A tihanyi Őrtorony kilátó engedélyeztetési eljárása

Molnár Tibor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. részére

Az igénylést elutasította a(z) Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt..

Feladó: Molnár Tibor

Delivered

Tisztelt Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a tihanyi Őrkilátó engedélyeztetési eljárásával kapcsolatos iratanyagot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 21.

Üdvözlettel:

Molnár Tibor

Hivatkozása ide

Feladó: Göncz Vivien - Bakonyerdő Zrt.
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.


Attachment attachment.png
20K Download

Attachment attachment.png
0K Download


Molnár Tibor úr

részére

 

Tisztelt  Uram!

 

KiMitTud weboldalon keresztül megküldött, 2017. március 21. napján
[1][Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. request email] e-mail címre érkezett közérdekű adatigénylés
iránti kérelmét megvizsgáltuk, és arra az alábbi választ adjuk.

 

Ahogyan a híradásokból is ismeretes, a tihanyi kilátó jogerős építési
engedélye- ügyféli jogokra tekintettel- megsemmisítésre és az elsőfokú
hatóság új eljárásra való kötelezésére került sor, amely eljárás
folyamatban van.

 

Folyamatban lévő engedélyezési eljárás közbenső dokumentumai, mint a
közfeladatot ellátó szerv, jelesül az illetékes építési hatóság feladat-
és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során
készített, vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adatok az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), 27.§ (5) bekezdés alapján  a
keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános.

 

Tekintve, hogy folyamatban levő eljárásról van szó, így ezen dokumentumok
nyilvánosságra kerülése a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési
rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól
mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a
döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné.

 

Mivel egy érzékeny és a közvéleményt foglalkoztató olyan ügyről van szó,
amelyben a nyilvánosság bevonásával történő nyomásgyakorlás várható, ezért
az adatok döntéshozatal előtti nyilvánosságra hozatala alkalmas lehet
arra, hogy a hatóságot a döntéshozatalban befolyásolja.

 

Fentiekre tekintettel sajnálattal közlöm, hogy nem áll módunkban
teljesíteni adatigénylését.

 

Tájékoztatom,  hogy a Bakonyerdő Zrt. korábbi közleményében vállaltaknak
megfelelően  minden jogi lehetőséget megragad azon közérdek érvényesítése
érdekében , hogy a kirándulók mielőbb, ingyenesen birtokba vehessék a
kilátót. De jogainkat a hatósági eljárás keretén belül kívánjuk
gyakorolni. Erre tekintettel az új engedélyeztetési eljárással
párhuzamosan kértük a kilátó fennmaradási engedélyének kiadását, annak
határozatbeli rögzítése, tételes kimondása mellett, hogy az építési
folyamat megkezdése és befejezése egyaránt jogerős építési engedély
birtokában történt.

 

Kérjük a fenti tájékoztatás elfogadását és tudomásul vételét!

 

 

Tisztelettel:

Varga László
vezérigazgató

Bakonyerdő Zrt.
Cím: 8500 Pápa, Jókai M. u. 46.
Tel: +36 89/513-136  |  Fax: +36 89/513-120  | 
eMail: [2][Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. request email]  |  web: [3]http://www.bakonyerdo.hu  | 
[4][IMG]

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie

 

References

Visible links
1. mailto:[Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. request email]
2. mailto:[Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. request email]
3. http://www.bakonyerdo.hu/
4. https://www.facebook.com/bakonyerdo

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Molnár Tibor:
Csak a(z) Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei