A NYMTIT számára a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból utalt összegek mértéke

Katus Eszter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Atomenergia Hivatal részére

Országos Atomenergia Hivatal nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Katus Eszter

Delivered

Tisztelt Országos Atomenergia Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő adatokat (vagy azok egy részét, amennyiben nem áll minden a rendelkezésükre).

- Mekkora összeget kapott a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból 2016 és 2019 között (évekre lebontva)?
- Ebből melyik - a Társulásban részt vevő - önkormányzatnak mennyi jutott (évekre lebontva)?
- Teljesítette-e a NYMTIT az adott évekre vonatkozó feladatokat és ha igen, hol található erről (azaz, hogy forintra pontosan mire mennyit költöttek), illetve az ellenőrzésről szóló részletes évenkénti beszámoló?
- A Társulás alapszabályában található feladatokon túl mire és mennyit költhetnek a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból származó pénzből az önkormányzatok?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. augusztus 26.

Üdvözlettel:

Katus Eszter

Hivatkozása ide

Országos Atomenergia Hivatal


Attachment pic26500.jpg
8K Download

Attachment pic19169.gif
2K Download


Tisztelt Katus Eszter !

Az Országos Atomenergia Hivatalnál (OAH) 2019. augusztus 27-én érkeztetett
közérdekű adatigénylésében a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból 2016 és
2019 években történt kifizetésekre, illetőleg a kifizetésekkel kapcsolatos
egyéb adatokra vonatkozóan tett fel kérdéseket.

Tájékoztatom, hogy a 2014. január 1-jével hatályba lépett jogszabályi
rendelkezések szerint a Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal az OAH
felügyeletére kijelölt miniszter rendelkezik, kezelő szerve pedig a
kijelölt miniszter által vezetett minisztérium {1996. évi CXVI. tv. 8. §
(5) bek. b) pont és 62. § (2) bek.}, jelenleg az Innovációs és Technológiai
Minisztérium (ITM).

A fent említett feladatkör változás következtében a közérdekű
adatigénylésében kért adatok nincsenek az OAH kezelésében.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2019. augusztus 28.

Üdvözlettel:
Fichtinger Gyula
főigazgató
Tel: 36-1-4364-802
Fax: 36-1-4364-804
E-mail: [email address]
1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.
web: www.haea.gov.hu
(Embedded image moved to file: pic26500.jpg)

(Embedded image
moved to file:
pic19169.gif)
Nyilvántartási
szám:
ISO 9001:
503/1252(2)-1236(2)

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Katus Eszter:
Csak a(z) Országos Atomenergia Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

OAB határozat

A(z) Országos Atomenergia Hivatal részére Fülöp Orsolya által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei