A Városligetbe tervezett beruházásokkal kapcsolatos adatok

Párbeszéd Magyarországért Párt küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal részére

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Párbeszéd Magyarországért Párt

Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Pontosan milyen fázisban van jelenleg a Városligetbe tervezett
Zene Háza engedélyezési eljárása.
- A Városliget Építési Szabályzat megalkotása során milyen mérések
alapján tekintették vízbázis-védelmi szempontból engedélyezhetőnek
a beruházást?
- Modellezték-e a várható hidrogeológiai hatásokat - különös
tekintettel arra, hogy a Vízbázisvédelmi Tanulmány megállapításai
szerint a kellő alaposságú adatok és modellek nem álltak
rendelkezésre?
- Tervezik-e (ha igen, milyen forrásból és mekkora forrásigénnyel)
kártalanítani a környező ingatlanok tulajdonosait a pincék és a
falak várható vizesedéséért?
- Hány fa pusztulására számítanak a föld alatti vízáramlás
akadályozása miatt?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 18.

Üdvözlettel:

Párbeszéd Magyarországért Párt

Hivatkozása ide

Feladó: Kosztyu Anikó


Attachment image001.jpg
1K Download


 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (továbbiakban:
Kormányhivatal) hatáskörében eljárva a tárgyi ügyben elektronikus úton
megküldött közérdekű adatigénylése tekintetében az alábbi tájékoztatást
adom.

 

1. Budapest XIV. kerület, Olof Palme sétány 1-5. szám alatti, 29732/1
helyrajzi számon felvett ingatlanon (a továbbiakban Városliget) tervezett
úgynevezett Zene Háza épületére vonatkozóan az építési engedély kiadásra
került, amely végrehajthatóvá vált és jogerőre emelkedett.

2-3. A Városligetet magába foglaló területen Budapest Főváros
Önkormányzata Közgyűlésének a Városligeti építési szabályzatról szóló
32/2014. (VII. 15.) számú Önkormányzati rendelete (a továbbiakban VÉSZ)
van hatályban.

A Kormányhivatal feladatköre között fővárosi, vagy kerületi építésügyi
szabályzat készítése nem szerepel.

Az előzőek alapján a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése által
elfogadott VÉSZ-re vonatkozóan (2. és 3. pontban) feltett kérdései
tekintetében a Kormányhivatal adatokkal nem rendelkezik.

4. Az épített környezet alakításáról és védelméről  szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 37. § (2) bekezdése az alábbiak szerint szabályoz:

„37. § (2) Az építésügyi hatóság engedélye az építési munkával kapcsolatos
polgári jogi igényt nem dönt el.”

Az e pont szerinti kérdése a polgári jog körébe tartozik, arra a
Kormányhivatal hatásköre nem terjed ki.

5. Az e pont szerinti kérdés tekintetében a Kormányhivatal adatokkal
jogszabályi szabályozás hiányában nem rendelkezik.

 

 

Budapest, 2016. augusztus 31.

 

Tisztelettel,

 

dr. Nagy Júlia hivatalvezető

nevében és megbízásából eljárva

 

Kosztyu Anikó

osztályvezető

 

[1]Leírás: xxBudapest Főváros Kormányhivatala

V. Kerületi Hivatala

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

 

1052 Budapest, Városház u. 7. szám

Levelezési cím: 1051 Budapest, Sas. u. 19. szám

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Párbeszéd Magyarországért Párt:
Csak a(z) Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei