A T/2141. és T/10309. számú törvényjavaslatok háttere (magánnyugdíjpénztár saját tevékenységi tartalékának szükségessége, mértéke)

Török Ágnes Irén küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylést elutasította a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium.

Feladó: Török Ágnes Irén

Delivered

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Előzmények:
1. Magyarország Kormánya 2014. novemberében nyújtotta be a T/2141. számú törvényjavaslatot Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról. A törvényjavaslat előterjesztője Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter volt. A törvényjavaslat többek között foglalkozott a magánnyugdíjpénztárak által nyújtható pénztári járadékkal. A részletes indokolás e tárgykörben megállapította (177. oldal első – előző oldalról átnyúló – bekezdése, utolsó mondat): „A pénztár járadékot szolgáltatási szabályzata alapján a Felügyelet engedélyével folyósíthat, de ehhez a jövőben nem szükséges saját tevékenyégi tartalékot képeznie.”
2. Magyarország Kormánya 2016. áprilisában nyújtotta be a T/10309. számú törvényjavaslatot a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról. A törvényjavaslat előadója ezúttal is Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter volt. A törvényjavaslat többek között foglalkozott a magánnyugdíjpénztárak által biztosítandó saját tevékenységi tartalékkal. A részletes indokolás e tárgykörben megállapította (67. oldal, a 26. §-hoz fűzött részletes indokolás): „A hosszú távú, rendszerszerű működés érdekében a módosítás célja, hogy a pénztári járadékszolgáltatás biztonsági tartalékául szolgáló saját tevékenységi tartalék mértéke a jövőben igazodjon a pénztárt terhelő kötelezettségekhez, ezáltal a szolgáltatási tartalék figyelembe veszi a közeljövőben aktuálissá váló járadékszolgáltatások mértékét is. A saját tevékenységi tartalék új szabálya figyelembe veszi a pénztárak által már megképzett tartalékokat, így a szolgáltatási tartalék fedezetéül a működési tartalék és a likviditási tartalék egy része figyelembe vehető.”

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a) azon dokumentumokat (szövegeket és/vagy számításokat), amelyek megalapozták, hogy a T/2141. számú törvényjavaslat indokolásába a saját tevékenységi tartalék képzését szükségtelennek nevező szövegrész kerüljön;

b) azon dokumentumokat (szövegeket és/vagy számításokat), amelyek megalapozták, hogy a T/10309. számú törvényjavaslat 26. §-ába az ott foglalt mértékű saját tevékenységi tartalék biztosítására vonatkozó rendelkezések kerüljenek, és amelyek alapján az indokolásába olyan szövegrész került, amely a T/2141. számú törvényjavaslat indokolása szerint szükségtelen saját tevékenységi tartalékot a pénztárt terhelő kötelezettségekhez igazítandónak nevezi.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Infotv. 30. § (5) bekezdése szerint ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében törvény az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját szűken kell értelmezni, és a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél. Az Infotv. 27. § (5) bekezdése értelmében a döntés megalapozását szolgáló adat megismerését – az adat megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével – az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti. Jelen esetben nagy súlyú közérdek fűződik annak megismeréséhez, hogy a meghozott döntések – a T/2141. számú és a T/10309. számú törvényjavaslatok adott szöveggel történt előterjesztése – miért ellentétesek egymással a saját tevékenységi tartalék szükségességének megítélésében, és a hatályos szabályozás miért írja elő olyan mértékű saját tevékenységi tartalék biztosítását, hogy annak gyakorlati hatásaként egyetlen magánnyugdíjpénztár sem nyújt pénztári járadék formájában nyugdíjszolgáltatást.

Az Infotv. 27. § (6) bekezdése szerint a döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény – az (5) bekezdésben meghatározott időtartamon belül – a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja, vagy az adat megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné. Így most, a szóban forgó törvényjavaslatok szövegéről meghozott döntés után a kért dokumentumok megismerésére irányuló igény csak akkor utasítható el, ha azok jövőbeli döntés megalapozását is szolgálják, vagy megismerésük veszélyeztetné a Nemzetgazdasági Minisztérium törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének külső befolyástól mentes ellátását. Nem lehet kérdéses, hogy ezen törvényben foglalt elutasítási okok jelen esetben nem állnak fenn, illetve ha mégis fennállnának, a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nem lehet nagyobb súlyú a megismerésre irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 14.

Üdvözlettel:

Török Ágnes Irén

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/37482/2016– közérdekű adatigénylés

 

Török Ágnes Irén részére

[1][FOI #7987 email]

 

 

Tisztelt Török Ágnes Irén Úrhölgy!

 

A „T/2141. és T/10309. számú törvényjavaslatok háttere,
magánnyugdíjpénztár saját tevékenységi tartalékának szükségessége,
mértéke” tárgyú közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan az alábbiakról
tájékoztatjuk.

 

Tekintettel arra, hogy a jogszabály-előkészítés során a hatástanulmányok
megismerése a Nemzetgazdasági Minisztérium feladat- és hatáskörének
illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását veszélyeztetné, azok – az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (6) bekezdése alapján –
nem megismerhetőek.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § (1) bekezdése alapján, a közérdekű
adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása esetén bírósághoz
fordulhat, vagy bejelentéssel élhet az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Török Ágnes Irén:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Gül baba türbéje

A(z) Miniszterelnökség részére Erdélyi Katalin által

Internetadó

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei