől 2017. április 1-ig az NFIA bármely tagja, illetve
munkavállalója részt vett-e olyan szakmai fórumon/rendezvényen/konferencián/workshopon, melyet az NFIA
finanszírozott? Ha igen mikor és ezek milyen összegűek voltak?

9. A mai napon hány főt foglalkoztat az NFIA megbízási szerződés, valamint munkaszerződés alapján, mennyiért vásárolt informatikai eszközöket és mely cégektől, vásárolt-e gépjárművet, s ha igen, milyen típusú gépjárművet és
mennyiért?

10. Kérem továbbá részemre megküldeni a szervezeti vagyon felhasználása
körében megkötött szerződések vonatkozásában a szerződő felek nevét,
szerződés tárgyát, ellenszolgáltatás összegét, szerződéskötés
időpontját, az ezek megkötéséről hozott döntést, a döntésre irányuló
előterjesztést/javaslatot, a szerződéskötés vonatkozásában a döntés
megtárgyalásáról szóló jegyzőkönyvet!

Tájékoztatom, hogy a fenti kérdések megegyeznek azokkal a kérdésekkel, amelyeket számos civil szervezetnek a Magyar Hírlap küldött meg az elmúlt hónap folyamán.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 12.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Népfőiskola Alapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei