A Párbeszéd Magyarországért Párt gazdálkodását vizsgáló jelentéstervezettel kapcsolatos adatok

Párbeszéd Magyarországért Párt küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Állami Számvevőszék részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Párbeszéd Magyarországért Párt

Delivered

Tisztelt Állami Számvevőszék!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az ÁSZ által készített, a Párbeszéd Magyarországért Párt 2015-ös és 2016-os gazdálkodását vizsgáló jelentéstervezethez kapcsolódó valamennyi olyan adatot, tényt, a párt által bérelt irodával kapcsolatos hivatalos értékbecslés(eke)t, valamint az ÁSZ saját részletes módszertanát, amelyek alapján megállapította a nem pénzbeli hozzájárulások mértékét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 10.

Üdvözlettel:

Párbeszéd Magyarországért Párt

Hivatkozása ide

Állami Számvevőszék

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét az alábbi adatokkal érkeztettük:

Tárgy:     Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - A Párbeszéd Magyarországért Párt gazdálkodását
vizsgáló jelentéstervezettel kapcsolatos adatok
Érkezett: 2018.01.10 11:38:42
Érk.szám: Érk.sz.: BE-1440/2018/1 (Kimenő mail feldolgozás hiba -
adactaMessageID: [Állami Számvevőszék request email], Oka: Adathiba a kereséskor - nem
talált egyetlen iratot sem.)

Amennyiben az adatokkal kapcsolatban észrevétele van, kérem jelezze, hogy
az egyeztetést elvégezhessük.

Tisztelettel:
Állami Számvevőszék

   2018.01.10 11:41

Dear Sender,

Your message has reached the State Audit Office of Hungary And has been
registered As follows:

Subject: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - A Párbeszéd Magyarországért Párt gazdálkodását
vizsgáló jelentéstervezettel kapcsolatos adatok
Date And Time of receipt: 2018.01.10 11:38:42
Receipt number: Érk.sz.: BE-1440/2018/1 (Kimenő mail feldolgozás hiba -
adactaMessageID: [Állami Számvevőszék request email], Oka: Adathiba a kereséskor - nem
talált egyetlen iratot sem.)

Should you have Any remarks Or amendments To the above data, please Let us
know.

Kind regards,
State Audit Office of Hungary

Hivatkozása ide

Állami Számvevőszék

Párbeszéd Magyarországért Párt

 

Budapest

Budapest Paulay Ede u. 50. II. emelet

1061

 

email: [FOI #10235 email]

 

 

Tisztelt Párbeszéd Magyarországért Párt!

 

Kézhez vettem a 2018. január 10. napján az Állami Számvevőszékhez
elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylését, melyre vonatkozóan az
alábbiakról tájékoztatom.

A jelentéshez kapcsolódó adatok, tények rendelkezésre bocsátásának
kérésére vonatkozóan tájékoztatom, hogy az ÁSZ az ellenőrzési
megállapításait a Párbeszéd Magyarországért Párt (a továbbiakban: PMP)
által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján tette meg. A
jelentésben hivatkozottakkal összhangban a PMP az ÁSZ adatbekéréseihez
megküldött teljességi és hitelességi nyilatkozataiban kijelentette, hogy
az ÁSZ részére átadott dokumentumok, adatok a bekért adatokra,
dokumentumokra vonatkozóan teljes körű információt tartalmaznak. Ennek
megfelelően az adatigénylés tárgyaként a közérdekű adatigénylésben
megjelölt adatok teljes körűen a PMP, mint adatgazda rendelkezésére
állnak. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a
továbbiakban: ÁSZ törvény) 32. § (1) bekezdésével összhangban a jelentés
tartalmazza a feltárt tényeket, az ezeken alapuló megállapításokat,
következtetéseket, így a kapcsolódó, feltárt tények nyilvánosságra
hozatala a jelentés közzétételével megtörtént. A jelentés elektronikus
elérhetősége:

* [1]https://asz.hu/storage/files/files/jelen...

 

A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Párttörvény) 4. § (5) bekezdése alapján, ha a párt részére
a vagyoni hozzájárulást nem pénzben nyújtották, köteles annak
értékeléséről (értékének meghatározásáról) gondoskodni.

 

A jelentés függelékének 9. pontja [A jelentéstervezet – az ingatlanbérlet
és a hirdetési szolgáltatás formájában elfogadott tiltott, nem pénzbeli
hozzájárulás elfogadására vonatkozó – megállapításával kapcsolatban tett,
az ÁSZ törvény 29. § (3) bekezdésével összhangban a figyelembe nem vett
észrevételek indokolása] szerint „a PMP az ellenőrzés részére nem adott át
az értékelés elvégzését igazoló dokumentumokat. Ez alapján az ÁSZ
megállapította, hogy a PMP a jogi személyektől bérelt ingatlan
tekintetében 2015-2016. években nem gondoskodott a nem pénzben nyújtott
vagyoni hozzájárulás értékeléséről, értékének meghatározásáról. A PMP nem
teljesítette törvényi kötelezettségét. A Párttörvény előírása alapján a
tiltott nem pénzbeli hozzájárulás értékét az ÁSZ állapította meg”.

 

A honlapon ([2]www.asz.hu) az ÁSZ nyilvánosságra hozta „A megfelelőségi
ellenőrzés alapelvei” című ellenőrzési standardot, amely az alábbi helyen
elérhető:

* [3]https://www.asz.hu/az-allami-szamvevosze...

 

Ezen túlmenően – a pártok számvevőszéki ellenőrzése átláthatóságának
biztosítása érdekében – az ÁSZ közzétette módszertani útmutatóját a pártok
gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséhez, amely módszertani útmutató
nyilvánosan elérhető az alábbi helyen:

* [4]https://www.asz.hu/hu/egyeb-utmutatok

 

A megfelelőségi ellenőrzés alapelvein, valamint a pártok gazdálkodásának
ellenőrzéséről szóló módszertani útmutatón túlmenően a jelentésben további
módszertani részletszabályok találhatóak: specifikusan a jogi
személyiséggel rendelkező bérbeadó szervezettől származó, kedvezményes
bérleti díj formájában kapott tiltott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások
értékének meghatározására, továbbá a jogi személyektől, jogi
személyiséggel nem rendelkező személyektől származó igénybe vett egyéb
szolgáltatás esetén a tiltott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások
értékének megállapítására vonatkozóan a jelentés 10. és 11. oldalán
olvashat részleteket az ellenőrzés módszerei cím alatt. A jelentés az
alábbi elektronikus helyen található meg:

* [5]https://asz.hu/storage/files/files/jelen...

 

A fentiek alapján a jelentéshez kapcsolódó ellenőrzés módszertana az ÁSZ
honlapon közzétett, valamint a jelentésben foglalt tartalommal a PMP
rendelkezésére áll. Az ellenőrzés jelentésben foglalt ellenőrzési
módszereit a PMP az ÁSZ törvény 29. § (2) bekezdése szerinti 15 napos
észrevételezés kapcsán részére megküldött jelentéstervezetben is
megismerhette.

 

A fentiek alapján az ÁSZ jelen tájékoztatással eleget tesz az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Info. törvény) rendelkezéseinek, különös
figyelemmel az Info. törvény 30. § (2) bekezdésében foglaltaknak, amely
szerint, ha a kért adatot korábban már elektronikus formában
nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó
nyilvános forrás megjelölésével is.

 

A jelentésből kiderül továbbá, hogy a PMP könyvvezetése és gazdálkodása
során a vonatkozó jogszabályi és belső előírásokat nem tartotta be, a
működéséhez a források elszámolása, valamint a gazdálkodással összefüggő
tevékenységének keretében a kiadások teljesítése sem volt szabályszerű.

 

Az Info. törvény 27. § (5) bekezdésnek megfelelően egyebekben
tájékoztatom, hogy a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe
tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy
rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adatok a keletkezésüktől
számított tíz évig nem nyilvánosak.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2018. január hó 18. nap

 

Tisztelettel:

 

Dr. Pálmai Gergely s.k.

       osztályvezető

Elnöki titkárság és igazgatási osztály

   Állami Számvevőszék

 

Az irat iktatószáma: ETIO-0305-003/2018

Válaszlevelében kérjük a fentiekre hivatkozzon.

References

Visible links
1. https://asz.hu/storage/files/files/jelen...
2. http://www.asz.hu/
3. https://www.asz.hu/az-allami-szamvevosze...
4. https://www.asz.hu/hu/egyeb-utmutatok
5. https://asz.hu/storage/files/files/jelen...

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Párbeszéd Magyarországért Párt:
Csak a(z) Állami Számvevőszék munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei