A Városliget átalakítása tájépítészei terveinek dokumentációja

Bodnár Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. részére

Az igénylést elutasította a(z) Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt..

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Városliget nyertes kertépítészeti pályázatának véglegesített vázlattervét, valamint a Garten Studio azon további, "előrehaladott állapotban" lévő pontos terveit, melyekről Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója a Civil Rádió június 1-jei adásában (8 óra 15-perc) azt nyilatkozta, hogy ezen tervek alapján történt meg a VÉSZ módosítása.

A Városliget Építési Szabályzat korábbi változata előírta, hogy Közterület Alakítási Tervet kell készíteni a Városligetre. („7. § A közterületekre, azok egységes megjelenése érdekében - szabadtér- építészetet, kertépítészetet, gyalogos, kerékpáros és gépjármű közlekedést, közmű- és felszíni vízelvezetést,
hírközlést is magába foglaló – közterület alakítási tervet kell készíteni.” ) A módosított és 2018. május 30-án a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott VÉSZ ezt a követelményt törölte a VÉSZ-ből, az Alátámasztó munkerészek indoklása szerint azért, mert „a Városliget területére a nyertes kertépítészeti pályázat szerint készül a közterület alakítása.” A 2017-es VÉSZ-módosítás alátámasztó munkarészében az olvasható, hogy a „Jelen alátámasztó munkarész alapja a pályázaton nyertes tájépítészeti terv, illetve az ennek továbbfejlesztését, pontosítását tartalmazó 2017 májusában véglegesített vázlatterv.”

A dokumentációt már korábban közérdekű adatként kikértem a Városliget Zrt.-től. Igénylésemet 2018. február 26-án kelt válaszában a Városliget Zrt. elutasította, az alábiakra hivatkozva: "a kért dokumentáció az elfogadás előtt álló Városliget Építési Szabályzat (VÉSZ) módosításának döntést előkészítő dokumentuma. A VÉSZ módosítása folyamatban van, ezért a Városliget Zrt. a közérdekű adatigénylés teljesítését az Infotv. 27. § (5) bekezdésére figyelemmel elutasítja."

Mivel a VÉSZ-módosítást már elfogadták, így a kért dokumentumok immár nem döntéselőkészítő dokumentumok, így erre hivatkozva a dokumentáció kiadása nem utasítható el.

(A február 26-án kelt válaszukban Önök a nyertes tájépítészeti studio vezetőjének videón látható előadását és a Liget Budapest Park honlapján található egyéb előadásokat is figyelmembe ajánlották. Sajnálatos módon azonban ezek nem dokumentumok, hanem csak az ismertető előadásokról készült videofelvételek, melyek nem tartalmazzák az általam kért adatokat, többek közt azért sem, mert a Garten Studio tervei módosultak, pl. a városliget fák védettségét a 2017. novemberi módosítás módosította és a 2018 május 30-án elfogadott VÉSZ is számos módosítást tartalmaz a korábbi VÉSZ-hez képest. A Liget Park Fórum korábbi előadásaiban értelemszerűen ezek az új tervek nem is kerülhettek bemutatásra.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 5.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Office

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük megkeresését!

Levelét fogadtuk, munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Addig is látogasson el honlapunkra, ahol tájékozódhat a Liget Budapest
projektet érintő aktuális információkról.

 

Városliget Zrt.

1386 Budapest, Pf.: 910

E-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Kérem, hogy a június 5-én küldött közadatigénylésemre a jogszabályoknak megfelelően a mai napon válaszoljon.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 20.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Office

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

Ön 2018. június 5. napján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztette elő:
„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Városliget nyertes kertépítészeti pályázatának véglegesített vázlattervét, valamint a Garten Studio azon további, "előrehaladott állapotban" lévő pontos terveit, melyekről Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója a Civil Rádió június 1-jei adásában (8 óra 15-perc) azt nyilatkozta, hogy ezen tervek alapján történt meg a VÉSZ módosítása.”

A Városliget Zrt. álláspontja a következő:

1. A tervek – korábbi álláspontunknak megfelelően - továbbra is döntéselőkészítő dokumentumok. Minden, a megvalósítás folyamatában kidolgozott (előzetes-, vázlat-, koncepció-, munkaközi-, jóváhagyási-, engedélyezési-, kiviteli-, részlet-, üzemeltetési-, használatba vételi- és megvalósulási terv) egy későbbi munkafolyamat döntéseit készíti elő. A tervek – ahogy ez a kért kertépítészeti vázlatterv esetében is – a tervezési munka során folyamatosan változnak a velük kapcsolatban meghozott, azokra visszaható döntések okán. A tervezési folyamat iteratív, a változatok kidolgozását azok megvitatása és elfogadásáról szóló döntés követi. A terveket tehát olyan „munkaanyagoknak” tekintjük, amelyek a velük kapcsolatos szakmai döntéseket készítik elő, így azok kiadása nem ad valós és önmagában értelmezhető tájékoztatást a folyamatban részt nem vevők számára.

2. A tervek nemcsak a további tervezési és megvalósítási folyamatok döntéseit készítik elő, hanem a később lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban meghozandó döntéseket is, amelyek műszaki tartalmát a kérdéses tervek hordozzák. A később megvalósítandó tervek idő előtti megismerése indokolatlan előnyt adhat azon potenciális pályázóknak, akik a kiírás előtt hozzá tudnak jutni valamilyen módon ezekhez. A közbeszerzési eljárásra való felkészülés azonos feltételeit veszélyezteti egy-egy vázlat-, munkaközi-, jóváhagyási-, részlet- vagy más terv kiadása.

Mindezen indokokra tekintettel a Városliget Zrt. a közérdekű adatigénylését az Infotv. 27. § (6) bekezdése alábbi fordulata alapján elutasítja:

"27. § (6) A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény - az (5) bekezdésben meghatározott időtartamon belül - a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja, vagy az adat megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné."

Az Infotv. 30. § (3) és 31. § (3) bekezdései alapján tájékoztatjuk Önt, hogy a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye elutasítása felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon belül kell megindítani a Városliget Zrt. ellen. A perben illetékes bíróság a Pesti Központi Kerületi Bíróság (1055 Budapest, Markó utca 25.).

Az Infotv. 30. § (3) bekezdése alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 52. § (1a) bekezdése értelmében igénye elutasítása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: Hatóság, székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.). bejelentést tehet vizsgálat kezdeményezése érdekében. A Hatóság eljárása az igény elutasításának közlésétől számított egy éven belül kezdeményezhető.

Tisztelettel,

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bodnár Zsuzsa:
Csak a(z) Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei